Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 5: Đồng bộ

27 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:09

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu đồng bộ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. CHƯƠNG4 đồng i.Kháiniệmvềđồng i.1Kháiniệm Đồng b ộ khái niệm m ô tả q uá trình làm v iệc c c ác p hần tử trê n m ạng (c ác tổ ng đài,thiếtb ịg hép kê nh)m ộ tc ác h nhịp nhàng v ớinhau Mộ ts ựkhác nhaug iữac ác nhịp đồng hồ s ẽ g ây xáo trộ n th«ng   tin  c đa  tÝn  hiƯu i.2    Các trườ ng hợp xảy tượng trượt đồng Nếutầns ố đồng hồc ủađàip hát(fg hi) khác tần s ố đồng hồ c đài thu (fđọc ) thìhiệntượng trượtđồng  b é  s Ï x¶y  ra Tốc độ ghi  Fghi = Fđọc Bộ nhớ Fghi Fghi > Fđọc (mất thông tin) 3. Fghi fđọc Trườ ng hợp2:fg hifđọc phíaphát Tg hi bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 phÝa thu bit 5 bit 1 T®äc bit 2 bit 3 bit 5 Ta  thÊy  r»ng   g i÷a  hai  thờ i điểm đọc 4, bit4 phíaphátđbịbỏquanênphíathus ẽthuthiếu bit4 Trườ ng hợp2:fg hi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 5: Đồng bộ, Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 5: Đồng bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn