Bài giảng Nhập môn cầu: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

11 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:13

Khái niệm về các giai đoạn đầu tư và xây dựng cầu, nguyên tắc chung về thiết kế các phương án cầu là những nội dung được trình bày trong bài giảng Nhập môn cầu - Chương 2: Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và thi công cầu (P1). Mời các bạn cùng tham khảo. 10/22/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Bộ mơn Cầu Cơng trình ngầm Website: http://www.nuce.edu.vn Website: http://bomoncau.tk/ NHẬP MƠN CẦU TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website mơn học: http://nhapmoncau.tk/ Link dự phòng:  https://sites.google.com/site/tuyennguyenngoc/courses‐in‐ vietnamese/nhap‐mon‐cau Hà Nội, 10‐2013 CHƯƠNG II Những vấn đề thiết kế thi công cầu 73 10/22/2013 Nội dung chương • 2.1. Khái niệm giai đoạn đầu tư xây dựng cầu • 2.2. Nguyên tắc chung thiết kế phương án cầu – – – – Các số liệu cần thiết để xây dựng phương án cầu Các phương án vị trí cầu Phương án sơ đồ kết cấu So sánh lựa chọn phương án • 2.3. Nguyên lý thiết kế tính tốn cầu theo TTGH – Triết lý thiết kế trạng thái giới hạn – Những điểm tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN‐272‐05 – Phân tích đánh giá kết cấu 74 2.1. Khái niệm giai đoạn đầu tư XD cầu • Khái quát giai đoạn đầu tư xây dựng:  – Theo quy định hành, trình tự đầu tư xây dựng cơng trình bao gồm 4 giai đoạn: 1. Quy hoạch 2. Chuẩn bị đầu tư 3. Thực đầu tư 4. Kết thúc xây dựng, đưa cơng trình vào sử dụng, khai thác 75 10/22/2013 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) • Định nghĩa dự án đầu tư – Dự án đầu tư (DAĐT) là tập hợp đề xuất kỹ thuật,  tài chính, kinh tế xã hội để làm sở cho việc định bỏ vốn xây dựng cơng trình • Phân loại dự án đầu tư theo quy mơ tính chất – Trừ dự án quan trọng cấp quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư – Các dự án lại tùy theo tính chất, quy mơ cơng trình xây dựng chia thành 3 nhóm A, B, và C • Xem phụ lục 1 – nghị định số Số: 12/2009/NĐ‐CP ngày 12/02/2009 76 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) Dự án nhóm A Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:thuộclĩnhvựcbảovệanninh,quốc Khơngkểmức phòngcótínhchấtbảomậtquốcgia,cóýnghĩachínhtrị‐ xãhộiquantrọng vốn Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:sảnxuấtchấtđộchại,chấtnổ;hạtầng Khơng kể mức khucơngnghiệp vốn Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:cơngnghiệpđiện,khaithácdầukhí, hốchất,phânbón,chếtạomáy,ximăng,luyệnkim,khaithácchếbiến khốngsản,cácdựángiaothơng(cầu,cảngbiển,cảngsơng,sânbay,đường sắt,đườngquốclộ), xâydựngkhunhàở Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:thuỷlợi,giaothơng(khácởmục 3), cấpthốtnướcvàcơngtrìnhhạtầngkỹthuật,kỹthuậtđiện,sảnxuấtthiết bịthơngtin,điệntử,tinhọc,hốdược,thiếtbịytế,cơngtrìnhcơkhíkhác, sảnxuấtvậtliệu,bưuchính,viễnthơng Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:cơngnghiệpnhẹ,sànhsứ,thuỷtinh, in,vườnquốcgia,khubảotồnthiênnhiên,sảnxuấtnơng,lâmnghiệp,ni trồngthuỷsản,chếbiếnnơng,lâm,thuỷsản Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:ytế,vănhố,giáodục,phátthanh, truyềnhình,xâydựngdândụngkhác(trừxâydựngkhunhàở),khotàng,du lịch,thểdụcthểthao,nghiêncứukhoahọcvàcácdựánkhác Trên1.500tỷ đồng Trên1.000tỷ đồng Trên700tỷ đồng Trên500tỷ đồng 77 10/22/2013 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) Dự án nhóm B Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:cơngnghiệpđiện,khaithácdầukhí, hốchất,phânbón,chếtạomáy,ximăng,luyệnkim,khaithácchếbiến Từ75đến khốngsản,cácdựángiaothơng(cầu,cảngbiển,cảngsơng,sânbay,đường 1.500tỷđồng sắt,đườngquốclộ),xâydựngkhunhàở Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:thuỷlợi,giaothơng(khácởmục 1), cấpthốtnướcvàcơngtrìnhhạtầngkỹthuật,kỹthuậtđiện,sảnxuấtthiết bịthơngtin,điệntử,tinhọc,hốdược,thiếtbịytế,cơngtrìnhcơkhíkhác, sảnxuấtvậtliệu,bưuchính,viễnthơng Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:hạtầngkỹthuậtkhuđơthịmới,cơng nghiệpnhẹ,sànhsứ,thuỷtinh,in,vườnquốcgia,khubảotồnthiênnhiên, Từ40đến sảnxuấtnơng,lâmnghiệp,nitrồngthuỷsản,chếbiếnnơng,lâm,thuỷ 700tỷđồng sản Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:ytế,vănhố,giáodục,phátthanh, truyềnhình,xâydựngdândụngkhác(trừxâydựngkhunhàở),khotàng, dulịch,thểdụcthểthao,nghiêncứukhoahọcvàcácdựánkhác Từ50đến 1.000tỷđồng Từ30đến 500tỷđồng 78 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) Dự án nhóm C Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:cơngnghiệpđiện,khaithácdầukhí, hốchất,phânbón,chếtạomáy,ximăng,luyệnkim,khaithácchếbiến khốngsản,cácdựángiaothơng(cầu,cảngbiển,cảngsơng,sânbay,đường sắt,đườngquốclộ) Cáctrườngphổthơngnằmtrongquyhoạch(khơngkể mứcvốn),xâydựngkhunhàở Dưới75tỷ đồng Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:thuỷlợi,giaothơng(khácởmục 1), cấpthốtnướcvàcơngtrìnhhạtầngkỹthuật,kỹthuậtđiện,sảnxuấtthiết bịthơngtin,điệntử,tinhọc,hốdược,thiếtbịytế,cơngtrìnhcơkhíkhác, sảnxuấtvậtliệu,bưuchính,viễnthơng Dưới50tỷ đồng Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:cơngnghiệpnhẹ,sànhsứ,thuỷtinh, in,vườnquốcgia,khubảotồnthiênnhiên,sảnxuấtnơng,lâmnghiệp,ni trồngthuỷsản,chếbiếnnơng,lâm,thuỷsản Dưới40tỷ đồng Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:ytế,vănhố,giáodục,phátthanh, Dưới30tỷ truyềnhình,xâydựngdândụngkhác(trừxâydựngkhunhàở),khotàng,du đồng lịch,thểdụcthểthao,nghiêncứukhoahọcvàcácdựánkhác 79 10/22/2013 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) • Phân loại dự án đầu tư theo nguồn vốn đầu tư – D.A đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước – D.A đầu tư sử dụng vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước – D.A đầu tư sử dụng vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước – D.A sử dụng vốn khác bao gồm vốn tư nhân sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn.  80 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) • 2.1‐1. Công tác chuẩn bị đầu tư – (A). Lập “Báo cáo đầu tư” • Chỉ lập “Báo cáo đầu tư” với dự án quan trọng quốc gia • Chủ đầu tư lập “Báo cáo đầu tư” trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Nội dung của “Báo cáo đầu tư” gồm: • Sự cần thiết phải đầu tư; các điều kiện thuận lợi khó khăn; chế độ khai thác sử dụng tài ngun có • Dự kiến quy mơ đầu tư: cơng suất, diện tích địa điểm xây dựng • Phân tích: (1) lựa chọn sơ cơng nghệ thơng số kỹ thuật; (2) các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật; (3) phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư có;  (4) các ảnh hưởng dự án mơi trường, sinh thái, an ninh quốc phòng… • Hình thức đầu tư, tổng mức đầu tư, thời hạn thực dự án… 81 10/22/2013 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) – (B). Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình • Chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án đầu tư trình người định đầu tư thẩm định phê duyệt trừ 2 trường hợp sau: – Cơng trình u cầu lập Báo cáo kinh tế ‐ kỹ thuật – Các cơng trình xây dựng nhà ở riêng lẻ dân Nội dung phần thuyết minh của DA đầu tư xây dựng cơng trình • Sự cần thiết mục tiêu đầu tư: – Đánh giá nhu cầu thị trường – Tính cạnh tranh sản phẩm – Tác động xã hội địa phương, khu vực có – Hình thức đầu tư – Địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất – Điều kiện cung cấp ngun liệu, nhiên liệu yếu tố khác • Mơ tả quy mơ diện tích xây dựng cơng trình; các hạng mục thuộc dự án; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ công suất 82 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) • Các giải pháp thực gồm: – Phương án chung giải phóng mặt bằng, tái định cư phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng có – Các phương án thiết kế kiến trúc – Phương án khai thác dự án sử dụng lao động – Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hình thức quản lý dự án • Đánh giá tác động mơi trường, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy,  yêu cầu an ninh quốc phòng • Tổng mức đầu tư dự án phân tích rõ – Khả thu xếp vốn, nguồn vốn khả cấp vốn theo tiến độ – Phương án hồn trả vốn (đối với dự án có u cầu thu hồi vốn) – Đánh giá hiệu kinh tế tài chính, hiệu xã hội dự án 83 10/22/2013 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) Nội dung phần thiết kế sở D.A đầu tư xây dựng cơng trình Thiết kế sở thực giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng sở phương án thiết kế lựa chọn.  Thiết kế sở gồm 2 phần: THUYẾT MINH và BẢN VẼ  PHẦN 1: THUYẾT MINH • Giới thiệu tóm tắt:  – Địa điểm xây dựng, phương án thiết kế;  – Tổng mặt cơng trình, phương án tuyến cơng trình;  – Vị trí, quy mơ xây dựng hạng mục cơng trình – Kết nối hạng mục cơng trình thuộc dự án với hạ tầng kỹ thuật khu vực • Phương án cơng nghệ, dây chuyền cơng nghệ 84 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) • Phương án kiến trúc • Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật • Phương án bảo vệ mơi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật • Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng  PHẦN 2: BẢN VẼ • Bản vẽ tổng thể mặt cơng trình vẽ bình đồ phương án tuyến • Bản vẽ sơ đồ cơng nghệ dây chuyền cơng nghệ • Bản vẽ phương án kiến trúc • Bản vẽ phương án kết cấu • Bản vẽ hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cơng trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực… 85 10/22/2013 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) – (C). Lập “Báo cáo kinh tế ‐ kỹ thuật” xây dựng cơng trình  PHẦN 1: THUYẾT MINH • Tương tự phần thuyết min của lập dự án đầu tư rõ ràng chi tiết để đủ sở lập dự tốn chi tiết cho cơng trình  PHẦN 2: BẢN VẼ THI CƠNG • Bao gồm tất vẽ tổng thể cấu tạo chi tiết cơng trình để đủ sở thống kê khối lượng nhằm lập dự tốn chi tiết cho cơng trình • Phần thiết kế vẽ thi công phải rõ ràng để làm cho việc thi cơng hồn chỉnh cơng trình 86 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) • 2.1‐2. Thực dự án đầu tư xây dựng công trình – Giai đoạn thực đầu tư tiến hành sau cấp có thẩm quyền định đầu tư – Nội dung thực dự án đầu tư bao gồm: • Thiết kế lập dự tốn xây dựng cơng trình • Xin giấy phép xây dựng • Lựa chọn nhà thầu • Quản lý thi cơng xây dựng cơng trình 87 10/22/2013 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) • Các bước thiết kế xây dựng cơng trình cầu: Gồm 3 bước: (1) thiết kế sở; (2) thiết kế kỹ thuật; và (3) thiết kế vẽ thi công – (1). Giai đoạn thiết kế sở:  Đề xuất số phương án cầu sở mặt cắt địa chất, điều kiện thủy lực, thủy văn … Từ chọn phương án thích hợp để thiết kế kỹ thuật xây dựng.  Nội dung thiết kế sở bao gồm: • Vẽ bình đồ, trắc dọc vị trí cầu • Tính toán lưu lượng thoát nước để xác định độ nước • Xác định cao độ vai đường đầu cầu vào độ thoát nước, độ dốc dọc, các mức nước, kích thước khổ thơng thuyền… • Phân chia nhịp lập phương án cầu 88 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) • Chọn loại móng mố trụ dựa vào tình hình địa chất cụ thể.  • Xác định sơ cao độ đáy móng, kích thước móng mố trụ, số lượng cọc, chiều sâu chơn cọc… • Lập bảng so sánh khối lượng giá thành phận cầu • Khi so sánh đánh giá phương án cầu, ngoài tiêu kinh tế kỹ thuật phải ý đến: – Mức độ cơng nghiệp hóa, cơ giới hóa thi cơng – Ưu tiên áp dụng cơng nghệ – Chú ý đến vẻ đẹp mỹ quan cơng trình cầu • Sau so sánh đánh giá phương án chọn 1 phương án để chuyển sang giai đoạn thiết kế kỹ thuật 89 10/22/2013 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) – (2). Giai đoạn thiết kế kỹ thuật:  Thiết kế kỹ thuật (còn gọi thiết kế chi tiết) được thực sở phân tích ở giai đoạn thiết kế sở Nội dung thiết kế kỹ thuật bao gồm thuyết minh tính tốn vẽ chi  tiết phận.  • Phần thuyết minh tính tốn: Tính tốn phận cơng trình cầu (kết cấu nhịp, mố, trụ…) theo trạng thái giới hạn • Phần vẽ:  – Các vẽ bố trí chung theo diện: mặt bằng, mặt cắt dọc,  mặt cắt ngang – Các vẽ chi tiết cấu tạo phận: móng, mố, trụ, kết cấu nhịp chi tiết phận liên quan khác… 90 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) LOP PHU : 75MM Ban BTCT DAM BTCT G1 G2 G3 G4 G5 G6 91 10 10/22/2013 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) – (3). Giai đoạn thiết kế vẽ thi công:  Triển khai vẽ thi công vào phân tích thiết kế kỹ thuật Thiết kế vẽ thi công thiết kế bảo đảm thể đầy đủ thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng chi tiết cấu tạo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng cơng trình Nội dung gồm:  • Bố trí mặt cơng trường; • Tính tốn bố trí nhân lực;  • Máy móc thiết bị phục vụ thi cơng;  • Tính tốn kết cấu tạm phục vụ thi cơng: chọn máy bơm, tính vòng vây cọc ván, tính ván khn, chọn búa đóng… 92 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) • 2.1‐3. Kết thúc xây dựng, đưa CT vào sử dụng, khai thác – Cơng trình xây dựng bàn giao cho quan quản lý đưa vào sử dụng xây lắp hoàn chỉnh theo thiết kế duyệt nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng – Cơng tác bàn giao bao gồm việc giao tài liệu liên quan đến công trình – Tồn hồ sơ xây dựng cơng trình bàn giao phải lưu trữ theo quy định – Kết thúc hoạt động xây dựng đưa dự án vào khai thác 93 11 ...10 /22 /20 13 Nội dung chương • 2. 1. Khái niệm giai đoạn đầu tư xây dựng cầu • 2. 2. Nguyên tắc chung thiết kế phương án cầu – – – – Các số... phương án • 2. 3. Ngun lý thiết kế tính tốn cầu theo TTGH – Triết lý thiết kế trạng thái giới hạn – Những điểm tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 27 2‐05 – Phân tích đánh giá kết cấu 74 2. 1. Khái niệm... cơng trình xây dựng chia thành 3 nhóm A, B, và C • Xem phụ lục 1 – nghị định số Số:  12/ 2009/NĐ‐CP ngày 12/ 02/ 2009 76 Khái niệm giai đoạn đầu tư (t.theo) Dự án nhóm A Cácdựánđầutưxâydựngcơngtrình:thuộclĩnhvựcbảovệanninh,quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nhập môn cầu: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển, Bài giảng Nhập môn cầu: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn