Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

17 486 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 06:10

M¤N TO¸N LíP 1 Gi¸o viªn: Ng« thÞ hång thanh Tr­êng tiÓu häc Phó L©m 2 KiÓm tra bµI cò 8 =+ 1 4 =+ 5 9 =- 0 9 =- 3 9 9 9 6 1. §iÒn sè vµo To¸n : PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 1 10 9 + 1 = 10 1 + 9 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 8 2 10 8 + 2 = 10 2 + 8 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 7 3 7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 5 + 5 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 1 + = 109 2 + 8 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 3 + = 107 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 [...]... + 1 10 10 10 10 10 10 b) 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 8 - 2= 7 - 9 - 1 = 8 6 3 = 4 Bµi 1 : TÝnh b) 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 8 - 2= 7 - 9 - 1 = 8 6 3 = 4 Sè ? Bµi 2 : 7 +5 2 +0 7 -1 10 8 6 -2 +4 4 +1 +1 9 Bµi 3 : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 7 + 3 = 10 1 + 9 = 10 3... ? Bµi 2 : 7 +5 2 +0 7 -1 10 8 6 -2 +4 4 +1 +1 9 Bµi 3 : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 7 + 3 = 10 1 + 9 = 10 3 + 7 = 10 8 + 2 = 10 6 + 4 = 10 2 + 8 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 . céng trong ph¹m vi 10 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 5 + 5 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 1 + = 109 2 + 8 = 10. ph¹m vi 10 9 1 10 9 + 1 = 10 1 + 9 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 8 2 10 8 + 2 = 10 2 + 8 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 7 3 7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 PhÐp
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10, Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10, Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

Từ khóa liên quan