Nhân Quả Nguyễn Chu Phác

337 4 0
  • Loading ...
1/337 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:43

MỤC LỤC Giải t h ích m ột số t n g ữ Một v i su y n g h ĩ sa u k h i đọc cu ốn sá ch "Nh â n qu ả" Kín h g ửi T h iếu t ướn g Nh v ă n Ch u Ph c Lời t c g iả Lời cảm ơn Ja w a h a r la i Ner h u (1 8 -1 ) v Ein st ein (1 -1 5 ) - 50 51 - 112 Giải thích số từ ngữ T h eo T điển t iến g V iệt , T r u n g t â m T điển Ng ôn n g ữ h ọc - V iện Kh oa h ọc X ã h ội V iệt Na m 9 : Lin h : h ồn n g ười ch ết (k ết h ợp h ạn ch ế) t h iên g (t r a n g 6 ) Lin h h ồn : n h v on g lin h (t r a n g 6 ) Lin h t h iên g : lin h (t r a n g ) Lin h ứn g : lin h n g h iệm r ất n h a n h , r ất m u n h iệm (t r a n g 0 ) V on g : (n ói t ) v on g h ồn (t r a n g ) V on g lin h : lin h h ồn n g ười ch ế́t (t r a n g ) V on g h ồn : n h v on g lin h (t r a n g ) Soi: ch iếu n h sá n g v o m ch o t h r õ (t r a n g ), (cá c n h n g oại cảm dù n g t “ soi” có n g h ĩa r ộn g h ơn n h ư: bói, đố n m ện h , g ia sự…) Giải: m ch o t h oá t cá i đa n g t r ói bu ộc, h ạn ch ế t ự (g iải sầu , g iải t h oá t …) (t r a n g ) Ng h iệp: n g h ề m ă n sin h sốn g (t r a n g ) Ng h iệp lu ật Ka r m a : n ă n g lượn g t iềm t n g t r on g h n h độn g t ươn g la i m h ậu qu ả qu k h ứ đem lại, ý n g h iệp, k h ẩu n g h iệp, t h â n n g h iệp - n g h iệp ch ướn g Ng h iệp bá o - qu ả bá o: đá p lại điều c h a y điều t h iện m t r on g k iếp t r ước bằn g điều c h a y điều t h iện t r on g k iếp sa u (t r a n g ) Giải t ội - g iải n g h iệp: t h a t ội ch o n g ười m t r i đạo, lu ật lệ (t r a n g ) (cá c n h n g oại cảm h oặc m ột số t h a n h đồn g dù n g t “ t r ả n g h iệp” ) Sá m h ối: ă n n ă n , h ối h ận v ề t ội lỗi m ìn h (m ột lời n ói dối sá m h ối bảy n g y ) (t r a n g ) V i pà k a : Qu ả n g h iệp Nh ữn g điều k iện sin h k h ởi h n h độn g qu k h ứ (Đại n iệm x ứ, t r ) *** Sá ch “ Nh â n qu ả” x u ất ch ưa đầy h a i t h n g h ết Một số n g ười ph ải ph ô-t ô ch o m ìn h v t ặn g bạn Mấy t h n g qu a , t c g iả n h ận n h iều điện t h oại v t h độc g iả n ói lên cảm n g h ĩ m ìn h V í dụ k ỹ sư, lươn g y Ng u y ễn Kh ắc Min h v iết dà i ba t r a n g , t r on g có câ u : “ Sá ch t h ực có g iá t r ị v ề m ặt lu â n lý g iá o dục n g ười, m v iệc t h iện g ặp điều t h iện , m điều c g ặp qu ả bá o Kẻ c, k ẻ bất n h â n bị â m oá n , dươn g ố n , k h ơn g lâ u ch ú n g bị t r ời t r u đất diệt ” Sa u đâ y , x in n h a i t h GS T SKH Đặn g V ũ Min h , Ch ủ t ịch Liên h iệp cá c Hội KH&KT V iệt Na m v PGS T S Đặn g Qu ốc Bảo, n g u y ên Hiệu t r ưởn g t r ườn g Qu ản lý Giá o dục Một vài suy nghĩ sau đọc sách “Nhân quả” Nh ận cu ốn sá ch “ Nh â n qu ả” T h iếu t ướn g , T iến sĩ, Nh v ă n Ch u Ph c g ửi t ặn g , t ôi dà n h m ột n g y ch ủ n h ật để đọc Cà n g đọc, t ôi cà n g n g ạc n h iên V ẫn biết qu y lu ật ch u n g t r ên đời “ h iền g ặp n h , c g iả c bá o” , son g đâ y lần đầu t iên t ôi đọc m ột cu ốn sá ch k ể lại n h iều ch u y ện m in h h oạ ch o cá i qu y lu ật n ói t r ên Đá n g ch ú ý , t c g iả cu ốn sá ch m ột v ị t ướn g t r ải qu a n h iều t r ận m ạc h a i cu ộc k h n g ch iến , m ột n h v ă n n h iều n g ười biết đến , m ột n h k h oa h ọc ca o t u ổi n h ưn g v ẫn sa y m ê n g h iên cứu n h ữn g điều bí ẩn t h u ộc v ề t iềm n ă n g n g ười Điều cà n g m ch o n g ười đọc t in v o t ín h ch â n t h ực n h ữn g câ u ch u y ện k ể t r on g cu ốn sá ch Gấp cu ốn sá ch lại, ý n g h ĩ đầu t iên t ôi m on g sa o có n h iều n g ười đọc “ Nh â n qu ả” để h iểu cá i qu y lu ật k h ôn g a i t r n h k h ỏi t r on g cu ộc đời Nếu m ỗi n g ười h iểu n h v ậy , ch ắc ch ắn n h ữn g điều t h iện t ă n g lên , n h ữn g điều c g iảm v x ã h ội n g y cà n g t r n ên t ốt đẹp h ơn V ới n h ữn g su y n g h ĩ n h t r ên , t ôi x in t r â n t r ọn g g iới t h iệu v ới bạn đọc cu ốn sá ch “ Nh â n qu ả” Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2013 GS.T SKH Đặn g V ũ Min h Chủ tịch Liên hiệp Hội KH& KT Việt Nam Kính gửi Thiếu tướng Nhà văn Chu Phác Ngày /5 /2 Xin ch â n t h n h cảm ơn Bá c t ặn g cu ốn sá ch “ Nh â n qu ả” T ôi đọc k ỹ t ập sá ch v ới n h ữn g t r ải n g h iệm r ất côn g ph u v diễn đạt r ất sâ u sắc Bá c T có đưa ch o m ột v i bằn g h ữu đa n g côn g t c t r on g n g n h g iá o dục v cá c n h t r ườn g đọc sá ch n y Họ có ch u n g n h ận x ét : g iá n h côn g t c g iá o dục n g y n a y biết g iá o dục n iềm t in t h eo h ướn g t iếp cận n h â n qu ả t h ì r ất có ích ch o v iệc h n t h iện n h â n cá ch t h ế h ệ t r ẻ X in ch ú c m ừn g t h n h qu ả la o độn g Nh v ă n Ch u Ph c g óp t h êm m ột sản ph ẩm h ữu ích ch o đời Kín h ch ú c Bá c m ạn h k h oẻ v sá n g t ạo Kính PGS T S Đặn g Qu ốc Bảo Nguyên Hiệu trưởng trường Quản lý Giáo dục Lời tác giả Nh ữn g n ă m 9 - 0 t h ế k ỷ X X , m ỗi lần t h ầy Hu y ền Diệu Ấn Độ, Nepa n v ề V iệt Na m lại g ặp t ôi đà m đạo v ề ch u y ện h u y ền bí v ch u y ện n h â n qu ả - qu ả bá o n h ỡn t iền - t r on g n h â n g ia n g ọi bá o ố n T h ầy Hu y ền Diệu n g h e t ôi k ể n h ữn g ch u y ện m t ôi g ặp v n g h iên cứu T h ầy lu ôn k h u y ến k h ích t ôi v iết r a in t h n h sá ch T h ầy ch o m ột đệ t đến n h r iên g t ôi, y cầu t ôi k ể để v iết g iú p T ôi cảm ơn v t ch ối, để t ôi t ự v iết T h ầy g ửi ch o t cu ốn : “ Nh â n qu ả bá o ứn g - n h ữn g điều m t h t a i n g h e” g ần 0 t r a n g cư sĩ T ịn h T ù n g biên soạn , Mạt n h â n Đạo Qu a n g dịch - Nh x u ất ph ươn g Đôn g , T P Hồ Ch í Min h ấn h n h n ă m Để v iết cu ốn sá ch n y , t ôi su y n g h ĩ v ề qu k h ứ, lục t ìm t r on g k ý ức để ch ọn lọc T n h iều n ă m t h ế k ỷ t r ước, ch ú n g t ôi cù n g n h ữn g n g ười có k h ả n ă n g n g oại cảm t ìm m ộ liệt sỹ Ch ú n g t ôi bắt đầu n g h e cá c v on g n ói ch u y ện v ề m ìn h , v ề đồn g đội v v ề g ia đìn h , đơn v ị T r on g có n h iều ch u y ện v ề n h â n qu ả, qu ả bá o, bá o oá n Đến n ă m 9 , T r u n g t â m Ng h iên cứu T iềm n ă n g Con n g ười r a đời, ch ú n g t ôi g iá m đốc T r u n g t â m v Hội đồn g k h oa h ọc g ia o ch o cá c đề t i k h oa h ọc n g h iên cứu v ề g ọi h ồn , p v on g , cá c biểu h iện v on g v đặc biệt cá c đề t i t ìm m ộ r iên g lẻ v đề t i t ìm m ộ t ập t h ể A n h ch ị em g ọi đề t i “ Ng ười sốn g t ìm n g ười ch ết ” Đề t i x c địn h da n h t ín h liệt sỹ m ộ v ô da n h , a n h ch ị em g ọi đề t i “ Ng ười ch ết t ìm n g ười sốn g ” v ì m u ốn x c địn h ph ải t h eo h a i t iêu ch í: m ột t ìm n g ười t h â n v đú n g qu ê h ươn g m liệt sỹ “ n ói” , h a i t ìm đơn v ị có t ên liệt sỹ ch iến đấu v h y sin h t ại Ch ín h v ì đề t i n y r ất k h ó n ên t iến h n h ch ỉ đạt % - % Đề t i “ T ìm n g ười t h ất lạc, n g ười bỏ n h h oặc t ìm k ẻ g iết n g ười cướp ” a n h ch ị em g ọi đề t i “ Ng ười sốn g t ìm n g ười sốn g ” Đề t i n y ch ủ y ếu h a i n h n g oại cảm Ng u y ễn Đức Ph ụn g v Ng u y ễn Kh ắc Bảy t h a m g ia Đến n a y , a n h ch ị em n g oại cảm t ìm g ần 0 n g h ìn n g ôi m ộ Đặc biệt , đề t i “ Kh ảo sá t cá c t r ạn g t h i biểu h iện v on g ” v đề t i “ Giả t h iết , lý g iải cá c biểu h iện v on g g óc độ k h oa h ọc” m ã số T K1 v m ã số T K1 T M/T L (2 ) Hội đồn g k h oa h ọc đá n h g iá ca o T r on g có đề t i n h n h “ Bện h â m v lý g iải” Nh v ậy , h a i m ươi n ă m n g h iên cứu đối t ượn g k h oa h ọc, t h ực ch ất t ìm h iểu v ề v on g , biểu h iện qu a cá c n h n g oại cảm Đến n a y t h ế h ệ n g oại cảm t h ứ t v t h ứ n ă m x u ất h iện V ì cá c a n h ch ị em t h ế h ệ t r ước, m ột số n g ười h ết k h ả n ă n g h oặc k h ả n ă n g g iảm n h iều h oặc m ột số k h ơn g t r on g sá n g v ô t n ữa Cũ n g t v iệc n g h iên cứu t r ên , ch ú n g t ôi n h ận t h n ếu k h ơn g có g iú p đỡ v on g lin h t h ì k h ôn g t h ể t ìm m ộ v t h n h côn g n h iều v iệc v ề v ă n h óa ph ươn g Đơn g k h c Để n g h iên cứu , ch ú n g t ôi t iếp cận t h eo ph ươn g ph p “ Lý t h u y ết t iếp cận h ệ t h ốn g ” (Sy st em A ppr oa ch ), để t ìm h iểu h iện t ượn g n ổi (em er g en ce) t oà n h ệ t h ốn g V ì r ất n h iều t r ạn g t h i biểu h iện v on g n ên ch ọn h iện t ượn g n o? Qu a n g h iên cứu lý t h u y ết t iếp cận h ệ t h ốn g v lý t h u y ết ch ỉn h t h ể y h ọc ph ươn g Đôn g , ch ú n g t ôi t h k h ơn g có g ì m â u t h u ẫn , cũ n g qu a n g h iên cứu , ch ú n g t ôi “ ch ộp” m ột biểu h iện v on g t h r ất t h ú v ị v r ất qu a n t r ọn g đối v ới cu ộc sốn g n g ười h iện n a y : lu ật n h â n qu ả m t r on g n h óm cá n n g h iên cứu đề t i g ọi bá o oá n h oặc qu ả bá o v g iải n g h iệp Để n g h iên cứu v ề n h â n qu ả v g iải n g h iệp, ch ú n g t ôi dựa t h eo lý t h u y ết v qu a n điểm t r on g cặp ph ạm t r ù “ t ất n h iên v n g ẫu n h iên ” v cặp ph ạm t r ù “ n h â n qu ả” t h ì ph ươn g ph p t iếp cận dựa v o cặp ph ạm t r ù “ n h â n qu ả” ph ù h ợp V ì đạo Ph ật cũ n g n ói t ới n h â n qu ả… t r on g điều k iện n o “ n h â n ” t h n h “ qu ả” Đầu v o, đầu r a qu a h ộp đen lý t h u y ết t iếp cận h ệ t h ốn g , m u ốn t ìm “ n h â n ” đối ch iếu v ới “ qu ả” t h ì ph ải soi ch éo r ồi k h ớp lại m ới t iến h n h g iải n g h iệp h a y t r ả n g h iệp g iải n g h iệp ch ướn g Có g iải n g h iệp ch ướn g t h ì m ới g iải t h oá t k h ỏi bá o ố n V í dụ đem sú n g , g ươm , đa o, k iếm , bom , đạn g iết ch ết h n g n g h ìn , h n g v ạn n g ười dâ n v ô t ội cá c n ước v ới n h ữn g lời g iả dối, m ĩ m iều t h ì m sa o g iải n g h iệp ch ướn g h oặc cậy v o sức m ạn h đồn g t iền v t h ế lực ph đền ch ù a , a m t h ờ, m iếu m ạo, m m ả, ph h ủy h i cốt n g ười k h c T ưởn g r ằn g có qu y ền lực dươn g t h ế t h ì m u ốn m g ì cũ n g Đâ y t h ực ảo t ưởn g v h u y ễn t ưởn g , t h ậm ch í v ì h a m đất đa i, qu y ền lực, t iền m bất h iếu , bất t r u n g v ới ch a m ẹ, g ia t iên ; a n h ch ị Em bé cười t oét , h ỏi lu ôn : - Nếu bá c bảo ch ỉ n ói ch u y ện t r ước m t h ì ch u x in ph ép h ỏi: T h ế t r ên lôn g m y n g ười t a có ba o n h iêu lôn g t ất cả, t h ưa bá c? Kh ổn g T cười, ch ẳn g n ói g ì Ơn g qu a y lại bảo cá c t r ò r ằn g : - “ Hậu sin h k h ả ú y ” Ng ười sin h sa u ch ú n g t a t h ôn g m in h đá n g n g ạc n h iên Biết đâ u h ọ h ơn ch ú n g t a n g y n a y r ất n h iều Đoạn ôn g lên x e t iếp Ở V iệt Na m n g y n a y , t a x em v ô t u y ến t r u y ền h ìn h , có ch ươn g t r ìn h cá c em h ọc sin h , sin h v iên t h i t ìm h iểu k iến t h ức, t h ì t h r õ r n g m ột số em có t r í t u ệ t u y ệt v ời Nh iều điều cá c em biết m lớp đà n a n h x em v ô t u y ến t r u y ền h ìn h k h ơn g biết Học, h ọc n ữa , h ọc m ã i, h ọc su ốt đời Học v h n h , h ọc v r èn qu a n t r ọn g Hy v ọn g lớn lên cá c em g óp ph ần đưa đất n ước t a “ Sá n h v a i cù n g cườn g qu ốc n ă m ch â u ” n h lời Bá c Hồ dạy 107 Phút cuối đời Napơlêơng Hítle (Đọc t h a m k h ảo để su y n g ẫm ) Kin h n h â n qu ả: “ Mu ơn v iệc m ìn h m , m ìn h lại ch ịu T h ụ k h ổ, địa n g ục oá n t r ch a i Đừn g n ói n h â n qu ả n g ươi k h ôn g t h …” N a pôlêôn g t u ổi, đại t ướn g ch ỉ h u y n g h ìn qu â n đá n h t h ắn g đạo bin h đế qu ốc Á o, Hu n g có n g h ìn qu â n đổ lên T â y Ba n Nh a , A i Cập g iết n g h ìn lín h T â y Ba n Nh a , n g h ìn dâ n t h ườn g , g iết 0 lín h T h ổ T ướn g La n cấp Na pôlêôn g t h ốt lên : “ Một biển m u g iữa v ù n g k h ét m ù i t h ịt n ướn g , t h ắn g m bu ồn ” Kh i t iến v o đá n h n ước Ng a , Na pôlêôn g t u y ên bố: “ Ba n ă m n ữa t a m ch ủ t h ế g iới!” Nh ưn g Na pôlêôn g t h ất bại, sụp đổ h oà n t oà n Ba n ă m sa u Na pôlêôn g bị đầy r a đảo x a n h Hêlen r ồi ch ết T r ước k h i ch ết , Na pơlêơn g n ói: “ T a sa n h v ậy , ch ín h t ại t a ch ứ k h ôn g a i k h c T a k ẻ t h ù lớn n h ất ch ín h t a T a n g u y ên n h â n cá i m ạt v ận t a ” n ă m sa u x u ất h iện Hít le, đâ y ch ỉ n ph ú t cu ối đời Hít le để t a su y n g ẫm : Kh i sụp đổ t a n t n h , Hít le g o t h ét h oản g loạn : “ T h a m m ưu , t ù y t ù n g bỏ t a , g ọi điện k h ơn g h ề có a i t r ả lời Đồ ph ản bội” Ng ười h ầu ph òn g n h ìn t h t r on g k h óe m Hít le - m ột n g ười t h ép - bâ y g iờ đa n g k h óc v ì đơn : “ Cu ộc sốn g k h ôn g ph ải k h ôn g có lú c m ềm y ếu ” g iờ ph ú t , n g y t h n g n ă m , r ồi g iờ ph ú t , n ữ t h k ý T r u a det Y u n g e n g h e t h m ột t iến g sú n g n ổ Hít le ch ết n g ồi t r ên g h ế sô-ph a , m m t r ừn g , bên t h i dươn g ph ải m ột lỗ t h ủn g t o bằn g đồn g x u v n g a y cạn h k h ẩu sú n g n g ắn W a lt h er T h oạt t iên , Hít le u ốn g t h u ốc độc, sa u t ự bắn v o đầu Cạn h x c Ev a , ch ết t r on g t t h ế n g ồi co ch â n lại t r on g v y x a n h v ới đôi m ôi t r a n g điểm Bà t a cũ n g u ốn g t h u ốc độc V iên sỹ qu a n t ù y t ù n g Gu en sch e v t i x ế Kem pk a đưa h a i x c r a n g oà i h ầm đổ x ă n g h ỏa t h iêu , có Bor m a n n ch ứn g k iến 108 Xin lỗi (?) N ước Nh ật có m ột t h ủ t ướn g k h i lên cầm qu y ền có lời x in lỗi n h â n dâ n m ột số n ước m t r on g Ch iến t r a n h T h ế g iới lần t h ứ II, bin h sĩ Nh ật g â y đa u k h ổ ch o h ọ Nước Ng a , Ôn g Pu -t in , -7 t h n g 1 -2 0 đến n g oại Má t -cơ-v a n ói: “ Nước Ng a k h ôn g ba o g iờ để x ảy r a k iện n h t h ế n y n ữa Sẽ x â y đâ y m ột t h n h đườn g v m ột bảo t n g ” Sa u k h i x ảy r a v ụ T r ecn o-bưn t h ì Ng a ch o côn g bố k h a i v ụ ch iến dịch HOA T UY ẾT Đâ y m ột câ u ch u y ện có t h ật T h eo Cr ilon lin e, Kh n h Ph ươn g dịch v đă n g t r ên t ạp ch í V ă n h oá Qu â n QĐNDV N số t h n g n ă m 0 T r ước k h i đưa v o sá ch , ch ú n g t ôi h a i lần g ửi t h t ới ôn g t u ỳ v iên qu â n Ng a t ại Đại sứ qu n Liên ba n g Ng a Hà Nội, V iệt Na m Ch o đến n a y , ch ú n g t ôi cũ n g ch ưa lý g iải n g u y ên n h â n v iệc dẫn đến h ậu qu ả t a i h ại t o lớn n h v ậy , t h ời k ỳ T ổn g Bí t h Kh ơr ú p-sốp t r ực t iếp ch ỉ đạo Kh ôn g m ột n h qu â n n o t ổ ch ức diễn t ập lại k h ôn g t ín h đến h a i, ba ph ươn g n Kể ph ươn g n đổi g ió h oặc g iơn g bã o T h ế m cu ộc t h n g h iệm ch iến dịch “ Hoa T u y ết ” t ại T r ốt -sk i, t h n h ph ố Ô-r en -bu a lại g â y r a t h ảm h oạ n h v ậy T h n gh i ệ m t u y ệ t m ật qu â n n h â n t h i ệ t m ạn g sa u ch i ế n dịch di ễ n t ập h ạt n h â n 33 phút, ngày 14 tháng năm 1954, m ột bom nguyên tử có uy lực s át thương tương đương vạn bom Liên Xô chế tạo phát nổ Trrốt-s k i, thành phố Ô-ren-bua Chi tiết vụ thử bom nguyên tử xếp vào hạng tình báo tuyệt m ật quốc gia Và phải 50 năm s au, qua lời k ể m ột s ố cựu binh s ống s ót, người ta m ới biết m ột s ự thật k hủng k hiếp vụ thử hạt nhân tuyệt m ật lúc Ch i ế n dịch “Hoa T u y ế t ” T r i-a -n ốp, m ột cựu ch iến bin h n h lại: “ Cu ối m ù a h è n ă m , h n g t r ă m bin h đoà n t k h ắp n t ập t r u n g v ề T r ốt -sk i Kh ôn g a i biết điều g ì diễn r a , k ể cá c sỹ qu a n t h u ộc Bộ T lện h T ại m ỗi t r ạm , đoà n x e ch ú n g t ôi qu a có r ất n h iều ph ụ n ữ v t r ẻ em đứn g h a i bên đườn g ch o đón , t ặn g qu , t r ứn g , sữa Họ n g h ĩ ch ú n g t ôi đa n g t r ên đườn g sa n g T r u n g Qu ốc m n h iệm v ụ qu ốc t ế” T h eo lời k ể T r u n g t ướn g Ốt -din , đầu t h ập n iên , Liên X ô r o r iết ch u ẩn bị ch o Ch iến t r a n h T h ế g iới lần t h ứ III V iệc Mỹ t u y ên bố sở h ữu v ũ k h í h ạt n h â n cà n g k h iến Ba n lã n h đạo Liên ba n g X ô V iết h qu y ết t â m đẩy m ạn h t iến độ t h n g h iệm bom n g u y ên t Sa u n h iều cu ộc k h ảo sá t v câ n n h ắc, t h n h ph ố Ô-r en -bu a ch ọn m n t iến h n h t h n g h iệm v ì có địa h ìn h t ươn g t ự cá c n ước T â y  u Mù a x u â n n ă m , t r u n g t â m v ụ n ổ k h oa n h v ù n g t ại t h ảo n g u y ên T r ốt sk i v ì đâ y có đủ điều k iện để h ạn ch ế t ối đa r ủi r o Ch iến dịch diễn t ập h ạt n h â n m a n g t ên “ Hoa T u y ết ” v ới t ổn g cộn g có n g h ìn qu â n n h â n t 2 bin h đoà n , t r on g có n g h ìn bin h sĩ, n g h ìn sỹ qu a n , có n h iều t ướn g lĩn h v n g u y ên soá i Doa n h t r ại đồn t r ú m r ộn g đến k m Côn g t c ch u ẩn bị diễn t ập k éo dà i su ốt ba t h n g , đà o h n g n g h ìn k i-lơ-m ét h ầm , g ia o t h ôn g h ầm , h ầm ch ốn g t ă n g , t u bổ h n g t r ă m điểm có k h ả n ă n g ch ịu sức n ón g t ạm t h ời, sức n ón g v ĩn h cửu v boon g -k e lòn g đất Để đề ph òn g t h ươn g v on g k h i v ụ n ổ diễn r a , t ất cá c đơn v ị t r on g ph ạm v i -5 ,7 k m cá ch t r u n g t â m v ụ n ổ ph ải t r ú ẩn h ầm , n g i bá n k ín h ,5 k m ph ải g ia o t h ôn g h o h oặc t r on g h ầm t r ú ẩn Đà i ch ỉ h u y qu a n sá t t h iết lập t r ên m ột qu ả đồi n g oà i bá n k ín h k m t r a n g bị đầy đủ cá c t h iết bị t ối t â n v bảo v ệ n g h iêm n g ặt bằn g h n g r o t h ép g a i cá ch h n g câ y số, n h â n v iên k iểm soá t qu â n cản h g iới, đảm bảo k h ôn g có x e v n g ười lạ n o t h â m n h ập v o v ù n g cấm Ba n g y t r ước g iờ G, Bộ T lện h t ối ca o Liên ba n g X ô V iết , t r on g có Ng u y ên số i Bi-x i-lép-sk i, Rơ-dốp, Ki-n ép, Ma -li-n ốp-k i đá p m y ba y đến T r ôt -sk i t h ị sá t h iện t r ườn g T r ước m ột n g y , T ổn g bí t h Kh ơ-r ú t sốp, Bộ T r ưởn g Qu ốc ph òn g Bu n -g a -n in v n g ười ch ế t ạo qu ả bom h ạt n h â n Cu -sa -t ốp cũ n g có m ặt t ại T r ơt -sk i Ng u y ên soá i Giu -cốp ch ọn m t ổn g ch ỉ h u y cu ộc diễn t ập T ất cá c ph ươn g t iện ch iến đấu ba o g ồm x e t ă n g , m y ba y , x e bọc t h ép bố t r í n g i bá n k ín h k m lấy t â m ch ữ t h ập t r ắn g Cá c đơn v ị lục - k h ôn g qu â n lện h t r ú ẩn v ị t r í a n t n , sẵn sà n g ch lện h t ấn côn g gi 33 ph ú t , n gà y 14 t h n g n ă m 1954 “ g iờ n g y t h n g , bầu t r ời lú c t h ật t r on g n h , y ên t ĩn h , k h ôn g g ợn ch ú t m â y Kh i có t iến g còi bá o h iệu , ch ú n g t ôi v ội lên x e t ập t r u n g t r ước đà i qu a n sá t , n g ồi t r ước cửa h ầm ch u ẩn bị m y ản h sẵn sà n g Hồi còi bá o độn g đầu t iên v a n g lên ph ú t t r ước t h ời điểm h ạt n h â n k ích h oạt , lần t h ứ h a i sa u ph ú t Ch ú n g t ôi x u ốn g x e, v o v ị t r í t r ú ẩn , n ằm r ạp x u ốn g , đầu h ướn g v ề ph ía v ụ n ổ, m n h ắm n g h iền , t a y đặt sa u g y Ng a y sa u h ồi còi cu ối cù n g , m ột t iến g n ổ dội n h t địa n g ục v ọn g t ới, lú c g iờ 3 ph ú t ” - Cựu bin h T r ôt -sk i n h lại Ha i ch iếc T U-4 t r a n g bị bom h ạt n h â n , h a i ph i côn g đồn g t h ời k h ởi độn g m y ba y , ch u ẩn bị t h ực h iện n h iệm v ụ T h iếu t Kh u dép n h ận lện h ba y t r ước, ch u ẩn bị t h ực h iện n h iệm v ụ Ng ười t iếp đạn Đại u ý Ga -g a -r in , i ph ụ Rô-m in -sk i, ch ỉ đạo v iên Ba -bét Ha i m y ba y t iêm k ích MIG-1 v m ột m y ba y oa n h t ạc IR-2 đồn g loạt x u ất k ích m n h iệm v ụ dẫn đườn g t r in h t h m k h í t ượn g v g h i h ìn h Đột n g ột , ch iếc T U-4 đa n g v ị t r í t h ứ h a i la o x u ốn g ph ón g qu ả bom n g u y ên t t độ ca o 0 m x u ốn g , qu ả bom có sức g ph t ươn g đươn g v ạn t ấn bom , u y lực t n ph g ấp v i lần qu ả bom n g u y ên t Mỹ n ém x u ốn g Hi-r ô-si-m a v Na -g a -sa -k i, t ươn g đươn g v ới qu ả bom t h n g h iệm t r ước t ại t r ườn g diễn t ập Sa -m i Pr a -din -sk i n ă m Bom n ổ cá ch m ặt đất m , lệch t ầm qu y địn h m v ề h ướn g T â y Bắc T h ật k h ôn g m a y m ắn v o t h ời k h ắc cu ối cù n g , g ió đột n h iên đổi h ướn g k h iến đá m m â y ph ón g x k h ơn g t h ổi v ề h ướn g t h ảo n g u y ên n h dự địn h m ba y t h ẳn g v ề h ướn g t h n h ph ố Ô-r en -bu a v m r ộn g đến t ận Cr ô-n ô-da Ca -da -n ốp, n g u y ên qu â n đoà n t r ưởn g n h lại: Kh i bom n ổ, dù ch ú n g t ôi n ằm ẹp t r on g h ầm t r ú ẩn đón g ch ặt m v ẫn cảm n h ận n h ữn g lu ồn g sá n g x ói v o m , v i g iâ y sa u t h ì n g h e t h m ột t iến g n ổ cực lớn n h x é m n g n h ĩ Ba t iến g sa u h iệu lện h m m n ch iến dịch v -2 ph ú t sa u t iến g n ổ, m y ba y ch iến đấu bắt đầu v ượt qu a đá m m â y h ạt n h â n t ấn côn g cá c m ục t iêu m ặt đất T ôi ch ỉ h u y m ột qu â n đoà n t h eo x e bọc t h ép t iến v ề t r u n g t â m v ụ n ổ v ới t ốc độ k m /h Kh i cự ly 0 m , t r ước m t ôi cản h t ượn g t h ật k in h h oà n g , câ y cối bị ch y r ụi đến t ận g ốc r ễ, m ọi ph ươn g t iện bị ph h u ỷ, t h i t h ể độn g v ật ch y la liệt k h ắp n T r on g v òn g bá n k ín h 0 m k h ơn g có m ột bón g câ y k h ơ, h n t n ch y t h n h t h a n , ba o t r ù m bá n k ín h cá ch v ụ n ổ k m ch ết ch óc v t ê liệt ” Cựu bin h T r i-a -n ốp lú c t h “ qu a n g cản h sa u v ụ n ổ t h ật k h ôn g t h ể t ưởn g t ượn g , t h ảo n g u y ên bốc ch y đỏ r ực, ba o qu a n h m ột t ườn g đen đặc k h ói, bụi T cảm t h m iện g k h ô k h ốc, g iọn g k h ản đặc, n g h ẹt t h ở, t a i ù ch ỉ n g h e t h t iến g k h ò k h e t ắc t r on g h ọn g Ng i t h iếu t ướn g ch o lện h t ôi t iến h n h t h ực h iện đo độ ph ón g x ạ, t bò v o v ị t r í t r ắc lượn g , m m y đo, ch iếc k im qu a y v ọt qu a v ạch đỏ Ôn g t a r a lện h lập t ức lên x e v ch ú n g t ôi n h a n h ch ón g r ời v ù n g ph ụ cận v ụ n ổ” Kết t h ú c ch iến dịch diễn t ập h ạt n h â n , T h iếu t Kh u -dép đích t h â n Bộ t r ưởn g Bộ Qu ốc ph òn g g ắn h u â n ch ươn g Lê-n in , t h ă n g v ượt cấp lên t h ượn g t Còn ch i t iết cu ộc diễn t ập n h a n h ch ón g ch ìm t r on g bón g t ối, x ếp v o h ạn g bí m ật qu â n cấp ca o n h ất Liên X ô v t k h ơn g a i n h ắc đến n ó T c h ại sâ u xa , di h oạ ba đời V ì y cầu bảo v ệ m ật , t ất bin h lín h sỹ qu a n t h a m g ia cu ộc t h n g h iệm n y k h ôn g t h a m g ia m ột cu ộc điều t r a n o Nh ữn g h sơ, bện h v iện bị ch y t r on g v ụ n ổ Đầu t h ập n iên côn g bố số k h ó có t h ể t ưởn g t ượn g : t r on g n g h ìn qu â n n h â n t h a m g ia diễn t ập t ại T r ốt -sk i, h iện ch ỉ 0 n g ười sốn g , m ột n ửa t r on g số g n h ận t h ươn g t ật độ m ột v độ h a i ,5 % qu â n n h â n bị bện h v ề t im m ạch ; ,5 % bị bện h v ề t iêu h oá , ,5 % bị bện h m u t r ắn g v bện h di t r u y ền Nă m 9 , m ột đà i t ưởn g n iệm dựn g n g a y t r ên k h u đất m t r ước đâ y t r u n g t â m v ụ t h h ạt n h â n , n g y t h n g h n g n ă m ch ọn n g y t ưởn g n iệm n h ữn g n ạn n h â n t r on g v ụ t h h ạt n h â n t ại T r ốt -sk i, Sa -m i Pr a -din -sk i v Cr a -n ơ-da 109 Có lẽ trời có mắt thật! C ó qu ốc g ia k in h t ế, k ỹ t h u ật ph t t r iển sớm , n ên có qu â n đội h ù n g m ạn h h ơn n ước k h c Đá n g lẽ n ên g iú p đỡ n ước n g h èo, n ước ch ậm ph t t r iển n h ưn g h ọ lại n g ạo m ạn , đe doạ, x â m lược, cướp bóc Lã o T n ói: T h iên ch i đạo: T ổn h ữu dư, bổ bất t ú c, Nh â n ch i đạo: T ổn bất t ú c ph ụn g h ữu dư T ạm dịch : “ Đạo t r ời, bớt ch ỗ t h ừa bù ch ỗ t h iếu ” ; Đạo n g ười, bớt ch ỗ t h iếu , đắp v o ch ỗ t h ừa ” “ Hoạ m ạc đại bất t r i t ú c” T ạm dịch : “ Lòn g t h a m k h ơn g đá y , lòn g m k h ôn g biết đủ; “ t h a m v ô n g ần đại h oạ t r on g đời” Sa u đâ y m ột ch u y ện t x a x ưa : “ Nă m đế qu ốc Môn g Cổ h ù n g m ạn h đá n h đâ u t h ắn g (t r V iệt Na m ) v Ku -bơ-la i Kh a n lớn t iến g đòi cốn g n ạp Mơn g Cổ dù n g 0 t u t h u y ền cù n g n g h ìn lín h đổ lên Bắc Ky u sh u cá ch T â y Na m T ô-k y -ô 0 k m - m ột v ù n g qu ê sầm u ất có 0 dâ n Qu â n Môn g Cổ g iết h ết dâ n đảo T a -ca -si-m a Ha i t u ần lễ sa u , t ất cá c ch iến t h u y ền Môn g Cổ bị bã o Ka -m i-ca -da n h ấn ch ìm x u ốn g biển Lần t h ứ h a i, n ă m , Môn g Cổ dù n g 4 0 t u t h u y ền v ới n g h ìn qu â n t iến h ướn g v ịn h I-m a -r i; đột n h iên , m ột bã o có sức m ạn h t r ên 0 k m /g iờ n h ấn ch ìm 0 t u t h u y ền v t r ên 0 n g h ìn qu â n lín h Mơn g Cổ” Ng ười dâ n Nh ật Bản n ói: “ Có lẽ t r ời có m t h ật !” 110 Kỳ diệu văn hố phương Đơng (Ứn g dụn g ch o v u i) T x a x ưa , t ổ t iên ch ú n g t a dự n n h ữn g k iện lớn x ảy r a đối v ới n g ười, v ù n g lã n h t h ổ, qu ốc g ia h oặc m ột t ổ ch ức… Dưới đâ y ch ỉ m ột t r on g n h iều ph ươn g ph p V ă n h ố ph ươn g Đơn g m t c g iả n lên m v í dụ t h eo h n g ca n (1 n ă m ) Nă m Giá p T h â n V iệt Na m , n ă m 4 - Giá p T h â n - Đội V iệt Na m t u y ên t r u y ền g iải ph ón g qu â n r a đời Nă m - Giá p Ng ọ, ch iến t h ắn g Điện Biên Ph ủ Nă m - Giá p T h ìn , m iền Bắc bắn r m y ba y Mỹ đầu t iên (ch iến t r a n h ph h oại Mỹ) Nă m - Giá p Dần , g iải ph ón g Ph ước Lon g , ch u ẩn bị ch o g iải ph ón g t oà n m iền Na m - (còn n h iều v í dụ k h c) Hoa Kỳ t h eo h n g ch i (1 n ă m ) n h ữn g n ă m T ỵ Hoa Kỳ Sa u đâ y v í dụ: - Mỹ t h a m g ia Ch iến t r a n h T h ế g iới lần t h ứ I: Ng y t h n g n ă m , n ă m Đin h T ỵ, Đức ph t độn g ch iến t r a n h t u n g ầm k h ôn g g iới h ạn , Mỹ cắt đứt qu a n h ệ n g oại g ia o v ới Đức Ng y t h n g n ă m , Mỹ ph t độn g ch iến t r a n h ch ốn g Đức Ng y t h n g , qu â n Mỹ đặt ch â n đến ch â u  u - Mỹ t h a m g ia Ch iến t r a n h T h ế g iới lần t h ứ II: Sa u g iá p - n ă m , n ă m (n ă m T â n T ỵ, Nh ật n ém bom T r â n Ch â u Cản g ) Mỹ t h a m g ia Ch iến t r a n h T h ế g iới t h ứ II - Mỹ t h a m g ia Ch iến t r a n h T r iều T iên : Sa u g iá p - n ă m , Mỹ ạt đổ qu â n t ấn côn g Bắc T r iều T iên , đến n ă m - n ă m Qu ý T ỵ t h ì đìn h ch iến - Mỹ x â m lược m iền Na m V iệt Na m : lại m ột lần n ữa - n ă m sa u n ă m - n ă m Ất T ỵ Mỹ ạt đưa qu â n x â m lược m iền Na m V iệt Na m - Sự k iện n g y 1 t h n g n ă m 0 - n ă m T â n T ỵ m “ r u n g ch u y ển ” t n n ước Mỹ Nếu t ín h t n ă m - n ă m T â n T ỵ đến n ă m 0 T â n T ỵ n ă m , v ừa đú n g m ột lục n g h i; đến - Qu ý T ỵ, Mỹ lại g ặp h ạn m ới… đến n ă m 2 - Ất T ỵ h oặc n ă m Đin h T ỵ ph ải lưu ý … Nh ữn g k iện t h ời g ia n t r ên k h ôn g ph ải n g ẫu n h iên m có v ận độn g t r on g “ h ộp đen ” t h u y ết t iếp cận h ệ t h ốn g t r on g v ũ t r ụ Nếu a i h iểu v ă n h oá ph ươn g Đôn g , g iải t h ích t h eo v ă n h oá ph ươn g Đôn g ch ắc ch ắn r ằn g n g h iên cứu n h iều k iện liên qu a n k h c n h iều n ước k h c Biết t r ước để lo ch u ẩn bị ch o dâ n v t ìm cá ch h ạn ch ế t h iệt h ại đến m ức t h ấp n h ất Đặc biệt n g ười t h ủ lĩn h k h ôn g ch ủ qu a n , n g ạo m ạn m ch o h ạn n ặn g t h êm , dâ n k h ổ t h êm , t h ậm ch í t h ảm h oạ ch ồn g ch ất t h ảm h oạ… h oặc k h ôn g ch ớp t h ời g ià n h ph ần lợi ch o đất n ước m ìn h 111 Qua thuyết Âm dương ngũ hành pháp, Italia thắng đương nhiên Báo Khoa học Đời s ống đăng m ột s ố vận dụng văn hố phương Đơng vào dự báo bóng đá giới TS Nguyễn Chu Phác Sau xin nêu hai - Số 10-7-2006 14-7-2006 (để tránh “cá độ”, tác giả giữ bí k hơng viết hết N h iều n g ười V iệt Na m t a có cảm t ìn h v ới Br a x in m ột đội bón g có k ỹ t h u ật t ốt , ứn g x t r ên sâ n cỏ h a y , n ếu t h ắn g cũ n g x ứn g đá n g Nh ưn g x ét v ề v ận m ện h t h ì lợi t h ế Ph p h ơn h ẳn Br a x in m ện h đại lâ m m ộc, t h ì Kim k h ôn g k h ắc đại lâ m m ộc Ph p m ện h đại t r ạch t h ổ t h ì Mộc cũ n g k h ôn g k h ắc đại t r ạch t h ổ Nh ưn g Ph p có lợi n ă m 0 - Bín h T u ất - ốc t h ượn g t h ổ, t h ế lưỡn g t h ổ t h n h sơn - Ph p h ơn Br a x in điểm n y T h eo sá ch V iên T h iết Cươn g (T r u n g Qu ốc) Br a x in m ện h Nh â m T u ất h ệ số , Ph p Kỷ Dậu , h ệ số ,5 V ề điểm n y Br a x in h ơn Ph p dẫn t ới t h ế t r ận g iằn g co Nh ưn g v òn g đấu n y k h ơn g có h V ậy x em x ét t h eo địn h m ện h t h ì Ph p h ệ số , Br a x in h ệ số Ng h ĩa n ội Ph p có m ột ph ần lủn g củn g , n h ưn g n g oại đem v ề lợi liền t iền , t ìn h v ch ức (h oặc t ước) Cu ối cù n g v ận Ph p v ượt lên v t h ắn g T h ật t iếc ch o Br a x in n h ưn g số ph ận n h t h ế biết m sa o T r ận đấu g iữa Đức v It a lia , n h iều n g ười cũ n g t iếc ch o Đức n h ưn g x ét v ề m ện h t h ì t h : It a lia m ện h Bín h T u ất - ốc t h ượn g t h ổ Đức m ện h Ca n h Ng ọ - lộ bà n g t h ổ, t u y k h ôn g bị Mộc k h ắc, n h ưn g It a lia lại T h ổ Nă m 0 , ốc t h ượn g t h ổ lại g ặp T h ổ Lưỡn g t h ổ t h n h sơn It a lia h ơn h ẳn Đức điểm n y Kh ôn g n h ữn g t h ế Bín h ph Ca n h , Đức lại t h iệt m ột điều n ữa T h eo V iên T h iết Cươn g , m ện h Đức h ệ số ,5 , m ện h It a lia h ệ số ,6 It a lia lại h ơn Cu ối cù n g t a x em x ét qu a t h u y ết địn h m ện h t h ì It a lia lại h ệ số m ặc dầu n ội có ch u y ện r iên g n a n g iải, bất h oà , n h ưn g t h a y đổi bù lại Còn Đức h ệ số , lại bị k h ẩu t h iệt , t h ị ph i v t a i v ại… Nh v ậy , Đức t h u a r õ r n g Học t h u y ết v ă n h ố ph ươn g Đơn g cũ n g g óp ph ần a n ủi Br a x in v Đức, â u cũ n g số ph ận m a y m ắn h a i đội Còn t r ận Ch u n g k ết Ph p - It a lia , v ề m ặt â m dươn g n g ũ h n h ph â n t ích đội It a lia n h t r ên n h ưn g x ét v ề qu k h ứ, It a lia v ô địch n ă m - Giá p T u ất , n ă m - Mậu Dần v - Nh â m T u ất Nh v ậy , It a lia có lần v địch v o n ă m T u ất V ề đội Ph p cũ n g ph â n t ích t r ên v m ột lần v ô địch v o n ă m 9 - Mậu Dần Ng y t r ận đấu Ch u n g k ết /7 /2 0 t ức n g y /6 - Ca n h T ý - bích t h ượn g t h ổ n g y Bảo Nh ật - đại cá t t u y ệt đẹp W or ld Cu p Cứ x em x ét ph â n t ích h a i đội It a lia v Ph p t r ên t a t h că n g t h ẳn g m ức n o v ph ần t h ắn g t h u ộc v ề a i! T h u y ế t â m dươn g n gũ h n h v ới wor l d cu p i t a l i a l ần v ô địch n ă m t u ất T r ên số bá o Khoa học Đời s ống r a n g y /7 /2 0 , t r on g bà i “ Qu a t h u y ết  m dươn g n g ũ h n h : Ph p, It a lia t h ắn g đươn g n h iên ” , T S Ch u Ph c ph â n t ích qu a v ề cục diện t r ận đấu ch u n g k ết Cu ối cù n g số ph ận m a y m ắn m ỉm cười v ới It a lia W or ld Cu p k ết t h ú c, Khoa học Đời s ống t r â n t r ọn g g iới t h iệu đơi dòn g m ạn bà n ơn g v ề t h u y ết â m dươn g n g ũ h n h ứn g dụn g v o W or ld Cu p Cá c lần W or ld Cu p t r ước, t ôi v iết m ột số bà i dự bá o t r ước t r ận đấu Nh ưn g m n ă m g ần đâ y , t ìn h h ìn h “ cá độ” bón g đá n h iều , n ên t ôi v iết bà i k ín h ơn V í dụ bà i “ Ph p, It a lia t h ắn g đươn g n h iên ” , t có g ợi ý v ề t r ận ch u n g k ết Ph p - It a lia Gợi ý t h ứ n h ất : Ph p, Kỷ Dậu - đại t r ạch t h ổ t h ì m ộc k h ôn g k h ắc đại t r ạch t h ổ It a lia , Bín h T u ất - ốc t h ượn g t h ổ Nă m n a y 0 , Bín h T u ất t h ổ lại ph ù n g t h ổ, điều n y dẫn t ới t r ận đấu g a y g o că n g t h ẳn g T h eo V iên T h iết Cươn g t h ì Ph p h ệ số ,5 , It a lia h ệ số ,5 It a lia h ơn Ph p điểm n y T h eo t h u y ết địn h m ện h n ă m 0 , Bín h T u ất : Ph p h ệ số , It a lia h ệ số Số ph ận m a y m ắn đến t a y It a lia , m ặc dầu có ch u y ện r iên g n a n g iải, bất h oà n h ưn g It a lia bù lại có t h a y đổi t h u ận lợi Gợi ý t h ứ h a i, It a lia h a i lần v ô địch W or ld Cu p đú n g v o n ă m T u ất : - Giá p T u ất v n ă m - Nh â m T u ất Nă m n a y 0 Bín h T u ất V ậy It a lia ba lần v ô địch v o n ă m T u ất T h ật k ỳ diệu ! Có điều h ạn ch ế t ôi v ẫn ch ưa t ìm r a cá ch t ìm t ỷ số m ỗi t r ận Điều n y cũ n g đú n g n h A Ein st ein n ói: “ Điều ch ú n g t a biết ch ỉ g iọt n ước, điều k h ôn g biết m ên h m ôn g n h biển cả” T u y n h iên , t r on g k h oa h ọc A Ein st ein k h ôn g ch t r ò x ú c x ắc Ng h iên cứu ứn g dụn g t h u y ết â m dươn g n g ũ h n h v o W or ld Cu p ch o v u i, n h ưn g ch ất t r iết h ọc cổ ph ươn g Đơn g có t h ể n g h iên cứu ứn g dụn g : dụn g n h ữn g v ấn đề lớn h ơn n h iều V ì v ươn g đạo (?) Nói n g ũ h n h t ươn g sin h t h ì n h iều sá ch ph â n t ích Nh ưn g n g ũ h n h t ươn g k h ắc, t ươn g v ũ , t ươn g h oà t h ì sá ch v iết V í dụ: Giá p Ng ọ, Ất Mù i - sa t r u n g k im v Nh â m T h â n , Qu ý Dậu - k iếm ph on g k im t h ì k h ơn g bị Hoả k h ắc T r on g W or ld Cu p 0 , có r ất n h iều cặp t ươn g sin h v t ươn g k h ắc n h v ậy Ch ẳn g h ạn n h t ươn g sin h có Ir a n m ện h Hoả, Mêh icô m ện h T h ổ Hoả sin h T h ổ, v ì t h ế Mêh icô t h ắn g đươn g n h iên T ươn g k h ắc có Mỹ v CH Séc Mỹ m ện h Hoả, CH Séc m ện h T h u ỷ T h u ỷ k h ắc h oả n ên CH Séc t h ắn g Ng oà i r a có đội bón g Bín h T h ìn , Đin h T ỵ - sa t r u n g t h ổ; Giá p Ng ọ, T â n Mù i - lộ bà n g T h ổ; Mậu T h â n , Kỷ Dậu - đại t r ạch t h ổ k h ôn g bị Mộc k h ắc Đã t h ế “ lưỡn g t h ổ t h n h sơn ” (t ức r ất đẹp) Lại n ữa , Mộc k h ắc T h ổ t h ì T h ổ Kim T h u ỷ lại k h ắc Hoả V ề điều n y n g h iên cứu v ề đời v n g ười t h ì có n h iều điều ph ải su y n g ẫm Lại n ữa , t h n h ca n , Bín h ph Ca n h (It a lia - Bín h T u ất , Đức - Ca n h Ng ọ) n h ưn g Nh â m lại ph Bín h Ấy ch ưa t ín h đến t r ườn g h ợp k h ôn g k h ắc bị t ươn g v ũ n ữa 112 Tuổi Quý Tỵ (1953-2013) T u ổi Qu ý T ỵ, có Ất T ỵ, Đin h T ỵ, Kỷ T ỵ, T â n T ỵ v Qu ý T ỵ Mỗi t u ổi T ỵ có n a m , n ữ k h c n h a u , có t h n g , n g y , g iờ sin h k h c n h a u v t ướn g m ạo… k h c n h a u T c g iả ch ỉ n t u ổi Qu ý T ỵ (sá ch n y r a n ă m Qu ý T ỵ) T u ổi Qu ý T ỵ có h n g t r iệu n g ười Do bà i đâ y cũ n g r ất t ươn g đối, đú n g m ột ph ần v ới n g ười n y , ch ưa đú n g v ới n g ười k h c Sa u đâ y x in n v ắn t t u ổi Qu ý T ỵ ch o v u i Nếu sin h v o m ù a t h u , đơn g t h ì n h iều n g ười g ià u có, su n g sướn g Nếu sin h v o ba n n g y cà n g t ốt , qu a n h ệ v ới n g ười qu y ền qu ý … T r ườn g h ợp k h c t h ì đa đoa n , v ất v ả, n h ưn g có â m đức, x a qu ê t h ì m ă n t ốt v t h ọ, n h ưn g cũ n g ph ải t r u n g v ận t r m ới t ụ t i (t iền ) Nh iều n a m g iới lấy v ợ n h g ià u , g ia g iá o, n h bên h ọ v ợ Na m g iới sin h t h ì n ă m n a y ch ú ý ph ải n h ịn , n h ẫn , t r n h t h ị ph i k h ẩu t h iệt , g ia đạo có ch u y ện bất h oà , r a n g oà i v qu a n cũ n g cần n h ẫn , k h ôn g cạn h t r a n h t h ì t h a n h t h ản Nữ g iới sin h n ă m n a y ch ú ý có g iỗ m ù a h è v cu ối t h u h oặc sa n g đôn g , ph ải qu a n t â m đến g iỗ, có n g ười x a v ề, ch ồn g có bận r ộn đừn g g h en t u ôn g m ệt lòn g … m ă n t h ì m ù a h è v t h u m ới đạt … Nguyễn Chu Phác T iến sỹ Kh oa h ọc Hội Nh v ă n V iệt Na m : -0 -1 9 Hội Nh v ă n Hà Nội: -1 -1 9 Hội Nh iếp ản h Ng h ệ t h u ật Hà Nội: -1 -2 0 * T c ph ẩm ch ín h x u ất : - Ng ười qu a v ù n g n ắn g (t r u y ện v ừa , NX B QĐND ) - Miếu T h ần T r u n g (t r u y ện v ừa , NX B Kim Đồn g , t i lần hai - 007 ) - Hà i cốt cu ối cù n g (T iểu t h u y ết , NX B T h a n h n iên 9 , t i lần h a i -2 0 , t i lần ba - ) - Lật n g ược đời n g ười (T iểu t h u y ết , NX B T h a n h n iên 9 ) - Ng ười bị m a m (T ập t r u y ện NX B QĐND 9 ) - T ìm h iểu ph ươn g ph p t iếp cận n g ười t h eo qu a n điểm t r iết h ọc ph ươn g Đôn g (NX B Hội Nh v ă n Hà Nội 9 ) - T r on g ch iến h o Điện Biên Ph ủ (T ập t r u y ện , Nh x u ất QĐND 1994) - Học v õ t ướn g V ũ (T r u y ện k ý , NX B Hà Nội 9 ) - V ì n g ười h ã y g iú p n g ười (NX B T h ế g iới 9 ) - T iến g g ọi (T ập t r u y ện , k ý , NX B V ă n h ọc 9 ) - T ản bú t (NX B V ă n h óa T h ôn g t in 0 ) - T ướn g V ươn g T h ừa V ũ n ă m t h n g cu ộc đời v bin h n g h iệp (đồn g t c g iả T r ịn h Ng ọc Ng h i, NX B Hà Nội 0 ) - Đồn g đội (T r u y ện k ý , NX B QĐND 0 ) - Noon g Nh a i - Điện Biên Ph ủ (T iểu t h u y ết , QĐND 0 , t i lần h a i NX B Hội Nh v ă n 0 ) - Hà n h t r ìn h t h iên g liên g t ìm h i cốt liệt sỹ (đồn g t c g iả Đại t Hà n T h ụy V ũ , NX B V ă n h óa T h ôn g t in 0 ) - Ch u y ện k ể v ề T ướn g V ươn g T h ừa V ũ (T r u y ện k ý QĐND ) - Nh â n qu ả (T ập t r u y ện , NX B Hội n h v ă n ) t i lần t h ứ h a i - Một số t r u y ện n g ắn in ch u n g t r on g cá c t ập: Kỷ n iệm sâ u sắc t r on g đời đội (T ập – NX B QĐND 9 ); Lửa ch y Cá t Bi (NX B QĐND ); 5 n g y Bã o T p (NX B V ă n h ọc ); Lửa ấm (NX B T h a n h n iên 9 );… * T c ph ẩm g iải t h ưởn g : Văn: - T iến g g ọi (T r u y ện n g ắn , T ạp ch í V ă n n g h ệ Qu â n đội ) - Ôi a i n oọn g V iệt (T r u y ện n g ắn , Hội Nh v ă n 9 ) - T h ảm h ọa m a t ú y (Ph ón g sự, Bá o QĐND 9 ) Kịch ph im : - V ũ k h í t ự m (Bằn g k h en Liên h oa n ph im X HCN ) - Nh ữn g n g ười qu y ết t (đồn g t c g iả v ới đạo diễn Ph ạm Hu y ên , g iải Ba - Liên h oa n ph im t oà n qu ốc lần t h ứ X I; g iải Bá o ch í t n qu ốc v g iải Hội điện ản h V iệt Na m 9 ) - Là n g Hữu Ng h ị (Giải n h ất Đà i V T T HV N 9 ) Ản h n g h ệ t h u ật : - T c ph ẩm : Cô g i Qu ản g Nin h (T r iển lã m t ại T ô-k y -ô, Nh ật Bản v t ặn g ph ẩm cu ộc t h i EA RT H V ISON 0 - T ầm n h ìn t r i đất ) - T c ph ẩm : Qu y ền lực (T r iển lã m t ại Br a x in 0 ) - Một số t c ph ẩm t r iển lã m t ại Hà Nội cấp bằn g ch ứn g n h ận ... Ja w a h a r la i Ner h u (1 8 -1 ) v Ein st ein (1 -1 5 ) - 50 51 - 112 Giải thích số từ ngữ T h eo T điển t iến g V iệt , T r u n g t â m T điển Ng ôn n g ữ h ọc - V iện Kh oa h ọc X ã h ội V... t ôi bỏ r ồi Ng h ĩa ốm t h ì ph ải ch ữa bện h - Thưa cụ, bát nhang bệnh nhân? - Đú n g , cá c điện t h - Chính người thờ cúng cụ chữa bệnh? - V â n g , bâ y g iờ k h ỏi r ồi t h ì n g ười... h a n h Cá c n g h iên cứu t iến h n h t r on g bện h v iện số t ại Má t -x cơ-v a ch o t h n h ữn g ch ẩn n Đg i-u n -n a so v ới ch ẩn n y h ọc h iện đại t r ù n g k h ớp n h a u t r ên % V
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân Quả Nguyễn Chu Phác, Nhân Quả Nguyễn Chu Phác, Biết ơn anh Tào Mạt, Lạ lùng người con gái 30 năm canh giữ bên mộ cha, Cụ Nguyễn Đức Cần trong cuộc sống hôm nay, Làm thế nào để hấp thụ năng lượng chữa bệnh một cách tốt nhất?, Tần Cối - Nhạc Phi, Vong nhập được miễn thi, Kỳ lạ chuyện “mượn xác nữ sinh” tìm về đúng nhà liệt sỹ, Hành trình tìm liệt sỹ Phan Thương, Dùng đầu lâu để cắm bút, Tự chặt một đốt ngón tay, Tấm lòng của thầy, Nhà bỏ hoang vì bảy người chết liên tục, Không nên học nghề phù thủy, Bất nhẫn tiểu sự thành đại sự, Vụ án dì ghẻ giết con chồng, Mười năm vẫn không thoát tội, Ác giả ác báo, Truy lùng “bóng ma” đang bao trùm lên ngôi làng có những cái chết bí ẩn, Thực hư chuyện “thánh thần nổi giận vật chết mấy chục người ở Hà Nội”, Đào bới mộ cổ và sự “nổi giận” của vong linh vua Trần Nghệ Tông, Con điên và nỗi đau khổ của người cha, Thư ngỏ gửi các linh hồn liệt sỹ và tân bộ trưởng trên dương thế, Mười cô gái Đồng Lộc, Bệnh tóc tổ quạ, Chữa bệnh cho thai nhi, Phá thai hơn một tháng tuổi, Bà ơi là bà ơi!, Ăn cháo đá bát, Trời ơi! Con gái…, Chùm thơ tìm mộ liệt sỹ, Lời thề với người con gái, Chỉ tại con gà và miếng thịt gà, Rắn thật sợ rồng giả, Bí quyết sống lâu, Hậu sinh khả úy, Phút cuối đời của Napôlêông và Hítle, Qua thuyết Âm dương ngũ hành pháp, Italia thắng là đương nhiên, Tuổi Quý Tỵ (1953-2013)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn