Tỷ lệ tận dụng đá khai thác tại mỏ và đào móng đập tràn để đắp đập chính công trình Cửa Đạt

3 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:47

Khi xây dựng đập đá đổ cần khối lượng rất lớn đá khai thác tại chỗ từ các mỏ và từ móng các hạng mục công trình. Việc đánh giá đúng hệ số tận dụng đá có rất có ý nghĩa trong công tác tư vấn, quản lý và cho các nhà thầu xây dựng. Bài viết Tỷ lệ tận dụng đá khai thác tại mỏ và đào móng đập tràn để đắp đập chính công trình Cửa Đạt là những ý kiến đóng góp về hệ số tận dụng đá khi xây dựng đập Cửa Đạt, Thanh Hóa. Tỷ lệ tận dụng đá khai thác mỏ ĐàO MóNG đập TRàN Để ĐắP ĐậP CHíNH CÔNG TRìNH CửA ĐạT TS Lê Văn Hùng Bộ môn Thi công, Trường Đại học Thủy lợi Tóm tắt: Khi xây dựng đập đá đổ cần khối lượng lớn đá khai thác chỗ từ mỏ từ móng hạng mục công trình Việc đánh giá hệ số tận dụng đá có ý nghĩa công tác tư vấn, quản lý cho nhà thầu xây dựng Bài viết ý kiến đóng góp hệ số tận dụng đá xây dựng đập Cửa Đạt, Thanh Hóa Khi xây dựng đập đá đổ có tường lõi tường nghiêng chống thấm đập đá đổ có mặt bê tông chống thấm, người ta phải sử dụng khối lượng lớn đá mỏ gần đập tận dụng đá đào móng hạng mục công trình hệ thống đầu mối Việc xác định hệ số tận dụng đá khai thác mỏ đào móng công trình để đắp đập nước ta vấn đề thực khó khăn mặt kỹ thuật, thống kê, đo lường, tổng kết công trình thi công Việt Nam thi công nhiều đập đá đổ với chiều cao lớn, chưa có công trình nghiên cứu hay tài liệu đưa kết thống kê thực tế hệ số Gần thi công đập đá đổ bê tông mặt Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) Cửa Đạt (tỉnh Thanh Hóa) Việc đưa trị số hệ số tận dụng đá xác việc làm khó khăn phức tạp Đặc biệt việc đánh giá lượng đá tận dụng đào móng tràn Cửa Đạt Để giúp cho việc có sở tham khảo đáng tin cậy, xin nêu ý kiến có cân nhắc từ tài liệu thống kê đắp đập đá đổ nhiều đập giới, đặc biệt Nga Thể tích đá tơi sau nổ mìn Vx = K*Vc = 1.5*Vc Trong đó: K hệ số tơi (nở rời), Phần lớn tài liƯu lÊy K = 1.47  1.475 Vc- ThĨ tÝch đá liền khối Vx- Thể tích đá tơi sau nổ mìn Việc tính hệ số nở rời theo Định mức vật tư 22/2001/QĐ-BXD (chương 6) K=1.80 cho hỗn hợp đá sau nổ mìn không phù hợp Nếu 130 theo hệ số dung trọng đá rời khoảng (1.50 1.55)t/m3, dung trọng đá hộc, đá ba đá có độ rỗng lớn Đá nổ mìn, xếp cấp phối nên dung trọng phải lớn nhiều Nói cách khác, hệ số nở rời nhỏ 1.80 nhiều đương nhiên Tổn thất đá từ mỏ lên đập Theo thống kê tài liệu nước tổn thất ®¸ cđa má khai th¸c nh­ sau: a) Tỉn thÊt bãi vật liệu: Là đá mạt lẫn bùn bụi tồn đọng lại sau bốc xúc, lượng đá phải thải bỏ chân mỏ Trị số tổn thất chiếm (3-5)%, trung bình 4% khối lượng đá khai thác b) Tổn thất rơi vãi dọc đường vận chuyển (1.5-2.5)%, trung bình 2% khối lượng ®¸ khai th¸c c) Tỉn thÊt lón sau đắp đập (0.51.5)%H, trung bình 1%H, H chiều cao đập (gần tính theo tỷ lệ thể tích đập) Lượng đá tổn thất lớn hay nhỏ tùy thuộc vào điều kiện khả tổ chøc thi c«ng cđa c«ng tr­êng HƯ sè tËn dơng đá nói chung là: Nhỏ nhất: 0.95*0.975*0.985 = 0.91  Trung b×nh: 0.96*0.98*0.99 = 0.93  Lín nhÊt: 0.97*0.985*0.995 = 0.95 Khối lượng đá đào móng không đảm bảo chất lượng đắp đập Chúng ta khẳng định biện pháp tổ chức thi công đào đá móng tràn cần đáp ứng yêu cầu chính: Phải đảm bảo kích thước hố móng yêu cầu kỹ thuật mái đáy móng, đặc biệt nứt nẻ ảnh hưởng nổ mìn Tận dụng tối đa đá đào móng để đắp đập Lượng đá tận dụng phụ thuộc vào yếu tố sau: Khi đào móng phạm vi không đòi hỏi bảo vệ đáy móng th× viƯc khoan nỉ theo quy tr×nh nỉ cÊp phèi đắp đập khối IIIA, IIIB, IIIC Phần đá bị tổn thất theo định lượng nêu mục Ta biết đào móng phạm vi phải bảo vệ mái đáy móng phải khoan nổ viền, khoan nổ nhỏ khoan cậy giới thủ công Lượng đá đào móng theo cách có kích thước cấp phối không đạt cấp phối thiết kế đắp đập nên sử dụng vào mục đích khác Khối lượng tính sở hố móng thiết kế có Về mặt hệ số tận dụng còng cã thĨ tham kh¶o ë mơc  Mét lượng đá không nhỏ lẫn đất đá xấu xen kẹp phải cụ thể vào tình hình địa chất để định lượng Khối lượng nên tính tách riêng Đá lớp (theo phân lớp địa chất Cửa Đạt) có phần phía phong hóa mạnh phải loại bỏ, phần khó xác định nhất, cần có kiểm chứng thực tế, nhật ký theo dõi địa tầng đào móng, đối chiếu với tài liệu hồ sơ khảo sát thiết kế xác định Còn phần đá lớp có chất lượng tốt để đắp đập tỷ lệ hao hụt tham khảo cách tính mục sau trừ phần đất xen kẹp phần đá xấu phía Tuy nhiên chừng mực cần xem xét thêm ảnh hưởng phần loại bỏ xen kĐp tíi tû lƯ tËn dơng cho phï hỵp Cách tính đổi thể tích đá nguyên khai thể tích đá đắp đập Trường hợp tính đổi thể tích đá nguyên khai thể tích khối đắp có dung träng thiÕt kÕ cã thÓ tÝnh nh­ sau: Dung trọng đá nguyên khai c (tấn/m3) Dung trọng thiết kế đá đắp đập tk (tấn/m3) Như vậy, 1m3 đá nguyên khai cho ta (c /tk) m3 đá đắp đập, kể đến hao hụt thi công tham khảo cách tính bảng Bảng Khối lượng đá nguyên khai cần khai thác để đắp 1m3 đá đập Khối lượng đá Khối lượng đá Khối lượng đá Khối lượng đá Dung trọng đá nguyên khai chưa kể nguyên khai nguyên khai nguyên khai đắp (t/m ) hao hôt (tËn dông tËn dông tËn dông 91% tËn dông 93% 100%) 95% Khèi IIIC: 2.10 0.8511 0.9352 0.9151 0.8959 Khèi IIIB: 2.15 0.8711 0.9572 0.9366 0.9169 Khèi IIIA: 2.20 0.8913 0.9794 0.9584 0.9382 Ghi chó: Dung trọng đá nguyên khai 2.65 (t/m3), tính cho trường hợp trung chuyển Nếu đá đào đưa ®Õn b·i tr÷ (b·i trung chun) sau ®ã chun tõ bãi trữ để đắp đập hệ số tận dụng cần phải kể thêm tổn thất bãi trữ tổn thất vận chuyển từ bãi trữ đến đập Phần kể thêm tham khảo điểm a) b) mục Định mức dự toán xây dựng công trình 24/2005/QĐ-BXD, trang 28 có viết sau: Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào vận chuyển để đắp tính khối lượng đá hỗn hợp đo nơi đắp nhân với hệ số chuyển ®ỉi 1.13” Nh­ vËy, ta cã thĨ hiĨu hƯ sè 1/1.13= 0.885 hệ số tận dụng đá dung trọng hỗn hợp đá nơi đào nơi đắp nhau, Định mức 24/2005/QĐ-BXD không nói rõ quan hệ dung trọng đá nơi đắp nơi đào Trên sở khoa học tổng hợp từ tài liệu biết phân tích, mong đóng góp tới nhà quản lý, tư vấn thiết kế nhà thầu thi công Đối với công trình xây dựng cần xem xét đánh giá tổng kết thực tế hệ số tận dụng đá nhằm quy hoạch, khảo sát thiết kế trữ lượng mỏ đá phù hợp với yêu cầu đắp đập cho công trình xây dựng tương lai 131 Tài liệu tham khảo Định mức vật tư 22/2001/QĐ-BXD Định mức dự toán xây dựng công trình 24/2005/QĐ-BXD - И КАМЕННОНАБРОСНЫЕ ПЛОТИНЫ, ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА, Издание второе, переработанное и дополненое, С Н МОИСЕЕВ (ЭНЕРГИЯ) МОСКВА 1970 КАМЕННО-ЗЕМЛЯРНЫЕ И КАМЕННОНАБРОСНЫЕ ПЛОТИНЫ, В Г РАДЧЕНКО, В А ЗАИРОВА (ЭНЕРГИЯ) Ленинградское отделение 1971 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, Под редакцией проф д-ра техн наук В С ЭРИСТОВА Москва строииздат 1977 ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, Под редакцией проф д-ра техн наук В С ЭРИСТОВА издат литер по строительству Москва 1970 ПЛОТИНЫ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, А А НИЧИПОРОВИЧ, Москва строииздат 1973 Abstract The coefficient of rocks utilization from the foundation excavations and strippings for the Cua Dat dam Constructing rockfill dam we need a huge amount of rocks extracted near the site including rocks from the foundation excavations and from strippings Good estimation of the rocks utilization is very important in consultations, managements and it gives informations needed by building contractors This article contains opinions about the rocks estimation coefficient for the Cua Dat dam in Thanh Hoa province 132 ... Tận dụng tối đa đá đào móng để đắp đập Lượng đá tận dụng phụ thuộc vào yếu tố sau: Khi đào móng phạm vi không đòi hỏi bảo vệ đáy móng việc khoan nổ theo quy trình nổ cấp phối đắp đập khối... Khối lượng đá nguyên khai cần khai thác để đắp 1m3 đá đập Khối lượng đá Khối lượng đá Khối lượng đá Khối lượng đá Dung trọng đá nguyên khai chưa kể nguyên khai nguyên khai nguyên khai đắp (t/m... phần loại bỏ xen kẹp tới tỷ lệ tận dụng cho phù hợp Cách tính đổi thể tích đá nguyên khai thể tích đá đắp đập Trường hợp tính đổi thể tích đá nguyên khai thể tích khối đắp có dung trọng thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỷ lệ tận dụng đá khai thác tại mỏ và đào móng đập tràn để đắp đập chính công trình Cửa Đạt, Tỷ lệ tận dụng đá khai thác tại mỏ và đào móng đập tràn để đắp đập chính công trình Cửa Đạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn