Xác định biểu đồ dòng chảy cho tính toán tích lũy nước trước công trình thoát nước đường ô tô

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:36

Xác định biểu đồ dòng chảy là một vấn đề có ý nghĩa và cần thiết, đặc biệt là trong tính toán thoát nước đường ô tô từ các lưu vực nhỏ, nó là cơ sở để lựa chọn cơn mưa tính toán cho trường hợp thiết kế công trình thoát nước có xét đến hiện tượng tích lũy nước trước công trình. Do tính phức tạp của mưa và dòng chảy lũ nên trong bài viết này, tác giả trình bày phương pháp xác định gần đúng biểu đồ dòng chảy phục vụ cho mục đích nói trên. KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ Tạp chí GTVT 7/2014 Xác định biểu đồ dòng chảy cho tính tốn tích lũy nước trước cơng trình nước đường tơ TS DƯƠNG TẤT SINH Học viện Kỹ thuật Quân Tóm tắt: Xác định biểu đồ dòng chảy vấn đề có ý nghĩa cần thiết, đặc biệt tính tốn nước đường tơ từ lưu vực nhỏ, sở để lựa chọn mưa tính tốn cho trường hợp thiết kế cơng trình nước có xét đến tượng tích lũy nước trước cơng trình Do tính phức tạp mưa dòng chảy lũ nên bài viết này, tác giả trình bày phương pháp xác định gần biểu đồ dòng chảy phục vụ cho mục đích nói Từ khóa: Xác định biểu đồ dòng chảy; Biểu đồ dòng chảy mặt mưa Abstract: Determination of flow chart is a significant problem and needed, especially in drainage calculations for highways from the small basin, it is the basis for calculating rain choice for case drainage structures designed taking into consideration the accumulation of water before culverts Due to the complexity of rain and flood flows so in this article, the authors present approximate methods for determining flow chart to serve the said purpose Keywords: Determination of flow chart Mở đầu Đối với lưu vực cụ thể cơng trình nước, lưu lượng tính toán Qtt xác định sở phương pháp cường độ mưa giới hạn Cơn mưa tính tốn (ứng với tần suất thiết kế) mưa cho lưu lượng lớn biểu đồ dòng chảy có dạng gần với hình tam giác Tuy nhiên, mưa tính tốn nói khơng có nghĩa mưa cho tổng lượng dòng chảy W lớn Vì thế, thiết kế cơng trình nước ngang đường tơ có xét đến tượng tích lũy nước trước cơng trình, ta cần phải xem xét cho nhiều mưa khác để lựa chọn mưa cho tổng thể tích dòng chảy lớn [1] Để đạt mục đích nói trên, ta phải xem xét so sánh biểu đồ dòng chảy tất mưa gây vị trí đặt cơng trình nước Biểu đồ dòng chảy cho biết thời điểm lưu lượng dòng chảy đạt giá trị cực đại, q trình trì dòng chảy tổng lượng dòng chảy suốt thời gian kéo dài lũ Khi so sánh biểu đồ dòng chảy tất mưa khác gây ra, mưa cho thể tích dòng chảy lớn mưa có diện tích biểu đồ dòng chảy lớn Từ biểu đồ dòng chảy mưa chọn được, ta xác định cơng thức tính hồ tích lũy lựa chọn độ cơng trình nước Xây dựng biểu đồ dòng chảy cơng việc phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện địa hình tự nhiên lưu vực, thời gian hình thành dòng chảy từ thời điểm có mưa, thời gian tập trung nước lưu vực đặc tính mưa địa phương Vì vậy, phần đây, tác giả trình bày cách xây dựng gần biểu đồ dòng chảy cho trường hợp cần thiết để làm sở phục vụ cho mục đích tính tốn cơng trình nước ngang đường tơ có xét đến tượng tích lũy nước trước cơng trình Các lập luận giả thiết tính tốn, xây dựng biểu đồ dòng chảy lũ Cách xây dựng biểu đồ dòng chảy đề xuất dựa sở tính tốn gần đúng, dựa lập luận giả thiết đây: - Với mưa, cường độ mưa i xem giá trị trung bình suốt thời gian kéo dài Tm - Theo lý thuyết cường độ mưa giới hạn, lưu vực cụ thể, tồn mưa tính tốn có thời gian cung cấp dòng chảy t z thời gian tập trung dòng chảy t lưu vực ( t z = t ) mưa cho lưu lượng tính tốn lớn Qtt Biểu đồ dòng chảy mưa tính tốn gây có dạng gần với hình tam giác (Hình a) Nói khác đi, lưu vực cụ thể có mưa tính tốn tạo biểu đồ dòng chảy có dạng gần với hình tam giác - Các mưa có thời gian cung cấp dòng chảy t z lớn thời gian tập trung dòng chảy t lưu vực ( t z > t ), biểu đồ dòng chảy có dạng gần với hình thang (Hình a) - Các mưa có thời gian cung cấp dòng chảy t z nhỏ thời gian tập trung dòng chảy t lưu vực ( t z < t ), biểu đồ dòng chảy có dạng gần với hình thang - Để xác định lưu lượng tính tốn độ cơng trình nước khơng xét đến tích lũy nước trước cơng trình, ta cần xét cho trường hợp t z = t (trường hợp cho lưu lượng lớn ba trường hợp nói trên) Sở dĩ quan hệ liên quan cường độ mưa, thời gian kéo dài mưa, diện tích chiều dài lưu vực tham gia vào việc hình thành lưu lượng lớn [5] - Để tính tốn tích lũy nước trước cơng trình nước xác định mưa cho tổng thể tích nước lớn nhất, ta cần xét cho hai trường hợp t z = t t z > t Không xét trường hợp t z < t Trong phần trình bày đây, đơn giản, tác giả trình bày ngun tắc tính tốn, thứ ngun đại lượng tính tốn người đọc tự suy Cơ sở xây dựng biểu đồ dòng chảy - phương pháp cân thể tích dòng chảy Để xây dựng biểu đồ dòng chảy, xác định lưu lượng thời điểm chảy qua mặt cắt tính tốn lưu vực cụ thể trình mưa đó, ta sử dụng phương pháp cân thể 21 22 KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ tích dòng chảy (phương pháp xác [3;4]) Theo phương pháp cân thể tích dòng chảy, ở thời điểm t bất kỳ quá trình lũ, tổng thể tích dòng chảy có W mưa cung cấp tổng thể tích nước nằm sườn dốc , lòng suối chảy qua mặt cắt tính tốn WQ : (1) Các thành phần phương trình (1) thời điểm mưa, xác định sau: - Tổng thể tích dòng chảy tính từ có mưa thời điểm t tính theo cơng thức: (2) Trong đó: i - Cường độ trung bình mưa, i = H m / Tm ; H m - Tổng chiều dày lượng mưa mưa kéo dài Tm phút; u - Cường độ thấm; z - Chiều dày dòng chảy bị mát lấp đầy gồ ghề làm ướt cỏ; F - Diện tích lưu vực; t B - Thời gian cung cấp nước, tính từ sau thời điểm cường độ mưa cân với cường độ thấm vào đất (hay sau i = u ): (3) - Khoảng thời gian hình thành dòng chảy tối thiểu [5], tính từ bắt đầu mưa đến cường độ mưa cân với cường độ thấm vào đất ( i = u ) - Thể tích nước nằm sườn dốc , xác định công thức khác tùy theo mối quan hệ thời gian cung cấp dòng chảy t z thời điểm xét so với thời gian tập trung dòng chảy t [2; 4] Thời gian tập trung dòng chảy t xác định công thức khác [2; 3; 5] Thời gian cung cấp dòng chảy t z thời điểm t bất kỳ, tính từ thời điểm có dòng chảy, hiệu số thời gian cung cấp nước thời gian thấm ướt cỏ: t z = t B (h − z ) / h (4) Trong đó: h - Chiều dày lớp nước mưa sau trừ phần thấm vào đất, tính đến thời điểm t : h = (i − u.) t B (5a) Thời gian cung cấp dòng chảy t z thời điểm t (H.1 H.2) xác định theo cơng thức: (5b) t z = t − t0 Trong đó: t - Thời gian hình thành dòng chảy mặt đất, t = t dc + t c ; t cc - Thời gian lấp đầy gồ ghề làm ướt cỏ, t cc = t B − t z = t B z / h (lưu ý xem công thức (4) - Thành phần và WQ phụ tḥc vào thể tích lòng suối chiều cao nước dâng lòng śi Thể tích nước WQ chảy qua cơng trình nước khoảng thời gian t z = t − t (tính từ thời điểm t bắt đầu có dòng chảy đến thời điểm xét t ): (6) Trong đó: Qt - Lưu lượng qua mặt cắt xét, giá trị thay đổi theo thời gian theo chiều cao nước dâng: Qt = f (t z ) Qt = f ( H ) với H = f (t z ) chiều cao nước dâng lòng suối theo thời gian Để khắc phục phức tạp xác định thể tích nước sườn dốc, người ta biến đổi phương trình (1) lại sau: (7) Vế trái phương trình (3) xác định gần mối quan hệ [3]: (8) Trong đó: k - Hệ số phụ thuộc vào tỷ số t z / t xác định gần theo cơng thức: Phương trình (7) viết lại WLS + WQ = k W (9) (10) Trước giải phương trình (10), phải vào địa hình cụ thể lòng suối, xây dựng đồ thị quan hệ W LS − H Thể tích lòng suối xác định theo công thức biết [2; 3] Sau đó, tìm quan hệ Qt − H suy quan hệ Qt − W LS Ở thời điểm t mưa, xác định t B , t z xác định W Sau đó, từ đồ thị thể mối quan hệ Qt − WLS , ta lựa chọn cặp giá trị (Qt ;WLS ) tính WQ = Qt t z giá trị WLS WQ = Qt t z thỏa mãn cân phương trình (10) dừng lại [3] Giá trị Qt cuối đáp ứng cân phương trình (10) giá trị lưu lượng cần tìm thời điểm mưa t xem xét Trên nguyên tắc xác định lưu lượng dòng chảy thời điểm t mưa, ta xây dựng biểu đồ dòng chảy lũ cho lưu vực mưa cụ thể Giá trị tung độ lớn biểu đồ giá trị lưu lượng lớn ứng với mưa xét Vấn đề đặc biệt lưu ý đề xuất sửa đổi cách giải phương trình cân thể tích dòng chảy 4.1 Trường hợp xác định lưu lượng tính tốn khơng xét đến tích lũy nước trước công trình - sửa đởi thứ nhất Trường hợp khơng xét đến tích lũy nước trước cơng trình nước, ta áp dụng lý luận phương pháp cường độ mưa giới hạn để xác định lưu lượng tính tốn phương pháp cân thể tích dòng chảy cách nhanh gọn nhiều Thay tìm giá trị lưu lượng cực đại (tính toán) từ giá trị lưu lượng lớn Qtt tất mưa [2], tác giả đề xuất cần lựa chọn tất mưa, xem mưa có thời gian cung cấp dòng chảy xấp xỉ thời gian tập trung dòng chảy lưu vực ( t z ≈ t ), để xác định lưu lượng tính tốn cho thiết kế cơng trình nước Cách làm giảm thời gian mức độ cồng kềnh cơng việc tính tốn theo phương pháp cân thể tích dòng chảy nhiều (tác giả tiến hành tính thử nhiều lần cho kết đúng) Muốn vậy, ta lựa chọn từ các mưa sơ sở liệu mưa, tính tốn so sánh thời gian cung cấp dòng chảy thời gian tập trung dòng chảy lưu vực cơng trình cụ thể Từ đó, tìm mưa tính tốn ( t z ≈ t ) cần thiết (xem phần xác định biểu đồ dòng chảy đây) 4.2 Trường hợp xác định sự biến thiên của lưu lượng theo thời gian và vẽ biểu đồ dòng chảy - sửa đổi thứ hai Tạp chí GTVT 7/2014 KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ Ở thời điểm, giá trị lưu lượng chảy qua mặt cắt tính tốn đường tụ thủy hay suối, phụ thuộc vào chiều cao nước dâng lòng suối (hay phụ thuộc vào thể tích nước chứa lòng suối) Cho nên, lưu lượng đại lượng biến thiên theo thời gian Như vậy, lấy cặp giá trị (Qt ;W LS ) đồ thị quan hệ Qt − W LS tính WQ = Qt t z đạt giá trị cân phương trình (10) khơng phù hợp Vì Qt khơng phải giá trị trung bình khoảng thời gian có dòng chảy t z mà giá trị lưu lượng ứng với mực nước lớn thời điểm xét cân Để giải phương trình cân thể tích dòng chảy ứng với thời điểm tùy theo lưu vực mưa cụ thể, ta xem xét biểu đồ dòng chảy lũ cho hai trường hợp quan trọng đề cập phần ( t z = t t z > t ) Hình 1: Biểu đồ dòng chảy lũ trường hợp tính tốn - Trường hợp 1: Nếu lũ lên xuống có dạng gần với hình tam giác (Hình 1a), tức thời điểm nước chảy từ điểm xa lưu vực đến mặt cắt tính tốn lúc mưa kết thúc Giá trị WQ chảy qua lòng suối thời điểm t mưa trình lũ lên, là: (11) WQ = Qt t z / = Qt ( t − t ) / Sau thời điểm (t + t ) , tức sau lưu lượng đạt giá trị cực đại, giá trị WQ chảy qua lòng suối thời điểm trình lũ xuống, phải là: (12) hay - Trường hợp 2: Nếu lũ lên xuống có dạng gần với hình thang (Hình 1b), tức thời điểm nước chảy từ điểm xa lưu vực đến mặt cắt tính tốn mưa tiếp tục kéo dài Giá trị WQ chảy qua lòng suối thời điểm trình lũ lên, xác định tương tự trường hợp biểu đồ dòng chảy có dạng gần với tam giác Sau thời điểm (t + t ) , tức sau lưu lượng đạt cực đại, giá trị khơng thay đổi mực nước lòng suối không tăng lên Giá trị WQ chảy qua mặt cắt tính tốn lòng suối thời điểm dòng chảy ổn định xác định sau: (13) Sau kết thúc mưa, dòng chảy giảm dần, giá trị WQ chảy qua lòng suối thời điểm trình lũ xuống là: (14) Như vậy, giải phương trình cân thể tích dòng chảy (10) cho mưa khác nhau, ta cần lưu ý hình dáng biểu đồ dòng chảy Tùy theo hình dáng biểu đồ dòng chảy thời điểm t mưa, giá trị WQ xác định cơng thức từ (11) ÷ (14) Để nhận biết trước hình dáng biểu đồ dòng chảy, mưa ta cần tính trước so sánh t z mưa với t so sánh tổng (t + t ) với thời gian kéo dài mưa Tm Lưu ý: Quan hệ Qt − W LS sử dụng khoảng thời gian lũ lên xuống; tổng thể tích dòng chảy mưa cung cấp lưu vực không tăng thời điểm kết thúc mưa ( t = Tm ) Xây dựng biểu đồ dòng chảy lũ phương pháp cân thể tích dòng chảy Để xây dựng gần biểu đồ dòng chảy lũ dựa phương trình cân thể tích dòng chảy, tác giả đề xuất cách thực cho hai trường hợp cần thiết 5.1 Xây dựng biểu đồ dòng chảy dạng tam giác (cho mưa có t z = t ) Trên sở liệu mưa, ta thử dần lựa chọn mưa có thời gian mưa Tm xấp xỉ tổng thời gian t t , Tm ≈ (t + t ) hay thời gian cung cấp dòng chảy t z xấp xỉ thời gian tập trung dòng chảy t , t z ≈ t (Hình a) Trong trình lựa chọn, lưu vực cho mưa: - Xác định thời điểm bắt đầu có dòng chảy t thời gian tập trung dòng chảy t - Xác định t z cho mưa (với t = Tm ) theo công thức (4) (5b) - So sánh thời gian mưa Tm với (t + t ) t z với t , chúng xấp xỉ - Sau tìm mưa vậy, dựa phương trình (10), cơng thức (11) kết hợp với đồ thị quan hệ Qt − WLS , tìm lưu lượng tính tốn Qtt (đỉnh biểu đồ dòng chảy) - Dựa phương trình (10), cơng thức (12) kết hợp với đồ thị quan hệ Qt − W LS , tìm thời điểm kết thúc dòng chảy 5.2 Xây dựng biểu đồ dòng chảy dạng hình thang (cho mưa có t z > t ) Sau xác định mưa cho biểu đồ dòng chảy dạng tam giác ( t z = t ), ta loại trừ tất mưa có thời gian kéo dài mưa ngắn phía trước bảng số liệu mưa [2] Tiếp theo, ta xây dựng biểu đồ dòng chảy dạng hình thang cho mưa có thời gian t z > t (Hình 1b) Đối với lưu vực cho mưa: - Xác định thời điểm bắt đầu có dòng chảy t thời gian tập trung dòng chảy t - Xác định khoảng thời gian lũ đạt đỉnh tính từ có mưa t = (t + t ) Điều kiện kiểm tra lại t z ≈ t - Dựa phương trình (10), cơng thức (11) kết hợp với đồ thị thể mối quan hệ Qt − W LS , tìm lưu lượng tính tốn Qtt (chiều cao biểu đồ dòng chảy hình thang) - Trong khoảng thời gian từ t = (t + t ) đến hết thời gian kéo dài Tm mưa, giá trị lưu lượng vừa tìm khơng đổi (vì xem mưa có cường độ khơng đổi) - Dựa phương trình (10), cơng thức (14) kết hợp với đồ thị quan hệ Qt − W LS , tìm thời điểm kết thúc dòng chảy Ngồi ra, tiến hành xác định giá trị tung độ biểu đồ dòng chảy theo thứ tự tăng dần khoảng thời gian tính tốn với lưu ý sau: - Ở thời điểm t mưa, cân phương trình (10) có với việc sử dụng công thức (11) khoảng thời gian lũ lên Tại thời điểm có cân cuối phương trình (10), phải đáp ứng điều kiện ( t z ≈ t ) 23 24 KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - Nếu lũ có biểu đồ dạng hình thang, thời điểm t mưa sau t = t + t z = t + t hay sau t z = t , có cặp giá trị ( Qt ;W LS ) đồ thị quan hệ Qt − W LS đáp ứng cân (10) với việc sử dụng công thức (13) Sự cân thỏa mãn kết thúc mưa Sau đó, cân phương trình (10) khoảng thời gian lũ xuống có với việc sử dụng cơng thức (14) kết hợp với đồ thị quan hệ Qt − W LS Vấn đề lựa chọn mưa cho tính tốn tích lũy nước trước cơng trình Như đặt vấn đề cho trường hợp có xét đến tích lũy nước trước cơng trình nước ngang đường ô tô lưu vực vừa nhỏ, để tìm mưa tính tốn cho lưu vực cụ thể, ta cần phải so sánh biểu đồ dòng chảy mưa với Cơn mưa chọn làm mốc so sánh, mưa cho lưu lượng tính tốn cực đại hay mưa cho diện tích biểu đồ dòng chảy dạng tam giác Các mưa sau có lưu lượng nhỏ cho biểu đồ dòng chảy dạng hình thang Ta cần so sánh mưa với mưa tính trước đó, diện tích biểu đồ dòng chảy tính nhỏ biểu đồ dòng chảy mưa trước đó, ta dừng lại lấy mưa trước để nghiên cứu xem xét cần thiết phải tính tốn tích lũy nước trước cơng trình Kết luận - Xây dựng biểu đồ dòng chảy, ngồi vấn đề để biết q trình lũ sở quan trọng để tìm mưa cho tính tốn tích lũy nước trước cơng trình Đặc biệt điều kiện chiều dài lưu vực ngắn, thời gian mưa lớn kéo dài [1] - Biểu đồ dòng chảy xây dựng cho lưu vực cho mưa cụ thể Sau tìm mưa cho tính tốn cơng trình nước có xét đến tượng tích lũy nước trước cơng trình, cần phải dựa điều kiện địa hình cụ thể để định việc có tích lũy nước trước đường hay khơng  Tài liệu tham khảo [1] Dương Tất Sinh, Tích lũy điều tiết nước trước cơng trình nước ngang đường tơ điều kiện Việt Nam, Tạp chí GTVT, số 5/2014 [2] Nguyễn Xuân Trục, Thiết kế đường ô tô - Công trình vượt sông, Tập3, NXB Giáo dục, 2000 [3] М.Н Кудрявцев, В.Е Каганович, Изыскания и проектирование aвтомобильных дорог, М., Транспорт, 1966 [4] В.Ф Бабков, О.В Андреев, М.С Замахаев, Проектирование aвтомобильных дорог, М., Транспорт, 1987 [5] Изыскание и проектирование аэродромов, Под ред Проф Доктора технических наук Г И Глушкова, М., Транспорт, 1981 Ngày nhận bài: 10/6/2014 Ngày chấp nhận đăng: 01/7/2014 Người phản biên: GS TS Vũ Đình Phụng NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH (Tiếp theo trang 33) Hình 4: Đồ thị đường đồng mức xác định vùng chảy dẻo vùng ổn định khối gia cố trụ đơn Bài tốn với ptx.ptz=18x19, kích thước ô lưới sai phân Δxc=Δxs=0,4m, Δz=0,67m Gán giá trị bền lý đất trụ trực tiếp xác định sức chịu tải Pgh=277,76kPa, vùng biến dạng dẻo vùng ổn định (Hình 4) Kết sức chịu tải toán nhỏ so với kết thí nghiệm nén tĩnh sai số -7, 49% Quan sát Hình 4, trụ bị phá hoại độ sâu 3Δz=2,01m, đất yếu xung quanh trụ bị trượt có chiều hướng phát triển phá hoại xuống sâu hơn, nhiên độ sâu trụ bền hẳn so với đất xung quanh Kết luận - Không sử dụng lý thuyết ứng suất giới hạn để xác định sức chịu tải đất gia cố trụ, quan điểm tính chưa xét phân bố ứng suất phá hoại, thường giả định mặt trượt để xác định sức chịu tải - Xem trụ mềm nửa cứng, chịu nén, chịu uốn kém, đất sau gia cố không đồng theo chiều ngang, tác giả xây dựng giải toán xác định sức chịu tải đất gia cố trụ đất xi măng; - So sánh kết xác định sức chịu tải tốn với kết Prandtl hay thí nghiệm nén tĩnh Cà Mau, cho thấy sai số nhỏ, toán trực tiếp xác định vùng trạng thái ứng suất đàn – dẻo hệ trụ mà kết chưa xác định  Tài liệu tham khảo [1] Phạm Văn Huỳnh (2013), Xác định trạng thái ứng suất hệ đất có cọc xi măng đất gia cường đất yếu cho cơng trình xây dựng, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, tháng & 6/2013, Hà Nội [2] D.T Bergado, J.C Chai, M.C Alfaro, A.S Balasubramaniam (1998), Những biện pháp kỹ thuật cải tạo đất yếu xây dựng, NXB Giáo dục Hà Nội (Người dịch: Nguyễn Uyên, Trịnh Văn Cương) [3] Phòng địa kỹ thuật - Viện Khoa học CNXD (2004), Thí nghiệm nén tĩnh cọc đơn đất xi măng [4] Hội địa kỹ thuật Thụy Điển (1997), Cột vôi vôi xi măng, Báo cáo SGF 4:95 E [5] Trường Đại học Đồng Tế (1994), Quy phạm kỹ thuật xử lý móng, Tiêu chuẩn Thành phố Thượng Hải Người dịch : Nguyễn Thị Cúc, hiệu đính: Trịnh Trọng Diễn [6] Arnold Verruijt (2001,2010), Soil mechanics, Delft University of Technology [7] Tiêu chuẩn quốc gia TCVN9403 (2012), Gia cố đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng, Bộ Khoa học Công nghệ [8] Tiêu chuẩn quốc gia (2012), Cọc – Phương pháp thử nghiệm trường tải trọng tĩnh ép dọc trục: TCVN 9393 – 2012 [9] Phan Trường Phiệt, Phan Trường Giang (2011), Tính tốn phân tích trượt lở đất đá giải pháp đề phòng giảm nhẹ tác hại, NXB Xây dựng [10] Phạm Thị Ngọc Yến, Ngơ Hữu Tình, (2009), Cơ sở Matlab UD, NXB KHKT Ngày nhận bài: 26/5/2014 Ngày chấp nhận đăng: 15/6/2014 Người phản biên: TS Ngô Thị Thanh Hương TS Trần Ngọc Hưng ... đồ dòng chảy tính nhỏ biểu đồ dòng chảy mưa trước đó, ta dừng lại lấy mưa trước để nghiên cứu xem xét cần thiết phải tính tốn tích lũy nước trước cơng trình Kết luận - Xây dựng biểu đồ dòng chảy, ... tính tốn cực đại hay mưa cho diện tích biểu đồ dòng chảy dạng tam giác Các mưa sau có lưu lượng nhỏ cho biểu đồ dòng chảy dạng hình thang Ta cần so sánh mưa với mưa tính trước đó, diện tích biểu. .. tổng thể tích dòng chảy mưa cung cấp lưu vực không tăng thời điểm kết thúc mưa ( t = Tm ) Xây dựng biểu đồ dòng chảy lũ phương pháp cân thể tích dòng chảy Để xây dựng gần biểu đồ dòng chảy lũ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định biểu đồ dòng chảy cho tính toán tích lũy nước trước công trình thoát nước đường ô tô, Xác định biểu đồ dòng chảy cho tính toán tích lũy nước trước công trình thoát nước đường ô tô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn