Bài giảng Truyền số liệu: Chương 1 (Phần 1) - Lê Đắc Nhường

43 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:22

Nội dung của chương 1 (Phần 1) trình bày một số khái niệm cơ bản như: Lịch sử truyền số liệu, một số khái niệm (Thông tin, dữ liệu, tín hiệu, tần số, phổ và băng thông). Mời các bạn cùng tham khảo. Truyền số liệu Data Communication Lê Đắc Nhường Khoa Toán Tin - Trường Đại học Hải Phòng E-mail: Nhuongld@yahoo.com Cell Phone: 0987.394.900 GV Lê Đắc Nhường Slide: Nội dung chương 1.1 Lịch sử truyền số liệu 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Thơng tin, Dữ liệu Tín hiệu (Information, Data & Signal) 1.2.2 Tần số, Phổ Băng thông (Frquency, Spectrum, Bandwidth) 1.3 Kiến trúc hệ thống truyền liệu (Topology) 1.4 Phương thức truyền liệu (Protocol) 1.5 Hệ thống truyền liệu GV Lê Đắc Nhường Slide: 1.1 Lịch sử truyền số liệu Slide  Truyền số liệu  Là phương pháp truyền thơng dùng mã nhị phân (Binary Code) thay cho tín hiệu (Signal)  Lịch sử truyền số liệu bắt đầu vào năm 1837  Với phát minh điện tín Samuel F B Morse GV Lê Đắc Nhường Slide: 1.1 Lịch sử truyền số liệu Slide  Mã Morse Samuel F B Morse GV Lê Đắc Nhường Slide: 1.1 Lịch sử truyền số liệu Slide  Mã Morse GV Lê Đắc Nhường Slide: 1.1 Lịch sử truyền số liệu Slide  Mã Morse  Đó hệ thống truyền xung điện biểu diễn cho dấu chấm, vạch (tương đương với số nhị phân 1, 0) đường dây đồng nhờ máy điện  Các tổ hợp khác mã thay cho chữ, số, dấu gọi mã Morse  Bản điện tín phát Anh Charles Wheatstone William Cooke thực hệ thống họ phải dùng đường dây GV Lê Đắc Nhường Slide: 1.1 Lịch sử truyền số liệu Slide  Mã Semapho GV Lê Đắc Nhường Slide: 1.1 Lịch sử truyền số liệu Slide  Các mốc thời gian đáng nhớ:  Năm 1840, Morse đăng ký sáng kiến điện tín Mỹ đến năm 1844 đường dây điện tín thiết lập Baltimore Washington D.C  Năm 1849, tin in với vận tốc chậm, năm 1860 vận tốc in đạt 15 bps  Năm 1850, Cơng ty Điện tín Miền Tây (Western Union Telegraph Company) thiết lập Rochester, New York cho phép thực việc trao đổi thông tin cá nhân GV Lê Đắc Nhường Slide: 1.1 Lịch sử truyền số liệu Slide  Các mốc thời gian đáng nhớ:  Năm 1874, Emile Baudot thiết kế máy phát dùng phương pháp đa hợp, truyền lúc tin đường dây GV Lê Đắc Nhường Slide: 1.1 Lịch sử truyền số liệu Slide 10  Các mốc thời gian đáng nhớ:  Năm 1876, Alexander Graham Bell đưa điện tín lên bước phát triển mới: đời điện thoại  Thay chuyển tin thành chuỗi mã Morse, Bell cho thấy người ta cho tiếng nói đường dây truyền thẳng tín hiệu điện đặc trưng (tổng đài  số  điện tử) GV Lê Đắc Nhường Slide: 10 1.2.2 Tần số, phổ, băng thơng (Frequency, Spectrum, Bandwidth) Ví dụ sóng hình sin 29/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 29 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth)  Nguyên lý “Fourier Analysis”  Tín hiệu thường tạo nhiều tần số  Tần số bản: Các thành phần khác bội số nguyên  Chu kỳ tín hiệu tổng hợp chu kỳ tần số  Phân tích Fourier tín hiệu tạo nên thành phần có tần số khác Mỗi thành phần sóng hình Sine 30/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 30 1.2.2 Tần số, phổ, băng thơng (Frequency, Spectrum, Bandwidth)  Ví dụ: cộng hai thành phần tần số f 3f 31/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 31 1.2.2 Tần số, phổ, băng thơng (Frequency, Spectrum, Bandwidth)  Biểu diễn tín hiệu theo miền tần số 32/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 32 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth)  Dải phổ - Spectrum   Dải thông tuyệt đối - Absolute bandwidth    Là miền tần số tín hiệu (f-3f) Là độ rộng dải phổ (3f-f=2f) Dải thông hiệu dụng - Effective bandwidth  Thường gọi băng thông  Là miền tần số tập trung phần lớn lượng tín hiệu Thành phần chiều - DC Component  Là thành phần có tần số 33/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 33 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth)  Tín hiệu với thành phần chiều 34/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 34 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth) Mối quan hệ tốc độ số liệu băng thông  Tất hệ thống truyền dẫn có dải giới hạn tần số  Điều giới hạn tốc độ liệu truyền môi trường truyền  Nếu tốc độ số liệu 2W bps, băng thông W HZ  Tốc độ số liệu cao, băng thông cao 35/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 35 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth) Truyền số liệu tương tự số liệu số  Dữ liệu (Data )   Là thực thể vật lý mang ý nghĩa Tín hiệu (Signals)  Là biểu diễn dạng điện điện từ số liệu  Signaling: lan truyền mặt vật lý tín hiệu dọc theo mơi trường truyền thích hợp 36/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 36 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth) Truyền số liệu tương tự số liệu số  Truyền dẫn (Transmission)  Truyền tín hiệu cần đến việc xử lý điều chỉnh (adjustment) dọc theo đường truyền để đảm bảo nhận rõ số liệu  Truyền: Truyền tín hiệu xử lý số liệu (Communication of data by propagation and processing of signals) 37/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 37 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth) Dữ liệu  Tương tự (Analog)  Nhận giá trị liên tục miền  VD: Các số liệu nhiệt độ, áp suất nhận từ sensor; số liệu audio, video  Số (Digital)  Nhận giá trị rời rạc  VD: text (char), số nguyên 38/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 38 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth) Phổ âm 39/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 39 1.2.2 Tần số, phổ, băng thơng (Frequency, Spectrum, Bandwidth) Tín hiệu (Signal)  Là phương tiện truyền số liệu  Tín hiệu tương tự (Analog signals)  Có thể thay đổi liên tục  Truyền nhiều môi trường: Dây dẫn, sợi quang, khơng khí, khơng gian,  Băng thơng tiếng nói: 100 Hz đến KHz  Băng thông điện thoại: 300 Hz đến 3400 Hz  Băng thông video: MHz Digital GV Lê Đắc Nhường Slide: 40 1.2.2 Tần số, phổ, băng thơng (Frequency, Spectrum, Bandwidth) Tín hiệu (Signal)  Tín hiệu số (Digital signals)  Sử dụng hai mức điện áp không đổi để biểu diễn cho bit  Thường sử dụng tín hiệu số để truyền số liệu số tín hiệu tương tự để truyền số liệu tương tự GV Lê Đắc Nhường Slide: 41 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth) Tín hiệu (Signal)  Có thể dùng tín hiệu tương tự để truyền số liệu số  Modem  Có thể dùng tín hiệu số để truyền số liệu tương tự  Codec (Coder-decoder)  Compact Disc audio 42/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 42 1.2.2 Tần số, phổ, băng thông (Frequency, Spectrum, Bandwidth) 43/54 GV Lê Đắc Nhường Slide: 43 ... thống truyền liệu (Topology) 1. 4 Phương thức truyền liệu (Protocol) 1. 5 Hệ thống truyền liệu GV Lê Đắc Nhường Slide: 1. 1 Lịch sử truyền số liệu Slide  Truyền số liệu  Là phương pháp truyền. .. sử truyền số liệu bắt đầu vào năm 18 37  Với phát minh điện tín Samuel F B Morse GV Lê Đắc Nhường Slide: 1. 1 Lịch sử truyền số liệu Slide  Mã Morse Samuel F B Morse GV Lê Đắc Nhường Slide: 1. 1... dây truyền thẳng tín hiệu điện đặc trưng (tổng đài  số  điện tử) GV Lê Đắc Nhường Slide: 10 1. 1 Lịch sử truyền số liệu Slide 11  Các mốc thời gian đáng nhớ: Alexander Graham Bell GV Lê Đắc Nhường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Truyền số liệu: Chương 1 (Phần 1) - Lê Đắc Nhường, Bài giảng Truyền số liệu: Chương 1 (Phần 1) - Lê Đắc Nhường

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn