Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng

5 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:09

Bài viết Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng trình bày trình hội nhập là vấn đề tất yếu khách quan của các doanh nghiệp, các lĩnh vực và các ngành kinh tế. Một trong những vấn đề nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao,... Mời các bạn cùng tham khảo. KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏỴN NHÛÄNG NHÊN ẤC ÀƯÅNG TƯË T TÚÁI PHẤT TR NGÌN NHÊN LÛÅC CA CHÊËTNGÂNH LÛÚÅNGXÊY CAOD NGUỴN KIM THANH* Ngây nhêån: 25/07/2017 Ngây phẫn biïån: 24/08/2017 Ngây duåt àùng: 28/09/2017 Tốm :tùỉt Nêng cao nùng lûåc cẩnh tranh tiïën trònh hưåi nhêåp lâ vêën àïì têët ëu khấch quan c vûåc vâ cấc ngânh kinh tùở Mửồt nhỷọng vờởn ùỡ nhựỗm nờng cao khẫ nùng cẩnh tranh lâ phất t nhên lûåc chêët lûúång cao Ngây 19/04/2011 Chđnh ph àậ ban hânh quët àõnh söë 579/QÀ-TTg Phï d nhên lûåc Viïåt Nam thúâi k 2011 - 2020” vúái mc tiïu chđnh lâ nêng cao trđ lûåc, k nùng lâm viïåc lûåc Trong bưëi cẫnh àố, ngânh Xêy dûång àậ rêët ch trổng cưng tấc phất triïín ngìn nhên lûåc ch ca thõ trûúãng nûúác vâ cẫ thõ trûúâng qëc tïë Tûâ khốa : Ngìn nhên lûåc, ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao, ngânh Xêy dûång, ẫnh hûúãng FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF HIGH QUALITY HUMAN RESOURCES IN Improving competitiveness in the integration process is an indispensable objective of enterprises, sectors a One of the issues to improve competitiveness is the development of human resources, especially high quality 19th April, the Government issued Decision No 579/QÀ-TTg approving” “Vietnam Human Resources Deve 2011-2020” with the main objective of enhancing the skills, working skills and improving the human resource In this context, the construction industry has paid great attention to the development of high quality human re exigency of both domestic and international marketers Keywords : Human Resources, high quality human resources, construction industry, affect À ïí cố gốc nhòn tưíng quất hún vïì ngânh Xêy chuín biïën vïì chêët sûå phất triïín ca ngânh dûång, chng ta cng nhòn lẩi cấc giai àoẩn Nhiïìu cú chïë chđnh sấch àûúåc hònh thânh tẩo nïn phất triïín quan trổng ca ngânh: khung phấp l khấ àưìng bưå Cấc cưng ty mẩnh tiïëp Giai àoẩn trûúác 1986: Sau thưëng nhêët àêët tc àêìu tû chiïìu sêu àïí àưíi múái cưng nghïå, nêng nûúác vâo nùm 1975, Viïåt Nam bùỉt àêìu vâo giai àoẩn cao nùng lûåc sẫn xët, vâ khẫ nùng cẩnh tranh Tưëc khưi phuåc sau chiïën tranh vaâ xêy dûång cú súã vêåt chêët àưå thi cưng cấc cưng trònh lúán vïì hẩ têìng, cưng nghiïåp, k thåt Tuy nhiïn, nïìn kinh tïë Viïåt Nam vêỵn côn dên dng nhanh gêëp 2-3 lêìn so vúái thúâi kyâ trûúác giai àoaån bao cêëp Giai àoẩn 2001-nay: Kinh tïë cẫ nûúác giai Giai àoẩn 1986-1990: Chđnh ph bùỉt àêìu thûåc àoẩn nây àậ bùỉt àêìu hưåi nhêåp sêu rưång hún vâo nïìn hiïån nhûäng ch trûúng vâ chđnh sấch “àưíi múái”, ngânh kinh tïë khu vûåc vâ thïë giúái vúái àiïím nhêën lâ viïåc gia Xêy Dûång àậ cố nhûäng chuín biïën quan trổng Tûâ nhêåp WTO (2007) Cấc àúåt sưët nhâ àêët vâo 2000viïåc thiïët kïë quy hoẩch, thiïët kïë nhâ úã chuín sang 2001 vâ 2007-2008 cng àậ tẩo sûå tấc àưång mẩnh cú chïë múái lâ quy hoẩch xêy dûång àư thõ Bïn cẩnh túái tưëc àưå tùng trûúãng ca ngânh Låt Xêy dûång, àố, bûúác àêìu thûåc hiïån phûúng thûác àêëu thêìu àậ cố Låt Nhâ ÚÃ vâ Låt Kinh Doanh Bêët Àưång Sẫn, Låt tấc dng tđch cûåc thc àêíy cấc àún võ ch sùỉp xïëp Quy Hoẩch Àư Thõ àậ àûúåc ban hânh tẩo khung phấp lẩi lûåc lûúång lao àưång, tùng cûúâng àêìu tû cú súã vêåt l hoân thiïån cho cưng tấc quẫn l quy hoẩch, phất chêët k thåt, mốc thi cưng àïí nêng cao chêët triïín àư thõ, nhâ úã vâ thõ trûúâng bêët àưång sẫn Chêët lûúång cưng trònh vâ hiïåu quẫ xêy lùỉp lûúång vâ trònh àưå xêy dûång cng àậ àûúåc cẫi thiïån Giai àoẩn 1991-2000: Trong giai àoẩn nây thõ àấng kïí Àïën nay, cấc doanh nghiïåp xêy dûång Viïåt trûúâng bêët àưång sẫn àậ trẫi qua àúåt sưët nhâ àêët àêìuNam àậ lâm ch cưng nghïå thiïët kïë, thi cưng cấc tiïn vâo 1993-1994, vâ àêy cng lâ thúâi k tùng trûúãng cưng trònh cao têìng, cưng trònh nhõp lúán, cưng trònh vûúåt bêåc ca ngânh vúái tưëc àưå tùng trûúãng bònh qn *  Trûúâng  Àẩi  hổc Cưng  àoân 10,5%/nùm Bïn cẩnh àố, àêy lâ giai àoẩn cố nhiïìu 68 Tẩp chđ Nghiïn cûáu khoa hổc cưng àoân Sưë thấng 9/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏỴN ngêìm, cưng trònh trïn nïìn àõa chêët phûác tẩp cố khẫ nïëu tiïëp cêån theo àõnh lûúång thò ngìn nhên lûåc nùng cẩnh tranh vúái cấc doanh nghiïåp nûúác ngoâi chêët lûúång cao cng àûúåc hiïíu theo nhiïìu cấch khấc Cố thïí thêëy ngânh xêy dûång thûåc sûå àậ cố nhûängnhau Thûá nhêët, ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao lâ bûúác tiïën nhẫy vổt vïì k thåt dêỵn àïën sûå phất triïínnhûäng lao àưång àậ qua àâo tẩo, cố bựỗng cờởp vaõ rỷồc rỳọ caó vùỡ lỷỳồng vaõ vùỡ chêët Tuy nhiïn, thûåc tïë cho trònh àưå chun mưn k thåt Tuy nhiïn khấi niïåm thêëy ngânh xêy dûång vêỵn tưìn tẩi mưåt sưë hẩn chïë lâm “lao àưång àậ qua àâo tẩo” rêët khố àấnh giấ vò hiïån giẫm khẫ nùng cẩnh tranh ca cấc doanh nghiïåp xêy cố rêët nhiïìu hònh thûác àâo tẩo khấc Hổc dûång Viïåt Nam Mưåt sưë àố chđnh lâ ngìn nhên nghïì ngùỉn hẩn hay hổc cao àùèng, àẩi hổc àïìu cố lûåc chûa àấp ûáng àûúåc vúái u cêìu phất triïín ca thïí gom vâo khấi niïåm “lao àưång àậ qua àâo tẩo” ngânh, nhêët lâ ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao Chđnh Nïëu coi ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao lâ lao àưång ph cng àậ thïí hiïån sûå quan têm túái vêën àïì nây àậ qua àâo tẩo thò sệ cố mưåt sûå phên hốa khấ lúán vïì thưng qua mưåt sưë àïì ấn ûu tiïn thûåc hiïån Quy trònh àưå ca ngìn nhên lûåc nây Cấch hiïíu àõnh hoẩch phất triïín nhên lûåc ngânh Xêy dûång giai àoẩn lûúång hểp hún, coi ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao lâ 2011-2020: Àïì ấn Quy hoẩch mẩng lûúái cấc trûúâng ngìn nhên lûåc cố trònh àưå àẩi hổc, cao àùèng; ngìn àâo tẩo thåc ngânh Xêy dûång; àïì ấn Xêy dûång cú nhên lûåc lậnh àẩo, quẫn l vâ hoẩch àõnh chđnh sấch; súã vêåt chêët vâ phất triïín àâo tẩo nghïì, nhêët lâ àâo ngìn nhên lûåc khoa hổc cưng nghïå, àưåi ng giẫng tẩo nghïì ngùỉn hẩn; àïì ấn Xêy dûång àưåi ng giấoviïn cấc trûúâng àẩi hổc, cao àùèng, hổc viïån Côn viïn; àïì ấn Àâo tẩo, bưìi dûúäng cấn bưå cưng chûác cố mưåt cấch hiïíu hểp hún nûäa chó xem nhûäng ngûúâi àûúng nhiïåm vïì chun mưn vâ nghiïåp v; àïì ấn cố trònh àưå thẩc sơ, tiïën sơ lâ ngìn nhên lûåc chêët àâo tẩo bưìi dûúäng nêng cao nùng lûåc quẫn l Xêy lûúång cao Nhû vêåy, vïì mùåt khấi niïåm, chûa cố sûå dûång vâ phất triïín àư thõ àưëi vúái cưng chûác lậnh àẩo,thưëng nhêët vïì khấi niïåm “ ngìn nhên lûåc chêët lûúång chun mưn àư thõ cấc cêëp àậ àûúåc Th tûúáng Chđnh cao” vâ cẫ hai cấch hiïíu àõnh tđnh vâ àõnh lûúång àïìu ph phï duåt tẩi Quët àõnh sưë 1961/QÀ-TTg ngây cố nhûäng nhûúåc àiïím nhêët àõnh Cấch hiïíu vïì mùåt 25/10/2010 Coỏ thùớ thờởy rựỗng, ùớ xaỏc ừnh hỷỳỏng i àõnh tđnh tẩo khố khùn cho viïåc xấc àõnh ngìn àng àùỉn cho tûúng lai, ngânh xêy dûång phẫi ch nhên lûåc chêët lûúång cao vïì mùåt thưëng kï Cấch hiïíu trổng hún nûäa cưng tấc àâo tẩo vâ phất triïín vïì mùåt àõnh lûúång sệ khưng bao gưìm cấc nghïå nhên, ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao thúâi k hưåi nhêåp nhûäng ngûúâi cố khẫ nùng àùåc biïåt, laâm àûúåc nhûäng toaân diïån hiïån viïåc đt ngûúâi lâm àûúåc nhûng lẩi khưng qua trûúâng Nhûäng nhên tưë ẫnh hûúãng túái phất triïín lúáp àâo tẩo Mùåt khấc, khưng phẫi ngûúâi lao àưång nâo ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao cho ngânh àậ qua àâo tẩo àïìu cố khẫ nùng àấp ûáng àûúåc cấc Xêy dûång u cêìu ca cưng viïåc tûúng ûáng vúái trònh àưå àûúåc Trïn thûåc tïë, cho àïën vêỵn chûa cố khấi niïåm àâo tẩo, àố rêët khố cố thïí xem nhûäng lao àưång nây thưëng nhêët hay nhûäng tiïu chđ cú bẫn àïí xấc àõnh lâ nhên lûåc cố chêët lûúång cao Vêåy, àïí nghiïn cûáu vâ thïë nâo lâ ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao Tuy nhiïn, phất triïín ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao, cố thïí hiïíu theo Àẩi tûâ àiïín kinh tïë thõ trûúâng thò cho rựỗng nguửỡn nhờn lỷồc chờởt lỷỳồng cao laõmửồtbửồphờồncuóa nhờn lỷồc chêët lûúång cao lâ nhûäng ngûúâi, nhûäng ngìn nhên lûåc, kïët tinh nhûäng gò tinh ty, chêët lûúång àiïìu kiïån xậ hưåi nhêët àõnh, cố tri thûác chun mưn ca ngìn nhên lûåc, lâ bưå phêån lao àưång xậ hưåi cố nhêët àõnh, cố nùng lûåc vâ k nùng cao, vúái tđnh lao trònh àưå hổc vêën vâ chun mưn k thåt cao; cố k àưång sấng tẩo ca bẫn thên àiïìu kiïån thûåc nùng lao àưång giỗi vâ cố khẫ nùng thđch ûáng nhanh tiïỵn hoẩt àưång xậ hưåi, cố khẫ nùng àống gốp phêìnvúái nhûäng thay àưíi ca cưng nghïå sẫn xët; cố sûác cưëng hiïën nâo àố àưëi vúái sûå phất triïín ca xậ hưåi, khỗe vâ phêím chêët tưët; cố khẫ nùng vêån dng sấng ca nhên loẩi” (Nguỵn Hûäu Qunh, 1998, tr 1064) tẩo nhûäng tri thûác, nhûäng k nùng àậ àûúåc àâo tẩo Mưåt sưë kiïën khấc lẩi nhòn ngìn nhên lûåc chêët vaõoquaỏtrũnhlaoửồngsaónxuờởtnhựỗmemlaồinựng lỷỳồng cao vỳỏi nhiùỡu goỏc ửồ khaỏc nhau, theo cấch sët, chêët lûúång vâ hiïåu quẫ cao hiïíu mang tđnh àõnh tđnh, ngìn nhên lûåc chêët lûúång Àïí nêng cao chêët lûúång cho lûåc lûúång lao àưång cao àûúåc xem lâ mưåt bưå phêån ca lûåc lûúång lao trổng ëu ngânh Xêy dûång, trûúác tiïn cêìn tòm hiïíu àưång, cố khẫ nùng àấp ûáng àûúåc nhûäng u cêìu nhûäng nhên tưë ẫnh hûúãng àïën cưng tấc phất triïín phûác tẩp ca cưng viïåc; tûâ àố tẩo nùng sët vâ ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao hiïåu quẫ cao cưng viïåc, cố nhûäng àống gốp - Xu thïë hưåi nhêåp qëc tïë: àấng kïí cho sûå tùng trûúãng vâ phất triïín ca cưång Sûå hưåi nhêåp qëc tïë àang diïỵn mẩnh mệ trïn àưìng nối riïng vâ cho toân xậ hưåi nối chung Côn toân thïë giúái, nhiïn cấc qëc gia khấc cố 69 cưng àoâ Tẩp chđ Nghiïn cûáu khoa hổc Sưë thấng 9/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏỴN thúâi àiïím hưåi nhêåp khấc nhau, tưëc àưå hưåi nhêåp khấclậnh thưí kinh tïë Vúái riïng ngânh xêy dûång, Viïåt dêỵn àïën sûå chïnh lïåch vïì kinh tïë, xậ hưåi, giấo Nam hôa vâo xu thïë toân cêìu hốa cố nghơa ngânh dc giûäa cấc qëc gia Sûå khấc cêìu ca xêy dûång nûúác ta cố cú hưåi vûún thõ trûúâng thïë nïìn kinh tïë, hïå thưëng àâo tẩo cho àïën cấc giúái, nhûng cng cố nghơa sệ phẫi cẩnh tranh mẩnh chûúng trònh àâo tẩo lâm cho nhêån thûác vâ trònh àưå mệ vúái cấc doanh nghiïåp nûúác ngoâi vïì cẫ trònh àưå ca ngûúâi hổc úã cấc qëc gia khấc lâ khấckhoa hổc cưng nghïå, vïì ngìn lûåc tâi chđnh vâ cẫ Àố cng lâ ngun nhên khiïën chêët lûúång ngìn cẩnh tranh àïí thu ht ngìn nhên lûåc nhêët lâ ngìn nhên lûåc àûúåc àâo tẩo nûúác côn mưåt khoẫng nhên lûåc chêët lûúång cao cấch khấ lúán so vúái chêët lûúång ngìn nhên lûåc úã cấc Chđnh sấch phất triïín ngìn nhên lûåc chêët qëc gia khấc Viïåc hổc têåp, nghiïn cûáu côn nhiïìu lûúång cao vêën àïì: chûúng trònh, hònh thûác vâ phûúng phấp Viïåt Nam àang cố lúåi thïë dên sưë vâng, thïí hiïån àâo tẩo chûa thûåc sûå ph húåp vúái hïå thưëng giấo dc ngìn nhên lûåc àưå tíi lao àưång l tûúãng Tuy vâ àâo tẩo trïn thïë giúái Cấc chûúng trònh àâo tẩo nhiïn, chêët lûúång ngìn nhên lûåc thêëp nïn cêìn àûúåc vâ àấnh giấ hổc lûåc ca cấc trûúâng khưëi ngânh quan têm àêìu tû nêng cao chêët lûúång Hún 90 triïåu xêy dûång cng khưng thưëng nhêët Àiïìu nây dêỵn àïën dên nhûng chó khoẫng 2,2% cố trònh àưå àẩi hổc vâ chêët lûúång sinh viïn giûäa cấc trûúâng khấc vâ trïn àẩi hổc, gêìn 10% lâ cưng nhên côn lẩi gêìn 70% sûå cẩnh tranh tòm kiïëm viïåc lâm ca sinh viïn ngìn nhên lûåc lâ nưng dên, nhên lûåc cố trònh àưå múái tưët nghiïåp ngây câng mẩnh hún Sûå cẩnh tranh phưí thưng chiïëm t lïå àẩi àa sưë Ngên hâng thïë giúái nây khưng phẫi bẫn thên cưng viïåc àôi hỗi nùng àấnh giấ Viïåt Nam thiïëu lao àưång cố trònh àưå, cố tay lûåc giẫi quët cưng viïåc ca ngûúâi thûåc hiïån, mânghïì, thiïëu cưng nhên k thåt bêåc cao vâ xïëp hẩng mưåt phêìn chđnh sấch tuín dng, chïë àưå àậi theo thang àiïím 10 vïì chêët lûúång ngìn nhên lûåc ngưå giûäa cấc doanh nghiïåp khấc tẩo sûå lûåa thò Viïåt Nam àûúåc 3,79 àiïím; Hân Qëc àûúåc 6,91 chổn khấc Àiïìu nây dêỵn àïën hiïån tûúångngûúâi àiïím; ÊËn Àưå àûúåc 5,76 àiïím; Malaysia àûúåc 5,59 tòm viïåc chiïëm àẩi àa sưë sûå toân cêìu hốa àiïím; Thấi Lan àûúåc 4,94 àiïím Nhû vêåy, so vúái vâ qëc tïë hốa tẩo nïn hiïån tûúång viïåc tòm ngûúâi cấc nûúác cng khu vûåc Chêu Ấ, chêët lûúång ngìn ngây mưåt nhiïìu hún Vò vêåy chêët lûúång àâo tẩo cêìnnhên lûåc ca Viïåt Nam thêëp hún nhiïìu Àố cng lâ àûúåc quan têm lâm khúãi ngìn cho mưåt ngìn nhên ngun nhên dêỵn àïën mûác thu nhêåp cuãa ngûúâi lao lûåc chêët lûúång cao xậ hưåi nối chung vâ ngânh àưång Viïåt Nam thêëp hún so vúái cấc qëc gia khấc xêy dûång nối riïng khu vûåc vaâ trïn thïë giúái Trong thïë giúái phùèng hiïån nay, tri thûác cuãa Nhêån thûác rộ àiïìu àố, Cûúng lơnh xêy dûång àêët ngûúâi kïët húåp vúái cưng nghïå hiïån àẩi trúã thânh ëunûúác thúâi k quấ àưå lïn ch nghơa xậ hưåi àûúåc tưë cẩnh tranh khưng chó ca riïng ngânh xêy dûång thưng qua tẩi Àẩi hưåi Àẫng toân qëc lêìn thûá XI ca mâ ca cẫ qëc gia vâ lâ ëu tưë quan trổng nhêët sẫng cưång sẫn Viïåt Nam nhêën mẩnh: “Con ngûúâi lâ vúái vưën tâi ngun vâ lao àưång cú bùỉp Tiïën bưå khoa trung têm ca chiïën lûúåc phất triïín, àưìng thúâi lâ ch hổc k thåt khiïën ngûúâi trúã nïn hiïíu biïët hún, thïí phất triïín”. “Giấo dc vâ àâo tẩo cố sûá mïånh nêng vùn minh hún Trong àiïìu kiïån àố, sûå phất triïín ca cao dên trđ, phất triïín ngìn nhên lûåc, bưìi dûúäng nhên ngânh kinh tïë ph thåc vâo khai thấc, trò, sûã tâi, gốp phêìn quan trổng phất triïín àêët nûúác, xêy dûång dng vâ sấng tẩo tâi ngun ca ngìn nhên lûåc nïìn vùn hốa vâ con ngûúâi Viïåt Nam. Phất triïín giấo thay vò dûåa vâo ngìn tâi ngun sùén cố Trong cấc dc vâ àâo tẩo cng phất triïín khoa hổc cưng nghïå lâ ngìn lûåc ca doanh nghiïåp, cố nhûäng ngìn lûåc qëc sấch hâng àêìu trong giai àoẩn hiïån nay” vâo thúâi àiïím khấc sệ giûä nhûäng vai trô khấc Tẩo àưång lûåc lao àưång cho ngìn nhên lûåc nhûng ngìn nhên lûåc ln àống vai trô quan chêët lûúång cao trổng, lâ trấi tim ca mưåt doanh nghiïåp, vò thïë cêìn Chđnh sấch th lao, àậi ngưå ngìn nhên lûåc bao nêng cao sûác sấng tẩo ca ngìn nhên lûåc, nêng gưìm chđnh sấch tiïìn lûúng, tiïìn thûúãng, tiïìn lâm cao chêët lûúång ngìn nhên lûåc àïí nêng cao khẫ thïm giúâ, chđnh sấch hưỵ trúå nhâ úã, chđnh sấch khen nùng caånh tranh thûúãng vûúåt giúâ, vûúåt àõnh mûác, thûúãng chuyïn cêìn, Quấ trònh toân cêìu hốa diïỵn trïn mổi mùåt ca chđnh sấch bẫo hiïím y tïë, bẫo hiïím xậ hưåi, bẫo àúâi sưëng vâ tûå hốa thûúng mẩi lâ têët ëu khấchhiïím thêët nghiïåp, chđnh sấch trổng dng nhên tâi quan Àố lâ viïåc múã rưång trao àưíi thûúng mẩi vïì Àêy lâ nhûäng chđnh sấch hûúáng túái àẫm bẫo ưín àõnh hâng hốa, dõch v, tiïìn tïå, tâi ngun, ngìn nhên cåc sưëng vâ khđch lïå tinh thêìn lâm viïåc ca ngûúâi lûåc cng nhû thưng tin giûäa cấc qëc gia, cấc vng   Bấo  cấo Ngên  hâng  thïë  giúái 70 Tẩp chđ Nghiïn cûáu khoa hổc cưng àoân Sưë thấng 9/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏỴN lao àưång Khi cấc chđnh sấch nây àûúåc Nhâ nûúác, tûúng àưëi khấc nhau, àố tưí chûác ln cưë gùỉng cấc ngânh quan têm vâ àõnh hûúáng cho cấc tưí chûác thûåc hiïån tưët cưng tấc an toân vïå sinh lao àưång, hẩn thûåc hiïån àêìy sệ lâm cho ngûúâi lao àưång n têm chïë nhûäng ëu tưë cố hẩi ẫnh hûúãng túái sûác khỗe lâm viïåc, khuën khđch hổ phất huy tđnh tđch cûåc, ngûúâi lao àưång vâ ngûúâi lao àưång cố nùng sët lao nùng àưång, sấng tẩo, u nghïì vâ thc àêíy hổ hổc àưång cao nhêët têån ty, hùng say lâm viïåc Àưìng thúâi, cấc chđnh Trong ngânh xêy dûång, cấc lao àưång khấc sấch nây cng lâ cưng c àïí cấc doanh nghiïåp thu thò cố mưi trûúâng lâm viïåc tûúng àưëi khấc Vđ ht lao àưång vâ giûä chên nhên tâi Ngûúåc lẩi, nïëu d, k sû hay giấm cưng trònh thûúâng xun phẫi cấc chđnh sấch nây khưng àûúåc quan têm àïí àïën, lâm viïåc dûúái cưng trûúâng, àiïìu kiïån lâm viïåc bi, thò bẫn thên ngûúâi lao àưång khưng cố cú hưåi àïí hoân ưìn vâ mën tùng tiïën àưå cưng trònh thò lâm cẫ thiïån vâ phất triïín bẫn thên Doanh nghiïåp khưng ngây, cẫ àïm cho nïn sûác khỗe bõ ẫnh hûúãng tûúng thïí giûä chên àûúåc ngûúâi lao àưång, khiïën tònh trẩng àưëi nhiïìu Trong àố, cưng nhên lao àưång trûåc nhẫy viïåc, bỗ viïåc xẫy nhiïìu, vâ nguy cú cấc tưí tiïëp cng phẫi chõu sûå tấc àưång lúán tûâ mưi trûúâng chûác phẫi àưëi diïån vúái tònh trẩng thiïëu ht lao àưångnhû lâm viïåc dûúái trúâi nùỉng nống, ngây mûa lâ rêët cao hóåc chêët lûúång lao àưång bõ giẫm st rết, lâm viïåc tiïëng ưìn, bi , mi sún àưåc Nhû vêåy, hïå thưëng àậi ngưå hiïåu quẫ sệ lâ chêëthẩi Lûåc lûúång lao àưång nây àûúåc trang bõ àêìy kïët dđnh giûäa ngûúâi vâ doanh nghiïåp, lâ kim chó vïì trang phc bẫo hưå lao àưång nhû m, qìn ấo, nam ca ban lậnh àẩo Nhúâ àố, doanh nghiïåp cố sûå gùng tay, khêíu trang vâ thiïët bõ bẫo hưå lao àưång cêìn ưín àõnh vïì nhên sûå àïí àẩt àûúåc mc tiïu àùåt ra, thiïët lâm viïåc trïn cao ngûúâi lao àưång tòm thêëy niïìm vui, hẩnh phc vâ sûå Ngânh xêy dûång àang lâ ngânh mi nhổn ca àam mï cưng viïåc, lâm viïåc hïët lông vò tưí chûác nïìn kinh tïë, Nhâ nûúác cng cố nhûäng chđnh sấch hưỵ Chđnh sấch àậi ngưå côn lâ àiïìu kiïån àïí nêng cao trúå cho ngaânh nhû ban haânh Luêåt Nhaâ ÚÃ ( sûãa àưíi) chêët lûúång vâ hiïåu quẫ hoẩt àưång kinh doanh cuãa vaâo nùm 2014 laâm cho thõ trûúâng xêy dûång dên dng doanh nghiïåp Àậi ngưå nhên sûå gốp phêìn trò phất triïín mẩnh mệ Bïn cẩnh àố, Nhâ nûúác cng ngìn nhên lûåc ưín àõnh, cố chêët lûúång cho doanh xấc àõnh xêy dûång cú súã hẩ têìng lâ tiïìn àïì cho xêy nghiïåp, nêng cao hiïåu quẫ cấc chûác nùng quẫn trõ dûång kiïën trc thûúång têìng Àïí àẩt àûúåc mc tiïu nhên sûå khấc Tûâ àố, àậi ngưå nhên sûå gip trò àố, ngânh xêy dûång phẫi cố nhûäng bûúác tiïën rộ rïåt àûúåc ngìn nhên lûåc ưín àõnh vâ cố chêët lûúång cho mâ trổng têm hiïån chđnh lâ xêy dûång àưåi ng lao xậ hưåi Nối rưång ra, qëc gia nâo cố hïå thưëng àậi àưång cố chêët lûúång cao ngưå tưët sệ gip cho qëc gia àố nhanh chống tùng Mưåt sửở giaói phaỏp nhựỗm phaỏt triùớn nguửỡn nhờn trỷỳóng, phaỏt triïín, cố àûúåc võ thïë cẩnh tranh dûåa lûåc chêët lûúång cao ca ngânh Xêy dûång vâo ngìn lûåc quan trổng nhêët - NGÌN NHÊN LÛÅC Giẫi phấp vïì phđa nhâ nûúác: Àiïìu kiïån lâm viïåc ca lao àưång mưåt tưí - Mưåt lâ, hoân thiïån, àưíi múái cú chïë chđnh sấch chûác bao gưìm cấc ëu tưë thåc vïì bẫn thên cưng vïì àâo tẩo, nêng cao chêët lûúång ngìn nhên lûåc ca viïåc vâ cấc ëu tưë ngoâi bẫn thên cưng viïåc C thïí, ngânh Xêy dûång hûúáng túái nïìn cưng nghiïåp 4.0 nhûäng ëu tưë thåc vïì bẫn thên cưng viïåc nhû: ấnh Hoân thiïån cấc cú chïë chđnh sấch àưëi vúái cấc ch thïí sấng, tiïëng ưìn, àưå rung, àưå bi ëu tưë àưåc hẩi ẫnhcố liïn quan, nhû: chđnh sấch vúái cú súã àâo tẩo, hûúãng àïën sûác khỗe ca ngûúâi lao àưång; Nhûäng ëu nhêët lâ cấc cú súã àâo àẩo giấo dc nhâ nûúác tưë ngoâi bẫn thên cưng viïåc nhû: quy mư vâ trònh àưå ngânh xêy dûång; chđnh sấch àưëi vúái ngûúâi hổc; àưëi trang bõ k thåt, mốc cưng nghïå, trang thiïët bõ vúái doanh nghiïåp tham gia àâo tẩo nghïì nghiïåp; bẫo hưå lao àưång, sûå tham gia ca Cưng àoân Cấc hoân thiïån cấc cú chïë chđnh sấch vïì phất triïín àưåi ëu tưë vïì quy mư mốc, thiïët bõ k thåt phêìnng nhâ giấo, chín hốa vïì chêët lûúång àâo tẩo àưëi nâo phẫn ấnh àûúåc sưë lûúång, cú cêëu vâ chêët lûúångvúái cấc cú súã àâo tẩo ngânh Xêy dûång Trong ca ngìn nhên lûåc C thïí, vúái àùåc àiïím cưng nghïå àố, àùåc biïåt quan têm túái cưng tấc tuín dng, àâo vâ trang thiïët bõ k thåt àố thò tưí chûác cêìn baotẩo lẩi, bưìi dûúäng nêng cao nghiïåp v cho giấo viïn nhiïu lao àưång àïí thûåc hiïån? u cêìu trònh àưå chun Bïn cẩnh àố, àưíi múái cú cêëu hïå thưëng giấo dc theo mưn àïí vêån hânh hïå thưëng mốc, cưng nghïå àố hûúáng tûâ àâo tẩo nghïì khếp kđn thânh hïå thưëng àâo nhû thïë nâo? Cú cêëu vïì lao àưång nhû thïë nâo lâ húåp tẩo múã cng sệ gốp phêìn tẩo tiïìn àïì cho cưng tấc l? Àưìng thúâi àiïìu kiïån lâm viïåc tấc àưång thån lúåi phất triïín ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao hóåc gêy khố khùn gò cho lao àưång quấ trònh - Hai lâ, hoân thiïån, àưëi múái cú chïë chđnh sấch lâm viïåc? Vúái mưỵi ngânh nghïì, àiïìu kiïån lâm viïåc tuín dng, bưë trđ sûã dng vâ àậi ngưå ngìn nhên 71 cưng àoâ Tẩp chđ Nghiïn cûáu khoa hổc Sưë thấng 9/2017 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏỴN lûåc chêët lûúång cao ngânh Xêy dûång Khi chđnh sấch soất thûúâng xun nhu cêìu àâo tẩo ca doanh nghiïåp tuín dng, sûã dng vâ àậi ngưå trúã thânh mưåt trongàïí xêy dûång chûúng trònh àâo tẩo vúái u cêìu nhûäng ëu tưë thc àêíy àưång lûåc lâm viïåc cho ngûúâica thûåc tïë, trấnh lậng phđ cấc ngìn lûåc mâ hiïåu lao àưång thò ngânh Xêy dûång cố thïí thu ht àûúåc quẫ àẩt àûúåc khưng cao Cố chïë àưåi àậi ngưå ngìn lao àưång chêët lûúång cao Cấc chun gia giỗi, cấc nhên lûåc chêët lûúång cao theo nùng lûåc vaâ kïët quẫ nhâ quẫn l tâi nùng, thêåm chđ cưng nhên lânh nghïì lâm viïåc xûáng àấng, àưång viïn khen thûúãng kõp thúâi sệ n têm cưng tấc, gùỉn bố vúái cưng viïåc vâ khưng àïí tẩo sûå gùỉn bố giûäa ngûúâi lao àưång vâ doanh nghiïåp ngûâng nưỵ lûåc nêng cao nùng sët lao àưång ca bẫn cng nhû thc àêíy ngûúâi lao àưång hùng say lâm thên àïí nhêån àûúåc àậi ngưå xûáng àấng viïåc, tûâ àố nêng cao nùng sët lao àưång cho toân - Ba lâ, àưíi múái chđnh sấch nhựỗm tựng cỷỳỏng doanh nghiùồp hỳồp taỏc quửởc tùở lơnh vûåc àâo tẩo, àố cố Tâi liïåu tham khẫo ngânh Xêy dûång Múã rưång cú chïë húåp tấc àâo tẩo1.  Nguỵn  Hûäu  Qunh(1998).  Àẩi tûâ àiïín kinh tïë thõ song phûúng, àa phûúng lơnh vûåc giấo dc trûúâng, NXB Tûâ àiïín bấch khoa, Hâ Nưåi àâo tẩo nhû: trao àưíi hổc thåt, bưìi dûúäng giấo viïn, 2. Tưíng  hưåi Xêy dûång Viïåt Nam, Bưå Xêy dûång, Bưå Lao cấc bưå quẫn l, húåp tấc bưìi dûúäng hổc viïn Bïn àưång,  Thûúng  binh  vâ  xậ  hưåi(2016).  Tâi liïåu Hưåi cẩnh àố tẩo àiïìu kiïån thån lúåi, mưi trûúâng phấp l thẫo Ngìn nhên lûåc ngânh Xêy dûång hưåi nhêåp ngây  09/11/2016, àïí cấc nhâ àêìu tû nûúác ngoâi múã cú súã giấo dc qëc tïë - Thûåc trẩng vâ giẫi phấp, Hâ  Nưåi chêët lûúång cao cho ngânh Xêy dûång úã Viïåt Nam Giẫi phấp vïì phđa cú súã àâo tẩo ngânh Xêy dûång: 3. Trêìn  Ngổc Hng  (2016). Ngìn nhên lûåc hoẩt àưång xêy dûång úã Viïåt Nam - Thûåc trẩng vâ giẫi phấp , tham - Cấc cú súã àâo tẩo cêìn àưíi múái nưåi dung, chûúng lån Hưåi thẫo Ngìn nhên lûåc ngânh Xêy dûång trònh àâo tẩo theo hûúáng àấp ûáng nhu cêìu thõ trûúâng, hưåi nhêåp qëc tïë - Thûåc trẩng vâ giẫi phấp, ngây 09/ àẩt àûúåc tiïu chín àâo tẩo qëc gia, hổc viïn sau 11/2016, Hâ Nưåi àâu tẩo cêìn àẩt àûúåc tiïu chín k nùng nghïì nghiïåp, 4.  Tưíng  cc  Thưëng  kï  (2016).  Bấo cấo nùng sët lao tiïu chín k nùng mïìm ph húåp vúái bưëi cẫnh hưåi àưång ca Viïåt Nam Thûåc trẩng vâ giẫi phấp nhêåp kinh tïë qëc tïë Cấc cú súã àâo tẩo cêìn chuín 5. Nguyùợn Kim Thanh, Mửồt sửở giaói phaỏp nhựỗm nờng dõch hïå thưëng, nưåi dung àâo tẩo tûâ cûáng nhùỉc, khếp cao chêët lûúång nhên lûåc ngânh Xêy dûång, Tẩp  chđ kđn thânh giấo dc àâo tẩo linh hoẩt, liïn thưng giûäa Kinh tïë vâ  dûå bấo sưë  10  nùm 2017 cấc thânh tưë ca hïå thưëng giấo dc vâ liïn thưng vúái cấc bêåc hổc khấc hïå thưëng giấo dc qëc gia - Ngoâi ra, cấc cú súã àâo tẩo cêìn nêng cao nùng (Tiïëp  theo  trang  63) lûåc vâ chêët lûúång àưåi ng nhâ giấo, cấn bưå quẫn l giấo dc Phẫi àưíi múái chûúng trònh, tâi liïåu àâolêỵn nhau, khùỉc phc khố khùn, phất huy nưåi lûåc àïí tẩo, bưìi dûúäng vïì nghiïåp v sû phẩm, k nùng nghïì hoân thânh nhiïåm v cho giấo viïn trïn cú súã tiïu chín giẫng viïn Tưí Thûá ba, bưí sung, hoân thiïån, thïí chïë hốa cấc quan chûác àâo tẩo, tẩo àiïìu kiïån àïí giấo viïn àûúåc bưìi àiïím ch trûúng ca Àẫng, chđnh sấch ca Nhâ nûúác dûúäng nghiïåp v vâ k nùng úã nûúác ngoâi vâ cấc vïì cưng tấc ph nûä vâ cưng tấc cấn bưå nûä tònh chûúng trònh tiïn tiïën nûúác Cẫi cấch, thay hònh múái Xêy dûång vâ hoân thiïån hïå thưëng phấp låt àưíi cú chïë trẫ lûúng, àậi ngưå vúái giẫng viïn trïn cú vïì ph nûä vâ quìn ca ngûúâi ph nûä Cêìn tùng sưë súã k nùng nghïì nghiïåp vâ hiïåu quẫ cửng viùồc nhựỗm lỷỳồng phuồ nỷọ caỏc cỳ quan nhâ nûúác, cấc khuën khđch giấo viïn lao àưång vúái nùng sët vâ võ trđ lậnh àẩo àïí hổ khùèng àõnh mònh chêët lûúång cao hún Thûá tû, phất huy vai trô ca Hưåi liïn hiïåp ph nûä Giẫi  phấp  vïì  phđa  cấc  doanh  nghiïåp  ngânh Viïåt Nam vâ chi hưåi ph nûä cấc cêëp vïì cưng tấc ph Xêy dûång: nûä vâ bònh àùèng giúái Tđch cûåc tun truìn, nêng - Quan têm túái cưng tấc xêy dûång, bưë trđ sûã dng cao nhêån thûác vïì võ trđ, vai trô ca ngûúâi ph nûä húåp l, vâ àậi ngưå ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao.trong xậ hưåi Àêëu tranh bẫo vïå quìn lúåi húåp phấp Cấc doanh nghiïåp cêìn cố cú chïë tuín dng rộ râng, vâ chđnh àấng cho ngûúâi ph nûä Giẫi phống ph nûä minh bẩch, cưng khai cấc tiïu chín, chïë àưåi àậi vâ nêng cao vừ thùở cuóa mũnh laõ nguyùồn voồng chủnh ngửồ nhựỗm thu ht ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao àấng ca ngûúâi ph nûä, àố Hưåi liïn hiïåp ph nûä Ch trổng cưng tấc àâo tẩo nêng cao chêët lûúång cêìn phưëi húåp vúái cấc ngânh tham mûu cho Àẫng vâ ngìn nhên lûåc: cêìn thûåc hiïån cưng tấc àâo tẩo Nhâ nûúác ban hânh nhûäng ch trûúng, chđnh sấch vúái u cêìu ca thûåc tïë dûåa trïn cùn cûá lâ nhu cêìu tẩo àiïìu kiïån phất huy hún nûäa vai trô ca ngûúâi ph vâ khẫ nùng ca doanh nghiïåp Cêìn tiïën hânh râ nûä, àấp ûáng àûúåc nhu cêìu ca xậ hưåi  NÊNG CAO VÕ THÏË CA 72 Tẩp chđ Nghiïn cûáu khoa hổc cưng àoân Sưë thấng 9/2017 ... lỷỳồng cao vỳỏi nhiùỡu goỏc àưå khấc nhau, theo cấch sët, chêët lûúång vâ hiïåu quẫ cao hiïíu mang tđnh àõnh tđnh, ngìn nhên lûåc chêët lûúång Àïí nêng cao chêët lûúång cho lûåc lûúång lao àưång cao. .. àõnh lâ nhên lûåc cố chêët lûúång cao Vêåy, àïí nghiïn cûáu vâ thïë nâo lâ ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao Tuy nhiïn, phất triïín ngìn nhên lûåc chêët lûúång cao, cố thïí hiïíu theo Àẩi tûâ àiïín... dûång cố thïí thu ht àûúåc quẫ àẩt àûúåc khưng cao Cố chïë àưåi àậi ngưå ngìn lao àưång chêët lûúång cao Cấc chun gia giỗi, cấc nhên lûåc chêët lûúång cao theo nùng lûåc vâ kïët quẫ nhâ quẫn l tâi
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng, Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn