Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Phạm Văn Giang

31 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:30

Chương 5 - Phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng thuỷ lợi, các trường hợp đánh giá kinh tế các dự án thủy lợi, xác định các loại chi phí dự án thủy lợi, xác định lợi ích của dự án thủy lợi. Mời tham khảo. :Chương PHÂN TÍCH KINH TẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Trình bày: Phạm Văn Giang PHÂN TÍCH KINH TẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 5.1 Khái niệm đặc điểm sản phẩm xây dựng (SPXDTL) sản xuất xây dựng thuỷ lợi 5.2 Các trường hợp đánh giá kinh tế dự án thủy lợi (ĐGKTDATL) 5.3 Xác định loại chi phí dự án thủy lợi (VHKT& SC) 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi 5.5 Ví dụ phương pháp đánh giá kinh tế dự án tưới tiêu: 5.1 Khái niệm đặc điểm sản phẩm xây dựng sản xuất xây dựng thuỷ lợi 5.1.1 Khái niệm Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi cơng trình cụ thể, tổng hợp kết tinh sản phẩm nhiều ngành sản xuất 5.1.2 Đặc điểm • Đặc điểm sản phẩm xây dựng thủy lợi • Đặc điểm thi cơng cơng trình thủy lợi 5.2 Các trường hợp đánh giá kinh tế dự án thủy lợi • • Mục đích đánh giá kinh tế dự án thủy lợi Khi đánh giá kinh tế dự án thủy lợi thường gặp trường trường hợp sau: - Đánh giá kinh tế dự án tưới tiêu - Đánh giá kinh tế dự án thủy điện - Đánh giá kinh tế dự án phòng lũ - Đánh giá kinh tế dự án cấp nước công cộng 5.2 Các trường hợp đánh giá kinh tế dự án thủy lợi Các dự án tưới tiêu áp dụng theo ADB: (Guidelines for preparation of appraisal Reports March 1997) Trình tự tính tốn theo bước sau: + Xác định sản phẩm nông nghiệp tăng thêm; + Xác định vốn đầu tư xây dựng; + Xác định chi phí khai thác sữa chữa thường xuyên; + Phân tích tài phân tích kinh tế; + Phân tích ngân sách nơng dân 5.3 Xác định loại chi phí dự án thủy lợi • Chi phí xây dựng • Chi phí vận hành khai thác sửa chữa hàng năm 5.3 Xác định loại chi phí dự án thủy lợi 5.3.1 Chi phí vận hành khai thác dự án tưới tiêu Chi phí khấu hao Các tài sản sau khơng phải trích khấu hao: - Các cơng trình xây đúc đất - Máy bơm nước từ có lưu lượng 8.000 m3/h trở lên với vật kiến trúc để sử dụng vận hành công trình 5.3 Xác định loại chi phí dự án thủy lợi 5.3.1 Chi phí vận hành khai thác dự án tưới tiêu Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí vật liệu quản lý - Chi phí đồ dùng văn phòng - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Thuế, phí lệ phí - Chi phí tiền khác Cij LDqli CFQLDNi j 5.3 Xác định loại chi phí dự án thủy lợi 5.3.1 Chi phí vận hành khai thác dự án tưới tiêu Chi phí lương phụ cấp lương Chi phí tiền lương quỹ tiền lương kế hoạch cơng ty tính năm, tính: VKH DG VKH CD VKH 5.3 Xác định loại chi phí dự án thủy lợi 5.3.1 Chi phí vận hành khai thác dự án tưới tiêu Chi phí sửa chữa thường xun TSCĐ • Nội dung: - Sửa chữa thường xun cơng trình, kênh mương - Sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị - Sửa chữa cơng trình thuỷ cơng • Phương pháp xác định: - Tính theo tỷ lệ so với chi phí tưới tiêu - Tính giá trị TSCĐ 5.3 Xác định loại chi phí dự án thủy lợi 5.3.4 Chi phí vận hành khai thác dự án cấp nước cơng cộng Chi phí quản lý Chi phí sử dụng điện Chi phí sản xuất nhiệm vụ cấp nước Chi phí tu sửa chữa cơng trình, ước tính theo vốn đầu tư CCTCN (1,5 2,0)% K CTCN 5.3 Xác định loại chi phí dự án thủy lợi 5.3.4 Chi phí vận hành khai thác dự án cấp nước công cộng Chi phí tu sửa chữa thiết bị hàng năm, ước tính theo vốn đầu tư thiết bị nhiệm vụ cấp nước: CTBCN (2,0 2,5)% K TBCN Chi phí khấu hao năm Chi phí bảo hiểm cho cơng trình thiết bị CBHCN (0,6 1,0)% [GCTCN GTBCN ] Chi phí thuế 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi 5.4.1 Lợi ích dự án tưới tiêu • Lợi ích việc đầu tư cho cơng trình tưới tiêu liên quan chủ yếu đến giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp Việc xác định giá trị hai trường hợp: khơng có dự án đánh giá năm qua • • • • Tổng diện tích tưới Tổng diện tích gieo trồng Thâm canh trồng Số lượng nơng dân có dự án phải dựa vào khả thực nâng cao sản lượng diện tích trồng trọt theo trình tự tăng hồn chỉnh sau năm • Lợi ích trồng trọt xác định giá trị thực sản xuất nơng nghiệp trừ chi phí sản xuất 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi 5.4.1 Lợi ích dự án tưới tiêu • Bước Tính tốn lợi ích tài thị trường taị giá tài vùng dự án Lợi ích tài sở tính tốn kinh tế tính tốn thu nhập người nơng dân • Bước Xác định cần thiết điều kiện ngân sách kinh tế dựa giá tài 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi 5.4.2 Lợi ích hàng năm nhiệm vụ phát điện • Lợi ích hàng năm nhiệm vụ phát điện doanh thu bán điện năm: N1 (SSC x E SC ) (STC x E TC ) 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi 5.4.3 Lợi ích hàng năm nhiệm vụ phòng lũ • Thu nhập phần chi phí tác hại lũ gây hạ lưu chưa có cơng trình phòng lũ hồ chứa phía thượng lưu • Chi phí thiệt hại lũ gây nên bao gồm khoản: - Thiệt hại tài sản lũ gây nên - Thiệt hại mùa màng - Thiệt hại đình trệ q trình sản xuất, lưu thơng - Chi phí trực tiếp bỏ để chống lũ, sơ tán, vận chuyển, chữa thương, cứu người 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi 5.4.3 Lợi ích hàng năm nhiệm vụ phòng lũ • Bước 1: Xây dựng đường tần suất tính tốn lưu lượng đỉnh lũ QMax= f(P%) :Ví dụ: P = 0,01%, QlũMax =1000 m3/s • Bước 2: Xây dựng đường quan hệ: QMax = f(Zhl), QlũMax =1000 m3/s Zhl =13,5m • Bước 3: Xây dựng đường quan hệ độ thiệt hại lũ D1 = f(Zhl) chưa bố trí dung tích phòng lũ hạ du hồ chứa : ứng với Zhl =13,5m, mức độ thiệt hại 85 tỷ đồng • Bước 4: Xây dựng : Dt = f(P%) ứng với P= 0,01% D= 85 tỷ • Bước 5: Xây dựng đường quan hệ mức độ thiệt hại lũ bố trí dung tích phòng lũ hồ chứa với P%: DS = f(P%).Với P= 0,01% mức độ thiệt hại 60 tỷ đồng • Bước 6: Tính hiệu số hai đường DS, Dt = f(P%) 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi Q 1000 0,01% P 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi Z 13,5 1000 Q 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi Z 13,5 85 D1 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi Z 13,5 85 D1 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi P Lợi ích nhiệm vụ phòng lũ 0,01 60 85 D 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi 5.4.3 Lợi ích hàng năm nhiệm vụ phòng lũ 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi 5.4.4 Lợi ích hàng năm nhiệm vụ cấp nước • Lợi ích hàng năm từ nhiệm vụ cấp nước tính tốn trực tiếp từ nhiệm vụ cấp nước: N3 S3i x G 3i i 5.4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi Ví dụ đánh giá hiệu kinh tế dự án xây dựng hồ chứa Đầm Hà Động (đọc Giáo trình) ... đánh giá kinh tế dự án thủy lợi thường gặp trường trường hợp sau: - Đánh giá kinh tế dự án tưới tiêu - Đánh giá kinh tế dự án thủy điện - Đánh giá kinh tế dự án phòng lũ - Đánh giá kinh tế dự án... SC) 5. 4 Xác định lợi ích dự án thủy lợi 5. 5 Ví dụ phương pháp đánh giá kinh tế dự án tưới tiêu: 5. 1 Khái niệm đặc điểm sản phẩm xây dựng sản xuất xây dựng thuỷ lợi 5. 1.1 Khái niệm Sản phẩm xây. ..PHÂN TÍCH KINH TẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 5. 1 Khái niệm đặc điểm sản phẩm xây dựng (SPXDTL) sản xuất xây dựng thuỷ lợi 5. 2 Các trường hợp đánh giá kinh tế dự án thủy lợi (ĐGKTDATL) 5. 3 Xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Phạm Văn Giang, Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Phạm Văn Giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn