Nghiên cứu xói ngầm dưới nền đê bằng phương pháp đo sâu điện đa cực

9 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:54

Bài viết này đi sâu nghiên cứu hiện tượng xói ngầm diễn ra dưới nền đê thông qua phương pháp đo sâu điện đa cực để làm sáng tỏ sự tồn tại của ống xói (vùng cát xốp) và mức độ nguy hiểm của xói ngầm nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các cơ quan quản lý cũng như các cán bộ kỹ thuật liên quan đến an toàn đê điều. NGHIÊN CỨU XÓI NGẦM DƯỚI NỀN ĐÊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐA CỰC ĐẶNG QUỐC TUẤN*, PHẠM QUANG TÚ**, ĐỖ ANH CHUNG***, TRỊNH MINH THỤ** The study on piping river dike by multi-electrode resistivity imaging method Abstract: This paper presents the results of study on piping under the Red River dike by the geophysical Multi Electrode Resistivity Imaging Method at the Sen Chieu area from Km32+322 to Km32+512 It is apparent that the anomalies are existed under the dike embankment, and have high resistivity than the neighbour area, and as results of the cumulative effect of piping in the past Consequently, the formed pipes have shorten the resistant seepage length, leading to the high failure probability of dike due to piping, threaten the dike safety in flood season, especially in the context of climate change Keywords: Piping, MRI, geophysics, Red River dike, Sen Chieu dike, dike safety, geotechnical ĐẶT VẤN ĐỀ * Xói ngầm ngun nhân dẫn đến an tồn đê Các số liệu thống kê trƣờng đê sông Hồng cho thấy tƣợng đùn sủi diễn phổ biến mực nƣớc sông thấp mực nƣớc thiết kế Trong khứ xói ngầm gây vỡ đê Cống Thôn Vân Cốc để lại hậu nghiêm trọng Hiện tƣợng xói ngầm diễn biến phức tạp dƣới đê vào mùa lũ mùa kiệt Trong mùa lũ áp lực thấm đủ lớn dòng thấm mang theo hạt cát tầng chứa nƣớc đƣa hạ lƣu qua cửa sổ bục đất khe nứt tầng phủ [1, 2] Vào mùa kiệt mực nƣớc sông hạ thấp nƣớc ngầm tàng trữ tầng chứa nƣớc có xu chảy ngƣợc sông mang theo cát Hiện * ** *** Viện Bơm Thiết bị thủy lợi Số 7, ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội Email: dqtuandh2@gmail.com Trường đại học Thủy Lợi 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Email: tupq@tlu.edu.vn Email: tmthu@tlu.edu.vn Viện Sinh thái Bảo vệ cơng trình Số 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội Email: chungdoanh@gmail.com ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 tƣợng diễn có tính chu kỳ theo thời gian dẫn đến hình thành tồn vùng cát xốp cục dị thƣờng ống xói đê Hiệu ứng tích lũy đƣợc đề cập Mỹ tổng hợp ba lần vỡ đê lƣu vực sơng Feather nhánh sơng Sacramento phía Bắc California [3] Trên lƣu vực sơng Hồng xói ngầm đƣợc thống kê nghi nhận thơng qua cố đùn sủi hạ lƣu tuyến đê mà chƣa có nghiên cứu đánh giá diễn biến tƣợng dƣới đê Bài báo sâu nghiên cứu tƣợng xói ngầm diễn dƣới đê thông qua phƣơng pháp đo sâu điện đa cực để làm sáng tỏ tồn ống xói (vùng cát xốp) mức độ nguy hiểm xói ngầm nhằm cung cấp thơng tin tham khảo cho quan quản l nhƣ cán kỹ thuật liên quan đến an toàn đê điều NGHIÊN CỨU DỊ THƯỜNG DƯỚI NỀN ĐÊ BẰNG ĐO SÂU ĐIỆN ĐA CỰC - MRI Thăm dò điện phƣơng pháp địa vật l nhằm xác định phân bố điện trở suất môi trƣờng đất đá Từ số liệu thu thập đƣợc xác định đƣợc điện trở suất biểu 23 kiến mơi trƣờng cần nghiên cứu Đây tham số có liên quan đến thông số địa chất nhƣ hàm lƣợng khoáng vật chất lƣu độ rỗng độ bão hồ nƣớc đất đá Vì phƣơng pháp thăm dò điện đƣợc sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực nhƣ địa chất thuỷ văn thăm dò khống sản địa kỹ thuật nhƣ địa chất môi trƣờng khảo cổ Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật hệ thống đa cực ngày hoàn thiện phần cứng lẫn phần mềm làm cho phƣơng pháp ảnh điện đa cực 2D (Multi-electrode Resistivity Imaging - MRI) trở thành phƣơng pháp đƣợc ƣa chuộng đƣợc sử dụng nhiều thăm dò điện để khảo sát đối tƣợng với độ phân giải cao Về chất MRI phƣơng pháp kết hợp phƣơng pháp đo sâu phƣơng pháp mặt cắt điện truyền thống nghiên cứu đƣợc thay đổi điện trở suất môi trƣờng theo hai hƣớng thẳng đứng nằm ngang cho phép giải toán địa chất 2D 3D phức tạp 2.1 Nguyên lý chung Thiết bị phƣơng pháp MRI thƣờng có nhiều điện cực đƣợc bố trí cách tuyến nối với cuộn cáp nhiều l i khối chuyển mạch khối điều khiển Khối chuyển mạch đƣợc sử dụng để lựa chọn bốn cực cho phép đo theo file điều khiển ngƣời sử dụng lựa chọn nạp vào nhớ khối điều khiển Khối điều khiển dùng để điều khiển thông số khảo sát lƣu trữ số liệu giao tiếp với máy tính để nạp file điều khiển lấy số liệu đo đạc đƣợc để xử l Hình 1: Bốn điện cực theo phương pháp MRI 24 Trong thực tế thăm dò điện ngƣời ta thƣờng sử dụng hệ bốn điện cực (Hình 1): phát dòng điện chiều I qua hai điện cực (C1, C2) đo hiệu điện  (ở số tài liệu đƣợc k hiệu U) hai cực (P1, P2) nên điện trở suất thu đƣợc là: I  1   1  I           2π  rC1P1 rC P1   rC1P rC1P  K K  I (1) Với:  1 1   K  2π       rC1P1 rC P1 rC1P rC1P  1 (2) Trong đó: rC1P1, rC2P1, rC1P2 rC2P2 khoảng cách điện cực (m); K hệ số phụ thuộc vào cách bố trí điện cực nên đƣợc gọi hệ số hình học hay hệ số thiết bị Từ phép đo  I mặt đất biết đƣợc hệ số K qua xác định đƣợc điện trở suất mơi trƣờng nửa không gian đồng theo công thức 2.2 Phƣơng pháp tiến hành Hiện thiết bị ảnh điện đa cực – MRI đƣợc sản xuất nhiều hãng giới nhƣ ABEM (Thụy Điển) CAMPUS (Anh) GEOFYZIKA GF (Séc) GEOLOG (Đức) IRIS (Pháp) PASI MAE ( ) OYO (Nhật) AGI GEOMETRICS (Mỹ) …Thiết bị sử dụng thiết bị SUPERSTING R1/IP + 56 hãng AGI (xem Hình 2) Thiết bị gồm khối điều khiển khối chuyển mạch 56 điện cực với khoảng cách lớn 5m Đây thiết bị đơn kênh (mỗi lần phát dòng thu đƣợc thế) có nhớ để lƣu cất số liệu với số lần lặp ngƣời sử dụng chọn Có cơng suất phát lớn độ xác cao chống nhiễu tốt Có kết cấu chắn dễ sử dụng phù hợp cho điều kiện thực địa Kích cỡ (rộng x dài x cao) = (18 x 40 x 27 3)cm cƣờng độ dòng phát: 1mA - 2A liên tục công suất phát: 200W [4] Các tuyến số liệu (loại hệ cực vị trí cực tuyến giá trị điện trở suất biểu kiến đo đạc) với thơng tin địa hình tuyến đƣợc ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 đƣa vào xử l phần mềm EarthImage 2D Đây phần mềm tiện dụng đồng với thiết bị đo SuperSting R1/IP để xử l số liệu ảnh điện đa cực Hình 2: Thiết bị SUPERSTING R1 IP 56 (Mỹ) Nguyên tắc việc xử l số liệu ảnh điện đa cực chia môi trƣờng nghiên cứu thành khối chữ nhật (mô hình) mà vị trí kích thƣớc chúng dựa vị trí điểm số liệu đo đạc Mục đích xác định điện trở suất (ĐTS) khối cho dải mặt cắt điện trở suất chúng tạo (tính tốn) trùng với số liệu đo đạc thực tế Có hai phƣơng pháp phân chia mơi trƣờng: sai phân hữu hạn phần tử hữu hạn Có hai thuật tốn tối ƣu dùng để giảm chệnh lệch điện trở suất tính tốn đo đạc cách điều chỉnh điện trở suất khối mơ hình: phƣơng pháp tối ƣu khống chế trơn (chuẩn L2) (smooth model inversion) phƣơng pháp tối ƣu khống chế khối (chuẩn L1) (robust inversion) 2.3 Một số ví dụ tiến hành trường Viện Sinh thái Bảo vệ cơng trình (viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) sử dụng phƣơng pháp đo sâu điện đa cực để khảo sát trƣờng cho số cơng trình đê kè khu vực phía Bắc Kết khảo sát khoanh đƣợc vùng dị thƣờng dƣới cơng trình (vùng ĐTS cao) Đây khoa học để tiến hành công việc nhằm làm sáng tỏ ẩn họa dị tật dƣới cơng trình đề suất giải pháp xử l phù hợp để nâng cao an toàn cho cơng trình phòng chống lũ dƣới số ví dụ điển hình: - Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: tiến hành khảo sát đê Hữu Cầu (K34+400; K37+700; K72+800; K80+800) đê Hữu Đuống (K42+800) nhằm tìm vùng có nguy xảy thấm cao dƣới đê Ở số vị trí tuyến đo điện đƣợc kiểm chứng xuyên tĩnh hai phƣơng pháp cho kết phù hợp; - Địa bàn Hà Nội: đo điện đƣợc thực đê Hữu Hồng (K73+980†K74+255) đê Tả Đuống (K9†K9+200) Kết khảo sát phát dị thƣờng: đƣợc cho vết nứt K74+11†K74+16 độ sâu 2m so với mặt đê đê hữu Hồng (Hình 3); thấu kính cát vị trí độ sâu 5m so với mặt đê Tả Đuống (Hình 4); - Đo sâu điện đa cực (kết hợp với phƣơng pháp rada đất) đƣợc tiến hành đê sông Chu (Thanh Hóa) đoạn K38+700 ÷ K39+300 Kết khảo sát khoanh đƣợc vùng dị thƣờng kéo dài từ phía đồng phía sơng đƣợc cho vùng thấm ngƣợc mùa kiệt đoạn đê Hình 3: Bất thường ĐTS vị trí đo (30÷35)m đê Hữu Hồng ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 25 Hình 4: Bất thường ĐTS vị trí 120m cuối tuyến đo (đê Tả Đuống) cách chân đê tới hàng vài trăm mét [5-7] Sau cố xói ngầm năm 1986 có nhiều giải pháp tăng cƣờng ổn định đê đƣợc thực nhƣ san lấp vị trí trũng (ao hồ) hạ lƣu đê mở rộng mặt cắt ngang đê kết hợp giao thông … đặc biệt năm 1994 hệ thống giếng giảm áp phía đồng đƣợc xây dựng giải pháp giảm áp lực thấm hạ lƣu đê Việt Nam đƣợc thử nghiệm đoạn đê 3.2 Địa tầng khu vực đê Sen Chiểu Theo HEC [8] địa tầng khu vực đê Sen Chiểu (xem Hình 5) có cấu tạo nhƣ sau: S«ng Hång NGHIÊN CỨU XÓI NGẦM DƢỚI NỀN ĐÊ SEN CHIỂU 3.1 Giới thiệu chung Khu vực đê Sen Chiểu trọng điểm tuyến đê Hữu Hồng vào mùa mƣa lũ Trong khứ xảy cố xói ngầm đƣợc đánh giá nghiêm trọng Hiện tƣợng đùn sủi vùng hạ lƣu đê khu vực diễn phổ biến Theo tài liệu thống kê: đùn sủi xảy mực nƣớc ngồi sơng báo động một; có vị trí đùn sủi xuất gần chân đê nhƣng có nhiều trƣờng hợp đùn sủi xảy giếng nƣớc sinh hoạt nh dõn 25 20 15 10 25 đê sen chiÒu (k32+390) 20 15 -3 2.0x10 1a -5 1.3x10 1 24/03/03 TH43 TH45 TH44 10/4/98 3 10 TH45 TH47 1.3x10-5 10/4/98 TH48 -2 2.1x10 4 HT41A -5 -5 -2 5a -10 1.3x10 5 TH69 3.6x10-2 -15 100 qc (KG/cm ) 200 100 -10 -15 -20 qc (KG/cm ) 200 -20 -25 -25 -30 -30 -35 -35 -40 -40 55 XM4 85 SC39 9.1 10.15 10.07 13.85 148 SC38 90 9.4 XM3 SC17 98 Hình 5: Mặt cắt ngang địa chất K32 390 khu vực đê Sen Chiểu Các lớp đất đá (k hiệu Hình 5) đƣợc mơ tả nhƣ sau: K hiệu Mô tả 1a Đất sét nặng màu xám nâu nâu gụ phần phía có chứa mùn hữu rễ cỏ Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng kết cấu chặt vừa Đất đắp đê sét pha nặng - sét có chỗ sét trung màu xám nâu nâu gụ Trạng thái nửa cứng - dẻo cứng kết cấu chặt vừa Đất sét - sét nặng màu xám nâu nâu vàng lẫn kết vón màu nâu đen mềm bở Trạng thái nửa cứng - dẻo cứng kết cấu chặt vừa 26 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 K hiệu Mô tả Đất cát pha – sét pha nhẹ màu xám vàng xám nâu nhạt có chỗ xám đen mềm bở Trạng thái chảy - dẻo chảy kết cấu chặt Cát hạt nhỏ - vừa màu xám tro xám nâu xám vàng bão hòa nƣớc kết cấu chặt vừa 5a Cuội sỏi lẫn cát hạt trung - thô cát màu xám tro xám xanh Hàm lƣợng cuội sỏi chiếm khoảng 60% mài tròn tốt cứng thành phần thạch anh cát bột sét kết Kích thƣớc cuội sỏi (0 5†10)cm kết cấu chặt Cát hạt trung - thô màu xám xanh xám trắng Trong cát lẫn cuội sỏi chiếm 25†40% cứng mài tròn tốt Kích thƣớc cuội sỏi (0 5†20)cm Cát hạt trung - thô màu xám xanh xám trắng Trong cát lẫn cuội sỏi chiếm 70†80% cứng mài tròn tốt Kích thƣớc cuội sỏi (2†20)cm Kết cấu chặt 3.3 Các cố quan sát đƣợc Các cố nguy hiểm khu vực đê Sen Chiểu đƣợc ghi nhận r cố đùn sủi hạ lƣu đê mùa lũ năm 1986 cụ thể nhƣ sau[5]: - Ngày 22/7 mực nƣớc sông mức báo động vị trí đùn sủi cũ K32+300 K32+500†K33+100 hoạt động Đến sáng ngày 2/7 xuất ba mạch sủi cách ao K34+100 chảy đục đem theo cát đen Các vị trí xử l theo phƣơng pháp lọc kết nƣớc phun trong; - Ngày 27/7 (lúc 11h trƣa): K32+300 có hai mạch sủi đƣờng kính khoảng 25m ruộng lúa cách chân đê 35m; K34+100 xuất mạch sủi bờ ao cách chân đê 30m (đƣờng kính 25m); lỗ sủi phun nƣớc đục mang theo nhiều đất cát Mực nƣớc thời điểm xảy đùn sủi cao trình +14 68m (cao độ mặt đất tự nhiên vị trí sủi +10 10m Sự cố đùn sủi đƣợc đơn vị quản l xử l kịp thời Trên đoạn đê Sen Chiểu tập trung l trình K32+300 K34 có tổng cộng giếng sủi 18 mạch sủi đƣợc phát xử l kịp thời Tuy nhiên thống kê đƣợc số thiệt hại nhà cửa cơng trình ngƣời dân lún sụt quanh vị trí đùn sủi gây ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 3.4 Khảo sát thực địa Mặc dù tƣợng đùn sủi xảy khứ hạ lƣu đê Sen Chiểu đƣợc kịp thời xử l nhƣng lƣợng cát không nhỏ dƣới đê bị dòng thấm đẩy ngồi Điều dẫn tới hình thành đê vùng xốp cục ống xói dị thƣờng tồn ngày Để làm sáng tỏ nhận định tiến hành khảo sát khu vực hạ lƣu đê Sen Chiểu đoạn từ K32+322 đến K32+512 phƣơng pháp đo sâu điện đa cực với ba tuyến đo song song nhƣ sơ đồ Hình Hình Tuyến T1 nằm gần chân đê cũ tuyến T2 nằm chân đê tuyến T3 nằm khoảng chân đê hệ thống giếng đào giảm áp thi công Bằng phƣơng pháp MRI điện cực đƣợc cắm (đều cách 5m) dọc theo tuyến bố trí Điện cực tuyến đo cách điểm đầu tuyến khảo sát 60m để đo sâu đến 20 m Mỗi tuyến khảo sát đƣợc chia ba lần đo nối tiếp Mỗi điểm đo giá trị điện trở suất đƣợc lấy sáu chiều sâu khác để mô trƣờng địa điện (đến chiều sâu 20m lấy 10 giá trị điện trở) Hình dƣới hình ảnh đo ngồi thực địa 27 Hình 6: Sơ đồ tuyến khảo sát hạ lưu đê Sen Chiểu (K32 322÷K32 512) Hình 7: Vị trí tuyến khảo sát Hình 8: Thực tế triển khai khảo sát trường khu vực Sen Chiểu 28 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 3.5 Khảo sát thực địa Kết khảo sát ba tuyến T1 T2 T3 đƣợc thể Hình (9 ÷ 11) Hình 9: Kết khảo sát tuyến đo T1 Hình 10: Kết khảo sát tuyến đo T2 Hình 11: Kết khảo sát tuyến đo T3 Ở Hình (9 † 11) vùng màu đỏ có ĐTS lớn vùng lại (138†336 Ωm) Đây vùng dị thƣờng phù hợp với nhận định vùng cát xốp rỗng tác động xói ngầm Tầng cát dƣới đê chịu tác động tích lũy dòng thấm dẫn đến hạt mịn bị rửa trôi để lại môi trƣờng ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 xốp so với vùng khác Điều kiện khảo sát vào mùa khô mực nƣớc ngầm hạ thấp nên điện trở suất vùng cao vùng lân cận Căn vào kết đo ba tuyến dựng thành hình ảnh 3D thể vùng dị thƣờng nhƣ hình 12 dƣới 29 ống xói dự báo dƣới đê Hình 12: Mơ ba chiều vùng dị thường đê Sen Chiểu (K32 322÷K32 512) THẢO LUẬN Dị thƣờng dƣới đê đƣợc phát thông qua khảo sát địa vật l số tuyến đê nhƣ trình bày Mục Sự tồn vùng dị thƣờng thân đê có nguy cao dẫn đến an toàn đê mùa bão lũ Dị thƣờng khu vực khảo sát Sen Chiểu vùng cát xốp cục chạy dài từ tuyến giếng giảm áp vào chân đê Điều làm giảm đáng kể chiều dài đƣờng thấm dƣới đê nhƣ chế vận động nƣớc dƣới đất vào mùa mƣa lũ Nguyên nhân dẫn tới hình thành vùng dị thƣờng dƣới đê tác động áp lực thấm Trong mùa lũ mực nƣớc ngồi sơng dâng cao áp lực thấm lớn áp lực thấm giới hạn gây tƣợng đùn đẩy cát tầng chứa nƣớc hạ lƣu đê qua cửa sổ bục đất qua khe nứt tầng phủ Tác động đƣợc lặp lặp lại qua mùa lũ khiến cho tầng cát bị rỗng nhiều vị trí hình thành ống xói khu vực hạ lƣu đê Giải thích phù hợp với tƣợng quan sát đƣợc kết thí nghiệm thấm ngang phòng [9] Bằng phƣơng pháp đo sâu điện đa cực khoanh đƣợc vùng dị thƣờng (có ĐTS cao 30 vùng lại) dƣới đê với chiều sâu khảo sát phạm vi 20m ĐTS cao vùng dị thƣờng vắng mặt hạt nhỏ nhƣ sét sét pha (có điện trở suất thấp (1†44)Ωm [10]), loại hạt bị rửa trơi dƣới áp lực dòng thấm Ngồi mơi trƣờng đất đá có độ lỗ rỗng cao chứa nƣớc (thời điểm khảo sát vào mùa khơ) nên khả dẫn điện chúng giảm r rệt KẾT LUẬN Các công tác khảo sát địa kỹ thuật nhƣ khoan lấy mẫu xuyên tĩnh thƣờng không phát vùng dị thƣờng khảo sát điểm với mật độ định Do giải pháp xử l tăng cƣờng ổn định đê đƣợc phân tích đề xuất chƣa thực phù hợp Phƣơng pháp MRI kết hợp với phƣơng pháp khảo sát địa kỹ thuật khác để nghiên cứu cố đùn sủi nhƣ nêu Ba tuyến khảo sát khu vực Sen Chiểu cho thấy vùng dị thƣờng hình thành dƣới đê phạm vi dài từ giếng giảm áp đến chân đê hạ lƣu (tuyến T1) vào sâu Điều cho phép liên tƣởng tới tồn ống xói dƣới đê Kết luận cần đƣợc làm r thêm đƣợc phép bổ sung phƣơng pháp khảo sát khác ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 vị trí để bổ trợ kiểm chứng Sự tồn ống xói làm cho chiều dài đƣờng thấm dƣới đê giảm dẫn đến gradient áp lực thấm tăng điều thúc đẩy biến dạng thấm phát triển gây an toàn đê lũ sơng dâng cao có diễn biến bất lợi biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Mạnh Liểu Phân vùng dự báo khả ổn định hệ thống đê sông đồng Bắc Bộ trước tác động trình phá hủy thấm đê - Lấy ví dụ cho Hà Nội 2005: Tạp chí KHCN Xây dựng Bùi Văn Trƣờng Nghiên cứu biến dạng thấm đê hạ du sông Hồng địa phận tỉnh Thái Bình đánh giá thực nghiệm hiệu giải pháp xử lý, in Bộ môn Địa chất cơng trình 2009 Trƣờng ĐH Mỏ Địa chất Meehan, D., Pajaro River Levee Failure Notebook 2011, Stanford University Advanced Geosciences and Inc SuperSting Earth Resistivity, IP & SP System With Wi-Fi® Instruction Manual 2014 Bộ Thủy Lợi Hội thảo chất lượng đê ed B T Lợi 1987 Hà Nội: Nhà xuất Nông nghiệp Chi cục Đê điều Phòng chống lụt bão thành phố Hà Nội Báo cáo đánh giá trạng cơng trình đê điều thành phố Hà Nội trước lũ 2016 Trần Văn Tƣ Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất cơng trình dự báo khả xuất cố dọc tuyến đê sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội 2012 Viện địa chất HEC, Báo cáo kết khảo sát địa chất Dự án xử lý đề hữu sông Hồng khu vực Sen Chiểu - Đoạn từ K31 600 đến K34 100 2004 Đặng Quốc Tuấn Phạm Quang Tú Đặng Cơng Hƣởng Trịnh Minh Thụ Nghiên cứu tượng xói ngầm đê thí nghiệm mơ hình vật lý phòng, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2016 (trường đại học Thủy Lợi) 2016: Nhà xuất Xây dựng Hà Nội 10 TCXD 161: 1987, Cơng tác thăm dò điện khảo sát xây dựng 1987 Người phản biện: PGS TS ĐẬU VĂN NGỌ ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 3-2017 31 ... K74+11†K74+16 độ sâu 2m so với mặt đê đê hữu Hồng (Hình 3); thấu kính cát vị trí độ sâu 5m so với mặt đê Tả Đuống (Hình 4); - Đo sâu điện đa cực (kết hợp với phƣơng pháp rada đất) đƣợc tiến hành đê sơng... số liệu đo đạc đƣợc để xử l Hình 1: Bốn điện cực theo phương pháp MRI 24 Trong thực tế thăm dò điện ngƣời ta thƣờng sử dụng hệ bốn điện cực (Hình 1): phát dòng điện chiều I qua hai điện cực (C1,... khu vực hạ lƣu đê Sen Chiểu đo n từ K32+322 đến K32+512 phƣơng pháp đo sâu điện đa cực với ba tuyến đo song song nhƣ sơ đồ Hình Hình Tuyến T1 nằm gần chân đê cũ tuyến T2 nằm chân đê tuyến T3 nằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xói ngầm dưới nền đê bằng phương pháp đo sâu điện đa cực, Nghiên cứu xói ngầm dưới nền đê bằng phương pháp đo sâu điện đa cực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn