Chế độ nhiệt của bê tông đầm lăn - PGS.TS. Vũ Thanh Te

8 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:16

Bài viết Chế độ nhiệt của bê tông đầm lăn trình bày một số kết quả nghiên cứu về chế độ nhiệt của RCC. Phân tích nhiệt độ bên trong bê tông khối lớn nói chung và bê tông đầm lăn nói riêng, quy luật phát sinh, tiêu tán nhiệt và ứng suất nhiệt khi thuỷ hoá xi măng và phụ gia khoáng hoạt tính và biến dạng vì thay đổi nhiệt độ của bê tông. Với các bạn chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. CHế Độ NHIệT CủA BÊ TÔNG ĐầM LĂN PGS.TS V THANH TE P HiƯu tr-ëng Tr-êng §HTL Tóm tắt: Bài viết nêu số kết nghiên cứu chế độ nhiệt RCC Trong đề cập vấn đề: Phân tích nhiệt độ bên bê tơng khối lớn nói chung bê tơng đầm lăn nói riêng, quy luật phát sinh, tiêu tán nhiệt ứng suất nhiệt thuỷ hoá xi măng phụ gia khống hoạt tính, biến dạng thay đổi nhiệt độ bê tông ĐẶT VẤN ĐỀ: Sự tăng nhiệt RCC chất kết dính q trình thuỷ hố sinh Tính truyền nhiệt bê tông kém, bê tông lại đổ liên tục diện chiều cao khối đổ lớn, nhiệt lượng sinh tập trung lớn tâm khối đổ tạo nên chênh lệch nhiệt độ (T, 0C) bên bên khối đổ Sự thay đổi nhiệt độ khối bê tông làm cho biến đổi hình dạng (co; giãn); biến đổi hình dạng nhiệt bê tơng bị kiềm chế yếu tố bên (kiềm chế đá bê tông cũ), yếu tố bên khối đổ nhiệt phân bố không (tâm khối đổ nhiệt độ lớn; bề mặt khối đổ nhiệt độ thấp), sinh ứng suất kéo gây nứt bê tông (khi k > []k) dẫn đến giảm tuổi thọ chí uy hiếp trực tiếp đến khả chịu lực khả chống thấm cơng trình Vì vậy, cần phải nghiên cứu diễn biến nhiệt RCC để có giải pháp khống chế không để bê tông bị nứt nhiệt SỰ PHÁT NHIỆT TỐI ĐA CỦA RCC Nhiệt độ tối đa bê tơng phòng thí nghiệm đo điều kiện mẫu thử không toả nhiệt khơng hấp thụ nhiệt từ bên ngồi Do hạn chế thiết bị nên việc đo trực tiếp nhiệt độ tối đa bê tông tương đối khó, phải dựa vào số liệu nhiệt độ tuyệt đối thời kỳ đầu mà suy Căn vào tài liệu đo nhiệt độ tối đa thời kỳ đầu ta suy nhiệt độ tối đa theo thời gian dựa vào công thức sau: T = T0(1-e-mt) (2.1) Trong đó: T - Nhiệt độ tối đa bê tông thời gian t T0 - Nhiệt độ tối đa cuối bê tơng (0C) m - Hằng số thí nghiệm tuỳ thuộc vào cấp phối bê tông Từ công thức 2.1 ta suy ra: T  (1  e  mt ) T0 T mt   Ln (1  ) T0  Ln(1  m t T ) T0 (2.2) (2.3) T ) T0 0.434t  Lg (1   (2.4) Qua công thức (2.1) ta thấy nhiệt độ tối đa bê tông thời điểm khơng phụ thuộc vào nhiệt độ tối đa cuối bê tơng mà phụ thuộc lớn vào số thí nghiệm m Hằng số thí nghiệm m ln thay đổi theo thay đổi cấp phối bê tông Bê tông đầm lăn so với bê tơng thường vật liệu kết dính dùng (xi măng dùng hơn) Vì vậy, nhiệt độ tối đa tốc độ tăng nhiệt bê tông đầm lăn khác so với bê tông thường Mặt khác, nhiệt độ tối đa bê tông đầm lăn T0 độ tăng nhiệt độ đo bê tông đầm lăn trạng thái không phát tán nhiệt lượng không hấp thụ nhiệt lượng bên ngồi Trong thực tế xây dựng cơng trình, nhiệt độ bê tông thân đập không nhiệt độ tối đa, độ tăng nhiệt cao không nhiệt độ tối đa cuối bê tông thân đập Trong q trình thi cơng đập bê tơng đầm lăn bê tông khô, rải lớp mỏng để đầm chặt Vì vậy, bê tơng tồn tình trạng hấp thụ nhiệt lượng bên phát tán nhiệt lượng môi trường xung quanh Khi nhiệt độ ban đầu bê tơng thấp nhiệt độ khơng khí môi trường nhiệt độ xung quanh, bê tông đầm lăn hấp thụ nhiệt lượng độ tăng nhiệt độ bê tông cao độ tăng nhiệt độ tối đa Ngược lại, nhiệt độ môi 89 trường thấp nhiệt độ ban đầu bê tơng, bê tơng đầm lăn có tình trạng tán nhiệt vào môi trường, dẫn đến độ tăng nhiệt độ bê tông thấp nhiệt độ tối đa Khi nhiệt độ bê tông vào khoảnh đổ thấp nhiệt độ ban đầu bê tơng phòng thí nghiệm độ tăng nhiệt độ thân đập bê tơng đo thường thấp nhiệt độ tối đa kỳ hạn Tóm lại, nhiệt độ ban đầu bê tơng, độ tăng nhiệt độ cao đo bê tông thân đập nhỏ nhiệt độ tối đa cuối bê tông (T0) Đó bê TT Tỉ lệ Lượng tro bay % Xi măng dùng PC 40 tông thân đập khơng hồn tồn vào trạng thái cách nhiệt mà ln có tượng phát tán nhiệt lượng Tuy vậy, tốc độ thi công đập bê tông đầm lăn cao, xem xét tăng nhiệt thân đập cần lưu ý hấp thụ nhiệt lượng từ lớp đổ trước lớp đổ sau MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ ĐỘ NHIỆT TRONG BÊ TƠNG ĐẦM LĂN 3.1 Nhiệt thuỷ hố thay đổi theo tỉ lệ tro bay (J/g) Nhiệt lượng thuỷ hoá ngày 20 57.2 30 57.5 40 56.2 Kết cho thấy lượng tro bay thay đổi nhiệt lượng thuỷ hố tro bay có thay đổi Nhiệt lượng tro bay thuỷ hoá nhỏ hàm lượng can xi tro bay thấp Trong bê tông đầm lăn, sản phẩm tạo thành tro bay xi măng thuỷ hoá Ca(OH)2 tạo thành SiCa thuỷ hố AlCa thuỷ hố có tính kết dính ngày 50 75.8 20 101 30 103 40 102.3 50 106.7 toả lượng nhiệt thuỷ hoá định 3.2 Kết thí nghiệm ảnh hưởng tỉ lệ W (Nước/Chất kết dính Water/ Cement CF +Fly ash) nhiệt thuỷ hố chất kết dính Bảng 3.2 W CF 0.3 0.5 0.7 ngày 113.0 116.8 117.1 ngày 136.3 145.4 150.6 Nhiệt thuỷ hoá (J/g) ngày 147.0 155.2 161.5 155.6 164.0 170.4 163.4 172.2 180.1 Kết bảng (3.2) cho thấy nhiệt lượng thuỷ hố chất kết dính tăng theo tỷ lệ W , thời gian xuất đỉnh nhiệt CF ngày 166.4 175.6 186.9 ngày 170.2 181.0 192.4 Ghi C=F=50% tương đối chậm 3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ thuỷ hoá nhiệt thuỷ hoá xi măng (Bảng 3.3) Bảng 3.3 Nhiệt thuỷ hoá (J/g) Nhiệt độ thuỷ hoá (0C) 28 ngày 90 ngày 4.4 123.6 182.3 328.5 372.1 23.3 219.6 303.4 350.3 380.4 40.0 302.9 336.5 363.7 390.1 (Chú thích: phương pháp nhiệt hồ tan) Kết bảng 3.3 cho thấy ảnh hưởng thời hạn ngày đầu, ngày sau nhiệt độ thuỷ hoá nhiệt thuỷ hoá xi ảnh hưởng giảm dần măng rõ rệt Khi nhiệt độ thuỷ hoá tăng 3.4 Nhiệt độ tối đa bê tơng đầm lăn dần đến nhiệt thuỷ hố xi măng tăng theo (T0) độ tăng nhiệt thân đập 90 Bảng 3.4 Tên đập Lượng dùng chất kết dính (Kg/m3) Kháng Khẩu (TQ) C = 60 F = 80 Định Bình (VN) C = 70 F = 175 Tuổi bê tông (ngày) Nhiệt độ tối đa (0C) Độ tăng nhiệt thân đập (0C) Nhiệt độ tối đa (0C) Độ tăng nhiệt thân đập (0C) Kết bảng 3.4 cho thấy nhiệt độ tối đa tính theo kết phòng thí nghiệm ln lớn độ tăng nhiệt độ thân đập, thí nghiệm đoạn nhiệt, ngồi cơng trường có tượng phát tán nhiệt mơi trường Kết cho thấy nhiệt độ bê tông đâm lăn tăng chậm, độ tăng nhiệt độ cao xuất thời điểm 50 ngày đến 80 ngày sau đổ bê tông (phụ thuộc vào nhiệt độ ban đầu bê tông đầm lăn), đông thời trì nhiệt độ cao kéo dài, tốc độ giảm nhiệt chậm Thông thường sau 90 ngày nhiệt độ thân đập bắt đầu giảm KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu nước, từ kết đo độ tăng nhiệt bê tông đầm lăn đập Định Bình, cho ta đến số nhận xét đặc điểm chế độ nhiệt bê tông đầm lăn sau: 1- Độ tăng nhiệt cao bê tông đầm 28 Nhiệt độ cuối 1.66 7.38 - 12.36 13.74 14.24 1.5 3.3 3.88 5.0 9.82 13.15 1.79 8.72 11.54 13.07 16.07 16.33 1.75 5.75 6.75 8.25 14.6 15.4 lăn thân đập (đo trường) thấp nhiệt tối đa bê tơng đo phòng thí nghiệm 2- Tốc độ tăng nhiệt bê tông đầm lăn thân đập phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ ban đầu bê tông Nếu nhiệt độ ban đầu bê tơng cao thời gian đạt đến nhiệt độ lớn thân đập ngắn Ngược lại, nhiệt độ ban đầu bê tông đầm lăn thấp thời gian đạt trị số nhiệt độ lớn thân đập dài Như vậy, việc giảm nhiệt độ ban đầu bê tơng có tác dụng tốt cho việc phòng ngừa nứt nẻ nhiệt bê tơng đầm lăn 3- Do tốc độ thi công bê tông đầm lăn cao, thời gian trì nhiệt độ cao kéo dài tốc độ giảm nhiệt bê tông đầm lăn chậm Độ tăng nhiệt cao tốc độ tăng nhiệt bê tông đầm lăn thân đập thấp rõ rệt so với bê tông thường TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phương Khơn Hà: Tính năng, kết cấu vật liệu bê tông đầm lăn Nhà xuất Đại học Vũ Hán – 2003 [2] Dương Khang Ninh: Thi công bê tông đầm lăn Nhà xuất Thuỷ Lợi, thuỷ điện Trung Quốc – 1997 [3] Dunstan, M.R.H Latest developments in RCC dams, PIS on RCCD, April 21-25 (1999), Chengdu China Summary Temperature regime of rolling compaction concrete By Assoc Prof Dr Vu Thanh Te – Vice Rector of WRU The paper presents some studied results of the temperature regime for Rolling Compaction Concrete (RCC) The mentioned issues are following: temperature analysis of Conventional Vibrated Concrete (CVC) and RCC, the generation and consumption rule of temperature and stress caused by temperature during cement and active admixture are water-reacted, deformation of concrete caused by temperature changes as well Người phản biện: TS.Đỗ Văn Toán 91 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM, GIA CỐ NỀN ĐẬP ĐỊNH BÌNH VÀ CÁC ĐẬP CAO KSCC Hồng Khắc Bá Tóm tắt: Bài báo trình bày nhận xét khoan chống thấm gia cố đập Định Bình đập cao khác Từ tác giả rút số kết luận kiến nghị để nâng cao chất lượng xử lý chống thấm gia cố đập cao thời gian tới I VỀ KHOAN PHỤT CHèNG THẤM VÀ GIA CỐ NỀN ĐẬP ĐỊNH BÌNH Cơng trình hồ chứa nước Định Bình thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo huyện Vĩnh Thạch - tỉnh Bình Định Đập dâng nước thuộc loại Bê tông đầm lăn có chiều cao lớn 52,30m, chiều dài tồn đập 571m phần đập bê tơng đầm lăn 474m Đập đặt trực tiếp đá granit phong hoá nhẹ (đới IIA theo tên gọi cơng trình thuỷ điện EVN) Công tác xử lý đập Qua tài liệu khảo sát địa chất thấy đá granit bị nứt nẻ Các số liệu thí nghiệm ép nước có lượng nước đơn vị q > 0,03 l/ph.m (tương đương > 3Lu) Các khe nứt chắn bị mở rộng thi cơng nổ mìn Vì mà Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt biện pháp xử lý - khoan gia cố đá phong hố bêtơng đáy đập - Tạo màng chống thấm đập nhằm hạn chế thấm phạm vi có lượng nước đơn vị q > 0,03 l/ph.m Cơ sở để thiết kế công tác xử lý gia cố chống thấm - Các tài liệu địa chất cơng trình khảo sát giai đoạn nghiên cứu khả thi (NCKT) thiết kế kỹ thuật (TKKT) Từ kết khảo sát địa chất cơng trình (ĐCCT) địa chất thuỷ văn (ĐCTV) vạch ranh giới xử lý thấm (lấy giá trị q=0,003 l/ph.m làm ranh giới đường xử lý thấm) - Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan xi măng vào đá theo 14 TCN 82-1995 (có hiệu lực từ tháng năm 1996) - Tiêu chuẩn 14TCN 83-91: Qui trình xác định độ thấm đá phương pháp thí 92 nghiệm ép nước vào hố khoan (có hiệu lực từ tháng năm 1991) - Quyết định phạm vi xử lý có giá trị lượng nước đơn vị q > 0,03 l/ph.m Chống thấm Để tạo màng chống thấm bố trí hàng A B (hàng B thượng lưu cách tim 1m) cách 1,5m Các hố hàng cách 3m + Tổng độ dài khoan tạo lỗ phụt: 5834,40 m + Tổng độ dài : 5235,2 m + Thí nghiệm kiểm tra ép nước: 40 đoạn Gia cố đập Về gia cố đập, bố trí hàng khoan sau: Phía thượng lưu màng chống thấm, bố trí hàng C D, hàng C cách hàng B 3m, D cách C 2m Phía hạ lưu màng chống thấm, có 12 hàng E GHIKMNOPQST + Tổng độ dài khoan tạo lỗ: 3216,5 m + Tổng độ dài phụt: 2732 m + Thí nghiệm ép nước kiểm tra: 26 đoạn Các hàng khoan hạ lưu cách 3m Các hố hàng cách 4m bố trí so le với hàng lân cận (bố trí kiểu hoa mai) Độ sâu hố khoan sau: Hàng A có độ sâu hố (1/3 đến 1)H (H- chiều cao đập điểm xử lý) Hàng B độ sâu 1/2 độ sâu hố hàng A Hàng C có độ sâu 6m Hàng E có độ sâu hố 5m Các hàng khác, hố có độ sâu 4m (khơng kể độ sâu khoan qua bêtông tất hàng từ A đến T) - Nồng độ (tỉ lệ nước xi măng) từ 12/1 ÷ 05/1 - Áp lực từ ÷ 15 Atm tăng dần theo độ sâu hố Về thiết kế khoan - Về thiết kế khoan hợp lý phù hợp với tiêu chuẩn ngành khoan ép nước hành - Tuy nhiên liên hệ với việc áp dụng điều kiện địa chất cơng trình Định Bình với cơng trình thuỷ điện làm thời (thuyết minh xử lý xuất tháng 9/2004) ngành công nghiệp tiêu chuẩn Trung Quốc cần rút số học công tác thiết kế lĩnh vực Sau nội dung cụ thể: 5-1 Về số hàng phụt: theo qui phạm thiết kế đập bê tông trọng lực Trung Quốc có hiệu lực từ tháng 7/2005 đập 100m hàng (điều 10.4.7) với đoạn có điều kiện địa chất yếu, nứt nẻ mạnh phát minh biến dạng thấm sử dụng hàng Tuy nhiên đập cao 50m giữ hàng Hội nghị Đập lớn giới khuyến cáo chống thấm nên hàng Do đập Định Bình cao 52,30m nên với hàng A đủ 5-2 Về phạm vi xử lý thấm Thiết kế xử lý thấm đập Định Bình lấy tiêu chuẩn xử lý thấm cho phạm vi có q > 0,03 l/ph.m Điều quy phạm Trung Quốc qui định điều 10.4.5 sau: Đập cao 100m q từ Lu – Lu (0,01 – 0,03 l/ph.m) Đập cao 100 – 50m q từ – Lu Đập cao 50m q Lu Đập Định Bình lấy từ – Lu Tuy nhiên đập Định Bình lấy chuẩn cho tồn chắn 3Lu, có phần thiên an toàn 5-3 Đối với chọn nồng độ phụt: Thiết kế cho phép dùng với nồng độ lỗng 12/1 cho đoạn có giá trị q = 0,005 ÷ 0,09 l/ph.m Điều phù hợp với tiêu chuẩn 14TCN 82-1995 Nhưng tiêu chuẩn cũ (hơn tiêu chuẩn lại dựa vào tiêu chuẩn 1984 Liên xô cũ) gây nhiều thời gian (nếu qui định) Các công trình thuỷ điện thường nồng độ lỗng 5/1 theo qui phạm kỹ thuật thi công vữa xi măng cơng trình thuỷ cơng Trung Quốc SL 62-94 nồng độ tăng dần từ 5/1 đến 0,5/1 Còn theo tiêu chuẩn DL/T 5148-2001 (có hiệu lực từ tháng năm 2002) Trung Quốc màng chống thấm từ 5/1 đến 0,5/1; cố kết từ 3/1 đến 0,5/1 chí 2/1 đến 0,5/1 5-4 Áp lực theo điều kiện 4.3.3 thuyết minh áp lực đoạn thứ Pmax = 15 Atm Tuy nhiên hố từ A5 ÷ A13 B7 ÷ B12 có – đoạn ép Vậy đoạn ép thứ số hố Bảng Pmax Khơng thấy có qui định 5-5 Điều kiện dừng Điều 4.3.6 qui định: “Phụt vữa cho đoạn coi hoàn thành đạt điều kiện đây: - Dưới áp lực thiết kế, lưu lượng vữa giảm xuống mức < 0,2 l/ph.m kéo dài 10 – 15 phút - Sau kết thúc phụt, áp lực đồng hồ cần lưu giữ vữa lắng đọng…” Thời gian kéo dài 10 – 15 phút (tiêu chuẩn 14 TCN 82-1995 không qui định thời gian này) Theo điều kiện dừng SL 6294, phải: + Ở áp lực thiết kế lượng vữa tiêu hao không lớn l/ph (tương đương 0,2 l/ph/m) Thời gian liên tục khơng 90 phút + Trong tồn trình vữa, thời gian khoan áp lực thiết kế không 120 phút Điều kiện dừng tiêu chuẩn DL/T 5148-2001 (cũng tương đương 0,2 l/ph.m) kéo dài liên tục 60 phút Đối với cố kết, kéo dài liên tục 30 phút Thời gian qui định thuyết minh ngắn Về bê tông đáy đập Điều chưa thuyết minh lưu ý Trong tiêu chuẩn nước chiều dài đoạn 93 (chỗ tiếp xúc) thường không 2m cơng tác kiểm tra đoạn phải đạt yêu cầu 100% Về thi công khoan 6.1 Các đơn vị thi công thực nghiêm túc yêu cầu kỹ thuật đồ án thiết kế Quá trình khoan nhà thầu thi công thực việc kiểm tra nghiệm thu theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP Chính phủ Cụ thể có kiểm tra nghiệm thu nhà thầu Kiểm tra nghiệm thu chủ đầu tư – Các văn nghiệm thu có đầy đủ thành phần theo yêu cầu Các văn nghiệm thu cho kết tốt 6.2 Các vấn đề kỹ thuật cần quan tâm Một số vấn đề kỹ thuật cần rút kinh nghiệm thiết kế thi công khoan Thời kỳ đầu công tác khoan có số vấn đề kỹ thuật sai sót kịp thời điều chỉnh, là: - Thời gian kết thúc đoạn sớm có đoạn 20-30 phút xem đạt yêu cầu kỹ thuật cho kết thúc đoạn - Kết thúc với nồng độ loãng, nhiều hố kết thúc dung dịch với tỉ lệ nồng độ 10/1 (N/XM) - Áp lực không theo qui định từ thấp lên cao mà thường với áp lực bắt đầu kết thúc đoạn - Ép nước thử để chọn nồng độ ban đầu có q < 0,01 l/ph.m tiến hành vữa Qua lần kiểm tra tổ chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thiếu sót khắc phục Áp lực thực theo yêu cầu thiết kế Các đoạn có q < 0,01 l/ph.m điều chỉnh lại khơng (cơng tác khoan tốn theo đơn giá duyệt Các hố kết thúc với nồng độ loãng vào phạm vi địa chất tốt khơng có nứt nẻ đứt gãy Dung dịch khơng có đường để lưu thơng) Tuy khắc phục số đoạn chạy theo lợi nhuận nên tiến hành đoạn địa chất tốt Như hố gia cố hàng C (C3,C2 nồng độ 94 bắt đầu kết thúc 10/1 C4 8/1) Với nồng độ vữa kết thúc chắn khơng có tác dụng gia cố móng Mặc dầu có bất hợp lý mà kết kiểm tra đánh giá tốt Điều xét qua mâu thuẫn thực tế dễ giải thích, khoan xử lý vào phạm vi không cần phải xử lý Điều xét tổng thể thiết kế không chuẩn Tuy thông cảm với người làm công tác thiết kế khơng muốn có dạng da báo vẽ thiết kế công tác khảo sát địa chất giai đoạn khó nắm đầy đủ điều kiện địa chất móng Điều cần rút kinh nghiệm Từ thực tế thấy cần phải có điều chỉnh định công tác thiết kế để nâng cao công tác thiết kế, tránh lãng phí có khả khắc phục 6.3 Kết kiểm tra nghiệm thu cụ thể số vị trí - Nghiệm thu cơng tác thí nghiệm hố KT TN3 đoạn với giá trị q1 = 0,0006 l/ph.m q2 = 0,002 l/ph.m (Biên nghiệm thu 26/3/05 có đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế, nhà thầu nhà thầu trực tiếp thi công) - Khoan vai phải: gia cố q = 0,0039 l/ph.m chống thấm q = 0,0028 l/ph.m - Khoang gia cố q = 0,0062 l/ph.m chống thấm q = 0,0002 l/ph.m - Khoang gia cố q = 0,0013 l/ph.m chống thấm q = 0,008 l/ph.m - Khoang gia cố q = 0,023 ÷ 0,0092 l/ph.m chống thấm q = 0,0079 ÷ 0,0001 l/ph.m - Khoang gia cố q = 0,0008 l/ph.m chống thấm q = 0,0007 ÷ 0,0003 l/ph.m - Khoang gia cố q = 0,0013 ÷ 0,0041 l/ph.m chống thấm q = 0,001 ÷ 0,0001 l/ph.m - Khoang 12 gia cố q = 0,0069 l/ph.m - Khoang 13 gia cố q = 0,0046 l/ph.m chống thấm q = 0,0025 l/ph.m Các kết nêu thấy rằng: công tác khoan xử lý gia cố chống thấm đạt vượt yêu cầu 6.4 Đánh giá kết xử lý Đánh giá tổng quát chất lượng xử lý gia cố tạo chống thấm khoan vữa ximăng vào cơng trình thể báo cáo ngày 16/6/2007 phận giám sát thi công xây dựng thuộc ban quản lý DATL 62 (gửi Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cơng trình xây dựng) cơng tác khoan xử lý móng có nhận xét chất lượng sau: - Công tác khoan thi cơng với quy trình, qui phạm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đồ án thiết kế duyệt Kết khoan hố kiểm tra khu vực chống thấm gia cố nền, ép nước thí nghiệm có lượng nước đơn vị q < 0,03 l/ph.m; đảm bảo yêu cầu thiết kế Riêng phần khoan gia cố hố kiểm tra khoan lấy mẫu 100% lấy mẫu thí nghiệm tiêu lý đá nền, kết đánh giá phù hợp với tính chất lý đập Sự đánh giá đầy đủ nội dung xử lý chủ đầu tư Các kết kiểm tra khoang, vai xác định kết khoan phụt, xử lý gia cố chống thấm đập đạt hiệu rõ rệt II VỀ KHOAN PHỤT CHÓNG THẤM VÀ GIA CỐ NỀN CÁC ĐẬP KHÁC Xử lý khoan dung dịch xi măng để gia cố chống thấm sử dụng phổ biến đập cao Việt nam, với ngành thuỷ lợi đặc biệt cơng trình thuỷ điện Bộ Cơng thương, cơng trình thuỷ lợi kết hợp với thuỷ điện: Cửa §ạt (Thanh Hố); Nước Trong (Quảng Ngãi) Thuỷ điện Sơn La, Hàm Thuận-Đami, Playkrong, Ialy, Sêsan 3, Sêsan 4, A Vương … xử lý phương pháp đạt hiệu cao Hiện phương pháp có cải tiến đáng kể nước ta phương pháp tuần hồn áp lực cao Cơng nghệ có đặc điểm nút đặt cố định miệng hố đoạn thường nhiều lần mà hiệu cao hơn, chất lượng tốt đơn giá không thay đổi Công trình Cửa Đạt tiến hành theo cơng nghệ Cơng trình Nước Trong, Tả Trạch theo công nghệ - Về nồng độ cơng trình thuỷ điện, thuyết minh nêu tiêu chuẩn áp dụng 14TCN 82-1995 tỉ lệ nồng độ ban đầu 5/1 (N/XM) kết thúc thường 1/1 0,5/1 - Đối với số hàng chống thấm Các công trình thuỷ điện Bộ Cơng thương (trước Bộ Cơng nghiệp) chống thấm bố trí hàng trung tâm có chiều sâu thường từ (1/3 đến 1)H có hàng phụ (1 thượng lưu hạ lưu) kéo sâu thêm khoảng m từ hàng gia cố Độ sâu hàng phụ thường 10m Hai hàng vừa gia cố vừa hỗ trợ cho chống thấm Nhìn chung cơng trình Định Bình đập cao khác Việt Nam xử lý gia cố chống thấm khơng có sai khác nhiều thiết kế thi công Kết xử lý thường đạt hiệu tốt III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tiêu chuẩn 14TCN 83-1995 ban hành 12 năm rồi, nhiều nội dung lỗi thời so với tiến kỹ thuật so với tiêu chuẩn nhiều nước, cần tổ chức biên soạn lại Cập nhật tiến khoa học kỹ thuật Để chờ có tiêu chuẩn lâu Do cần bổ sung vào đề cương yêu cầu xử lý lĩnh vực nội dung nhằm nâng cao chất lượng giảm giá thành cơng trình xây dựng Các nội dung cụ thể là: 95 - Phương pháp nên áp dụng phương pháp cao áp bịt miệng hố theo phương thức tuần hoàn áp lực cao - Nồng độ phải bắt đầu đậm đặc tiêu chuẩn hành chống thấm gia cố - Phụt với áp lực cao có tầng phản áp, đặc biệt đới đá phong hoá mạnh - Xác định phạm vi độ sâu khoan xử lý (bao gồm vai đập, cự ly hàng, cự ly hố…) Tổ chức tốt công tác giám sát thi công khoan Tổng kết công tác thiết kế thi công khoan cho cơng trình Bao gồm cơng tác thí nghiệm Nghiên cứu phụ gia phù hợp công tác khoan xử lý Qua công tác dung dịch xi măng nhằm gia cố chống thấm biện pháp xử lý hữu hiệu áp dụng rộng rãi nhiều quốc gia giới Việt Nam Từ cơng trình thuỷ điện Thác Bà (Yên Bái), công trình thuỷ lợi Cấm Sơn (Bắc Giang) cơng trình thi cơng khác Playkrong, Sesan 3,4 (Gia Lai), A Vương, Sông Tranh (Quảng Nam), Cửa Đạt (Thanh Hoá), Nước Trong (Quảng Ngãi) … thực xử lý có hiệu phương pháp Trong thiết kế thi cơng số hạn chế nêu cần sớm khắc phục để hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng loại hình xử lý Tài liệu tham khảo [1] 14 TCN 82-1995, Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan xi măng vào đá [2] Bộ NN PTNT (2006), Qui định kỹ thuật thi công cụm đầu mối cơng trình thuỷ lợi hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định, Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 164-2006 [3] Qui phạm thiết kế đập trọng lực bê tông Trung Quốc DL 5108 -1999, Nhà xuất điện lực Trung Quốc, 2000 Summary SOME REMARKS ON TREATMENT FOR PREVENTING SEEPAGE AND STRENGTHNING LARGE DAM FOUNDATION By Senior Engineer Hoang Khac Ba The paper presents some remarks on treatment for preventing seepage and strengthening Dinh Binh and the other large dam foundation The author has made some conclusions and proposals for enhancing treatment quality for preventing seepage and strengthening large dam foundation in the next time Ng-êi ph¶n biƯn: TS Lê Văn Hùng ớnh chớnh Do s sut khõu biên tập, chúng tơi xin đính Tạp chí số 18 (9-2007) sau: Trang tin tức hoạt động (trang 83 - dòng từ trên) in “Trường Đại học Xây dựng chủ đầu tư dự án” xin đọc lại “Trường Đại học Xây dựng đơn vị tư vấn thiết kế” BBT thµnh thËt xin lỗi bạn đọc 96 ... nẻ nhiệt bê tông đầm lăn 3- Do tốc độ thi cơng bê tơng đầm lăn cao, thời gian trì nhiệt độ cao kéo dài tốc độ giảm nhiệt bê tông đầm lăn chậm Độ tăng nhiệt cao tốc độ tăng nhiệt bê tông đầm lăn. .. từ kết đo độ tăng nhiệt bê tông đầm lăn đập Định Bình, cho ta đến số nhận xét đặc điểm chế độ nhiệt bê tông đầm lăn sau: 1- Độ tăng nhiệt cao bê tông đầm 28 Nhiệt độ cuối 1.66 7.38 - 12.36 13.74... thấp nhiệt độ ban đầu bê tông, bê tơng đầm lăn có tình trạng tán nhiệt vào môi trường, dẫn đến độ tăng nhiệt độ bê tông thấp nhiệt độ tối đa Khi nhiệt độ bê tông vào khoảnh đổ thấp nhiệt độ ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ nhiệt của bê tông đầm lăn - PGS.TS. Vũ Thanh Te, Chế độ nhiệt của bê tông đầm lăn - PGS.TS. Vũ Thanh Te

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn