Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của mưa lên mái dốc đất đắp không bão hòa

10 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:07

Bài viết Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của mưa lên mái dốc đất đắp không bão hòa trình bày các nội dung về kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của lên mái dốc đất đắp không bão hòa. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH H ỞNG C A M A LÊN MÁI DỐC ĐẤT ĐẮP KHÔNG BÃO HÕA PHẠM HUY DŨNG* HOÀNG VIỆT HÙNG** Experiments on the influence of rainfall on compacted unsaturated soil slope Abstract: Rainfall is an important factor causing the slope failure Due to the rainfall, water infiltrates into the slope, leading to an increase of soil moisture and a decrease of shear strength The rainfall infiltration into a slope is a complex mechanism, depending on many factors such as rainfall intensity, rainfall duration, slope gradient, soil type, initial water content, surface cover, etc This paper reports the results of experiments on the effect of rainfall on compacted unsaturated soil slope In the study, the effect of relative compaction and slope gradient to the runoff rate are considered For unsaturated soils, the matric suction or negative pore water pressure are important factors controlling the shear strength of soil Therefore, the studies on the change of matric suction on the slope during the rainfall and after rainfall are also considered Keywords: relative compaction, slope gradient, runoff rate, matric suction GIỚI THIỆU CHUNG* 1.1 Mở đầu Khi mƣa rơi xu ng đất, m t phần nƣ c mƣa ngấm vào đất, m t phần chảy tràn ề mặt m t phần c Nƣ c mƣa ngấm vào mái d c m t trình phức tạp, ph thu c vào nhiều tham s nhƣ cƣờng đ mƣa, thời gian mƣa, đ d c mái, loại đất, đ m an đầu, l p ph ề mặt, v.v… Đã có nhiều nghiên cứu thực nghi m nhằm đánh giá ảnh hƣởng c a nh n t Các kết nghiên cứu rằng, cƣờng đ mƣa x m nhập tăng đ d c mái giảm, nhiên hầu hết nghiên cứu tập trung cho mái d c thoải, có đ d c nhỏ 20 nhƣ nghiên cứu c a Nassif Wilson (1975), Poesen (1984) Joshi * ** Trường Đại học Thủ lợi; E-mail: phamhuydung0403@tlu.edu.vn Trường Đại học Thủ lợi; E-mail: hoangviethung@tlu.edu.vn ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 Tambe (2010) Do đó, cần thiết nghiên cứu ổ sung quy luật để áp d ng đƣợc v i mái d c có đ d c l n Sự ảnh hƣởng c a loại đất, l p ph ề mặt, cƣờng đ mƣa đ m an đầu đƣợc đề cập nghiên cứu c a Duley Kelly (1939), Nassif Wilson (1975), Poesen (1984) Mu nnk (2015) Tuy nhiên đ i v i công trình đắp ằng đất nhƣ đê, đập, đƣờng, v.v… đ chặt đất đắp m t nh n t quan trọng ảnh hƣởng t i x m nhập c a nƣ c mƣa vào mái d c Trong x y dựng cơng trình đất, đ chặt đất đắp đƣợc đặc trƣng ởi h s đầm chặt K tỷ s kh i lƣợng riêng khô hi n trƣờng kh i lƣợng riêng khô l n phòng thí nghi m Trong ài áo này, kết nghiên cứu cho trƣờng hợp đất đắp có đ chặt thấp (K=0,70), đất đắp có đ chặt trung ình (K=0,90) đất đắp có đ cao (K=0,95) đƣợc trình ày Ngồi ra, thay đổi c a lực hút dính 51 đ s u khác mái d c trình mƣa, sau dừng mƣa đƣợc xem xét, đánh giá 1.2 Biến trạng thái ứng suất V i cơng trình đất đắp nhƣ đê, đập, đƣờng, v.v… thƣờng đƣợc ph n chia thành hai đ i, đ i ão h a nằm dƣ i mực nƣ c ngầm đ i không ão h a nằm mực nƣ c ngầm Đ i v i đất không ão h a lực hút dính áp lực nƣ c lỗ rỗng m thông s quan trọng ảnh hƣởng đến sức kháng cắt c a đất Để xác định trạng thái ứng suất c a đất, iến trạng thái ứng suất thƣờng đƣợc sử d ng V i đất không ão h a, iến trạng thái ứng suất đƣợc iểu thị ằng ứng suất đo đƣợc nhƣ ứng suất tổng , áp lực nƣ c lỗ rỗng uw áp lực khí lỗ rỗng ua Tổ hợp ứng suất pháp thực (- ua) lực hút dính (ua-uw) thƣờng đƣợc lựa chọn để iểu thị trạng thái ứng suất c a đất không ão h a Trong trƣờng hợp đất ão h a áp lực nƣ c lỗ rỗng uw c n ằng v i áp lực khí lỗ rỗng ua, lực hút dính (ua-uw) ằng khơng Khi phƣơng trình cƣờng đ ch ng cắt dành cho đất không ão h a theo Fredlund nnk (2012) có dạng: ff = c’+ f – ua)f tan’+ ua – uw)f tanb Trong đó: ff: ứng suất cắt mặt trƣợt trạng thái phá hoại, c’: giao điểm c a đƣờng ao phá hoại MohrCoulom “kéo dài” v i tr c ứng suất cắt ứng suất pháp thực lực hút dính ằng khơng, (f – ua)f: ứng suất pháp thực trạng thái phá hoại, (ua – uw)f: lực hút dính trạng thái phá hoại, ’: góc ma sát ứng v i ứng suất pháp thực (f – ua), b: góc má sát iểu kiến iểu thị lƣợng tăng c a ứng suất cắt theo lực hút dính Vi c xác định đƣợc giá trị lực hút dính (ua – uw) thời điểm khác trình 52 mƣa sau mƣa m t ƣ c quan trọng vi c đánh giá ổn định c a mái d c đất khơng bão hòa 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp thực nghi m đƣợc sử d ng nghiên cứu Thiết bị thí nghi m bao gồm căng kế, giàn tạo mƣa máng thí nghi m Căng kế m t loại thiết bị để đo trực tiếp lực hút dính mơi trƣờng đất đƣợc chế tạo Công ty Soilmoisture Equipment Corp Dàn tạo mƣa máng thí nghi m đƣợc trình bày chi tiết phần sau THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 2.1 Dàn tạo mƣa Để mơ q trình mƣa xảy thực tế, nhóm nghiên cứu chế tạo dàn tạo mƣa ằng máng nhựa mica dạng hình h p chữ nhật v i kích thƣ c chiều dài 150cm, chiều r ng 50cm chiều cao 20cm (hình 1) Để tạo hình dạng giọt mƣa tƣơng tự nhƣ thực tế, đáy máng trƣ c tiên đƣợc khoan tạo mặt khum l m v i đƣờng kính mũi khoan 2mm, sau sử d ng mũi khoan đƣờng kính 0,5mm khoan xuyên qua đáy máng Các lỗ khoan đƣợc trí theo đỉnh c a hình vuông v i chiều dài cạnh 5,65cm Để trì cƣờng đ mƣa khơng thay đổi q trình thí nghi m, quy tắc “c t nƣ c không đổi” đƣợc áp d ng ằng cách cho nƣ c máng chảy tràn liên t c qua thành mỏng có chiều cao 4,0cm Để xác định lƣợng mƣa rơi vào mái d c, đồng hồ đo lƣu lƣợng đƣợc gắn vào đầu cấp nƣ c vào đầu thu nƣ c Khi đó, tổng lƣu lƣợng mƣa chênh l ch lƣợng nƣ c vào khỏi dàn tạo mƣa Cấu tạo nhƣ c a dàn tạo mƣa khắc ph c đƣợc nhƣợc điểm ph n mƣa không lên ề mặt mái d c hình thức tạo mƣa dƣ i dạng tia nƣ c nhƣ m t vài nghiên cứu trƣ c đ y c a Poesen (1984) Joshi Tambe (2010) ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 2.3 Căng kế Căng kế m t loại thiết bị để đo trực tiếp lực hút dính môi trƣờng đất đƣợc chế tạo Công ty Soilmoisture Equipment Corp Căng kế bao gồm m t c c g m tiếp nhận khí cao làm mặt phân cách h đo áp lực nƣ c lỗ rỗng m đất (hình 3) Hình 1: Cấu tạo dàn tạo mưa 2.2 Máng thí nghiệm Máng thí nghi m có cấu tạo dạng hình h p chữ nhật v i kích thƣ c chiều dài 150cm, chiều r ng 50cm chiều cao 70cm (hình 2) Khung kim loại kính cƣờng lực đƣợc sử d ng để đảm bảo khả chịu lực c a máng Để tạo mái d c, máng thí nghi m đƣợc đặt m t tr c quay vị trí đáy máng Theo cấu tạo này, góc d c dễ dàng điều chỉnh cách xoay máng thí nghi m theo tr c quay Trong thí nghi m mẫu đất có kích thƣ c chiều dài 150cm, chiều r ng 50cm chiều cao 50cm Dƣ i đáy mẫu đất l p dăm lọc có chiều dày 10cm nhằm m c đích nƣ c Để xác định lƣợng nƣ c tràn bề mặt mái d c, m t van xả mặt đồng hồ đo lƣu lƣợng đƣợc gắn vào mặt bên c a máng (hình 6) Hình 2: Cấu tạo máng thí nghiệm ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 Hình 3: Thiết bị c ng kế Công ty Soilmoisture Equipment Corp C c g m đƣợc n i v i thiết bị đo áp ằng ng dẫn chất dẻo Trƣ c đo lực hút dính đất cần phải làm bão hòa c c g m cách ng m nƣ c khoảng vài Sau ơm đầy nƣ c vào ng dẫn c c g m lắp đặt c c g m t i vị trí cần đo lực hút dính kh i đất Khi đạt cân đất h đo, nƣ c căng kế có áp lực âm v i nƣ c lỗ rỗng c a đất Trong thực tế, giá trị gi i hạn đo c a căng kế -90kPa hi n tƣợng sinh bọt khí c a nƣ c căng kế Trong thực tế, đ i v i ài tốn địa kỹ thuật áp lực nƣ c lỗ rỗng âm có trị s lực hút dính áp lực khí lỗ rỗng áp lực khí (ua = áp lực kế khơng) 53 TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 3.1 Đất dùng thí nghiệm Vật li u đất dùng thí nghi m đƣợc lấy mỏ đất Đại Phong, huy n Chí Lính, tỉnh Hải Dƣơng nhƣ nghiên cứu trƣ c đ y c a Dũng Hùng (2017) Đ y loại đất sét màu xám n u, xám vàng lẫn sạn sỏi có nguồn g c tàn tích, tính dẻo trung ình (CL) Tính chất vật lý c a mẫu đất đƣợc tổng hợp ảng Các đặc trƣng đầm nén c a mẫu thí nghi m ao gồm đ m t i ƣu wopt = 10,85 kh i lƣợng riêng khô l n dmax = 1,822 (T/m3) Bảng 1: Thành phần hạt mẫu đất Nhóm hạt Sạn sỏi Tỷ l ( ) 10,59 Cát Bụi Sét 40,28 33,19 15,94 Bảng 2: Chỉ tiêu tính chất vật lý đất Chỉ tiêu Giá trị Gs 2,70 WL (%) WP (%) IP 41,44 28,18 13,27 Ghi chú: G s: tỷ trọng hạt; W L : độ m giới hạn chả ; W P: độ m giới hạn dẻo; I P: ch số dẻo pháp C nhƣ dẫn tiêu chu n thí nghi m ASTM (2003) Kết thí nghi m cho mẫu đất đƣợc chế bị v i h s đầm chặt K = 0,97 đƣợc trình bày hình 4, từ kết cho thấy đất có đ m thể tích bão hòa s = 0,343 giá trị t i hạn khí vào 22,0kPa Từ đƣờng cong đặc trƣng đất nƣ c hình 4, sử d ng phƣơng trình hàm thấm c a Leong Rahardjo (1997) để xác định h s thấm giá trị lực hút dính khác Theo Leong Rahardjo phƣơng trình hàm thấm có dạng: kw = ks  p Trong đó: kw h s thấm c a đất khơng bão hòa (m/s); ks h s thấm c a đất bào hòa, ks = 4,52.10-7 (m/s);  = w / s chu n hóa đ m thể tích; w đ m thể tích; s đ m thể tích bão hòa; p s , theo Fredlund nnk.(2001b) giá trị trung bình c a p cho loại đất 3,29 V i thông s nhƣ hàm thấm c a đất dùng thí nghi m (hình 5) có dạng tƣơng tự nhƣ đƣờng cong đặc trƣng đất nƣ c hình H s thấm có xu giảm nhanh lực hút dính vƣợt qua giá trị t i hạn khí vào Hình 5: Hàm thấm Hình 4: Đường cong đặc trưng đất nước Đƣờng cong đặc trƣng đất nƣ c c a đất dùng thí nghi m đƣợc thực hi n theo phƣơng 54 3.2 Chuẩn bị thí nghiệm Ban đầu, điều chỉnh máng thí nghi m trạng thái c n ằng (nhƣ hình 2) để thuận ti n q trình đầm nén mẫu đất Sau l p dăm lọc có chiều dày 10cm đƣợc ph dƣ i đáy máng ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 nhằm thu nƣ c thấm qua mẫu đất tránh hi n tƣợng đọng nƣ c đáy máng Tiếp đó, đầm nén mẫu đất đ m t i ƣu w = 10,85 đ chặt yêu cầu Kh i đất mơ hình thí nghi m có chiều dày 50cm đƣợc chia thành thành 10 l p đầm nén, l p có chiều dày 5cm để đảm ảo tính đồng c a kh i đất Sau sử d ng kích th y lực để điều chỉnh máng thí nghi m đ d c thiết kế Trong nghiên cứu này, đ d c mái đƣợc thay đổi trƣờng hợp ứng v i h s mái m = 1; m = m = 4, đ chặt đất đắp đƣợc thay đổi trƣờng hợp ứng v i h s đầm chặt K = 0,70; K = 0,90 K = 0,95 trình mƣa đƣợc tiến hành liên t c thời gian v i cƣờng đ mƣa 105mm/giờ cho tất chuỗi thí nghi m Trong q trình thí nghi m, tiến hành ghi chép đo đạc lƣợng nƣ c mƣa chảy tràn ề mặt mái d c (QT ) sau khoảng thời gian phút mƣa 10 phút mƣa Hình 7: Hình ảnh thí nghiệm Hình 6: Sơ đồ thí nghiệm 3.3 Tiến hành thí nghiệm Ban đầu, mở van cấp nƣ c vào dàn tạo mƣa, chờ đến tạo thành d ng chảy tràn ổn định đầu tiến hành thí nghi m Q ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tổng h p kết thí nghiệm Từ kết đo đạc lƣợng nƣ c mƣa chảy tràn ề mặt mái d c (QT), tính tốn đƣợc cƣờng đ tràn ề mặt mái d c thời đoạn tƣơng ứng (hình 8, 10) Kết thí nghi m đƣợc tổng hợp ảng 55 Bảng 3: Bảng tổng h p kết thí nghiệm STT m K 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 0,70 0,90 0,95 0,70 0,90 0,95 0,70 0,90 0,95 RR (mm/giờ) 86,9 96,9 101,5 84,4 96,4 100,2 80,7 93,6 98,6 RC 0,74 0,84 0,91 0,72 0,85 0,90 0,68 0,80 0,87 tỷ s tổng lƣợng chảy tràn tổng lƣợng mƣa) Khi h s đầm chặt tăng lên K = 0,90 K = 0,95 h s chảy tràn tăng thêm tƣơng ứng 10 16 Khi mái d c thoải đ chặt thấp (m = K = 0,70) h s chảy tràn có giá trị thấp 0,68 tăng lên t i 0,91 mái d c d c đ chặt cao (m = K = 0,95) Ghi chú: m: hệ số mái; K: hệ số đầm chặt; RR: cường độ tràn ổn định; RC: hệ số chả tràn Kết thực nghi m cho thấy, hi n tƣợng nƣ c chảy tràn đầu sau m t khoảng thời gian mƣa định Đ i v i đất có đ chặt trung ình cao (K=0,90 K=0,95) hi n tƣợng chảy tràn đầu xuất hi n sau thời gian mƣa từ đến phút, c n đ i v i đất có đ chặt thấp (K=0,70) hi n tƣợng xảy chậm hơn, sau thời gian mƣa từ đến 10 phút Kể từ đầu xuất hi n chảy tràn, cƣờng đ tràn có xu tăng dần tiến t i ổn định sau khoảng thời gian từ 30 đến 40 phút (hình 8, 10) 4.2 Ảnh hƣởng độ chặt đất đắp đến cƣờng độ tràn Kết thí nghi m hình 8, 10 cho thấy quy luật chung c a đ chặt đất đắp cƣờng đ tràn cƣờng đ tràn giảm (hay cƣờng đ mƣa x m nhập tăng) đ chặt đất đắp giảm Ảnh hƣởng mức đ l n đ chặt đất đắp thấp (K = 0,70) giảm dần đ chặt đất đắp tăng dần Trong trƣờng hợp h s mái m = h s đầm chặt K = 0,70 cƣờng đ tràn ổn định RR = 86,9 mm/giờ tƣơng ứng v i h s chảy tràn có giá trị RC = 0,74 (RC 56 Hình 8: Sự tha đổi cường độ tràn hệ số mái m = Hình 9: Sự tha đổi cường độ tràn hệ số mái m = Hình 10: Sự tha đổi cường độ tràn hệ số mái m = ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 4.3 Ảnh hƣởng độ dốc mái đến cƣờng độ tràn Khi đ d c mái tăng (h s mái giảm) cƣờng đ tràn tăng (hay cƣờng đ mƣa x m nhập giảm dần), nhiên ảnh hƣởng không l n so sánh v i đ chặt đất đắp Khi đ chặt đất đắp thấp (K = 0,70) ảnh hƣởng r ràng c n đ chặt đất đắp trung bình cao (K = 0,90 K = 0,95) ảnh hƣởng hầu nhƣ khơng đáng kể (hình 11 12) 4.4 Sự thay đổi lực hút dính trình mƣa sau mƣa Phƣơng pháp đo trực tiếp lực hút dính ằng căng kế đƣợc sử d ng để nghiên cứu thay đổi c a lực hút dính mái d c Ở thí nghi m này, mẫu đất đƣợc đầm nén đ m t i ƣu w = 10,85 h s đầm chặt K = 0,97 Căng kế đƣợc lắp đặt vị trí đ s u lần lƣợt 10cm 35cm tính từ ề mặt mái d c Quy trình tạo mƣa có cƣờng đ 105mm/giờ thời gian liên t c đƣợc tiến hành tƣơng tự nhƣ Để đo đạc thay đổi c a lực hút dính, căng kế đƣợc liên kết v i chuyển đổi li u kết n i v i máy tính Dữ li u đƣợc đọc tự đ ng liên t c theo khoảng thời gian định sẵn phút/s li u Hình 11: Sự tha đổi cường độ tràn hệ số đầm chặt K = 0,70 Khi đất có đ chặt cao (K = 0,95) h s chảy tràn thay đổi từ 0,87 đến 0,91 h s mái thay đổi từ m = đến m = Hình 12: Sự tha đổi cường độ tràn hệ số đầm chặt K = 0,95 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 Hình 13: Sự tha đổi lực hút dính sau thời gian mưa ngà Hình 13 cho thấy quy luật thay đổi c a lực hút dính theo thời gian c a mẫu thí nghi m q trình mƣa sau mƣa Kết thí nghi m cho thấy, an đầu lực hút dính đ s u 10cm l n lực hút dính đ s u 35cm v i khoảng chênh l ch 2,8 kPa Trong thời gian mƣa liên t c lực hút dính điểm đo khơng thay đổi Điều chứng tỏ nƣ c mƣa ề mặt mái d c chƣa x m nhập t i vị trí Tuy nhiên, đ s u 10cm lực hút dính 57 đầu giảm mạnh sau dừng mƣa khoảng 0,5 giờ, trình giảm liên t c sau dừng mƣa khoảng 5,0 giữ ổn định giá trị 16,5kPa ngày sau dừng mƣa Sau lực hút dính đ s u 10cm có xu tăng ngƣợc trở lại, nguyên nh n hi n tƣợng c gần ề mặt mái d c Tuy nhiên, t c đ tăng chậm, ngày sau mƣa lực hút dính vị trí đạt giá trị 20,5kPa (hình 14) Hình 14: Sự tha đổi lực hút dính sau thời gian mưa ngà Trong đó, suy giảm c a lực hút dính đ s u 35cm diễn chậm nhiều so v i đ s u 10cm Sau dừng mƣa khoảng 1,0 lực hút dính đ s u 35cm m i đầu suy giảm dần từ giá trị an đầu 22,5kPa, sau dừng mƣa khoảng 5,0 giảm xu ng c n 20,5kPa Sau đó, lực hút dính đ s u không tăng ngƣợc trở lại gi ng nhƣ đ s u 10cm mà tiếp t c giảm xu ng v i t c đ c chậm, ngày sau mƣa lực hút dính vị trí đạt giá trị 19,5kPa (hình 14) Tại điểm đo lực hút dính có xu giảm nhanh lực hút dính nhỏ giá trị t i hạn khí vào Điều tƣơng tự quy luật ảnh hƣởng c a lực hút dính t i hàm thấm Sự suy giảm c a lực hút dính kéo theo 58 giảm sức kháng cắt c a đất đắp làm giảm ổn định c a mái d c đất đắp Nhƣ vậy, đ i v i cơng trình đất đắp có đ chặt cao nhƣ đê, đập, đƣờng, v.v… giai đoạn nguy hiểm thƣờng vài sau mƣa, sau lực hút dính c a đất vùng gần ề mặt mái d c tăng ngƣợc trở lại hi n tƣợng th m thấu c hơi, làm giảm nguy ổn định mái d c KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Bài áo trình ày kết nghiên cứu thực nghi m ảnh hƣởng c a mƣa lên mái d c đất đắp khơng bão hòa M t s kết luận rút từ nghiên cứu là: - Đã đề xuất ứng d ng thành công thiết bị mô mƣa, thuận ti n sử d ng nghiên cứu tƣơng tự - Cƣờng đ mƣa x m nhập tăng đ chặt đất đắp giảm Ảnh hƣởng mức đ l n đất đắp có đ chặt thấp giảm dần đ chặt đất đắp tăng dần - Ngƣợc lại, cƣờng đ mƣa x m nhập giảm dần d d c mái tăng, kết phù hợp v i quy luật nghiên cứu trƣ c nhƣ c a Nassif Wilson (1975) Joshi Tambe (2010) Tuy nhiên ảnh hƣởng không l n so sánh v i đ chặt đất đắp - Đ i v i đất đắp có đ chặt l n hi n tƣợng chảy tràn xuất hi n chậm Kể từ bắt đầu xuất hi n chảy tràn, cƣờng đ chảy tràn có xu tăng dần tiến t i ổn định sau khoảng thời gian định Đặc bi t đ i v i mái d c đất đắp h s chảy tràn l n thƣờng từ 0,70 đến 0,90 Nhƣ vậy, lƣợng nƣ c mƣa xâm nhập vào mái d c nhỏ chiếm 10% đến 30% tổng lƣợng mƣa - Đ i v i đất đắp có đ chặt cao q trình suy giảm lực hút dính trễ so v i thời gian xuất hi n mƣa Giai đoạn nguy hiểm đ i v i mái d c đất đắp thƣờng vài sau mƣa, sau lực hút dính c a đất vùng gần ề ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 mặt mái d c tăng ngƣợc trở lại làm giảm nguy an toàn cho mái d c TÀI LIỆU THAM KHẢO ASTM D6838-2 (2003) Standard test methods for determination of soil water characteristic curve for desorption using a hanging column, pressure extactor, chilled mirror hygrometer, and/or centrifuge, Annual book of ASTM standards, Volume 04.08 Duley, F.L., and Kelly, L.L., (1939) Effect of soil type, slope and surface conditions on intake of water, University of Nebraska, College of Agriculture, Agricultural experiment station, Research bulletin 112 Fredlund, D.G., Fredlund, M.D and Zakerzadeh, N., (2001) Predicting the permeability functions for unsaturated soils Proc Inter Symp on Swelling, permeability and structure of clays Fredlund, D.G., Rahardjo, H and Fredlund, D.M., (2012) Unsaturated soil mechanics in engineering practice, ISBN 9781-118-13359-0, John Wiley&Sons Joshi, V.U., and Tambe, D.T., (2010) Estimation of infiltration rate, run-off and sediment yield under simulated rainfall experiments in in upper Pravara Basin, India: ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 Effect of slope angle and grass-cover, J.Earth Syst.Sci.119, Indian Academy of Sciences, p.763-773 Leong, E.C and Rahardjo, H., (1997) Permeability functions for unsaturated soils, ASCE Jounal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (United States), Vol 123, No 12, p 1118 - 1126 Mu, W., Yu, F., Li, C., Xie, Y., Tian, J., Liu, J., and Zhao, N., (2015) Effect of rainfall intensity and slope gradient on runoff and soil moisture content on different growing stages of Spring maize, Water 7, p 2990-3008 Nassif, S.H., and Wilson, E.M., (1975) The influence of slope and rain intensity on runoff and infiltration, Hydrological Sciences Jounal, Taylor & Francis Group, p 539-553 Poesen, J., (1984) The influence of slope angle on infiltration rate and Hotornian overland flow, Z.Geomorph N.F, Suppl-49, Berlin Stuttgart, p.117-131 10 Dũng, P.H Hùng, H.V., (2017) Nghi n c u ảnh hưởng mưa tới lực hút dính đất khơng b o hòa mái dốc đắp, Tuyển tập h i nghị nghiên cứu khoa học thƣờng niên trƣờng Đại học Th y lợi 59 Người phản biện: PGS.TS TRẦN MẠNH LIỂU 60 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ 2+3-2018 ... (h s mái giảm) cƣờng đ tràn tăng (hay cƣờng đ mƣa x m nhập giảm dần), nhiên ảnh hƣởng không l n so sánh v i đ chặt đất đắp Khi đ chặt đất đắp thấp (K = 0,70) ảnh hƣởng r ràng c n đ chặt đất đắp. .. m ảnh hƣởng c a mƣa lên mái d c đất đắp không bão hòa M t s kết luận rút từ nghiên cứu là: - Đã đề xuất ứng d ng thành công thiết bị mô mƣa, thuận ti n sử d ng nghiên cứu tƣơng tự - Cƣờng đ mƣa... chặt đất đắp giảm Ảnh hƣởng mức đ l n đất đắp có đ chặt thấp giảm dần đ chặt đất đắp tăng dần - Ngƣợc lại, cƣờng đ mƣa x m nhập giảm dần d d c mái tăng, kết phù hợp v i quy luật nghiên cứu trƣ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của mưa lên mái dốc đất đắp không bão hòa, Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của mưa lên mái dốc đất đắp không bão hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn