Đánh giá ảnh hưởng của kích thước cỡ hạt trong đống đá nổ mìn đến hiệu quả công tác xúc bốc tại mỏ than Cao Sơn

8 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:39

Để đảm bảo công suất khai thác và nâng cao hiệu quả sản xuất, bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, khảo sát thực nghiệm, đánh giá sự ảnh hưởng của thành phần cỡ hạt của đống đá nổ mìn đến hiệu quả công tác xúc bốc tại mỏ than Cao Sơn. 34 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 60, Kỳ (2019) 34-41 Đánh giá ảnh hưởng kích thước cỡ hạt đống đá nổ mìn đến hiệu cơng tác xúc bốc mỏ than Cao Sơn Đinh Minh Cương 1,* , Phạm Văn Hòa Cơng ty Cổ phần tư vấn Mỏ Địa chất Xây dựng, Việt Nam Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam THÔNG TIN BÀI BÁO TĨM TẮT Q trình: Nhận 25/11/2018 Chấp nhận 16/01/2019 Đăng online 28/02/2019 Hiện nay, mỏ than Cao Sơn ngày khai thác xuống sâu, khối lượng đất đá cần phá vỡ phương pháp nổ mìn lớn, khối lượng xúc bốc, vận tải ngày lớn Để đảm bảo công suất khai thác nâng cao hiệu sản xuất, báo trình bày kết nghiên cứu, khảo sát thực nghiệm, đánh giá ảnh hưởng thành phần cỡ hạt đống đá nổ mìn đến hiệu cơng tác xúc bốc mỏ than Cao Sơn Kết đánh giá điều chỉnh thiết kế nổ mìn cho đạt kết tối ưu nhất, đất đá nổ phù hợp với thông số kỹ thuật thiết bị xúc bốc đồng thiết bị mỏ, góp phần nâng cao hiệu kinh tế cho cơng ty nói riêng phát triển ngành cơng nghiệp than nước ta nói chung Từ khóa: Kích thước cỡ hạt Thành phần cỡ hạt Hiệu máy xúc Mỏ than Cao Sơn © 2019 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tất quyền bảo đảm Mở đầu Đánh giá kích thước cỡ hạt đống đá nổ mìn nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng việc điều chỉnh thiết kế nổ phù hợp với mục đích đất đá nổ có kích cỡ hợp lý, phù hợp với thông số kỹ thuật thiết bị xúc bốc, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức điều phối sản xuất mỏ linh hoạt nhịp nhàng, thiết bị khai thác hoạt động an toàn, hiệu quả, đạt suất cao Hiện nay, kỹ sư mỏ mỏ than lộ thiên nói chung mỏ than Cao Sơn nói riêng gặp nhiều khó khăn việc xác định thành phần cỡ hạt đống đá nổ, thường đánh giá cách sơ thông qua quan sát trực quan _ *Tác giả liên hệ E - mail: dinhminhcuong94@gmail.com mang tính định tính Do đó, ảnh hưởng thành phần cỡ hạt đống đá nổ mìn đến hiệu cơng tác xúc bốc thường đánh giá mang tính chủ quan, số liệu khơng xác, mức độ tin cậy thấp,…gây khó khăn việc tổ chức điều hành sản xuất mỏ, tăng chi phí khai thác hiệu kinh tế khơng cao Chính vậy, việc khảo sát ảnh hưởng thành phần cỡ hạt đống đá nổ mìn đến hiệu cơng tác xúc bốc mỏ than Cao Sơn có ý nghĩa cấp thiết, mang tính khoa học thực tiễn cao Cơ sở lý thuyết đánh giá Các kết cơng trình nghiên cứu cơng tác mỏ ngồi nước (Lê Công Cường nnk., 2018) thực tế sản xuất, khẳng định ảnh hưởng rõ ràng kích thước cỡ hạt đống đá nổ đến hiệu khâu Đinh Minh Cương, Phạm Văn Hòa /Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 60 (1), 34 - 41 công nghệ xúc bốc, vận tải Để đánh giá ảnh hưởng đó, cần dựa sở mối quan hệ kích thước cỡ hạt đống đá với thời gian chu kỳ xúc, suất thiết bị máy xúc Thời gian chu kỳ xúc tính theo biểu thức gần N.I.Rêpin công thức (1) (Nhữ Văn Bách nnk., 2015; Hồ Sỹ Giao nnk., 2009): 𝑡𝑐𝑘 = 194 𝐷𝑡𝑏 𝐸 + 𝐸 + 𝑡𝑞𝑑 , s 0,11.𝐸+0,6 (1) Trong đó: Dtb - Kích thước cỡ hạt trung bình đống đá nổ, m; E - Dung tích gầu xúc, m3 ; tqd - Thời gian quay dỡ máy xúc, s Từ công thức (1), ta xác định mối liên hệ thời gian chu kỳ xúc kích thước cỡ hạt đống đá hàm số bậc (Đường cong Parabol) 194 𝐸 Đặt hệ số: 𝑎 = 𝐸 > ; 𝑏 = (0,11.𝐸+0,6 + 𝑡𝑞𝑑 ) > Thay a, b vào (1), ta có: tck = aD2tb + b Từ biểu đồ mối quan hệ thời gian chu kỳ xúc kích thước cỡ hạt (Hình 1), nhận thấy: Khi kích thước cỡ hạt tăng thời gian chu kỳ xúc tăng theo gian ca; Tx - Thời gian ca máy xúc, giờ; tck - Thời gian chu kỳ xúc, s Theo công thức (2) suất máy xúc tỷ lệ nghịch với thời gian chu kỳ xúc Do đó, thời gian chu kỳ xúc tăng suất xúc bốc giảm ngược lại Phương pháp xác định kích thước cỡ hạt đống đá nổ mìn Trong thực tế, việc xác định kích thước cỡ hạt hay phân bố cỡ hạt đống đá nổ mìn cơng việc khó khăn nên thường dùng cơng tác nghiên cứu Và giới, có số phương pháp đúc kết từ cơng trình nghiên cứu nhà khoa học nước như: phương pháp dự báo theo quy luật lý thuyết, phương pháp đo đếm trực tiếp, gián tiếp đống đá nổ mìn (đo đếm cục đá q cỡ, phương pháp tuyến tính, hình học, phân tích qua sàng, phân tích cỡ hạt thơng qua đo ảnh chụp) Chi tiết số phương pháp sau: - Phương pháp đo đếm cục đá cỡ Tiến hành đếm cục đá cỡ mà phải tiến hành nổ lần hai Từ xác định số cục đá cỡ mét khối đất đá nổ (𝑁𝑞𝑐 ) tỉ lệ đá cỡ (𝑉𝑞𝑐 ) (Nguyễn Đình Ấu nnk., 1996; Lê Văn Quyển, 2009): 𝑛 𝑁𝑞𝑐 = 𝑉 𝑞𝑐 Vqc  Hình Mối quan hệ thời gian chu kỳ xúc kích thước cỡ hạt Năng suất máy xúc xác định theo công thức (2) (Nhữ Văn Bách nnk., 2015; Hồ Sỹ Giao nnk., 2009): Qcax = 3600.E K x K cn  x Tx , m3/ca t ck (2) Trong đó: E - Dung tích gầu máy xúc, m3; Kx Hệ số xúc; Kcn - Hệ số công nghệ, kể tới hao phí thời gian cơng nghệ bắt buộc; ηx - Hệ số sử dụng thời 35 n.V1qc V cục/m3 (3) 100,% (4) Trong đó: n - số cục đá cỡ đếm đống đá; V - thể tích đất đá phá bãi nổ, m3; 𝑉1𝑞𝑐 - thể tích trung bình đá q cỡ, m3/cục Phương pháp có ưu điểm đánh giá nhanh, dễ làm, tiết kiệm chi phí, thời gian Tuy nhiên, khơng đánh giá tồn diện đống đá nổ mìn - Phương pháp tuyến tính (đo theo đường) Tiến hành đo hàng loạt tuyến đống đá nổ Ở tuyến, dùng dây căng ngang từ đỉnh đến chân đống đá Số lượng tuyến đo nhiều độ xác cao Trên tuyến đo xác định tổng chiều dài cục đá cỡ mà dây cắt qua chiều dài tuyến Tỉ lệ phần trăm đá 36 Đinh Minh Cương, Phạm Văn Hòa /Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 60 (1), 34 - 41 cỡ phát sinh xác định theo cơng thức (Nguyễn Đình Ấu nnk., 1996; Lê Văn Quyển, 2009): Vqc  Lqc Lt 100,% (5) Trong đó: Lqc - tổng chiều dài cục đá cỡ tuyến đo, m; 𝐿𝑡 - tổng chiều dài tuyến đo, m Phương pháp có ưu điểm đánh giá nhanh chóng, tiết kiệm chi phí Tuy nhiên độ xác không cao cách phân bố tuyến - Phương pháp hình học (đo theo diện tích) Khác với phương pháp tuyến tính chỗ phương pháp đo theo diện tích Dùng lưới vng đặt diện tích đất đá nổ ra, đếm số vng đá cỡ chiếm so với diện tích lưới Tỉ lệ đá q cỡ tính sau (Nguyễn Đình Ấu nnk., 1996; Lê Văn Quyển, 2009): 𝑉𝑞𝑐 = 𝑆𝑞𝑐 𝑆đ 100, % (6) Trong đó: 𝑆𝑞𝑐 - tổng diện tích cục đá cỡ diện tích đo, m2; 𝑆đ - tổng diện tích giải đo, m2 Tương tự, đo diện tích loại cỡ hạt bề mặt đống đá nổ để tính tỉ lệ loại, từ xác định kích thước cục trung bình (𝑑𝑡𝑏 ) Phương pháp có ưu điểm độ xác cải thiện so với phương pháp tuyến tính đo đếm cục đá cỡ Tuy nhiên, nhược điểm phương pháp đo đạc theo diện tích phức tạp, khó khăn tốn nhiều cơng sức - Phương pháp phân tích qua sàng Lấy xác suất từ đống đá nổ khối lượng định, tiến hành sàng phân loại Kích thước cục trung bình đống đá nổ xác định theo công thức sau (Nguyễn Đình Ấu nnk., 1996; Lê Văn Quyển, 2009): 𝑑𝑡𝑏 = ∑ 𝛾 𝑖 𝑑𝑖 100 , mm (7) Trong đó: γi - tỉ lệ cỡ hạt thứ i, %; di - kích thước trung bình cỡ hạt thứ i, mm; Phương pháp có ưu điểm đánh giá tương đối xác tỷ lệ loại cỡ hạt Tuy nhiên, phương pháp có nhược điểm tốn chi phí đầu tư thiết bị nhiều thời gian - Phương pháp đánh giá thông qua diện tích bề mặt tạo thành SH Diện tích bề mặt tạo thành SH xác định theo cơng thức (Nguyễn Đình Ấu nnk., 1996; Lê Văn Quyển, 2009) sau: 𝜌 𝑆𝐻 = ∑𝑛𝑖=1 𝑀𝑖 𝑑𝑖 − 𝑆 , m2 (8) Trong đó: ρ - mật độ đất đá, T/m3; Mi - khối lượng loại cỡ hạt, t; S - diện tích bề mặt khối đá trước nổ, m2; n - số lượng loại cỡ hạt; di - kích thước trung bình loại cỡ hạt, m Tuy nhiên, đánh giá theo phương pháp khó khăn, phức tạp khó xác định bề mặt tạo bên với loại hạt nhỏ, dung lượng tạo thành bề mặt cỡ hạt nhỏ cục cỡ - Phương pháp phân tích thơng qua chụp ảnh Tiến hành chụp ảnh bề mặt đống đá sau nổ mìn (Sanchidrian, Segarra et al 2006, Sereshki, Hoseini et al 2016) Mức độ tin cậy tùy theo số lượng ảnh, ảnh cần có vật chuẩn (có thể bóng đĩa tròn) Sử dụng phần mềm tin học chuyên dụng (Autocad) xác định nhanh chóng tỉ lệ loại cỡ hạt, thơng qua việc đo vẽ tính tốn trực tiếp ảnh dựa sở lý thuyết phương pháp tuyến tính, hình học, định lượng Từ xác định kích thước cục trung bình đống đá sau nổ mìn Tuy nhiên, số phương pháp phương pháp xác định có hiệu tính khả thi áp dụng nhiều là: phân tích cỡ hạt thơng qua đo ảnh chụp Các bước thực Hình Đánh giá ảnh hưởng kích thước cỡ hạt đống đá đến hiệu xúc bốc mỏ than Cao Sơn 4.1 Xác định kích thước cỡ hạt đống đá nổ mìn Để đánh giá ảnh hưởng kích thước cỡ hạt đống đá đến hiệu xúc bốc mỏ than Cao Sơn, tác giả tiến hành công tác khảo sát đánh giá thực nghiệm hai đống đá sau nổ mìn Đinh Minh Cương, Phạm Văn Hòa /Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 60 (1), 34 - 41 37 khu vực Nam Cao Sơn trung tâm Cao Sơn Thơng tin đống đá nổ mìn khảo sát thể Bảng Hình Ảnh chụp bề mặt đống đá nổ mìn khu vực Nam Cao Sơn Hình Sơ đồ xác định kích thước cỡ hạt theo phương pháp phân tích cỡ hạt thơng qua đo ảnh chụp Bảng Thông tin đống đá nổ mìn khảo sát Đống đá Loại máy Mức khai thác Loại tơ nổ mìn xúc Khu Nam +230m÷+215m Cao Sơn EKG - 8и CAT777D E = m3 q=96 Khu tâm -70m ÷ -55m Cao Sơn TT Việc xác định kích thước cỡ hạt đống đá nổ mìn, thực bước sơ đồ Hình - Chụp số ảnh bề mặt đống đá nổ khu Nam Cao Sơn (Hình 3) trung tâm Cao Sơn (Hình 4) vị trí khác với vật chuẩn bóng có đường kính 0,18m - Sử dụng phần mềm tin học Autocad để đo xác định kích thước cỡ hạt từ ảnh chụp, thơng qua quy đổi từ diện tích đường kính cục đá (Hình 5, Hình 6) - Kết đo vẽ, phân tích xác định thành phần cỡ hạt đống đá nổ mìn thể Bảng Từ bảng kết phân tích thành phần cỡ hạt đống đá nổ mìn (Bảng 2), tác giả tiến hành xây dựng biểu đồ thể phân bố thành phần cỡ hạt đống đá khu Nam Cao Sơn (Hình 7) trung tâm Cao Sơn (Hình 8) Kết biểu diễn phân bố thành phần cỡ hạt đống đá nổ mìn khảo sát cho thấy: - Đối với đống đá nổ mìn khu vực Nam Cao Sơn: Hình Ảnh chụp bề mặt đống đá nổ mìn khu vực Trung tâm Cao Sơn Hình Đo vẽ ảnh đống đá nổ khu Nam Cao Sơn Hình Đo vẽ ảnh đống đá nổ khu trung tâm Cao Sơn 38 Đinh Minh Cương, Phạm Văn Hòa /Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 60 (1), 34 - 41 + Kích thước cỡ hạt lớn đống đá là: dmax = 1,29m Tỷ lệ thành phần cỡ hạt có kích thước lớn d = 0,8÷1,4m chiếm 5,67% + Kích thước cỡ hạt trung bình 0,2m Tỷ lệ thành phần cỡ hạt có đường kính ≥0,2m 46,33% Hình Biểu đồ phân bố thành phần cỡ hạt đống đá nổ khu Nam Cao Sơn - Đối với đống đá nổ mìn khu vực trung tâm Cao Sơn: + Kích thước cỡ hạt đống đá số phân bố bề mặt tương đối đồng Kích thước cỡ hạt lớn là: dmax = 0,48 m + Kích thước cỡ hạt trung bình 0,13m Tỷ lệ thành phần cỡ hạt có đường kính ≥0,13m dao động 40% Như vậy, đống đá nổ mìn khu Nam Cao Sơn có kích thước cỡ hạt trung bình cỡ hạt lớn lớn so với đống đá khu trung tâm Cao Sơn Đồng thời, phân bố cỡ hạt bề mặt đống đá khu Nam Cao Sơn không đồng so với đống đá khu trung tâm Cao Sơn Nguyên nhân chủ yếu điều kiện địa chất, tính chất đất đá khu vực khác Đất đá khu vực Nam Cao Sơn có mức độ nứt nẻ mạnh, độ kiên cố f = 13÷14 thuộc loại cứng, cứng khó nổ 4.2 Khảo sát mối liên hệ kích thước cỡ hạt thời gian chu kỳ xúc Để kiểm nghiệm lại sở lý thuyết mối liên hệ kích thước cỡ hạt thời gian chu kỳ xúc, tác giả tiến hành khảo sát thực nghiệm ảnh hưởng cỡ hạt đá nổ mìn đến suất xúc bóc, vận tải hai đống đá nổ mìn lựa chọn để nghiên cứu khu vực Nam Cao Sơn trung tâm Cao Sơn mỏ Hình Biểu đồ phân bố thành phần cỡ hạt đống đá nổ khu trung tâm Cao Sơn Bảng Kết phân tích thành phần cỡ hạt đống đá nổ mìn Kích thước Tỷ lệ % Tỷ lệ % cỡ hạt cỡ hạt (mm) cỡ hạt cộng dồn Đống đá nổ khu Nam Cao Sơn 15,33% 15,33% ÷ 10 38,33% 53,67% 10 ÷ 20 20,33% 74,00% 20 ÷ 30 8,00% 82,00% 30 ÷ 40 4,00% 86,00% 40 ÷ 50 3,67% 89,67% 50 ÷ 60 2,33% 92,00% 60 ÷ 70 2,33% 94,33% 70 ÷ 80 3,67% 98,00% 80 ÷ 90 0,67% 98,67% 90 ÷ 100 1,00% 99,67% 100÷ 120 0,33% 100,00% 120 ÷ 140 Kích thước Tỷ lệ % cỡ hạt Tỷ lệ % cỡ hạt cỡ hạt (mm) cộng dồn Đống đá nổ khu trung tâm Cao Sơn 38,00% 38,00% ÷ 10 45,33% 83,33% 10 ÷ 20 12,67% 96,00% 20 ÷ 30 2,67% 98,67% 30 ÷ 40 1,33% 100,00% 40 ÷ 50 50 ÷ 60 60 ÷ 70 70 ÷ 80 80 ÷ 90 90 ÷ 100 100÷ 120 120 ÷ 140 Đinh Minh Cương, Phạm Văn Hòa /Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 60 (1), 34 - 41 Phạm vi khảo sát thực nghiệm theo dõi, khảo sát thông số: thời gian xúc đầy gàu, thời gian quay dỡ máy xúc, thời gian chu kỳ xúc, số lượng gầu xúc, thời gian xúc đầy xe ô tô Kết theo dõi thời gian đống đá nổ mìn thể Bảng Bảng Biểu đồ biểu diễn mối liên hệ kích thước cỡ hạt trung bình, kích thước cỡ hạt lớn thời gian chu kỳ xúc đống đá nổ mìn theo dõi, khảo sát thể Hình 9, Hình 10 39 Từ kết theo dõi thời gian biểu đồ thể mối liên hệ kích thước cỡ hạt với thời gian chu kỳ xúc đống đá nổ khảo sát, nhận thấy: Thời gian chu kỳ xúc, kích thước cỡ hạt trung bình, kích thước cỡ hạt lớn đống đá nổ mìn khu vực Nam Cao Sơn lớn so với đống đá nổ mìn khu vực trung tâm Bảng Kết thời gian theo dõi đống đá nổ mìn khu vực Nam Cao Sơn TT TT Thời gian xúc đầy gầu (s) 11,31 11,03 12,31 12,72 14,23 16,12 16,68 20,18 Thời gian quay (s) 15,83 16,71 17,49 18,5 18,41 18,81 21,57 25,08 Thời gian Thời gian chu Số gầu xúc đầy Cỡ hạt Tb dỡ (s) kỳ xúc (s) xe (gầu) (m) 5,66 32,8 5,86 33,6 5,26 35,06 6,18 37,4 gầu 0,2 7,21 39,85 8,14 43,07 8,82 47,07 10,11 55,37 Cỡ hạt lớn (m) 1,29 Bảng 4: Kết thời gian theo dõi đống đá nổ mìn khu vực Trung tâm Cao Sơn Thời gian xúc Thời gian Thời gian Thời gian chu Số gầu xúc đầy Cỡ hạt Tb Cỡ hạt lớn đầy gầu (s) quay (s) dỡ (s) kỳ xúc (s) xe (gầu) (m) (m) 10,81 15,57 4,82 31,2 10,86 15,69 4,82 31,37 10,44 15,93 5,66 32,03 gầu 0,13 0,48 11,26 17,04 4,88 33,18 11,07 18,6 5,44 35,11 10,52 19,8 6,71 37,03 Hình Mối liên hệ kích thước cỡ hạt với thời Hình 10 Mối liên hệ kích thước cỡ hạt với thời gian chu kỳ xúc đống đá khu Nam Cao Sơn gian chu kỳ xúc đống đá khu trung tâm Cao Sơn 40 Đinh Minh Cương, Phạm Văn Hòa /Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 60 (1), 34 - 41 Như vậy, rút kết luận ảnh hưởng kích thước cỡ hạt đống đá nổ mìn đến hiệu cơng tác xúc bốc mỏ than Cao Sơn là: Khi kích thước cỡ hạt tăng thời gian chu kỳ xúc tăng theo, dẫn tới suất xúc bốc giảm ngược lại Kết luận Sử dụng phương pháp phân tích cỡ hạt thơng qua đo ảnh chụp để xác định kích thước phân bố thành phần cỡ hạt đống đá nổ mìn mỏ có tính khả thi cho hiệu cao Từ kết phân tích, đánh giá cỡ hạt giúp cho kỹ sư dễ dàng điều chỉnh thiết kế nổ mìn cho đạt kết tối ưu cân chi phí sản xuất, nâng cao hiệu kinh tế Kết đánh giá cho thấy ảnh hưởng kích thước cỡ hạt đến xuất xúc bóc, vận tải mỏ Một yếu tố cần xem xét tỷ lệ cỡ hạt đá nổ mìn loại nhỏ mỏ lớn, điều liên quan đến việc đập vỡ mức không cần thiết, làm tăng chi phí khoan nổ mìn mỏ Mỏ nên xem xét điều chỉnh thiết kế nổ để điều chỉnh kích thước cỡ hạt hợp lý, hướng đến chi phí khai thac mỏ tổng cộng nhỏ Bên cạnh đó, mối liên hệ kích thước cỡ hạt trung bình thời gian chu kỳ xúc biểu diễn dạng hàm số bậc hai (đường cong Parabol) Khi kích thước cỡ hạt tăng thời gian chu kỳ xúc máy xúc tăng theo, dẫn tới suất thiết bị xúc bốc giảm ngược lại Lời cảm ơn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Công ty Cổ phần than Cao Sơn, đặc biệt cán phòng kỹ thuật cơng ty, tạo điều kiện cho thu thập số liệu, khảo sát thực nghiệm khai trường hỗ trợ nhiệt tình trình thực hiện nghiên cứu Tài liệu tham khảo Hồ Sỹ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, 2009 Khai thác khoáng sản rắn phương pháp lộ thiên, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Lê Công Cường, Nguyễn Ngọc Dũng, Đinh Văn Phước, 2018 Lựa chọn phương pháp nổ mìn đất đá hợp lý đáp ứng yêu cầu tuyến băng tải mỏ than Cao Sơn Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 1, 13-17 Lê Văn Quyển, 2009 Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá nổ mìn xác định mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho số mỏ lộ thiên Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật Trường Đại học Mỏ Địa Chất, Hà Nội Nguyễn Đình Ấu, Nhữ Văn Bách, 1996 Phá vỡ đất đá phương pháp khoan - nổ mìn Nhà xuất giáo dục Hà Nội Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Lê Ngọc Ninh, Nguyễn Đình An, 2015 Cơng nghệ khoan - nổ mìn đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng Việt Nam Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ Hà Nội Sanchidrian, J A., Segarra, P and Lopez, L M., 2006 A practical procedure for the measurement of fragmentation by blasting by image analysis Rock Mechanics and Rock Engineering 39(4) 359 - 382 Sereshki, F., Hoseini, S M and Ataei, M., 2016 Blast fragmentation analysis using image processing International Journal of Mining and Geo - Engineering 50(2) 211-218 Đinh Minh Cương, Phạm Văn Hòa /Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 60 (1), 34 - 41 41 ABSTRACT Evaluating the impact of fragment sizes in the muckpile on shovel loading efficiency of at Cao Son Coal Mine Cuong Minh Dinh 1, Hoa Van Pham Mine Geology and Construction Consultant, JSC, Vietnam Faculty of Mining, Hanoi University of Minning and Geology, Vietnam Currently, Cao Son surface coal mine is mining deeper, the volume of waste rock which needs to be broken by blasting, and also the volume of loading and hauling is increasing In order to ensure the mining capacity and improve production efficiency, the paper presents the research results, the empirical surveys, and assessing results of the influence of fragment size distribution in the muckpile on the effectiveness of shovel loading at Cao Son surface coal mine Through the evaluation results, one can adjust the blasting designs to achieve the most optimal results, adequate fragment sizes in accordance with technical parameters of shovels and other mining equipments at mine sites, contributing to the improvement of economic efficiency for the company, in particular and the development of our coal industry, in general ... Đánh giá ảnh hưởng kích thước cỡ hạt đống đá đến hiệu xúc bốc mỏ than Cao Sơn 4.1 Xác định kích thước cỡ hạt đống đá nổ mìn Để đánh giá ảnh hưởng kích thước cỡ hạt đống đá đến hiệu xúc bốc mỏ than. .. thuật Mỏ - Địa chất 60 (1), 34 - 41 Như vậy, rút kết luận ảnh hưởng kích thước cỡ hạt đống đá nổ mìn đến hiệu công tác xúc bốc mỏ than Cao Sơn là: Khi kích thước cỡ hạt tăng thời gian chu kỳ xúc. .. cỡ hạt đống đá nổ mìn khảo sát cho thấy: - Đối với đống đá nổ mìn khu vực Nam Cao Sơn: Hình Ảnh chụp bề mặt đống đá nổ mìn khu vực Trung tâm Cao Sơn Hình Đo vẽ ảnh đống đá nổ khu Nam Cao Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của kích thước cỡ hạt trong đống đá nổ mìn đến hiệu quả công tác xúc bốc tại mỏ than Cao Sơn, Đánh giá ảnh hưởng của kích thước cỡ hạt trong đống đá nổ mìn đến hiệu quả công tác xúc bốc tại mỏ than Cao Sơn

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn