Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao (Advanced signal processing) - Chương: Ôn tập

16 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:24

Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao (Advanced signal processing) - Chương 7 gồm có các bài tập thực hành, giúp người học cũng cố kiến thức từ chương 1 đến chương 5 môn Xử lý tín hiệu nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo. Ôn tập Chương Bài 1.1 Nhập vào ma trận: A=[16 13; 10 11 8; 12; 15 14 1] a) b) c) d) e) f) g) Tìm kích thước ma trận A Lấy dòng ma trận A Tạo ma trận B cột ma trận A Tạo ma trận B dòng đầu ma trận A Tính tổng phần tử cột A Tính tổng giá trị cột 1, Tính tổng phần tử hàng A Chương Bài 1.2: Giải hệ phương Ax=b với: A= 1 b = Bài 1.3: Vẽ đồ thị hàm số y1=sinx.cos2x hàm số y2=sin(x2) đoạn [0 2], khoảng chia 0.1 Chương (GUI) Bài 1.4: Viết phần mềm giải phương trình bậc 3: ax3+bx2+cx+d=0 a) Trong chương trình có Text box để nhập hệ số a,b,c,d b) Hiện danh sách nghiệm Static text c) Vẽ đồ thị hàm số y=ax3+bx2+cx+d Chương Bài 2.1: Biểu diễn tín hiệu sau Matlab, vẽ đồ thị biểu diễn tín hiệu a) x1=(0.7)ncos(2πn+π) b) x2 = {5,6,3,6,8,3} Sử dụng hàm xung đơn vị c) x3=2*δ[n-5]-4*δ[n+7] đoạn [0:10] d) x4=3u(n-3) + δ(n+10) đoạn [-3:3] Chương Bài 2.2: Hãy sử dụng Matlab để xác định lượng tín hiệu a) x(n)=2*δ[n-5]-4*δ[n+7] b) x(n)=3u(n-3) + δ(n+10) Bài 2.3: Cho tín hiệu sau đây: – x1(n) = {0, 1,2,3} – x2(n) = {0,1,2,3} Viết hàm [y,n] = sigadd(x1,n1,x2,n2) [y,n] = sigmult(x1,n1,x2,n2) để cộng nhân tín hiệu Chương (GUI) Bài 2.4 Cho tín hiệu xn n a cos 10 n b sin 20 a) Vẽ đồ thị biểu diễn tín hiệu, giá trị a b thay đổi slider bar b) Bổ xung thêm nhiễu phân bố gauss (+c*randn[n] ) thay đổi giá trị c (ở mức 0.1 0.2 0.5 menu popup listbox) vẽ lại đồ thị x[n] để quan sát ảnh hưởng nhiễu Chương Bài 3.1 Viết hàm [X,k] = dft(x,N) thực biến đổi Fourier rời rạc, Trong – x: tín hiệu ban đầu – N: khoảng biểu diễn tín hiệu – X: tín hiệu miền tần số – k: độ dài DFT Chương Bài 3.2 Viết hàm [x] = idft(X,N) thực biến đổi Fourier ngược, Trong – x: tín hiệu ban đầu – N: số mẫu miền tần số – X: tín hiệu miền tần số Chương Bài 3.3 Thực biến đổi Fouier, biển diễn phổ biên độ phổ pha tín hiệu a) x(n)=2(0.8)n[u(n)-u(n-20)] b) x(n)=n(0.9)n[u(n)-u(50)] c) x(n)={4,3,2,2,1,4,6,2} d) x(n)=(n+2)(-0.7)n-1u(n-2) e) x(n)=5(-0.9)ncos(0.1πn)u(n) Chương (GUI) Bài 3.4 Viết chương trình thực a) Vẽ biểu diễn tín hiệu x(n)=2(0.8)n[u(n)u(n-20)] đồ thị b) Thực biến đổi Fourier hàm dft xây dựng, biểu diễn phổ pha phổ biên độ đồ thị c) Thực biến đổi Fourier hàm fft Matlab, biểu diễn phổ pha phổ biên độ đồ thị Chương Bài 4.1 Viết hàm [z,p]=zt tính tốn hiển thị điểm cực, điểm không, biến đổi Z X ( z) b0 b1 z bM z a0 a1 z a N z M N a) Các hệ số nhập vào từ bàn phím (dùng hàm input), đưa danh sách điểm cực điểm khơng hình (dùng hàm disp) b) Vẽ biểu diễn điểm cực điểm không mặt phẳng Z Chương Bài 4.2 Sử dụng hàm zt vừa tạo để tính điểm cực điểm khơng tín hiệu số sau: a) x(n)= {3,2,1,-1,-2} b) x(n)= (n-5) c) x(n)=(1/3)4u(n) Chương Bài 5.1 Biểu diễn thành phần pha biên độ đáp ứng tần số lọc FIR, biết hàm truyền đạt: a) Bộ lọc FIR thông thấp bậc H ( z) 1 z b) Bộ lọc FIR thông cao bậc H ( z) 1 z Chương (GUI) Bài 5.2 Bộ lọc IIR thông thấp có hàm truyền đạt: H ( z) 1 z z 1 Viết chương trình Matlab vẽ biểu diễn thành phần biên độ pha đáp ứng tần số, hệ số alpha thay đổi trượt Chương (GUI) Bài 5.3 Bộ lọc IIR thơng dải có hàm truyền đạt: H ( z) 1 z (1 ) z z Viết chương trình Matlab vẽ biểu diễn thành phần biên độ pha đáp ứng tần số, hệ số alpha,beta thay đổi trượt ... x4=3u(n-3) + δ(n+10) đoạn [-3 :3] Chương Bài 2.2: Hãy sử dụng Matlab để xác định lượng tín hiệu a) x(n)=2*δ[n-5 ]-4 *δ[n+7] b) x(n)=3u(n-3) + δ(n+10) Bài 2.3: Cho tín hiệu sau đây: – x1(n) = {0,... ngược, Trong – x: tín hiệu ban đầu – N: số mẫu miền tần số – X: tín hiệu miền tần số Chương Bài 3.3 Thực biến đổi Fouier, biển diễn phổ biên độ phổ pha tín hiệu a) x(n)=2(0.8)n[u(n)-u(n-20)] b) x(n)=n(0.9)n[u(n)-u(50)]... x(n)=n(0.9)n[u(n)-u(50)] c) x(n)={4,3,2,2,1,4,6,2} d) x(n)=(n+2) (-0 .7)n-1u(n-2) e) x(n)=5 (-0 .9)ncos(0.1πn)u(n) Chương (GUI) Bài 3.4 Viết chương trình thực a) Vẽ biểu diễn tín hiệu x(n)=2(0.8)n[u(n)u(n-20)]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao (Advanced signal processing) - Chương: Ôn tập, Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao (Advanced signal processing) - Chương: Ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn