Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 0: Giới thiệu về DSP

6 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:33

Chương 0 - Giới thiệu về DSP. Chương này giới thiệu cho người học những khái niệm cơ bản như: Tín hiệu, xử lý số tín hiệu, tín hiệu tương tự (Analog (analogue) signal), tín hiệu số (Digital signal), ứng dụng của DSP. Mời các bạn cùng tham khảo. Xử lý số tín hiệu Digital Signal Processing Chương 0: Giới thiệu DSP Tín hiệu Thường có nguồn gốc từ giới thực, đo lường cảm biến: hình ảnh, âm thanh, tín hiệu điện tâm đồ, điện não đồ…  Tín hiệu điện (điện áp v, dòng điện i…) truyền đường dây, đường dây điện thoại, sóng radio…  Xử lý số tín hiệu Xử lý số tín hiệu = Xử lý tín hiệu phương pháp số (processing of signals by digital means)  Phương pháp số: sử dụng chương trình lập trình máy tính chip DSP (Digital signal processor)  Ví dụ:  Cải thiện chất lượng ảnh số  Nhận dạng tổng hợp tiếng nói  Nén liệu (để lưu trữ truyền đi)  Tín hiệu tương tự Analog (analogue) signal Liên tục theo thời gian, biểu diễn cho đại lượng thay đổi theo thời gian  Biên độ thay đổi cách liên tục  Mọi thay đổi nhỏ tín hiệu có ý nghĩa   Ví dụ: Tín hiệu số Digital signal Tín hiệu thời gian rời rạc (Discrete-time signal)  Tín hiệu số:     Tín hiệu thời gian rời rạc Được lượng tử hóa (biên độ chiếm giá trị xác định) Ví dụ: Ứng dụng DSP ... radio…  Xử lý số tín hiệu Xử lý số tín hiệu = Xử lý tín hiệu phương pháp số (processing of signals by digital means)  Phương pháp số: sử dụng chương trình lập trình máy tính chip DSP (Digital signal. .. liên tục  Mọi thay đổi nhỏ tín hiệu có ý nghĩa   Ví dụ: Tín hiệu số Digital signal Tín hiệu thời gian rời rạc (Discrete-time signal)  Tín hiệu số:     Tín hiệu thời gian rời rạc Được...1 Tín hiệu Thường có nguồn gốc từ giới thực, đo lường cảm biến: hình ảnh, âm thanh, tín hiệu điện tâm đồ, điện não đồ…  Tín hiệu điện (điện áp v, dòng điện i…)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 0: Giới thiệu về DSP, Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 0: Giới thiệu về DSP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn