Xây dựng bản đồ định vị nghiên cứu cho ngành xi măng

11 3 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:34

Định vị là một bước quan trọng trong tiến trình xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp. Thông qua định vị, doanh nghiệp đánh giá được tương quan vị trí của mình so với đối thủ trong cảm nhận của khách hàng. Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về định vị còn hạn chế. Đa số doanh nghiệp Việt chưa thực hiện các nghiên cứu cần thiết để nhận diện vị trí của mình trên thị trường. Kinh tÕ vμ qu¶n lý XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ NGHIÊN CỨU CHO NGÀNH XI MĂNG Lê Thị Minh Hằng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Email: hang.ltm@due.edu.vn Đ Ngày nhận: 31/07/2018 Ngày nhận lại: 27/03/2019 Ngày duyêt đăng: 02/04/2019 ịnh vị bước quan trọng tiến trình xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp Thông qua định vị, doanh nghiệp đánh giá tương quan vị trí so với đối thủ cảm nhận khách hàng Tại Việt Nam, cơng trình nghiên cứu định vị hạn chế Đa số doanh nghiệp Việt chưa thực nghiên cứu cần thiết để nhận diện vị trí thị trường Trong nghiên cứu này, sử dụng quy trình xây dựng đồ định vị với bước Shocker & Srinivasan (1974): (1) Nhận diện thị trường mục tiêu, (2) Nhận diện thuộc tính, đặc điểm quan trọng sản phẩm, (3) Xây dựng đồ định vị, (4) Xây dựng phương án tái định vị, trọng tâm vào bước (2) (3) với mục tiêu xây dựng đồ định vị cho ngành xi măng thị trường Đà Nẵng Nghiên cứu thực thông qua bước: vấn chuyên gia nghiên cứu định lượng 400 mẫu Dữ liệu xử lý chủ yếu kỹ thuật phân tích đa hướng (Multidimensional scaling-MDS) Từ khóa: Bản đồ định vị, kỹ thuật phân tích đa hướng (MDS), ngành xi măng, Đà Nẵng Đặt vấn đề Định vị bước quan trọng tiến trình xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp Theo Kotler Amstrong (2014), định vị việc xác lập vị trí tương đối sản phẩm tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, việc so sánh tương quan sản phẩm phân đoạn thị trường tâm trí khách hàng Thơng qua q trình định vị, doanh nghiệp khơng đánh giá đối thủ mà nhận diện vị trí tương đối so với đối thủ thuộc tính mà khách hàng quan tâm Một chiến lược định vị hiệu giúp doanh nghiệp đưa chương trình marketing rõ ràng, quán giúp khách hàng nhận thức rõ khác biệt sản phẩm doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh Chính vậy, định vị bước bắt buộc tiến trình xây dựng chiến lược marketing đóng vai trò quan trọng thành cơng dài hạn tổ chức (Dogan Gursoy, Chen, & Kim, 2005) khoa học thương mại Nghiên cứu định vị giới học thuật giới quan tâm từ lâu Năm 1969, Alpert Gatty nghiên cứu định vị sản phẩm dựa phong cách sống thông qua việc điều tra 5424 người tiêu dùng nam 80 thuộc tính sử dụng để xếp hạng thương hiệu Mỹ, sau sử dụng phân tích nhân tố khám phá để nhóm gộp 80 thuộc tính thành 25 nhóm nhân tố phản ảnh phong cách sống người tiêu dùng Tuy nhiên, tác giả dừng lại việc so sánh giá trị bình quân thương hiệu nhân tố (25 nhân tố) mà chưa xây dựng đồ định vị (Alpert & Gatty, 1969) Tới năm 1971, lần Stefflre sử dụng kỹ thuật phân tích đa hướng (Multidimensional scaling-MDS) để xây dựng đồ định vị Sau đó, nhiều nhà khoa học ứng dụng kỹ thuật MDS để xây dựng đồ định vị, Goodrich (1978) sử dụng kỹ thuật phân tích đa hướng (Multidimensional scaling-MDS) để xây dựng đồ định vị cho điểm du lịch giới, Haahti (1986) sử dụng kỹ thuật MDS để xây Sè 129/2019 Kinh tÕ vμ qu¶n lý dựng đồ định vị cho hình ảnh điểm đến 11 nước Châu Âu, Kim cộng (2005) sử dụng kỹ thuật MDS để xây dựng đồ định vị cho điểm du lịch golf Hàn Quốc Tới năm 2005, Gursoy cộng sử dụng kỹ thuật phân tích tương đồng (Correspondence analysis-CA) để xây dựng đồ định vị cho 10 hãng hàng không Mỹ Dooley cộng (2010) sử dụng kỹ thuật CA để xây dựng đồ định vị cho 10 thương hiệu kem vani Mỹ Năm 2014, Gower cộng đề xuất việc bổ sung biểu tượng (icon) vào đồ định vị để gia tăng khả phản ảnh, so sánh thương hiệu Tuy nhiên, đề xuất không giới khoa học ủng hộ (Gower cộng 2014) Trong Việt Nam, nghiên cứu định vị chưa quan tâm Các doanh nghiệp tiến hành định vị sản phẩm cách cảm tính, chủ quan Trong ngành xi măng, đa số doanh nghiệp định vị sản phẩm theo hai tiêu thức giá mức chất lượng Người tiêu dùng khơng nhận diện đặc tính bật, khác biệt thương hiệu Theo liệu báo cáo Hiệp hội xi măng Việt Nam, Việt Nam có gần 60 nhà máy, sản xuất 17 thương hiệu khác nhau, với tình hình chung cung vượt cầu Tình tạo áp lực cạnh tranh ngành xi măng đặt yêu cầu xây dựng chiến lược định vị hiệu cho doanh nghiệp ngành Chúng thực nghiên cứu với mục tiêu ứng dụng phương pháp khoa học để xây dựng đồ định vị cho thương hiệu xi măng phổ biến thị trường Đà Nẵng Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định tính định lượng để nhận diện nhu cầu khách hàng, đo lường cảm nhận khách hàng thương hiệu xi măng phổ biến sử dụng kỹ thuật phân tích đa biến để xây dựng đồ định vị Tổng quan lý thuyết 2.1 Định vị sản phẩm Định vị định nằm sách sản phẩm, nhằm xác định thuộc tính mà sản phẩm nên có để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng phân đoạn thị trường mục tiêu (Kaul & Rao, 1995) Theo Kotler Amstrong (2014) định vị việc xác định vị trí sản phẩm/thương hiệu Sè 129/2019 tâm trí khách hàng mối quan hệ tương quan với sản phẩm đối thủ cạnh tranh, theo Kim cộng (2005), định vị so sánh sản phẩm tập hợp thuộc tính mà khách hàng quan tâm Và sản phẩm sản phẩm theo nghĩa rộng, nghĩa bao gồm sản phẩm hữu hình dịch vụ vơ hình Ngồi ra, nghiên cứu, định vị sản phẩm định vị thương hiệu thường sử dụng lẫn lộn (Shocker Srinivasan, 1974) Với phát triển công nghệ, hàng ngày người tiêu dùng tiếp xúc với nhiều thông tin, dẫn tới họ khơng thể đánh giá cách lý trí để lựa chọn sản phẩm/thương hiệu Để đơn giản hóa trình lựa chọn, người tiêu dùng thường tổ chức sản phẩm/thương hiệu thành loại xếp chúng theo trật tự tâm trí Vị trí sản phẩm tâm trí khách hàng phức hợp nhận thức, ấn tượng cảm giác khách hàng sản phẩm mối quan hệ tương quan với sản phẩm/thương hiệu khác Vị trí sản phẩm tâm trí khách hàng chịu tác động nhiều nhân tố đặc tính sản phẩm, chiến lược marketing doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh đặc điểm khách hàng (Kaul & Rao, 1995) Những người làm marketing kiểm soát phần định vị sản phẩm họ thị trường Phần lại phụ thuộc vào đặc điểm cá nhân khách hàng, phụ thuộc vào nhận thức khách hàng sản phẩm (Brooksbank, 1994) Alpert Gatty (1969) cho định vị việc nghiên cứu khác biệt sản phẩm so với đối thủ tâm trí khách hàng Sự khác biệt đo lường dựa sở thích, đánh giá khách hàng tập hợp thuộc tính sản phẩm Trong phạm trù chiến lược marketing, theo Wang (2015) định vị liên quan tới tập hợp chiến lược bảo đảm cho đặc tính sản phẩm xuất vị trí tâm trí khách hàng Một định vị tối ưu liên quan tới việc xác định thuộc tính định vị đo lường mức độ thương hiệu theo thuộc tính định vị Thông thường, định vị sản phẩm thực thông qua bước (Shocker & Srinivasan, 1974): (1) vẽ đồ định vị sản phẩm đối thủ khơng gian chiều hướng, (2) xây dựng mơ hình dự báo cách thức mà người mua tiềm phản ứng khoa học thương mại Kinh tÕ vμ qu¶n lý với sách marketing, (3) xác định vị trí tối ưu cho sản phẩm mới, (4) nhận diện khe hở thị trường Doanh nghiệp thực định vị cho sản phẩm tái định vị cho sản phẩm Trong trình kinh doanh, số lý (1) định vị doanh nghiệp không hiệu quả, (2) đặc tính thị trường thay đổi, (3) doanh nghiệp muốn phản ứng lại đối thủ cạnh tranh thay đổi đối thủ nên doanh nghiệp phải tiến hành tái định vị 2.2 Bản đồ định vị Bản đồ định vị cơng cụ phản ảnh trực quan vị trí thương hiệu mối tương quan với thương hiệu khác thị trường mục tiêu Stefflre (1971), người sử dụng kỹ thuật đo lường đa hướng MDS để nghiên cứu tương đồng đánh giá người tiêu dùng xây dựng “không gian nhận thức” người tiêu dùng sản phẩm Đầu tiên, Stefflre yêu cầu người tiêu dùng mô tả “sản phẩm lý tưởng” mà họ mơ ước, sau yêu cầu họ đánh giá tương đồng sản phẩm với sản phẩm lý tưởng Dữ liệu tương đồng sử dụng để xây dựng “không gian nhận thức” Việc yêu cầu đáp viên mô tả “sản phẩm lý tưởng” Stefflre (1971) bị phê phán không rõ ràng Mô tả bị ảnh hưởng lớn khả phân tích sử dụng ngơn ngữ đáp viên Ngồi ra, Stefflre (1971) khơng triển khai nghiên cứu thị trường mục tiêu, điều dẫn tới việc đáp viên khách hàng mục tiêu sản phẩm/thương hiệu (Shocker & Srinivasan, 1974) Năm 1973, Wind cải tiến quy trình Stefflre (1971) cách bổ sung việc phân tích lựa chọn thị trường mục tiêu, thị trường mục tiêu, Wind tập trung phân tích nhu cầu, mong muốn khách hàng, từ ơng đưa phương án “sản phẩm lý tưởng” yêu cầu đáp viên đánh giá, so sánh sản phẩm với sản phẩm lý tưởng Tuy nhiên, để mô tả “sản phẩm lý tưởng”, Wind (1973) sa đà vào việc mô tả mà bỏ qua việc sử dụng kỹ thuật khoa học để đưa phương án “sản phẩm lý tưởng” Hơn nữa, Wind (1973) thực phân đoạn thị trường dựa lợi ích mà sản phẩm đem lại tình sử dụng cảm nhận khách hàng sản phẩm Đây hạn chế phương pháp (Shocker & Srinivasan, 1974) khoa học thương mại Cải tiến phương pháp này, năm 1974, Shocker Srinivasan đề xuất quy trình định vị sản phẩm gồm bước bản: (1) Nhận diện thị trường mục tiêu, (2) Nhận diện thuộc tính, đặc điểm quan trọng sản phẩm, (3) Xây dựng đồ định vị, (4) Xây dựng phương án tái định vị, đề xuất kỹ thuật mang tính khoa học để triển khai thực định vị Trong nghiên cứu này, với mục tiêu xây dựng đồ định vị, tập trung vào bước Nhận diện thuộc tính, đặc điểm quan trọng sản phẩm Thuộc tính, đặc điểm quan trọng sản phẩm thuộc tính, đặc điểm mà khách hàng quan tâm tiến trình mua Theo Shocker & Srinivasan (1979), thuộc tính bao gồm thuộc tính liên quan tới sản phẩm thuộc tính liên quan tới cá nhân khách hàng Tập hợp thuộc tính đặc điểm quan trọng nhân tố định vị, định trục đồ định vị Các nhân tố định vị bao gồm (Kaul & Rao, 1995): - Đặc điểm sản phẩm (product characteristics) đặc tính vật lý, hữu hình sản phẩm, ví dụ độ dài, kích cỡ, ngun vật liệu, bao gói, màu sắc Đặc điểm sản phẩm thuộc tính liên quan tới sản phẩm khơng tác động trực tiếp vào tiến trình lựa chọn khách hàng, mà tác động vào thuộc tính sản phẩm, ảnh hưởng tới định mua - Thuộc tính sản phẩm (product attributes) nhận thức khách hàng sản phẩm, chúng thứ có ý nghĩa khách hàng, tác động trực tiếp vào tiến trình lựa chọn khách hàng Tập hợp thuộc tính, đặc điểm nhận diện hai phương pháp: điều tra chuyên gia điều tra thị trường Với điều tra thị trường, người ta sử dụng số kỹ thuật lưới Kelly, phương pháp liên tưởng tự do, vấn bảng câu hỏi… Sau tập hợp thuộc tính, đặc điểm quan trọng nhận diện, cần phải sử dụng số kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định, phân tích sai biệt (discriminant analysis)… để nhóm gộp thuộc tính, đặc điểm thành số lượng nhỏ nhóm để thuận lợi cho việc xây dựng đồ định vị Sè 129/2019 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Xây dựng đồ định vị Công cụ phổ biến thường sử dụng để xây dựng đồ định vị đồ nhận thức (perceptual maps) Bản đồ nhận thức công cụ hữu dụng để mô tả cách trực quan mối quan hệ sản phẩm/thương hiệu thuộc tính định vị Ngồi ra, đồ nhận thức giúp doanh nghiệp đánh giá, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ Có kỹ thuật sử dụng để vẽ đồ nhận thức phân tích đa hướng MDS (multidimensional scaling) phân tích tương đồng CA (corespondence analysis) Phân tích tương đồng - Correspondence analysis CA kỹ thuật thống kê đa biến đề xuất Hirschfeld (1935) sau phát triển Jean-Paul Benzécri (1973) Nó kỹ thuật tương tự phân tích đo lường đa hướng, áp dụng cho liệu định danh Với kỹ thuật này, nhận diện cụm sản phẩm tương đồng cụm sản phẩm khác biệt Trong phân tích cụm, sản phẩm định vị vào cụm Theo Arabie cộng (2012) việc định vị q giản đơn chưa xác, sản phẩm định vị đồng thời vào nhiều cụm khác Thực mục tiêu đồ định vị nhận diện vị trí tương đối sản phẩm so với đối thủ tâm trí khách hàng nhận diện cụm sản phẩm tương đồng Vì vậy, thực tiễn, CA thường sử dụng để phân đoạn thị trường, nhận diện nhóm khách hàng mục tiêu xây dựng đồ định vị (D Gursoy, Chen, & Kim, 2005) Đo lường đa hướng - (multidimensional scaling) MDS (Claveria, 2016) thủ tục phân tích đa biến biết phép phân tích tương quan thành phần (Principal coordinates analysis) Schiffman cộng (1981) đề xuất năm 1981 MDS cho phép phản ảnh liệu thành hình ảnh trực quan thơng qua việc nhóm gộp đối tượng dựa khoảng cách chúng Đã có nhiều tác giả sử dụng MDS để xây dựng đồ định vị (Marcussen, 2014; Zins 2010, MDS (Andreu, Bign_e, & Cooper, 2000; Crompton, Fakeye, & Lue, 1992); Gartner, 1989; Haahti, 1986; S S Kim & Agrusa, 2005; Hong-bumm, 1998; D J Kim, Kim, & Han, 2007; Omerzel, 2006; Uysal, Chen, & Williams, 2000; Lozano Sebastián (2011) Kỹ Sè 129/2019 thuật MDS thực dựa bước sau: (1) đo lường đánh giá, cảm nhận thị trường mục tiêu sản phẩm, (2) xác định trục đồ nhận thức, (3) tính khoảng cách sản phẩm theo trục, (4) vẽ biểu đồ Đánh giá, cảm nhận đáp viên đo lường phương pháp: gián tiếp trực tiếp Đo lường trực tiếp việc yêu cầu đáp viên cho biết đánh giá họ cặp sản phẩm khoảng sai biệt cặp sản phẩm Một số kỹ thuật sử dụng để đo lường trực tiếp thang đo đa hướng không định lượng (nonmetric), bảng chéo… Đo lường gián tiếp việc yêu cầu đáp viên đánh giá cho cảm nhận họ sản phẩm đơn lẻ với việc sử dụng số kỹ thuật lưới Kelly, thang đo đa hướng, đo lường sở thích thang đo likert… Từ liệu đo lường sản phẩm đơn lẻ người ta tính độ tương đồng khác biệt cặp sản phẩm (Shocker Srinivasan, 1979) Tập hợp đánh giá thuộc tính đơn lẻ khách hàng tổng hợp thành nhận thức tổng thể khách hàng sản phẩm Nhận thức tổng thể tính thơng qua giá trị trung bình tập hợp đánh giá sản phẩm (Shocker Srinivasan, 1974), thông qua phân tích đa khác biệt (Johnson (1971), Pessemier (1975), Root (1973), thơng qua phân tích nhân tố (Howard (1969), Morgan (1969), Urban (1975a) thông qua việc sử dụng MDS (Urban 1975) Ưu điểm đo lường gián tiếp đáp viên trả lời cảm giác họ, trái với việc đáp viên phải so sánh, phán xét phương pháp trực tiếp Hơn nữa, đo lường gián tiếp cho phép thu thập liệu thuộc tính sản phẩm độc lập so với liệu sở thích, thường bị lẫn lộn đo lường trực tiếp Một hạn chế đo lường trực tiếp chứa đựng q nhiều mối quan hệ tuyến tính liệu gốc, điều gây khó khăn cho việc phân tích đề xuất giải pháp (Shocker Srinivasan, 1979) Phương pháp tiến trình nghiên cứu 3.1 Thị trường xi măng Đà Nẵng Theo Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, năm 2017, sản lượng xi măng tiêu thụ ước tính đạt 80 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2016, sản lượng tiêu thụ nội địa khoảng 62 triệu tấn, tăng 3% khoa học thương mại Kinh tÕ vμ qu¶n lý Bảng 1: Một số kỹ thuật sử dụng xây dựng đồ định vị Giai đoạn Nhận diện thuộc tính quan trọng Johnson (1971) Câu hỏi trực tiếp Xây dựng đồ nhận thức Phân tích đa khác biệt Lehmann (1971) Câu hỏi trực tiếp Phương pháp chuyên gia MDS Đo lường trực tiếp mức độ thuộc tính sản lượng xuất khoảng 18 triệu tấn, tăng 20% so với năm 2017 Hiện nước có 82 dây chuyền sản xuất với tổng công suất 97,64 triệu Như vậy, nhu cầu tăng năm 2017 nguồn cung xi măng vượt cầu khoảng 17.64 triệu Ngoài việc cân cung cầu tổng thể, với đặc trưng chi phí vận chuyển chiếm tới 30% tổng chi phí, nên doanh nghiệp sản xuất xi măng thường quan tâm tới cung - cầu thị trường khu vực sản xuất thương hiệu xi măng thường chiếm lĩnh số khu vực thị trường định Chẳng hạn theo liệu hiệp hội xi măng, Đà Nẵng có thương hiệu xi măng phổ biến, Sơng Gianh chiếm khoảng 35% thị phần, Kim Đỉnh chiếm khoảng 27% thị phần, Hải Vân chiếm khoảng 19% thị phần, Kaito Xuân Thành chiếm khoảng 10%, số lại thuộc xi măng Đồng Lâm số thương hiệu khác 3.2 Nhận diện khách hàng mục tiêu Khách hàng xi măng chia thành nhóm: khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức Khách hàng cá nhân hộ gia đình có nhu cầu xây nhà Người định mua xi măng thường nam, độ tuổi 25, đa số khơng có kiến thức, kinh nghiệm xi măng, thường mua không thường xuyên không lặp lại, bị ảnh hưởng lớn chủ thầu, đội ngũ thiết kế, thi công… Nhóm khách hàng tổ chức bao gồm doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp sản xuất bê tông tươi Đây nhóm khách hàng có kinh nghiệm, kiến thức xi măng, thường mua khối lượng lớn, thường xuyên, lặp lại Do đặc điểm nhóm khách hàng khách nhau, nên coi họ phân đoạn thị trường độc lập thị trường xi măng tiến hành định vị thương hiệu xi măng phân đoạn độc lập khoa học thương mại Shocker & Srinivasan (1979) Lưới Kelly MDS Câu hỏi trực tiếp Hồi quy trực tiếp Đo lường trực tiếp mức độ thuộc tính Rao (1975) Sử dụng phương pháp phán đoán Đo lường trực tiếp mức độ thuộc tính 3.3 Nhận diện thuộc tính định vị Chúng tơi tiến hành nhận diện thuộc tính định vị nghiên cứu định tính gồm bước Bước 1, vấn cá nhân trực tiếp 15 chuyên gia, người có thâm niên làm việc 10 năm doanh nghiệp xi măng Đà Nẵng Câu hỏi đặt “Theo anh/chị mua xi măng chủ nhà/khách hàng tổ chức thường quan tâm tới yếu tố gì?” Chúng tơi thống kê tất thuộc tính mà chun gia nhắc tới Kết chúng tơi thu 12 thuộc tính nhóm khách hàng tổ chức 17 thuộc tính nhóm khách hàng cá nhân Bước 2, tiến hành nghiên cứu thử nghiệm (pretest) Đối với khách hàng tổ chức, hỏi 20 người gồm chủ thầu 12 kỹ sư xây dựng làm việc cho công ty xây dựng Đối với khách hàng cá nhân, hỏi 20 chủ nhà xây nhà Đáp viên yêu cầu trả lời câu hỏi “Khi mua xi măng, anh quan tâm tới đặc tính sau đây?” Tần suất trả lời đáp viên tổng hợp sau (bảng 2): Chúng định loại bỏ thuộc tính có tần số lựa chọn pretest nhỏ 50% Như vậy, đồ định vị cho thị trường khách hàng tổ chức xây dựng 10 thuộc tính thị trường khách hàng cá nhân xây dựng 13 thuộc tính 3.4 Đo lường nhận thức khách hàng Chúng sử dụng phương pháp định lượng với đo lường gián tiếp để đo nhận thức khách hàng thương hiệu xi măng Với phân đoạn thị trường, chúng tơi chọn 200 mẫu (200 chủ hộ gia đình xây nhà 200 khách hàng tổ chức) Khách hàng tổ chức lựa chọn bao gồm: nhà máy sản xuất xi măng (22 mẫu), trạm trộn bê tông (18 mẫu), 60 thợ cả, 80 nhà thầu độc lập, công ty xây dựng nhỏ (80 mẫu) nhà thầu lớn (20 mẫu) Sè 129/2019 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Bảng 2: Kết nghiên cứu định tính Tần suất STT Nhà thầu, trạm trộn bê tông (1 ) (2 ) Giá 15 Màu sắc 10 Độ đông kết Độ cứng Tính dễ thi công 10 Chất lượng bao bì 7 Uy tín thương hiệu Chủ nhà Tần suất (1) (2) Giá 13 18 19 Nhiều người sử dụng 11 16 17 Chất lượng 12 19 18 Công nghệ sản xuất đại 11 17 19 Có truyền thống 10 18 14 Nhiều công trình lớn sử dụng 15 15 Được chuyên gia khuyên dùng 10 17 Chính sách tín dụng 16 Các chương trình marketing 15 Công nghệ sản xuất đại 10 11 Danh tiếng thương hiệu 18 10 Truyền thống 12 18 Được sản xuất chuyên gia 15 11 Thẩm mỹ bao bì Được kỹ sư sử dụng 11 14 12 Các chương trình marketing 7 Sử dụng hiệu 14 13 Màu sắc 11 17 14 Tiện lợi 9 15 Dòch vụ chăm sóc khách hàng 16 Độ cứng 17 Thẩm mỹ bao bì Đáp viên yêu cầu đánh giá đặc tính loại xi măng Sông Gianh, Kim Đỉnh, Hải Vân Kaito Xuân Thành, thang đo Likert từ tới “Hồn tồn khơng đồng ý”, “Hồn tồn đồng ý” Tùy theo hiểu biết mà đáp viên đánh giá từ tới loại xi măng Nhóm khách hàng cá nhân yêu cầu đánh giá 13 thuộc tính nhóm khách hàng tổ chức u cầu đánh giá 10 thuộc tính 3.5 Xây dựng đồ định vị Với mục đích xây dựng đồ định vị cho thị trường xi măng Đà Nẵng nhằm nhận diện vị trí thương hiệu thị trường, chúng tơi lựa chọn kỹ thuật phân tích đa hướng MDS Tiến trình xây dựng đồ định vị thực thông qua bước: (1) xác định trục đồ nhận thức; (2) tính khoảng cách sản phẩm theo trục; (3) vẽ biểu đồ cách mà Marcussen (2014) Lozano Sebastián (2011) thực (1) Xác định trục đồ nhận thức Chúng sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA để nhóm gộp thuộc tính định vị thành số trục đồ định vị (Howard (1969), Morgan (1969), Urban (1975b)) Kết phân tích nhân tố khám phá thu nhóm nhân tố cho phân đoạn thị trường: (1) thuộc tính liên quan đến đánh giá chất lượng, (2) thuộc tính liên quan đến danh tiếng thương hiệu (3) thuộc tính liên quan đến giá Mặc dù nhóm khách hàng quan tâm tới yếu tố chất lượng, danh tiếng, thương hiệu giá, nhóm quan tâm tới khía cạnh khác (2) Tính giá trị tương đồng thương hiệu (proximilities) Tần suất trả lời chuyên gia Tần suất trả lời pretest Sè 129/2019 khoa học thương mại Kinh tÕ vμ qu¶n lý Bảng 3: Kết phân tích nhân tố khám phá Khách hàng cá nhaân 10 11 12 13 Khách hàng tổ chức Nhân tố/chỉ báo Truyền thống Màu sắc Nhiều người dùng Nhiều công trình dùng Sx chuyên gia Kỹ sư sử dụng Chất lượng Công nghệ đại Chương trìnhMarketing Danh tiếng Chuyên gia khuyên dùng Sử dụng hiệu Giá Chất lượng 0.81 0.65 0.70 0.90 0.60 0.77 0.68 0.77 Danh tiếng Giá 0.43 0.51 0.43 0.93 0.90 0.94 10 Nhân tố/chỉ báo Công nghệ đại Màu sắc Độ đông kết Độ cứng Dễ thi công Chất lượng bao bì Danh tiếng Truyền thống Chính sách tín dụng Giá Chất lượng 0.83 0.66 0.72 0.87 0.79 0.75 Danh tiếng Giá 0.43 0.90 0.93 0.91 0.74 0.91 0.70 Đầu tiên, tính giá trị Factor Scores theo Như trình bày, sử dụng đo lường gián tiếp để đo nhận thức khách hàng kết phân tích nhân tố khám phá bước (1), thương hiệu độc lập Vì vậy, để vẽ sau chúng tơi tính giá trị trung bình hệ số biểu đồ định vị, liệu cần chuyển đổi thành Factor Scores thương hiệu, kết thu liệu tương đồng (proximilities) cặp sau: Bảng 4: Giá trị trung bình hệ số Factor Scores Thương hiệu Khách hàng cá nhân Khách hàng tổ chức Chất lượng Danh tiếng Giá Chất lượng Danh tiếng Giá Sông Gianh 18 07 09 15 05 11 Kim Đỉnh 65 40 -.70 68 49 -.66 Hải Vân 44 -.15 38 41 -.17 40 Xuân Thành -1.56 -.44 34 -1.61 -.51 25 thương hiệu Chúng sử dụng kết hợp kỹ thuật Từ giá trị trung bình theo thuộc tính định vị, phân tích nhân tố Howard (1969), Morgan chúng tơi tính giá trị tương đồng kỹ thuật MDS (1969) kỹ thuật thang đo đa hướng MDS phần mềm SPSS (Analyze/ Scale/ Urban (1975a) để tính khoảng cách Multidimensional scaling PROXSCAL), kết thu sau: Bảng 5: Giá trị tương đồng Thương hiệu Sông Gianh Kim Đỉnh Hải Vân Xuân Thành khoa học thương mại Khách hàng cá nhân Sông Kim Hải Gianh Đỉnh Vân 000 569 000 258 747 000 1.106 1.561 1.179 Xuân Thành 000 Khách hàng tổ chức Sông Kim Hải Xuân Gianh Đỉnh Vân Thành 000 601 000 248 755 000 1.089 1.544 1.198 000 Sè 129/2019 Kinh tÕ vμ qu¶n lý (3) Vẽ biểu đồ định vị Biểu đồ định vị cơng cụ phản ảnh trực quan vị trí thương hiệu mối tương quan với thương hiệu khác không gian tiêu thức định vị Kết phân tích cho thấy thị trường khách hàng tổ chức khách hàng cá nhân quan tâm tới thuộc tính khác nhau, nhiên thuộc tính nhóm gộp thành nhóm: chất lượng, danh tiếng, thương hiệu giá, biểu đồ định vị thể không gian chiều Sơ đồ 1: Bản đồ định vị thương hiệu (SPSS) Sè 129/2019 khoa học thương mại Kinh tÕ vμ qu¶n lý Sơ đồ 2: Bản đồ định vị thương hiệu thuộc tính (Excel) Với kỹ thuật phân tích đa hướng (MDS) SPSS thu đồ định vị thương hiệu cặp thuộc tính (Sơ đồ 1) Để rõ ràng hơn, sử dụng Excel để vẽ biểu đồ mô tả thương hiệu thuộc tính (Sơ đồ 2) Hình ảnh định vị cho thấy cảm nhận nhóm khách hàng thương hiệu tương tự nhau, hay nói cách khách định vị thương hiệu hai thị trường tương tự Tiếp theo, sử dụng SPSS để vẽ đồ nhận thức Sơ đồ đồ nhận thức, phản ảnh vị trí tương đối thương hiệu thuộc tính định vị khơng gian chiều “chất lượng” “danh tiếng, thương hiệu” Kết luận Bằng việc sử dụng kỹ thuật đo lường đa hướng (multidimensional scaling - MDS) (Claveria, 2016) thông qua bước bản: (1) đo lường đánh giá, cảm nhận thị trường mục tiêu sản phẩm, (2) xác định trục đồ nhận thức, (3) tính khoảng cách sản phẩm theo trục, (4) vẽ biểu đồ vẽ đồ định vị cho thương hiệu xi măng chiếm tỷ trọng tiêu thụ lớn Đà Nẵng Kim Đỉnh, Sông Gianh, Hải Vân Xuân Thành hai thị trường khách hàng tổ chức khách hàng cá nhân Sơ đồ 3: Bản đồ nhận thức 10 khoa học thương mại Sè 129/2019 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Tại thị trường, quan tâm khách hàng tới đặc tính xi măng khác Trong thị trường khách hàng cá nhân, cá nhân quan tâm tới 13 thuộc tính xi măng, khách hàng tổ chức quan tâm tới 10 thuộc tính (Bảng 3) Mặc dù thị trường khách hàng quan tâm tới thuộc tính khác nhau, thị trường, thuộc tính nhóm gộp thành nhóm: chất lượng, thương hiệu danh tiếng, giá Nghĩa nhóm khách hàng quan tâm tới thuộc tính khác nhau, chẳng hạn khách hàng tổ chức, họ chuyên gia, có kinh nghiệm nên quan tâm tới chất lượng thực sản phẩm độ đông kết, đông cứng, khả dễ thi cơng, chất lượng bao bì, họ khách hàng tổ chức nên quan tâm tới sách tín dụng; đó, khách hàng cá nhân khơng có kiến thức chuyên sâu xây dựng nên quan tâm đến chất lượng họ thể qua yếu tố mang tính “cảm nhận” “nhiều người sử dụng”, “màu sắc”, họ bị ảnh hưởng hoạt động marketing doanh nghiệp, nhóm khách hàng quan tâm tới chất lượng, thương hiệu danh tiếng, giá Dữ liệu tính tốn giá trị trung bình nhân tố (Bảng 4), liệu tương đồng (Bảng 5) đồ định vị (Sơ đồ 1, Sơ đồ 2, Sơ đồ 3) cho thấy, cảm nhận thị trường khách hàng thương hiệu tương tự Trên thị trường, Kim Đỉnh đánh giá thương hiệu có chất lượng danh tiếng, thương hiệu cao giá đắt Sơng Tranh có danh tiếng thương hiệu Hải Vân chất lượng lại đánh giá thấp có chi phí cao Đặc biệt vị trí Xuân Thành, thương hiệu đánh giá có chất lượng danh tiếng thấp thị trường Trong chất lượng danh tiếng Xuân Thành thấp Hải Vân chi phí lại đánh giá cao hơn, chi phí Xuân Thành cảm nhận thấp Sông Tranh không đáng kể khoảng cách chất lượng danh tiếng xa Sè 129/2019 Với việc thực tiến trình nghiên cứu đầy đủ gồm hai bước: nghiên cứu định tính với chuyên gia nghiên cứu định lượng 200 hộ gia đình xây nhà 200 chuyên gia xây dựng, nhận diện thuộc tính mà khách hàng quan tâm mua xi măng Mặc dù khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức quan tâm tới thuộc tính khác nhau, nhiên, nhìn chung nhóm khách hàng quan tâm đến nhóm thuộc tính: chất lượng, danh tiếng thương hiệu chi phí Cảm nhận khách hàng thương hiệu xi măng phổ biến Đà Nẵng: Sông Tranh, Kim Đỉnh, Hải Vân, Xuân Thành tương đồng Mặc dù nghiên cứu thực theo tiến trình khoa học, liệu xử lý theo kỹ thuật phân tích đa hướng (MDS) tiên tiến nghiên cứu dừng lại việc xây dựng đồ định vị cho số thương hiệu xi măng phổ biến thị trường Đà Nẵng Trong tương lai, nghiên cứu cần phát triển thêm số bước để nhận diện vị trí lý tưởng, từ đề xuất phương án tái định vị cho thương hiệu Tuy nhiên, với việc xây dựng đồ định vị dựa tiến trình khoa học, kết nghiên cứu nguồn thông tin tham khảo tin cậy cho nhà nghiên cứu, doanh nghiệp xi măng, nguồn tài liệu tham khảo để triển khai xây dựng đồ định vị cho sản phẩm khác thị trường Việt Nam Tài liệu tham khảo: Alpert, L., & Gatty, R (1969), Product Positioning by Behavioral Life-styles, Journal of Marketing, 33(2), 65-69 Claveria, O (2016), Positioning emerging tourism markets using tourism and economic indicators, Journal of Hospitality and Tourism Management, 29, 143-153 Dooley, L., Lee, Y seung, & Meullenet, J F (2010), The application of check-all-that-apply khoa học thương mại 11 Kinh tÕ vμ qu¶n lý (CATA) consumer profiling to preference mapping of vanilla ice cream and its comparison to classical external preference mapping, Food Quality and Preference, 21(4), 394-401 Gartner, W C (1989), Tourism image: Attribute measurement of state tourism products using multidimensional scaling techniques, Journal of Travel Research, 28(2), 16-20 Goodrich, J N (1978), A new approach to image analysis through multidimensional scaling Journal of Travel Research, 16(3), 3-7 Gower, J., Groenen, P J F., Van de Velden, M., & Vines, K (2014), Better perceptual maps: Introducing explanatory icons to facilitate interpretation, Food Quality and Preference, 36, 61-69 Gursoy, D., Chen, M H., & Kim, H J (2005), The US airlines relative positioning based on attributes of service quality, Tourism Management, 26(1), 57-67 Gursoy, D., Chen, M H., & Kim, H J (2005), The US airlines relative positioning based on attributes of service quality, Tourism Management, 26(1) Haahti, A J (1986), Finland’s competitive position as a destination, Annals of Tourism Research, 13(1), 11-35 10 Hong-bumm, K (1998), Perceived attractiveness of korean destinations, Annals of Tourism Research, 25(2), 340-361 11 Howard, J A and J S (1969), The Theory of Buyer Behavior, New York: John Wiley & Sons, Inc., 191-228 12 Johnson (1971), Market Segmentation: A Strategic Management Tool, Journal of Marketing Research, 8(February), 13-18 13 Kaul, A., & Rao, V R (1995), Research for product positioning and design decisions: An integrative review, International Journal of Research in Marketing, 12(4), 293,320 14 Kim, D J., Kim, W G., & Han, J S (2007), A perceptual mapping of online travel agencies and preference attributes, Tourism Management, 28(2), 591,603 12 khoa học thương mại 15 Kim, S S., & Agrusa, J (2005), The positioning of overseas honeymoon destinations, Annals of Tourism Research, 32(4), 887,904 16 Kim, S S., Chun, H., & Petrick, J F (2005), Positioning analysis of overseas golf tour destinations by Korean golf tourists, Tourism Management, 26(6), 905,917 17 Kotler, P., & Amstrong, G (2014), Principles of marketing Summary Positioning is an important step in the process of setting up marketing strategy for enterprises Through positioning, businesses can assess their position in the correlation with competitors in customer's perception In Vietnam, the researches on positioning is still of modest concern Most Vietnamese enterprises have not done necessary research to identify their position in the market In this study, we have applied the process of developing positioning map with basic steps of Shocker & Srinivasan (1974): (1) Identify target market, (2) Identify product’s important features and characteristics, (3) Building a positioning map, (4) Developing a repositioning plan, in which the focus is on steps (2) and (3) with the aim of building a positioning map for cement industry in Da Nang market The study was conducted through steps: expert interviews and quantitative research on 400 samples Data is mainly processed using Multidimensional Scaling (MDS) Sè 129/2019 ... thuận lợi cho việc xây dựng đồ định vị Sè 129/2019 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Xây dựng đồ định vị Công cụ phổ biến thường sử dụng để xây dựng đồ định vị đồ nhận thức (perceptual maps) Bản đồ nhận thức... 3.5 Xây dựng đồ định vị Với mục đích xây dựng đồ định vị cho thị trường xi măng Đà Nẵng nhằm nhận diện vị trí thương hiệu thị trường, lựa chọn kỹ thuật phân tích đa hướng MDS Tiến trình xây dựng. .. lược định vị hiệu cho doanh nghiệp ngành Chúng thực nghiên cứu với mục tiêu ứng dụng phương pháp khoa học để xây dựng đồ định vị cho thương hiệu xi măng phổ biến thị trường Đà Nẵng Nghiên cứu sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bản đồ định vị nghiên cứu cho ngành xi măng, Xây dựng bản đồ định vị nghiên cứu cho ngành xi măng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn