Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam

11 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:18

Kết quả phân tích này được đánh giá qua kết quả quan trắc chuyển vị thực tế cho phép việc lựa chọn mô hình và thông số đất nền hợp lý khi tính toán thiết kế CDM để ổn định hố móng đào sâu trong điều kiện tương tự tại nước ta. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY TRONG TÍNH TỐN ỔN ĐỊNH HỐ MÓNG ĐÀO SÂU BẰNG CỌC ĐẤT XI MĂNG TẠI VIỆT NAM NGUYỄN ĐỨC MẠNH*, VŨ TIẾN THÀNH** Selection method of stability analysis for deep excavation with cement deep mixing in Viet Nam Abstract: The retaining wall of cement deep mixing (CDM) to support the deep excavation has of low cost and recently it has chosen to instead of steel sheet pile, secant pile wall, bored pile wall in some projects in Vietnam Based on the data of actual project, the article analyzes, evaluates and compares with the results of actual geotechnical monitoring to select the method of suitable analysis for horizontal displacement of CDM retaining wall in onder to improve reliability in designing this retaining wall under similar conditions in our country Keyword: Cement deep mixing, stability, deep excavation, horizontal displacement ĐẶT VẤN ĐỀ * Việc giữ ổn định thành hố móng đào sâu cọc đất xi măng (Cement deep mixing CDM) đƣợc sử dụng phổ biến Nhật Bản nhiều nƣớc khác từ năm 70 kỷ trƣớc Tại Việt Nam công nghệ CDM đƣợc sử dụng để ổn định hố móng đào sâu thi cơng số cơng trình lớn tiêu biểu nhƣ hạng mục kênh xả nhà bơm dự án nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) tầng hầm tòa nhà Xi Grand Court Gateway hay Saigon Pearl (Tp Hồ chí Minh) … cho thấy nhiều lợi vƣợt trội so với phƣơng pháp truyền thống khác Khi thiết kế CDM ổn định hố móng việc tính tốn có tính đặc thù đa dạng Sử dụng số liệu từ cơng trình khu dân cƣ Riviera Point quận thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mơ hình đất việc lựa chọn thông sức kháng cắt đất khác để phân tích chuyển vị tƣờng * ** Trường đại học Giao thông Vận tải E-mail: ndmanhgeot@gmail.com Hội Cơ học đất & Địa kỹ thuật CTVN E-mail: thanhvuks29@gmail.com 32 CDM thi cơng hố móng điều kiện đất yếu Kết phân tích đƣợc đánh giá qua kết quan trắc chuyển vị thực tế cho phép việc lựa chọn mơ hình thơng số đất hợp l tính tốn thiết kế CDM để ổn định hố móng đào sâu điều kiện tƣơng tự nƣớc ta MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH HỐ MÓNG ĐÀO SÂU PHỔ BIẾN Tƣờng cọc thứ cấp (Secant pile wall) Tƣờng loại có kết hợp cọc (cọc khoan bê tơng cốt thép – sơ cấp) cọc liên kết (cọc khoan bê tơng – cọc thứ cấp) (hình 1) Khoảng cách từ tâm đến tâm cọc thƣờng nhỏ đƣờng kính cọc [6,7] Cọc liên kết có nhiệm vụ trám vào khoảng cọc làm kết cấu làm việc nhƣ loại tƣờng chắn Loại tƣờng sử dụng để ổn định hố móng đào sâu phù hợp điều kiện địa chất phức tạp cơng trình xây chen Sau thi cơng thân đƣợc sử dụng làm thành vách cơng trình [6,7] ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 Hình Tường cọc thứ cấp (Secant pile wall) Tƣờng vây cọc ván thép (Steel sheet pile) Loại tƣờng đƣợc sử dụng từ năm 1908 Mỹ loại kết cấu sử dụng để ổn định hố móng phổ biến Đƣợc cấu tạo từ hệ thống liên kết liên tục cọc ván thép có hình dạng mặt cắt ngang khác nhƣ U Z W H dạng khả làm việc tƣờng phụ thuộc vào kích thƣớc hình học kết hợp loại cừ thép với [6,7] Hình Tường vây cọc ván thép Tƣờng chắn cọc đƣờng kính nhỏ Cọc đƣờng kính nhỏ kết cấu bê tơng cốt thép đƣợc ứng dụng làm tƣờng ổn định hố móng thi công xây dựng lần thành phố Hà Nội từ năm 2001 (hình 3) ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 Hình Tường chắn cọc đường kính nhỏ Với thiết bị thi cơng nhỏ gọn động thi công ng hẹp không gây ảnh hƣởng làm nứt hỏng cơng trình liền kề với đa dạng đƣờng kính cọc từ D300 đến D800 ƣu giải pháp tƣờng chắn đem lại hiểu kỹ thuật kinh tế cao [6,7] Ngoài loại tƣờng chắn để ổn định hố móng đào sâu sử dụng loại tƣờng cọc bê tơng cốt thép ứng suất trƣớc đúc sãn cọc ống thép có không kết hợp với neo đất [7]… ỔN ĐỊNH HỐ MÓNG ĐÀO SÂU BẰNG CỌC ĐẤT XI MĂNG TẠI CƠNG TRÌNH RIVIERA POINT Dự án khu dân cƣ Riviera Point quận thành phố Hồ Chí Minh Riêng giai đoạn 1B (Phase 1B) có diện tích phần hầm khoảng 6,6 nghìn m2 chiều sâu hố đào thiết kế để thi công tầng hầm 0m mặt cao độ +2,5m [4] (hình 4) 33 Hình Mặt dự án Riviera Point [4] Su (kPa) Nền đất hố móng nghiên cứu theo kết khảo sát địa kỹ thuật gồm lớp đất [4]: Lớp san lấp (SL); lớp đất - đất bùn hữu trạng khơng nƣớc (S u) lớp đất yếu (lớp 1) tăng dần theo chiều sâu (hình 5) Phƣơng trình đƣờng trung bình S u lớp đất theo chiều sâu có dạng: Su = 2,23.Z + 11,2 (1) 20 40 60 Chiều sâu (m) thái chảy dày ~21 1m với số SPT từ 0-1 búa; Lớp đất 2E - đất sét trạng thái dẻo cứng đến cứng Thí nghiệm cắt cánh trƣờng (FVT) với khoảng cách 1m/1 lần vị trí lựa chọn nghiên cứu cho kết sức kháng cắt 10 12 14 16 18 Su= 2,23.Z + 11,2 20 Hình Su từ thí nghiệm FVT theo chiều sâu 34 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 Một số đặc trƣng đất sử dụng t ính tốn hố đào theo kết khảo sát phạm vi nghiên cứu đƣợc trình bày bảng [4] Bảng Một số tiêu lý lớp đất Chiều dày (m) γ (kN/m3) SL 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2E 1,4 1,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,5 3,0 18,0 15,0 14,3 14,5 14,7 15,5 14,7 15,2 20,2 Trong bảng (1) giá trị sức kháng cắt khơng nƣớc lớp đất theo kết thí nghiệm điểm thí nghiệm FVT; (2) giá trị sức kháng cắt khơng nƣớc lớp đất xác định thông qua đƣờng tuyến tính theo l thuyết thống kê từ điểm thí nghiệm FVT Dựa phân tích yêu cầu dự án nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kinh tế giai đoạn thi công đào đất làm tầng hầm đặc điểm đất kết cấu cơng trình hầm giải pháp cọc đất xi măng đƣợc lựa chọn để ổn định hố móng đào sâu [4] Hàm lƣợng xi măng: 240 kg/m3 Tuổi thọ cọc thí nghiệm: 17 ngày Cƣờng độ kháng nén qu (MPa) 4.5 3.5 3.3 3.3 3.3 3.0 18,8 23,1 24,8 28,6 44,9 46,6 51,6 77,1 900 800 700 600 500 400 300 200 100 1.8 1.5 1.0 0.5 0.0 -6.8 3-7.8 Mẫu thí nghiệm (xi măng Holcim) Hình Cường độ kháng nén trục mẫu thiết kế CDM thí nghiệm phòng ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 4.0 6.0 2.8 2.0 -2.8 2-3.8 2.0 Cƣờng độ kháng nén qu (MPa) 3.2 2.5 -0.8 -1.8 19,9 26,6 33,3 40,0 46,7 53,4 63,4 77,1 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3.4 3.0 EL (1) 3.8 4.0 (2) υ (độ) Su (kPa) Mô đun cát tuyến E50 (MPa) Lớp đất Hình Biểu đồ quan hệ E50 ~ qu Cọc CDM sử dụng xi măng Holcim tỷ lệ xi măng thiết kế 240 kg/m3 Cọc thử đƣợc lựa chọn thí nghiệm 17 ngày tuổi Kết thí nghiệm nén trục mẫu CDM lấy từ l i khoan cọc thi công thử xác định đƣợc qu theo tỷ lệ loại xi măng tuổi thí nghiệm thiết kế thể hình [2] 35 Từ kết thí nghiệm mẫu gia cố phòng thi cơng thử (hình 7) thực tế cơng trình cƣờng độ kháng nén qu = 1000 kPa mô đun cát tuyến E50 = 200.qu đƣợc sử dụng để tính tốn thiết kế cọc CDM làm tƣờng ổn định hố đào sâu Cọc làm tƣờng cọc gia cố (cọc base) có đƣờng kính (1000mm) đƣợc bố trí mật độ độ sâu khác nhằm thỏa mãn khả ổn định thực tế tiến trình thi cơng dự kiến Chiều dài cọc làm tƣờng L=3 58 5m cọc gia cố L=3-5,2m [4] (hình 8) a) Cọc tƣờng b) Cọc gia cố Hình Sơ đồ bố trí cọc đất xi măng TÍNH TỐN ỔN ĐỊNH HỐ ĐÀO SÂU KHI SỬ DỤNG CỌC ĐẤT XI MĂNG Trong phạm vi nghiên cứu lựa chọn mặt cắt 1-1 (hình 9) để phân tích [6 9]: Ổn định lật trƣợt phá hoại cục tƣờng CDM; Kiểm tra ổn định tổng thể thành hố đào; dự báo chuyển vị ngang theo chiều sâu tƣờng CDM Hình Các mặt cắt lựa chọn tính tốn (1-1) Để có sở đánh giá khả sử dụng cọc đất xi măng để ổn định hố móng đào sâu tiến hành phân tích đại lƣợng gồm: Ứng suất nén cục bộ: σmax = V/B + 6M/B2 (2) Ứng suất kéo cục bộ: σmin = V/B - 6M/B2 (3) Ứng suất cắt: τmax = 3/2 H/B (4) Trong đó: V tổng lực theo phƣơng đứng; B bề rộng mặt cắt tƣờng; M tổng mômen nén/ 36 kéo; H tổng lực theo phƣơng ngang Ứng suất cắt phần chồng lấn (overlap): τ = τCDM aovl ψ (5) Ổn định trƣợt: FSs = (ΣEp + ΣE2w + ΣE3) / (ΣEA + ΣE1w) (6) Ổn định lật: FSo = (ΣMp + ΣM2w + ΣMG + ΣM1F) / (ΣMA + ΣM1w) (7) CDM Trong đó: τ ứng suất cắt cho phép ovl vật liệu gia cố; a tỷ lệ gia cố phần chồng lấn hai hàng cọc; ψ hệ số tin cậy cƣờng ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 độ phần chồng lấn hai cọc; ΣEp tổng áp lực đất bị động; ΣE1w tổng áp lực nƣớc sau lƣng tƣờng; ΣE2w tổng áp lực nƣớc trƣớc lƣng tƣờng; ΣE3 lực ma sát dƣới chân tƣờng; ΣEA tổng áp lực đất chủ động; ΣMp mô men áp lực đất bị động gây điểm tính; ΣM1 w mơ men áp lực thủy tính lƣng tƣờng gây điểm tính; ΣM2 w mơ men áp lực thủy tính trƣớc tƣờng gây điểm tính; ΣMG mơ men trọng lƣợng gây điểm tính; ΣMA mơ men áp lực đất chủ động gây điểm tính; ΣM1F mơ men lực ma sát đất lƣng tƣờng gây điểm tính Sử dụng số liệu thí nghiệm đất bảng thông số cọc CDM thiết kế để kiểm ổn định tốn tƣờng CDM Bảng trình bày kết kiểm toán ứng suất nén cục (σmax) ứng suất kéo cục (σmin) ứng suất cắt (τ) ổn định trƣợt (FSs) ổn định lật (FSo) ứng suất cắt phần chồng lấn (overlap) (τmax) Bảng Kết tính ổn định tƣờng CDM Nội dung Giá trị tính toán Điều kiện kiểm tra Đánh giá σmax 315,4 < 460 Đạt σmin -75,4 > -92 Đạt τ 60,8 < 230 Đạt τmax 60,8 < 131 Đạt FSs 1,30 > 1,20 Đạt FSo 1,30 >1,20 Đạt Sử dụng l thuyết tƣơng đƣơng nhƣ dẫn [3] với thông số đất bảng cho phép xác định đƣợc thông số tƣơng đƣơng (bảng 3) phần mục hố đào theo nhƣ mặt cắt ngang (hình 9) Bảng Thơng số đất tƣơng đƣơng Phần mục hố đào Tỷ lệ gia cố m (%) W1 W2,3 B6 W5,6 B1 B3 B5,7 B8 93 87 92 92 40 24 27 26 Ổn định tổng thể tƣờng CDM đất thành hố móng đƣợc thực phần mềm Geostudio/SlopeW/V-2007 theo phƣơng pháp Bishop Mặt cắt sử dụng phân tích ổn định tổng thể ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 γ (kN/m3) 18,2 18,0 18,2 18,2 16,3 15,8 15,9 15,8 cu (kPa) 188,4 178,5 186,8 186,8 100,8 74,4 79,3 77,7 υ (độ) 0 0 0 0 0 0 0 0 tƣờng CDM đất thành hố móng hình số liệu bảng sử dụng mơ hình đất khơng nƣớc kết xác định hệ số ổn định trƣợt tổng thể có giá trị cao (Fs =1,704 Fs = 2,542) (hình 10,11) 37 DM W2 2.542 Surcharge load of 10 kPa Fill back CDM W1 CDM B1 CDM W2 CDM B3 CDM W3 CDM CDM B7 CDM B6 CDM B5 Layer Layer 2E Hình 10 Ổn định tổng thể bên trái hố đào Kết phân tích ổn định tƣờng chắn CDM để ổn định hố móng đào sâu có bổ sung số cọc CDM gia cố lòng hố móng nội dung cần kiểm tốn σmax σmin τ FSs, FSo τmax ổn định tổng thể tƣờng với đất sau lƣng tƣờng đạt yêu cầu cho phép theo tiêu chuẩn hành 1.704 Surcharge load of 25 kPa Fill back CDM B3 CDM W3 CDM W6 CDM B8 CDM W5 CDM B7 CDM B6 CDM B5 Layer Layer 2E Hình 11 Ổn định tổng thể bên phải hố đào 38 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 Phân tích chuyển vị tƣờng chắn ổn định hố móng đào sâu cọc đất xi măng cơng trình khu dân cƣ Riviera Point nội dung nghiên cứu viết Chuyển vị theo chiều sâu tƣờng CDM đƣợc phân tích phần mềm Plaxis 2D theo phƣơng pháp phần tử hữu hạn thƣờng dùng để phân tích biến dạng ổn định đất theo mơ hình phẳng (hai chiều) Bốn trƣờng hợp phân tích chuyển vị tƣờng CDM đƣợc nghiên cứu gồm: TH1: Sử dụng mơ hình đất MohrCoulomb (MC) với thơng số sức kháng cắt lấy theo kết thí nghiệm điểm thí nghiệm FVT đơn lẻ cột (1) bảng TH2: Sử dụng mơ hình đất MohrCoulomb (MC) với thông số sức kháng cắt xác định thông qua đƣờng tuyến tính theo l thuyết thống kê từ mẫu thí nghiệm cột (2) bảng TH3: Sử dụng mơ hình đất Hardening soil (HS) với thơng số sức kháng cắt lấy theo kết thí nghiệm điểm thí nghiệm FVT đơn lẻ cột (1) bảng TH4: Sử dụng mơ hình đất Hardening soil (HS) với thông số sức kháng cắt xác định thông qua đƣờng tuyến tính theo l thuyết thống kê từ mẫu thí nghiệm cột (2) bảng Khi phân tích chuyển vị Plaxis với mơ hình đất MC giá trị Eu =200.Su (Konder, 1963) mơ hình HS sử dụng theo cơng thức kinh nghiệm hƣớng dẫn phần mềm [8,9] Eur = 3.E50 = 3.Eoed = Eu (1-υ)/ [(1+υ) (1-2 υ)] Đối với cọc CDM tƣờng cọc CDM gia cố sử dụng mơ hình đàn hồi tuyến tính (Linear Elastic - LE) phần mềm Kết phân tích chuyển vị theo chiều sâu tƣờng CDM để ổn định hố đào sâu mặt cắt 1-1 cơng trình khu dân cƣ Riviera Point với trƣờng hợp khảo sát thể hình 12 13, 14, 15 Hình 12 Mơ hình phân tích chuyển vị ngang tường CDM TH1 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 39 Hình 13 Mơ hình phân tích chuyển vị ngang tường CDM TH2 Hình 14 Mơ hình phân tích chuyển vị ngang tường CDM TH3 Hình 15 Mơ hình phân tích chuyển vị ngang tường CDM TH3 40 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 Giá trị chuyển vị ngang lớn tƣờng CDM tính tốn mặt cắt nghiên cứu đƣợc trình bày bảng Bảng Chuyển vị lớn tƣờng CDM Giá trị mm 68,30 58,53 62,85 51,06 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 Inclinometer I-03 Chuyển vị ngang lớn (mm) Với giá trị chuyển vị ngang tƣờng CDM cho phép 70cm tƣơng ứng 1% chiều sâu hố đào (Z=7m) [9] tất trƣờng hợp khảo sát nhƣ bảng th a mãn yêu cầu thiết kế Hố móng cơng trình nghiên cứu đƣợc tiến hành thi công đào từ tháng 2/2017 Để giám sát dịch chuyển tƣờng CDM theo chiều sâu q trình thi cơng hố móng sử dụng thiết đầu đo độ nghiêng Inclinometer [1] PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ TÍNH TỐN CHUYỂN VỊ VỚI QUAN TRẮC Kết quan trắc dịch chuyển ngang theo chiều sâu lỗ khoan thiết bị đầu đo độ nghiêng Inclinometer từ mở móng đến thi công xong (2-5/2017) mặt cắt nghiên cứu (điểm đo I-03 bên phải mặt cắt) với chiều sâu quan trắc 29 0m [1] đƣợc trình bày hình 17 Diễn biến dịch chuyển ngang tƣờng CDM theo thời gian vị trí có biên độ dịch chuyển lớn điểm quan trắc I-03 đƣợc thể hình 16 Sau 20 lần ghi nhận số liệu (lần đo) 2/2017 kết thúc 4/2017 giá trị chuyển vị ngang lớn đo đƣợc 59 14mm tƣơng ứng độ sâu -6 8m nhỏ giới hạn cho phép (70mm) So sánh với chuyển vị ngang lớn đƣợc dự báo bảng (51 06 – 68,30mm), chuyển vị ngang thực tế quan trắc đƣợc (59 14mm) có trị số gần tƣơng đƣơng với trƣờng hợp khảo sát Độ sâu tƣơng ứng m -8,32 -6,59 -6,22 -5,54 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 Giá trị quan trắc Giá trị cho phép 10.0 0.0 14-Feb 24-Feb 6-Mar 16-Mar 26-Mar 5-Apr 15-Apr 25-Apr Thời gian (ngày) Hình 16 Diễn biến chuyển vị ngang độ sâu cố định điểm quan trắc I-03 Chuyển vị ngang tường chắn (mm) 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 0.0 -5.0 Đáy hố đào -7.0m -10.0 Chiều sâu (m) Trƣờng hợp TH1 TH2 TH3 TH4 -15.0 -20.0 -25.0 -30.0 Quan trắc Cho phép Hình 17 Chuyển vị ngang tường CDM theo chiều sâu dự báo thực tế quan trắc 41 Hình 17 thể kết dự báo trƣờng hợp khảo sát quan trắc thực tế chuyển vị ngang theo chiều sâu tƣờng CDM để ổn định hố móng đào sâu cơng trình Riviera Point mặt cắt nghiên cứu 1-1 Từ hình 17 bảng cho phép rút số nhận xét đánh giá sau: - Chuyển vị ngang lớn thực tế quan trắc (59 14mm) có giá trị gần sát trƣờng hợp dự báo TH2 (58 53mm) TH3 (62 85mm) tƣơng ứng với sai số lần lƣợt 02% 28% Với TH1 sai số lớn lên tới 15 49% - Chuyển vị ngang lớn quan trắc đƣợc độ sâu -6 80m gần sát với kết dự báo trƣờng hợp TH2 (6 59m) TH3 (6 22m) - Đƣờng cong chuyển vị ngang theo chiều sâu tƣờng CDM quan trắc có dạng gần tƣơng đồng đƣờng dự báo trƣờng hợp TH3 (hình 17) KẾT LUẬN Ổn định hố móng đào sâu thi công tƣờng chắn cọc đất xi măng đủ tin cậy thay giải pháp tƣờng truyền thống với điều kiện áp dụng định Khi tính tốn chuyển vị tƣờng chắn cọc đất xi măng để ổn định hố móng đào sâu đất yếu phần mềm Plaxis 2D mơ hình đất Hardening soil với thông số sức chống cắt không nƣớc lấy trực tiếp kết thí nghiệm riêng lẻ theo độ sâu phù hợp tin cậy TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo quan trắc chuyển vị ngang 4/2017 Công ty Tƣ vấn Xây dựng Địa kỹ thuật Môi trƣờng (COGECO) thực Tp HCM [2] Báo cáo kết thi công khoan l i thí nghiệm nén nở hơng trụ đất xi măng (DSMC) (2/2017) Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật Tƣ vấn Xây dựng Hoàng Vinh thực Tp HCM [3] TCVN 9403-2012 (2012) Gia cố đất yếu – Phƣơng pháp trụ đất xi măng Hà Nội [4] Thuyết minh tính tốn thiết kế biện pháp thi cơng cọc xi măng đất “Dự án Riviera PointPhase 1B” (2/2017) Công ty Cổ phần Liên kết Công nghệ (TELICO) thực Hà Nội [5] 22TCN 262-2000, (2000) Quy trình khảo sát thiết kế đƣờng ô tô đắp đất yếu Hà Nội [6] Braja M Das, (2013) Principles of Foundation Engneering, Seventh edition Published by CL Engineering/Cengage Learning India [7] Geotechnical Engineering Circular No.4, (1999) Ground Anchors and Anchored Systems Publication No.FHWA-IF-99-015 [8] Manual Plaxis 2D – Version 8, (2002) Deft University of Technical & Plaxis b.v., The Netherlands [9] Technical standards and commentaries for Port and Habor facilities in Japan (OCDI), (1999) Japan Port and Harbour Asociation Người phản biện: PGS TS NGUYỄN SỸ NGỌC 42 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 ... LUẬN Ổn định hố móng đào sâu thi cơng tƣờng chắn cọc đất xi măng đủ tin cậy thay giải pháp tƣờng truyền thống với điều kiện áp dụng định Khi tính tốn chuyển vị tƣờng chắn cọc đất xi măng để ổn định. .. chắn để ổn định hố móng đào sâu sử dụng loại tƣờng cọc bê tông cốt thép ứng suất trƣớc đúc sãn cọc ống thép có khơng kết hợp với neo đất [7]… ỔN ĐỊNH HỐ MÓNG ĐÀO SÂU BẰNG CỌC ĐẤT XI MĂNG TẠI CƠNG... Chiều dài cọc làm tƣờng L=3 58 5m cọc gia cố L=3-5,2m [4] (hình 8) a) Cọc tƣờng b) Cọc gia cố Hình Sơ đồ bố trí cọc đất xi măng TÍNH TỐN ỔN ĐỊNH HỐ ĐÀO SÂU KHI SỬ DỤNG CỌC ĐẤT XI MĂNG Trong phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam, Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn