Ebook Một số vấn đề về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội: Phần 2

158 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2020, 01:56

Mời các bạn cùng tham khảo tiếp cuốn sách Một số vấn đề về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội qua phần 2 sau đây. Một số bài viết của tác giả đã đi sâu phân tích, lý giải thực trạng, nêu lên những mặt được và chưa được; những nguyên nhân hạn chế và đề xuất những giải pháp góp phần vào việc tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong điều kiện hiện nay. MỘTsó VẤNĐỂ VỀĐỔI MỚI Tổ CHỨC HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI Chương II CHỨC NẢNG, NHIÊM vụ, QUYỂN HẠN VÀ CẤU T ổ CHỨC CỦA v Ắn p h ò n g q u ố c h ộ i I Cơ s ỏ XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ , QUYỂN HẠN VÀ Cơ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI Những vấn để có tính ngun lý xác lập chức nảng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan a Chức năngy nhiêm vụ, quyền han cấu tổ chức quan p h ả i b nguồn từ yêu cầu m thực tiễn đòi hỏi (hay goỉ **sứ mênh** đời) Theo nguyên lý này, thực tiễn đặt loại nhiệm vụ chiến lược dài hạn nhiệm vụ chiến thuật ngắn hạn, cần thiết lập quan để đảm đương trách nhiệm giải vấn đề mà thực tiễn yêu cầu Trên sỏ đó, 170 Chương II Chửc náng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chửc VPQH thực tiễn xác lập chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn ổn định thời gian dài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có tính lâm thồi cho loại quan mà thực tiễn cần thiết lập Cũng có nhu cầu cụ thể, m tra o cho q u a n , tổ chức n h ữ n g chức n ả n g , n h iệ m vụ, quyền hạn có tính chất khơng chuyên trách, kiêm nhiệm b, Quyền hạn p h ả i tương xứng vớỉ nhiệm vựy phù hợp vớí chức tương thích vớỉ mơ hình cấu t ổ chức Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức phải bát nguồn từ chức (những phương diện hoạt động chủ yếu) Nhiệm vụ đặt phải phù hỢp với chức đà xác định Để thực nhiệm vụ, phải có nhừng quyền hạn bảo đảm thực nhiệm vụ Quyển h n p h ả i tương x ứ n g vối nhiệm vụ coi \ ô n g cụ quyền /ự c” để triể n k h a i thực chức n ă n g , n h iệ m vụ MỐI q u a n hệ chức năng, n hiệm vụ, qu yền h n với câ'u tổ chức máy mối quan hệ lôgic, biện chứng Chức náng, nhiệm vụ, hạn tiền đề cho việc xác lập cấu, tổ chức máy Cơ cấu tổ chức máy sở, điều kiện để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn c Chức nảngy nhiệm vụ, quyền hạn cấu tô chức p h ả i bảo đả m tỉnh đôc lập so với chủ th ể khác Nguyên lý bảo đảm để câu tổ chức, hoạt 171 MỘTSố VẤNĐẾ VỀĐỔI MỚI Tổ CHỨC HOẠTĐỘNGCỦA QUỐC HỘI động quan mang tư cách chủ thể độc lập, nhân danh thẩm quyền trao, tự chịu trách nhiệm trước quan thành lập trước pháp luật Việc xác định rành mạch tính độc lặp vế cờ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan dấu hiệu quan trọng để phân biệt phạm vi, phương diện hoạt động quan với quan khác để tránh chồng chéo, lẳn lộn thẩm quyền d Việc xác lập chức năng, nhiệm vUy quyên hạriy cấu t ổ chức cho quan p h ả i bảo đ ả m sư h ài hồ, đơĩ, tương thích; bảo đảm tỉn h n h ấ t quán hệ thống chỉnh th ể n hất đ in h Nguyên lý bảo đảm bình đẳng địa vị chủ với chủ thể khác cấp đưỢc thê qua việc thiết kế mơ hình cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ, hạn Điểu bảo đảm cân đơi, quán việc phân công chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn thành phần chỉnh thể, tạo khả phát huy sức mạnh riêng, hoà đồng sức mạnh chung chỉnh thể d, Bảo đàm điều kiệìiy ph ơn g tiện cần th iết d ể quarty t ổ chức thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn minh Tức là, quan, tổ chức phải có cấu tổ chức hoàn chỉnh; 172 Chương II Chức nảng, nhiệm vụ, hạn cấu tổ chức VPQH có máy lãnh đạo; có đơn vị cả'p dưới; cán bộ, nhân viên giúp việc; có trụ sở làm việc; có tài khoản, dấu Cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ, hạn cấu tể chức Văn phòng Quốc hội Từ vấn đề có tính ngun lý nêu trên, việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn câu tổ chức Văn phòng Quốc hội bắt nguồn từ sở sau đây: a Yêu cầu tham mưu, phục vụ chức năng, nhiệm vụ, quyên han Quốc hội Để thực đưỢc chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Qc hội phải tự tổ chức quan trực thuộc máy giúp việc cho Sự đòi Văn phòng Quốc hội xuất phát từ yêu cầu bảo đảm phục vụ cho Quốc hội thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật Mơ hình tổ chức tính châ't tham mưu, phục vụ máy giúp việc (tức Vàn phòng Qc hội) phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ thể mà tham mưu, phục vụ Đây vâ'n đề có tính định việc xác lập cấu tổ chức xác clỊnh cẩc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Quổb hội theo tuyến quan hệ tương ứng 173 MỘTSố VẤNĐỀ VẾĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỬAQUỐC HỘI ò Phương diện hoai động c h ế độ làm việc cùa Quốc hội Các phương diện hoạt động Quốc hội chức Quốc hội Theo quy định pháp luật, Quốc hội có chức náng lập pháp, giám sát tối cao định vấn đề quan trọng đất nước Do đặc điểm quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân nưóc, nên Q'c hội làm việc theo chẽ độ hội nghị Hai nội dung có tính đặc thù chi phỗi mạnh mẽ đến công tác tham mưu, phục vụ máy giúp việc Từ đặt nhừng yêu cầu việc xác lập cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy c Phương thức t ổ chức qu an Quốc hôi Theo quy định Luật Tổ chức Quốc hội, quan Quôb hội bao gồm: ỷ ban thưòng vụ Quốc hội, Hội đồng d â n tộc, uỷ b a n củ a Quốc hội b a n ỷ b a n th ò n g vụ Quốc hội Vì vậy, để t r i ể n k h a i th ự c h iệ n chức tham mưu, phục vụ quan này, với tư cách máy giúp việc Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phải t h n h lập đơn vỊ tương ứng Chức n ă n g , n h iệ m vụ, q u y ền h n củ a đơn vị n y p h ả n n h n h ữ n g k h ía c n h cụ th ể chức n n g , n h iệ m vụ, quy ền h n c ủ a V ă n p h ò n g Quốc hội 174 Chương II Chức náng, nhiệm vụ, hạn ccf cấu tổ chửc VPQH d N hiệm vuy quyền hạn th àn h p h ầ n cấu t ổ chức Quốc hội Do việc phân cơng Quốc hội ỷ ban thưòng vụ Quốc hội, quan Quốc hội ỷ ban thường vụ Quỗc hội có chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng Do vậy, việc tham mưu, phục vụ Văn phòng Quốc hội t h n g q u a đơn vị c ấp dưối củ a m ình c ũ n g p h ả i đưỢc xác lập tương ứng vói chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lình vực hoạt động cụ thể, bảo đảm phù hợp tương ứng với chủ thể mà tham mưu, phục vụ d, Yêu cầu th am mưuy trợ giúp toàn diện hoạt độn g Quốc hộỉ, quan Quốc hộiy đoàn đ a i biểu Quốc hôi đ a i biểu Quốc hội Theo đó, việc xác lập cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Quổc hội xây dựng sở phân loại hoạt động Quốc hội, quan Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội theo lĩnh vực theo nhóm vấn đề có tính chun ngành Việc phân loại sở để xác lập đầu mối chủ yếu cơng tác tham miíu, phục vụ trợ giúp hoạt động Quốc hội, quan Quốc hội, đồn đại biểu Qc hội đại biểu Quốc hội Đây sỏ quan trọng đê xây dựng quy định vể chúc năng, nhiệm vụ, hạn cấu tổ chức Văn phòng Quốc hội 175 MỘTSố VẤNĐÉ VỀĐỔI MỚI Tổ CHỨC HOẠTĐỘNGCÙAQUỐC HỘI II THỰC TRẠNG T ổ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG QUÔC HỘI - NHỮNG MẶT Được VÀ CHỮA Được Khái quát trình hình thành tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ, hạn Văn phòng Quốc hội qua giai đoạn Khái quát trình hình thành phát triển tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Qc hội từ Quồc hội nước ta đòi đến nay, chia làm giai đoạn sau đây: a Giai đoan phôi th a i từ thực tiễn Sau Quốc hội khố I đòi, chưa có máy giúp việc Vàn phòng Ban thưòng trực Quốc hội dần hình thành qua giai đoạn, chưa có ván quy định máy giúp việc Quốc hội Trên thực tế, Văn phòng số cán đảm trách để giúp Ban thường trực Quốc hội giải công việc đối nội đôl ngoại Cho đến ngày 19/3/1950, vào nhu cầu công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh sơ' 38-SL cử bác sỹ Nguyễn Tấn Gi Trọng, nguyên Tổng Giám đốc Nha thơng tin giữ chức Chánh Văn phòng Ban thưòng trực Q'c hội Đầu năm 1957, Vàn phòng thành lập phòng chun mơn (Phòng Hành - Quản trị Phòng Nghiên cứu) Với cách tổ chức đơn giản vậy, chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn Ván phòng Ban thưòng trực Quốc hội chủ 176 Chương II Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chứt VPQH yếu m a n g tí n h trỢ giúp công việc h n h c h ín h cho B an thưòng trực Quổc hội b, G ỉai đoạn hình thành sở p h p lý Trên sở quy định Luật Tổ chức Quốc hội, ngày 16/01/1962, ưỷ ban thưòng vụ Quốc hội ban hành Nghị sô' 87-N Q /TV Q H việc t h n h lập V n p hò ng ỷ b a n thường vụ Quốc hội quy định tổ chức Văn phòng Theo quy định Điều Nghị quyết, chức Văn phòng ‘7à quan giúp việc ưỷ ban thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm phục vụ ưỷ ban thường vụ Quốc hội hoạt động theo quyền hạn nhiệm vụ ghi Hiến pháp Luật Tổ chức Quốc hộư\ Để thực chức đó, Văn phòng trao nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công tác phục vụ, nghiên cứu quản lý cơng việc hành Về tổ chức, Vàn phòng có vụ Vụ Hành chính, Vụ P h p c h í n h Vụ D â n Mỗi vụ có m ộ t sơ" p h ò n g tổ cơng tác Sau đó, ngày 26/8/1976, u ỷ ban thưòng vụ Quốc hội ban hành Nghị sô" 13-NQ/QHK6 việc nâng Phòng xét khiếu tố dân nguyện (thuộc Vụ Dân chính) thành Vụ Xét khiếu tố dân nguyện c G iai đoạn có diều chỉnh S a u k h i có H iế n p h p n ă m 1980 với n h ũ n g t h a y đổi tô chức m y n h nước Để đ áp ứ n g y ê u cầu p hụ c vụ Quốc hội tình hình mói, ngày 06/7/1981, Hội đồng 177 MỘTsó VẤN ĐỀ VẾ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNG CỦAQUÓC HỘI N h nưốc đ ã r a N g h ị q u y ế t sô' /H Đ N N quy đ ịn h tổ chức, nhiệm vụ Văn phòng Quổc hội Hội đồng Nhà nước Theo quy định Điều Nghị quyết, Vãn phòng Quốc hội Hội đồng Nhà nưốc có chức ‘7à quan giúp việc Quốc hội Hội đồng Nhà nước, có trách nhiệm phục vụ hoạt động Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng dân tộc uỷ ban Quốc /lội” Để thực chức này, Nghị đà trao cho Văn phòng 15 nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan chủ yếu đến cơng tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phục vụ quản lý cơng việc hành chính, v ề tổ chức, V ă n p h ò n g có đơn vị, gồm v ụ đơn vị cấp phòng Đ ến n m 1985, yêu c ầ u p h ụ c vụ, V ản p h ò n g thành lập thêm Nhà khách Phủ Chủ tịch nâng cấp trụ sở liên lạc tạ i 165 N a m kỳ khởi n g h ĩ a ( th n h p h ố Hồ Chí M in h ) t h n h P h ò n g liên lạc thành phố Hồ Chí M inh Kể t N g h ị q u y ết sô' /H Đ N N 7, chức n ă n g , n h iệ m vụ c ủ a đơn vị thuộc Ván phòng Quốc hội Hội đồng Nhà nưốc bắt đầu đươc hình thành rõ nét m d, Giai đoạn đổi Sau có Hiến pháp năm 1992 với nhiều thay đổi quan trọng, để đáp ứng nhu cầu phục vụ Quốc hội ngày cao, máy giúp việc Quốc hội phải xác định chỉnh thể thống nhất, có câu hỢp lý phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Xuất phát từ 178 Chương II Chức năng, nhiệm vụ, hạn cấu tổ chức VPQH u cầu đó, Văn phòng Quốc hội Hội đồng Nhà nưóc đổi tên thành Vãn phòng Qc hội ngày 17/10/1992, ỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị sô" 02/NQ-ƯBTVQH quy định tổ chức, nhiệm vụ Văn phòng Quốc hội Tại Điều Nghị quyết, chức Văn phòng xác định “Zà quan giúp việc Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hỢp t ổ chức p h ụ c vụ m ọi h o t đ ộ n g Quốc hội, ỷ b a n thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng dân tộc uỷ han Quốc hộV\ Nghị trao cho Văn phòng 16 nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến mặt công tác tham mưu, tổng hỢp, tổ chức phục vụ điều hành quản lý cơng việc hành chính, tổ chức, Ván phòng có 19 đơn vị, có 17 đơn vị cấp vụ đơn vị cấp phòng đ, Gỉaỉ đoạn hồn thiện m • Do q trình đổi mỏi tổ chức hoạt động Quốc hội khoá thòi kỳ đổi để giúp Quốc hội thực tốt chức mình, ngày 01/10/2003, ỷ ban th ò n g vụ Q"c hộ i ban hành Nghị sô" 417/2003/UBTVQHll quy định chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Văn phòng Quốc hội Theo đó, Ván phòng Quốc hội ‘7à quan giúp việc Quốc hội, có c n ă n g th a m m u , tổ n g hỢp tổ c p h ụ c vụ hoạt động Quốc hội, ỷ ban thường vụ Quốc hội, 179 Chương IV Một sô' kỹ náng cẩn thiết Đại biểu Quốc hội h o c h n h ấ t định Hệ th õ n g hóa van bán p h p l u ậ t việc s ắ p xếp lại văn b ản p h p luật theo m ột t r ì n h tự n h ấ t đ ịn h để ngưòi sử d ụ n g dễ dàng tr a cửu Hệ thôVig hoá văn b ả n tiế n h n h theo nội dung lĩnh vực cụ t h ể th eo từ n g thòi gian n h â t định Vi dụ: tiẽ n h n h h ệ th ô n g h óa v ă n b ản p h p l u ậ t N hà nưốc b an h n h c h ín h q u y ề n địa p h n g b a n h n h lĩnh vực đ ấ t đai lĩnh vực d â n số, k ế hoạch hóa gia đình; có t h ể hệ th ố n g hóa ván pháp luật địa phương ban hành từ năm 2000 đến n ă m 2003 MuôVi việc hệ thỗng hoá văn b ả n tiến h n h có h iệu q u ả đòi hỏi ngưòi hệ thống hóa v ă n b ả n phải d ự a t r ê n sở n h ữ n g v ăn b ản đà rà soát, tổ n g r soát, t có n h ữ n g v ă n b ả n hiệu lực k h ô n g vi p h m pháp luật để hệ thống hoá theo lĩnh vực định, Kỹ phân tích sách H o t động p h â n tích sách hoạt động vừa m a n g t ín h k h o a học vừa mang tín h thực tiễn, ln gắn vói c h í n h sách cơng cụ thể P h â n tích sách q u trìn h xử lý thơng tin Các thơng tin phân tích bao gồm th ô n g tin vể to àn quy trìn h sá ch n h thòng tin thu khâu quy trình sách , tức th n g tin liên quan đến việc hoạch định, th ự c thi đ n h giá sách cụ thể Đe tiến h n h xử lý th ô n g tin, chuyên gia phải điều tra , t h u t h ậ p t h ò n g tin, n g h iê n cứu thơng tin đ a n h ậ n xét, 313 MỘT s ó VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI t r a n h lu ậ n đ n h giá m ìn h vể th ô n g tin c h ín h sách cơng T ro n g q u t r ì n h p h â n tích c h ín h sách, n h p h â n tích p h ả i sử d ụ n g n h iề u phương p h p , kỹ t h u ậ t k h c như: phân tích hệ thống, phân tích chi phí - lợi ích, p h â n tích dự báo, th ố n g kê, xác s u ấ t p h â n tích so s n h Q uy t r ì n h c h ín h sách bao gồm b a giai đ o n : - Hoach đinh sách; - Thực thi sách; - Đ n h giá c h ín h sách P h â n tích c h í n h s c h q u t r ì n h bao q u t to n q u y t r ì n h c h ín h sác h n ê u trê n P h ấ n tích c h ín h s c h th ự c h iệ n trước k h i h n h vi c h ín h sách x u ấ t h i ệ n (trong p h â n tích dự báo v ấ n đ ề c h ín h x ầy d ự n g p h n g n c h ín h sách); tro n g kh i x ảy r a h n h vi c h í n h sá c h ( p h â n tích thực thi sách) sau sách hồn t h n h ( p h â n tích k ế t q u ả đ n h giá c h ín h sách) a, Hoạch định sách Đ giai đ o n c h ín h sách n g h iê n cứu đề x u ấ t để q u a n n h nưóc có t h ẩ m q u y ề n p h ê c h u ẩ n v b a n h n h công khai Việc hoạch đ ịn h c h ín h sách p h ả i dự a vào sau : - Đưòng lối, c h ủ tr n g n h ữ n g đ ị n h hướng c h ín h 14 Chương IV Một số kỹ nàng cẩn thiết Đại biểu Quốc hội sách Đ ảng Cộng sản Việt Nam - Các văn bẳn pháp luật liên quan đến vấn đề sách: hoạch đ ịn h ch ín h sách, cần n ắ m v ữ ng quy đinh p háp l u ậ t điều ch ỉn h lình vực liên q u a n đến ch ính sách - Cán kinh t ế - xã hội: chín h sách đề r a p h ả i c n vào hoàn cảnh kinh tế cụ thể, khòng vượt q khơng t h â p điểu kiện k in h t ế nguồn lực h iệ n có Bên c n h đó, phải tín h đ ế n yếu tơ"xã hội như: mức sống d â n cư, trình độ dân trí, ý thức ch ín h trị, xã hội, ph on g tục tậ p q u n cư d ân • Ngồi ra, hoạch đ ịn h ch ín h sách cần p h ả i n ắ m rõ bối cảnh quốc tế, c ủ a k h u vực, đồng thòi p h ả i p h ù hỢp với xu hucỉng p h t t r i ể n xã hội Quá trinh hoạch địn h sách bao g m bước sau: - Xác định vân đề cần đưa sách: việc tìm tòi xác định m ột vấn đề đ a n g đ ặ t có ý n g h ĩa q u a n trọ n g p h t triể n nói c h u n g t r ê n m ột lĩnh vực cụ th ể đó; ■Xác định mục tiêu: xác định inục tiêu mà sách cần đ t tro n g tiến trìn h giải v ấn đề nói trên; - Để giải pháp: tìm kiếm n h ữ n g giải p h p h ữ u h iệ u k h ả thi để th ự c mục tiêu đ ã đề 315 MỘT Số VẤN ĐÉ VỀ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI Trên sở lựa chọn phương án sách, quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn phương án tối ưu nhât ban hành thành sách để thực * thi Thực thỉ sách Thực thi sách giai đoạn đưa sách vào áp dụng thực tẽ sôVig nhằm đạt đưdc mục tiêu đề Đảy giai đoạn có ý nghĩa định đối vói việc thành cơng hay thất bại sách Trong giai đoạn này, cơng việc quan trọng cơng tác tổ chức thực thi sách Đó việc xây dựng cấu định trước vai trò tổ chức cá nhân, chức trách cụ thể tổ chức, cá nhân Thơng qua xác lập mơl quan hệ phối hỢp phận thực thi sách Cơng tác tổ chức thi hành sách bao g m công việc: - Cơ quan thông qua sách xác định tổ chức chủ yếu chịu trách nhiệm thực thi sách, có tổ chức cá nhân có vai trò quản lý chung tồn q trình thực thi sách, xác định nhiệm vụ tô chức, cá nhân giao trách nhiệm quản lý cho thủ trưởng tổ chức - Các tổ chức thực thi dựa nhừng nhiệm vụ cấp giao, xây dựng phương hướng biện pháp thực thi tổ chức mình, trình cấp thông qua; tiên hành 316 Chương IV Một số kỹ cần thiết Đại biểu Quốc hội công tác t ổ chức tro n g tổ chức nội c h u ẩ n bị n h ữ n g điều kiện cần thiết để thực thi sách * T o n tổ chức tro n g cấu thực th i sách triể n k h a i h o t động mình, đưa r a q u y ế t đ ịn h thuộc thẩm quyền, thực nhiệm vụ biện pháp cụ thể để điều hành trình thực thi, trì mốì q u a n hệ q u ả n lý phốỉ hợp p h ậ n t h a m gia ' Các tổ chức thực thi trì chê độ báo cáo thông tin vấn đề nảy sinh lên cấp để cấp kịp thòi biện pháp giải cần thiết - Các tổ chức định kỳ xem xét, phân tích, đánh giá q trình thực thi sách cấp Đơl vói câp cao phải có phận tổng hỢp, phân tích, đánh giá để có biện pháp điều chỉnh thích hợp Q u trình thực thỉ p h ả i đ ả m bảo yêu cầu sau: - Mục tiêu thực thi mà sách hưóng đến phải cụ thể hóa cách rõ ràng xác - Cần điều hành rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực thi xây dựng chê phối hỢp có hiệu hoạt động tổ chức - Cần điều hành sách khn khổ tổ chức có làm cho tổ chức thích ứng với nhiệm vụ mối, thơng qua việc đào tạo cán bộ, công chức tổ 317 MỘT Số VẤN ĐỂ VỀ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI chức điều chỉnh lại tổ chức máy phù hợp để tảng cưòng lực thực thi cho tổ chức - Cần đảm bảo nguồn lực tài chính, nhản lục, thông tin thời gian cần thiết theo yêu cầu sách; - Cần lưu ý đến động lực lợi ích đối :ượng thực thi sách c Đảnh g iá chinh sách Đánh giá sách việc xem xét, nhận định vê' giá trị kết thu thực thi sách Giai đoạn đánh giá sách có vị trí quan trọng quy trình sách Đánh giá sách đượ: tiến hành sở sách hoạch định thực thi, phản ánh kết giai đoạn hoạch định thực thi, đồng thòi có tác động trỏ lại hai giai đoạn Hơn nữa, đánh giá sách cho phép nhận định lại mục tiêu sách Thơng tin đánh giá sách, nhà hoạch định sách nhà quản lý có thông tin kết triển khai thực mục tiêu sách, kịp thòi điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hồn thiện sách tìm kiếm biện pháp qvản lý thích hỢp hiệu lực để thực thi sách Chính giai đoạn này, ngưòi ta có càn để xác định xem viéc tồn sách có hỢp lý hay khơng • 318 ■ • k É Chương IV Một số kỳ nàng cần thiết Đại biểu Quốc hội Để đánh giá sách cách tồn diện x c cần dựa văo tiêu chí đánh giá sau: - Tinh hiệu lực sách: tín h h iệu lực c h ín h ã • * t sách phản ánh mức độ tác động, ảnh hưởng sách thực tế, làm biến đổi trì thực tẽ theo mong muốn nhà hoạch định sách Việc đánh giá hiệu lực c ủ a c h ín h sách, tức n h ằ m t r ả lòi câu hỏi: c h ín h sách đạt kết có giá trị hay khơng? Cần lưu ý rằng, hiệu lực sách giảm sách để nhiều thường bị **chim ưào bóng tơV\ k h n g có đ n h giá, p h n x é t n gh iêm m inh Do đó» lòng tin ngưòi dân vào sách bị giảm sút sách hiệu lực cách "ươ hinh*\ - Tính hiệu chinh sách: t í n h hiệu q u ả sách là*tương quan so sánh kết sách đưa lại so với chi phí cơng sức bỏ cho kết Khi đ n h giá h iệu q u ả c h ín h s c h người t a p h ả i xác định hiệu tổng hợp sách Đó hiệu tổng hợp vể kinh tế - xã hôi sách Hiệu tổng hỢp p h ả n n h mức độ đ t k ế t q u ả k in h tẽ tác động xã hội theo mục tiêu đề vối chi phí cơng sức định Trong q trinh đánh giá sách, có nhiều tiêu khơng thể lượng hóa được, mà 319 MỘT Số VẤN ĐÉ VÉ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠT DỘNG CỦA QUỐC HỘI xác định mặt định tính, tác động xã hội, Đối với hiệu kinh tế đánh giá tiêu định lượng, thể tương quan so sánh kết thu vói chi phí bỏ - Tính hữu d ụ n g sách\ t í n h h ữ u d ụ n g c ủ a sách phản ánh mức độ vấn đề sảch giải đến đâu - Tính cơng bằng: t í n h công b ằ n g c ủ a c h ín h sách t h ể ỏ chỗ chi phí lợi ích có phân bơ cơng cá nhân nhóm người khác hay không? Sự công bao gồm hai góc độ: thứ nhất, đỗi xử khác đốì vối ngưòi khác nhau, đối xử với ngưòi giàu khác đối xử với ngưòi nghèo Một sách sè đánh giá công tiến hành chuyển dịch nguồn lực từ nhừng ngưòi giàu sang nhừng ngưòi nghèo hơn; thứ hai, đơi xử ngưòi - Tính đáp ứng yêu cầu đối tượng sách' Đánh giá tính đáp ứng sách, tức trả lòi câu hỏi: việc thực thi sách đề có đáp ứng mong mVi, nguyện vọng nhóm đơì tượng sách hay khơng? - Tính thích đ n g chinh sách h a y k ế t hỢp tính hiệu tính cơng Khi đề thực thi 320 Chương IV Một số kỹ náng cấn thiếỉ Đại biểu Quốc hội sách thưòng nảy sinh mâu thuẫn hiệu kinh tế sách việc giải vấn đề xã hội có liên quan hay u cầu cơng xã hội, Vì vậy, trình triển khai thực sách cần phải cân nhắc đảm bảo hài hòa cơng hiệu 321 MỤC LỤC Lời giới thiệu Chương I ĐỔI MỚI Cơ CẤU Tổ CHỨC VẢ PHƯƠNG THỨC HOẠT OỘNG CỦA QUỐC HỘI TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ I Vị tri, tính chất Quốc hộỉ chếtổ chức quyền lực chỉnh trị Khái quát vể vị trí, tính chất Quốc hội qua Hiến pháp năm 1946, 1959 và1980 Vị trí, tính chất Quốc hội theo Hiến pháp năm 1992 21 II Thực trạng cấu tổ chức phương thức hoạt động Quốc hội 28 Quy định pháp luật cấu tổ chức phương thức hoạt động Quốc hội 28 Thực trạng cấu tổ chức phương thức hoạt động Quốc hội qua Hiến pháp 40 III Phương hướng, giải pháp đổi cơcấu tổ chức phương thức hoạt dộng Quấc hội 322 119 Phương hưàng giải pháp đổi cấu tổ chức Quốc hội 119 Phương hướng giải pháp đổi phương thức hoạt động Quốc hội 137 Nâng cao chất lượng hiệu kỳ họp Quốc hội 158 Chương II CHÚC NẢNG, NHIỆM vụ, QUYỀN HẠN VÀ Cơ CẤU Tổ CHỨC CỦA VÂN PHỒNG QUỐC HỘI 170 I Cơ sở xác định chức nâng, nhiệm vụ, hạn cấu tổ chức Văn phòng Quốc hội 170 Những vấn đề có tính ngun lý xác lập chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức cđ quan 170 Cơ sỏ xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cấu tổ chức Vân phòng Quốc hội 173 II Thực trạng tổ chức máy Vân phòng Quốc hội Những mặt chưa dược 176 Khái quát trình hình thành tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ, hạn Văn phòng Quốc hội qua giai đoạn 176 Đánh giá thực trạng chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Văn phòng Quốc hội 1Ỡ0 323 III Phương hướng, giải pháp hoàn thỉộn chức năng, nhiệm vụ, hạn cấu tổ chức Vân Quốc hội 1Ô7 Yéu cầu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Văn phòng Qc hội 1Ơ7 Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Văn phòng Quốc hội 188 Chương III ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI I 196 Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lẩn thứ X vấn đề đặt Quốc hội việc thực chức quan lực nhà nước cao Những nội dung quan trọng Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X việc đổi phương thức thực chức Quốc hội 'í 99 Đổi phương thức thực chức cùa Quốc hội nhằm thực có hiệu nội dung bẳn Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X II 202 Đại biểu Quốc hội - Nhân tô' quan trọng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ việc thực chức Quốc hội Vị trí, tính chất đại biểu Quốc hội, tiền đề 324 208 pháp lý tạo vai trò quan trọng đại biểu Quốc hội quan quyền lực nhà nước cao 208 Vai trò đại biểu Quốc hội việc thực chức Quốc hội 210 III Các quy định Hiên pháp năm 1992 nhiệm vụ, hạn đại biểu Quốc hội Đoàn dại biểu Quốc hội 214 IV Các quy định Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát Quốc hội vế nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội vả Đoàn đại biểu Quốc hội 215 V Quy định văn pháp iuật khác vể nhiệm vụ, hạn đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hộí 221 VI Những yếu tố bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động dại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội 231 Tăng cường lãnh đạo cùa Đảng đối VỚI Quốc hội 231 Hoàn thiện quy định pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội 232 Hoàn thiện quy định pháp luật vé nhiệm vụ, hạn đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội VII Đại biểu Quốc hội chuyên trách 234 240 Một số vấn đề lỷ luận vể đại biểu Quốc hội chuyên trách 240 325 Thực trạng cấu tổ chức phương thức hoạt động đại biểu Quốc hội chuyên trách 248 Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đại biểu Quốc hội chuyên trách VIII Hoạt động tiếp xúc cửtri đại biểu Quốc hội 262 271 Nhặn thức đầy đủ vể hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội 273 Hình thức nội dung tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội phải phù hợp với điều kiện hồn cảnh cụ thể 274 Bơ' trí hợp lý thời gian dành cho hoạt động tiếp xúc cử tri 276 Tiếp thu xử lý tốt kiến nghị cử tri 277 Nâng cao kỹ tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội 278 IX Một SỐ vấn để chếđộ, chỉnh sách đại biểu Quốc hôi 279 vể khái niệm chê' độ, sách đại biểu Quốc hội 279 Thực trạng chế độ sách đại biểu 326 Quốc hội 281 Một số kiến nghị 285 Chirơng IV MỘT Số KỸ NANG CẮN THIẾT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÂP 294 I Kỳ vai trò kỹ cá nhân hoạt động quản lý 294 II Vai trò kỹ cá nhãn hoạt động lập pháp 296 III Một số kỹ nâng cá nhân đại biểu Quốc hội sử dụng hoạt động lập pháp 299 Kỹ đọc tra cứu tài liệu 299 Kỹ ghi chép 301 Kỹ lắng nghe 303 Kỹ thuyết trình 304 Kỹ xây dựng chương trình hành động 306 Kỹ nàng tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai văn pháp luật Kỹ kiểm tra việc thực Hiến pháp, pháp luật 308 310 Kỹ tổng rà soát văn hệ thống hốa văn bàn Kỹ phân tích sách 312 313 327 ... diện hoạt động đó, 183 MỘTSố VẤNĐÉ VỀĐỔI MỚI Tổ CHỮS HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI Văn phòng Qc hội đả có nhiều cơ" gắng, tích cực việc tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại Quốc hội, quan Quốc hội; góp phần. .. m tỉnh đôc lập so với chủ th ể khác Nguyên lý bảo đảm để câu tổ chức, hoạt 171 MỘTSố VẤNĐẾ VỀĐỔI MỚI Tổ CHỨC HOẠTĐỘNGCỦA QUỐC HỘI động quan mang tư cách chủ thể độc lập, nhân danh thẩm quyền... nhiệm vụ xác định - Một sô" v ấ n đề liên q u an đến chức n ả n g , n h iệ m vụ, 185 MỘT Số VẤN OỂ VỀ oổl MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNG CỦAQUỐC HỘI quyền hạn cấu tổ chức Văn phòng Quốc hội, chức danh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Một số vấn đề về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội: Phần 2, Ebook Một số vấn đề về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội: Phần 2, Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các kỳ họp Quốc hội, Cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tể chức của Văn phòng Quốc hội, Chương II Chức náng, nhiệm vụ, quyển hạn và ccf cấu tổ chửc của VPQH, II.THỰC TRẠNG Tổ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG QUÔC HỘI - NHỮNG MẶT Được VÀ CHỮA Được, Đánh giá thực trạng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vân phòng Quốc hội, Phương hưóng, giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội, Đổi mói phương thức thực hiện các chức năng của Quốc hội nhằm thực hiện có hiệu quả những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, II.ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI • NHÂN Tố QUAN TRỌNG TẠO RA BƯỚC CHUYỂN BIÊN MẠNH MẼ TRONG VIỆC THựC HIỆN CÁC CHỨC NANG Của quốc Hội, III.CÁC QUY ĐỊNH TRONG HIẾN PHÁP NẢM 1992 VỀ NHIÊM vụ, QUYỂN HẠN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐOAN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, V.QUY ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC VỀ NHIỆM vụ, QUYỂN HẠN CỦA ĐẠI BlỂU QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, Hoàn thiện các quy định của pháp luật về bầu cử dại biểu Quốc hộí, VII.ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH, Thực trạng về cơ câu tô' chức và phương thức hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách, -Tham gia hoạt động xây dựng pháp luật, VIII.HOẠT ĐỘNG TIẾP xúc cử TRI CỦA ĐẠI Biểu QUỐC HỘI, Thực trạng chẽ dộ chính sách đối vối đại biêu Quốc hội, Một số kiến nghị, II.VAI TRÒ CỦA KỸ NÀNG CÁ NHẢN TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP, Kỹ nàng ghi chép, Kỹ năng tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai vản bản pháp luật, Kỹ năng phân tích chính sách, Thực thỉ chính sách

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm