Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 3 - ThS. Đặng Xuân Trường

33 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:57

Bài giảng phần 3 trình bày về quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chính của phần này gồm có: Lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH GV NCS ThS Đặng Xuân Trường ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Tài liệu tham khảo  Giáo trình bồi dưỡng Kỹ sư tư vấn giám sát Chất lượng cơng trình xây dựng Bộ xây dựng Hà Nội tháng 12/2003;  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng ;  Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chí phủ Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Một số tư liệu đồng nghiệp Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Nội dung ND1: Tổng quan QLCL cơng trình XD ND2: Quy định QLCL cơng trình XD ND3: Quy trình QLCL cơng trình XD ND4: Giám sát cơng tác QLCL thi công xây lắp ND5: Công tác tư vấn giám sát xây dựng ND6: Áp dụng tiêu chuẩn QLCL ISO 9000 xây dựng ND7: Áp dụng CNTT QLCL cơng trình XD ND8: Hồ sơ QLCL cơng trình XD Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Phần III Quy trình QLCL cơng trình XD (Tham khảo giảng Quản lý chất lượng dự án PGS.TS Lưu Trường Văn) Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Lập kế hoạch chất lượng -1 Định nghĩa  Xác định tiêu chuẩn liên quan đến dự án  Bằng cách để đạt tiêu chuẩn  Một tiến trình cốt lõi lập kế hoạch dự án Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Lập kế hoạch chất lượng -2 Các đầu vào lập kế hoạch chất lượng Chính sách chất lượng  Là phương hướng tổng thể, tôn công ty chất lượng lãnh đạo công ty đề ra,  Phải có sách dự án chung cho dự án thực hiện,  Nhóm quản lý dự án chịu trách nhiệm đảm bảo bên có liên quan đến dự án hiểu rõ sách chất lượng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Lập kế hoạch chất lượng -3  Báo cáo quy mô: mơ tả sản phẩm mục tiêu dự án -> Đầu Hoạch định quy mô Quản lý quy mô  Mô tả sản phẩm: thường chứa đựng chi tiết kỹ thuật vấn đề có liên quan khác ảnh hưởng đến lập kế hoạch chất lượng Đầu vào bước khởi đầu (Initiation) Quản lý quy mô  Tiêu chuẩn quy định  Đầu tiến trình khác: Hoạch định cung ứng nhận dạng yêu cầu chất lượng nhà thầu mà nên phản ánh kế hoạch quản lý chất lượng tổng thể Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Lập kế hoạch chất lượng -4  Công cụ kỹ thuật Phân tích lợi ích chi phí:  Phải xem xét phân tích đánh đổi lợi ích chi phí  Lợi ích việc đáp ứng yêu cầu chất lượng khối lượng công việc phải làm lại hơn, nghĩa suất cao hơn, chi phí thấp làm gia tăng hài lòng bên liên quan đến dự án  Chi phí việc đáp ứng yêu cầu chất lượng phí tổn gắn liền với hoạt động quản lý chất lượng dự án Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Lập kế hoạch chất lượng -5 Công cụ kỹ thuật Đối sánh (Benchmarking):  So sánh hoạt động, quy trình kỹ thuật dự án thực tế so với hoạt động, quy trình kỹ thuật dự án khác để làm phát sinh ý tưởng cho việc cải thiện cung cấp tiêu chuẩn đo lường hiệu suất  Các dự án khác phạm vi tổ chức bên ngồi; bên lĩnh vực bên lĩnh vực ứng dụng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Lập kế hoạch chất lượng -6  Công cụ kỹ thuật  Lưu đồ (flowcharting): Lưu đồ sơ đồ cho thấy yếu tố khác hệ thông liên quan với  Sơ đồ nguyên nhân kết gọi sơ đồ sương cá, minh họa nguyên nhân tạo nên ảnh hưởng vấn đề tiềm tàng Thời gian Máy móc Phương pháp Vật liệu Lỗi Năng lượng Đo lường Nhân Môi trường Kết Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 10 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Đảm bảo chất lượng -4  Đầu vào cho đảm bảo chất lượng:  Kế hoạch quản lý chất lượng # Đầu Hoạch định chất lượng  Kết đo lường kiểm soát chất lượng: Là kết ghi nhận thử nghiệm đo lường kiểm soát theo dạng thức cho việc so sánh phân tích Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 19 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Đảm bảo chất lượng -5  Công cụ kỹ thuật: Công cụ kỹ thuật hoạch định chất lượng:  Phân tích lợi ích – chi phí  Đối sánh (Benchmarking)  Lưu đồ (Flowcharting)  Thiết kế thử nghiệm Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 20 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Đảm bảo chất lượng -6  Công cụ kỹ thuật: Kiểm tra chất lượng:  Việc kiểm tra cần phải có quy trình, quy định rõ ràng thực với tinh thần trách nhiệm để ghi nhận chất lượng thực tế nào, có đáp ứng cơng bố hay không  Nếu vấn đề phát q trình kiểm tra chất lượng phải có hành động hiệu chỉnh, khắc phục Hành động khắc phục phải kiểm duyệt Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 21 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Đảm bảo chất lượng -7  Đầu từ đảm bảo chất lượng: Cải tiến chất lượng:  Là bao gồm việc thực thi hành động làm tăng hiệu lực hiệu DA để cung ứng lợi ích gia tăng bên liên quan dự DA  Cải tiến chất lượng tiếp cận có hệ thống với quy trình cơng việc nhằm loại trừ lãng phí, thất thốt, làm hại, hư hỏng,…để làm cho quy trình cơng việc hiệu phù hợp Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 22 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Đảm bảo chất lượng -8  Đầu từ đảm bảo chất lượng: Cải tiến chất lượng (Có bước sau):  Xác định cần cải tiến (dữ liệu từ trình kiểm sốt chất lượng)  Phân tích vấn đề, hệ thống, đội ngũ nhân viên để điều tra nguyên nhân gây vấn đề cần cải tiến  Thiết lập giải pháp tiềm để cải tiến, sau bàn bạc cẩn thận để chọn giải pháp tối ưu  Thử nghiệm ứng dụng giải pháp chọn Thử nghiệm với quy mô nhỏ, đánh giá phù hợp với quy mô lớn, áp dụng giải pháp chọn Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 23 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Kiểm soát chất lượng -1  Đầu vào kiểm sốt chất lượng  Các cơng cụ kỹ thuật  Đầu kiểm soát chất lượng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 24 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Kiểm soát chất lượng -2  Đầu vào kiểm soát chất lượng  Kết công việc = Đầu Project Plan Execution (kế hoạch thực dự án) Quản lý quy mô  Kế hoạch quản lý chất lượng = Đầu Hoạch định chất lượng  Danh mục (Checklist) Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 25 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Kiểm sốt chất lượng -3  Các cơng cụ kỹ thuật Kiểm tra (Inspection)  Kiểm tra bao gồm hoạt động đo lường, xem xét, thử nghiệm tiến hành để xác định xem kết có phù hợp với yêu cầu đặt không Kiểm tra thực cấp độ  Kiểm tra gọi nhiều cách khác nhận xét, đánh giá sản phẩm, kiểm toán, số lĩnh vực, thuật ngữ có ý nghĩa hẹp cụ thể Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 26 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Kiểm soát chất lượng -4  Các công cụ kỹ thuật Các biểu đồ kiểm sốt ( control charts)  Là hình đồ họa minh họa kết trình theo thời gian  Mục đích biểu đồ kiểm soát để ngăn ngừa khuyết tật, phát hay từ chối chúng  Biểu đồ kiểm soát thường sử dụng để giám sát việc sản xuất số lượng lớn sản phẩm, sử dụng để theo dõi khối lượng tần số sai sót tài liệu, chi phí chênh lệch lịch trình mặt hàng khác liên quan đến dự án quản lý chất lượng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 27 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Kiểm soát chất lượng -5  Các công cụ kỹ thuật Sơ đồ Pareto  Phân tích sử dụng nguyên lý Pareto với ý tưởng thực thi 20% công việc có 80% lợi ích việc thực tồn cơng việc sinh  Nó gọi quy tắc 80 – 20  Sơ đồ Pareto sơ đồ giúp nhận biết xác định ưu tiên cho loại vấn đề Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 28 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Kiểm soát chất lượng -6  Các công cụ kỹ thuật Lấy mẫu thống kê ( Statistical sampling)  Lấy mẫu thống kê liên quan tới việc chọn phần tập hợp có quan tâm để tiến hành kiểm tra  Quy mơ mẫu tùy thuộc vào điển hình mà bạn muốn mẫu Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 29 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Kiểm soát chất lượng -7  Các công cụ kỹ thuật Lưu đồ (Flowcharting)  Phân tích xu hướng liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật toán học để dự báo kết tương lai dựa kết lịch sử Xu hướng phân tích thường sử dụng để giám sát:  Thành kỹ thuật : lỗi khuyết tật xác định, lại chưa hiệu chỉnh  Chi phí thực tiến độ - công tác cho thời đoạn hoàn thành với chênh lệch đáng kể Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 30 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Kiểm soát chất lượng -8  Đầu kiểm soát chất lượng  Cải tiến chất lượng (Quality improvement)  Những định chấp nhận (Acceptance decisions): Các hạng mục cần kiểm tra định xem chúng đồng ý thông qua hay bị từ chối Các hạng mục bị từ chối cần phải thực lại  Làm lại (Rework): Là việc tiến hành làm lại hạng mục lỗi không phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu chi tiết kỹ thuật đề Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 31 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Kiểm soát chất lượng -9  Đầu kiểm sốt chất lượng  Danh mục hồn chỉnh (Completed Checklist): Khi sử dụng danh mục, danh mục hoàn tất trở thành phần hồ sơ dự án  Điều chỉnh tiến trình (Process adjustment): Điều chỉnh tiến trình liên quan đến tác vụ sửa lỗi ngăn ngừa, kết việc đo lường kiểm soát chất lượng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 32 Liên hệ: GV.ThS Đặng Xuân Trường [B] http://dxtruong.blogspot.com [F] www.facebook.com/bkdxtruong [M] dangxuantruong@hcmut.edu.vn [M] dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn ... cụ, môi trường QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN 3. 1 Hoạch định chất lượng 3. 1.1 Định nghĩa chất lượng dự án 3. 1.2 Đo lường chất lượng dự án 3. 2 Đảm bảo chất lượng 3. 2.1 Phân tích chất lượng dự án 3. 2.2... tiến chất lượng Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 18 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Đảm bảo chất lượng -4  Đầu vào cho đảm bảo chất lượng:  Kế hoạch quản lý chất lượng. .. kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải thiện chất lượng cho dự án Bài giảng: Quản lý chất lượng cơng trình 13 ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Lập kế hoạch chất lượng -1 0 Cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 3 - ThS. Đặng Xuân Trường, Bài giảng Quản lý chất lượng công trình: Phần 3 - ThS. Đặng Xuân Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn