Bài giảng Chương 3: Chu trình ngân sách NN

23 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 16:58

Bài giảng Chương 3: Chu trình ngân sách NN bao gồm những nội dung về lập dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) (mục tiêu của lập dự toán NSNN, yêu cầu của dự toán NSNN, căn cứ lập dự toán NSNN, quy trình lập dự toán NSNN); chấp hành NSNN; quyết toán NSNN. CHƯƠNG CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NN 1.Lập dự tốn NSNN 1.1 Mục tiêu lập dự toán NSNN 1.2 Yêu cầu dự toán NSNN 1.3 Căn lập dự tốn NSNN 1.4 Quy trình lập dự tốn NSNN 2.Chấp hành NSNN 2.1 Mục tiêu chấp hành NSNN 2.2 Nội dung chấp hành NSNN 3.Quyết toán NSNN 3.1 Về mặt số liệu 3.2 Về mặt nội dung 1.Lập dự toán NSNN Dự toán NSNN+ dự toán NSdự cấp tóan quyền ++ theo *u cầu NSNN lĩnh vực thu, chi + theo cấu chi thường • xuyên-chi đầu tư phát triển-chi trả nợ Dự tốn NS cấp quyền+đvị dự tốn cấplập yêu cầu, nội dung, biểu mẫu + thời hạn quy định • Dự tốn NS đính kèm báo cáo thuyết minhcơ sở, tính tốn • • Dự toán NS cấpbảo đảm cân đối theo nguyên tắc: + Dự tốn NSNN: ∑ thuế, phí, lệ phí > ∑chi thường xuyên +chi trả nợ; bội chi < chi đầu tư phát triển + Dự toán NS cấp tỉnh: thu =chi số thu NS cấp tỉnhkhoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100% + khoản thu theo tỷ lệ % NS cấp tỉnh-NSTW + (thu bs NSTW)+ huy 1.3 Căn lập dự toán NSNN Nvụ p/triển KT-XH, QPAN; tiêu, nvụ cụ thể năm kế hoạch+ điều kiện KT-XH, đkiện tự nhiên ĐP +Tình hình thực dự tốn NS số năm trước • • PL thuế, chế độ thu; định mức phân bổ NS; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NS: + Dự toán thu NSNNcăn cứ mức tăng trưởng KT+chỉ tiêu liên quan+quy định PL thu NS; + Chi đtư p/triểnlập dự toán   dự án đ/tư đủ đk bố trí vốn  quy định Quy chế quản lý vốn đầu tư XD + phù hợp  khả NS hàng năm+kế hoạch TC năm; ưu tiên bố trí đủ vốn phù hợp  c/trình, dự án định (đang thực hiện); + Chi thường xun lập dự tốn  tn theo sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức: ● Bộ,cq=bộ, cq thuộc CP, cq khác TWcăn định mức phân bổ chi NSTW(T/ tướng CP QĐ) ban hành định mức phân bổ chi NS đvị trực thuộc, tổng mức,chi tiết theo lvực ● ĐP: HĐND cấp tỉnh căn định mức phân bổ chi NS ĐP Thủ tướng CP địnhban hành định mức phân bổ chi NS  cq, đvị trực thuộc tỉnh cấp ● đvị SD NS lập dự tốn  sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi + Chi trả nợbố trí chi trả đủkhoản nợ đến hạn (kể nợ gốc trả lãi)+Vay bù đắp thiếu hụt NS NNlập dự toánkhả cân đối NS, khả trả nợ,mức bội chi NS 1.4 Quy trình lập dự toán NSNN *Bước 1: Hướng dẫn lập dự toán: -Trước 31-5Thủ tướng CP ban hành Quyết định vv lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội + Dự toán NS năm sau -Trước 10-6 BTC  ban hành Thông tư hướng dẫn vv lập DTNSNN -Cq TW thông báo, hướng dẫn vv lập DTNSNN đvị trực thuộc -UBND tỉnh HD vv lập DTNSNNđvị trực thuộc + UBND cấp huyện  cấp xã Bước2: Lập, xét duyệt, tổng hợp DT NSNN a Lập DT thu NSNN cqhành thu -cqthuế, hải quan lập DT thu NSNN gửi cq thuế, hải quan cấp trực tiếp + cq TC, cq kế hoạch đầu tư, UBND = cấp -Tổng Cục thuế, Hải quan  Ʃ dự toán cq thuế, hải quan lập Dự toán thu NS báo cáo BTC  trước 20-7 b Lập Dự toán NSĐP -Cq TC cấp xem xét DTNS đvị = cấp+DT NSĐP cấp trực tiếp lập DT NSĐPbáo cáo UBND = cấp -UBNDxem xét DT NSĐPtrình DTNS HĐND = cấp -HĐND có ý kiến Cq TC = cấp gửi DTNS cq TC cấp trực tiếp Trước 20-7UBND tỉnh trình DTNS ĐP HĐND tỉnh Trước 25-7 UBND tỉnh gửi DTNS ĐP BTC, Bộ KHĐT c Lập dự toán NSNN -BTC kiểm tra, xét duyệt: • DTNS đvị thuộc CP+thuộc TW • DTNS ĐP -BTC phối hợp Bộ KH ĐT  tổng hợp lập DTNSNN trình CP báo cáo QH Bước3: Quyết định phân bổ,giao DTNSNN -Dự toán NSNNgửi UB KT&NS QH thẩm tra -DT NSNN+báo cáo kết thẩm tra UB KT&NS đại biểu QHchậm 10 ngày trước khai mạc kỳ họp QH -BTC  báo cáo trước QH DT NSNN + phương án phân bổ NSTW -Trước 15-11 QH định DTNSNN+phương án phân bổ NSTW -Trước 20-11 Thủ tướng CP giao  DTNSNN+mức bổ sung NSTW-NS ĐP Truớc 25-11BTC hướng dẫn nvụ thu-chi Bộ, cq=Bộ, cq thuộc CP,UBNDT *Ở ĐP -Trước 10-12UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định DTNS ĐP+p/án phân bổ DTNS ĐP+mức bổ sung cho Ns cấp dưới báo cáo kết quảBTC UBND tỉnh giao DTNS+p/án phân bổ DTNS tỉnh cho huyệnUBND huyện Chậm 20-12 UBND huyện trình HĐND huyện định DTNS huyện+p/án phân bổ NS huyện cho xã  UBND xã Trước 31-12  UBND xãtrình HĐND xã định DTNS xã UBNDxã  giao DTNS cho đvị trực thuộc cấp xã 2.Chấp hành NSNN -Là giai đoạn thực Dự tốn NSNN=biện pháp KT,TC,hành chínhtạo lực TC thực tế • Ln có NN tham gia Hiện thực hóa tiêu thu chi ghi dự tóan NS QH phê chuẩn • Kiểm tra việc thực sách, chế độ, tiêu chuẩn NN XD đánh giá tính phù hợp sách với thực tiễn • bao gồm chấp hành thu NS, chấp hành chi NS họat động điều chỉnh dự tóan NS • 2.2.1 Chấp hành thu NS Là qt tổ chức thu + quản lý nguồn thu NSNN -Hệ thống tổ chức thu NSNNcqthuế, hải quan, cq khác giao nhiệm vụ thu  kiểm sóat nguồn thu NSNN, xác định+thông báo số phải nộp vào NSNN cá nhân, tổ chức -Tổ chức, cá nhân  nộp đầy đủ, hạn  thuế, phí, lệ phí + khoản thu khác vào NSNN theo quy định PL chậm nộp (không phép)cưỡng chế nộp theo quy định PL • Tồn khoản thu NSNN  nộp trực tiếp vào Kho bạc NN, trừ số khoản cq thu thu trực tiếp song phải định kỳ nộp vào Kho bạc NN theo quy định Bộ trưởng BTC • 2.2.2 Chấp hành chi NS 1) Thủ tướng CP, UBND giao dự toán NScq NN TW+ ĐP, đvị dự toán cấp I phân bổ+giao dự toán chi NS  đvị SD NS trực thuộc Bộ, Tổng cục tổ chức theo ngành dọc, chưa có điều kiện phân bổ giao dự toán trực tiếp đến đvị SD NS phân bổ đến đvị dự toán cấp II uỷ quyền cho đvị phân bổ, giao dự toánđvị SD NS trực thuộc 2) Dự toán chi thường xuyên giao cho đvị SD NS  phân bổ theo loại Mục lục NS NN, theo nhóm mục: - Chi tốn cá nhân - Chi nghiệp vụ chun mơn - Chi mua sắm, sửa chữa - Các khoản chi khác 3) Nhiệm vụ chi ch/trình mục tiêu QG; chi mua sắm, sửa chữa lớn; chi nghiệp KT, dự toán năm giao cho đvị SD  phân bổ theo tiến độ thực quý 4) Dự toán chi đầu tư xây dựng  phân bổ theo 2.2.2 Chấp hành chi NS 5) Cq, đvị phân bổ dự tốnbảo đảm bố trí vốn, kinh phí  dự án, nvụ chi ứng trước dự toán; phải phân bổ hết dự tốn NS giao, có nvụ chi chưa xác định rõ đvị thực dự toán đầu năm  giữ lại phân bổ sau+ phân bổgửi cq TC =cấp thẩm tra 6) Phương án phân bổ dự toán NS cq NN đvị dự toán cấp Iđvị SD NS trực thuộc gửi cq TC=cấp thẩm tra Tính xác phân bổ cq, đvị đến đvị SD NS với nội dung dự tốn cq có thẩm quyền giao+yc bảo đảm sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi NS Nếu p/án phân bổ không đảm bảo  cq TC yc cq phân bổ điều chỉnh lạinếu không thống báo cáo Thủ tướng CP (cq, đvị TW), UBND (cq, đvị ĐP) 7) Trong vòng ngày làm việc, kể từ ngày nhận phương án phân bổ dự tốn NScq TCthẩm trathơng báo=VB kết thẩm tracq, đvị phân bổ NSthủ trưởng cq, đvị phân bổ NS định giao dự toán NS  đvị trực thuộc+cq TC, Kho bạc NN =cấp, KBNN nơi giao dịch  phối hợp thực 8) chậm phân bổ kết phân bổ chưa cq TC 2.2.2 Chấp hành chi NS 9) Điều chỉnh dự toán NS đvị trực thuộc mà không làm thay đổi tổng mức chi tiết dự toán giaothủ trưởng cq, đvị phân bổ NS lập giấy đề nghị điều chỉnh phân bổ dự toán cq TC, KBNN = cấpcq TC  thẩm tra đề nghị điều chỉnh dự toáncq TC trả lời =VB cq, đvị phân bổ,KBNN = cấp( ngày làm việc)  thủ trưởng cq, đvị phân bổ NS quyết định điều chỉnh dự toán NS giao cho đvị trực thuộc gửi cq TC, KBNN = cấp, Kho bạc NN nơi giao dịch 10) đvị dự toán cấp I điều chỉnh dự toán giao cho đvị trực thuộc (khơng làm thay đổi tổng mức dự tốn màThủ tướng CP, UBND giao) phải thống với cq TC = cấp 11) Nếu chấp hành dự toán NS đvị SD NS chậm, có khả khơng hồn thành mục tiêu chi khơng hết dự tốn giao  cq TC yc cq, đvị phân bổ NS, đề nghị Thủ tướng CP, UBND có giải pháp kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán bảo đảm SD NS mục tiêu, chế độ, tiết kiệm, hiệu 12)Nếu bs dự toán từ nguồn du phong ngan sach.ppt 2.2.3 Điều chỉnh dự toán NSNN 1) Điều chỉnh dự tốn NS quyền ĐP cấp  dự tốn NS cấp quyền ĐP chưa phù hợp với dự toán NSNN, với dự toán NS cấp trênNhận báo cáo định dự toán NS HĐND cấp dướicq TC báo cáo UBNDyc HĐND cấp điều chỉnh dự toán NS UBND Tbáo cáo CP, BTC, Bộ KHĐT dự toán NS điều chỉnh UBND cấp báo cáo UBND, cq TC cấp dự toán NS điều chỉnh HĐND = cấp định 2) Biến động lớn NSNNphải điều chỉnh tổng thểCP lập dự toán điều chỉnh NSNN, phương án phân bổ NSTW trình QH QĐ kỳ họp gần 3) Nếu có yc cấp bách QPAN  phải điều chỉnh nvụ thu, chi cq, đvị, ĐP (không làm biến động tổng thể, cấu NS) CP trình UBTVQH định; báo cáo QH kỳ họp gần 4) Biến động lớn NSĐPphải điều chỉnh tổng thể UBND lập dự toán điều chỉnh NSĐP, p/án phân bổ NS cấp mình trình HĐND=cấp định 5) Nếu có yc cấp bách QPANcần điều chỉnh nvụ thu, chi cq trực thuộc NS cấp dưới, (không làm biến động tổng thể NS ĐP) UBND trình HĐND = cấp định 6) CQ NN điều chỉnh dự toán NS đvị trực thuộc Khi Thủ tướng Quyết toán NSNN Là đánh giá + kiểm tra lại qt lập, chấp hành NSNN • Số liệu báo cáo tốnchính xác, trung thực, đầy đủ Nội dung báo cáo toán NS nội dung dự toán giao (hoặc cq có thẩm quyền cho phép) +chi tiết theo Mục lục NSNN Thủ trưởng đvị SD NS chịu trách nhiệm tính xác, trung thực, đầy đủ; khoản thu, chi, hạch toán, toán NS sai chế độ) • Báo cáo tốn năm đvị dự toán cấp dướigửi đvị dự toán cấp đvị dự toán cấp I gửi cq TC =cấp+gửi kèm: • 1) Bảng cân đối tài khoản cuối 31/12+ bảng cân đối tài khoản sau kết thúc tgian chỉnh lý toán 2) Báo cáo thuyết minh toán năm; thuyết minh tốn phải giải trình rõ ngun nhân đạt, khơng đạt vượt dự tốn giao theo tiêu kiến nghị có Báo cáo tốn năm gửi cấp có thẩm quyền  thẩm định, phê duyệt phải có xác nhận Kho bạc NN= cấp tổng số chi tiết • • 3.3 Trình tự tốn NSNN 3.3.1.Lập, gửi, xét duyệt báo cáo thu, 1) 31/12 Đvị dự toán lập báo cáo toán năm bảo đảm cân đối,khớp chứng từchi thu, chi NS đvị, năm cq TC, KBNN tổng số chi tiết; NSNN đvvềđvị dự toán 2) Đvị dự toán gửi báo cáo toán năm (theo mẫu), báo cáo giải trình chi tiết loại hàng hóa, vật tư tồn kho, khoản nợ, vay tạm ứng, tạm thu, tạm giữ, tồn quỹ tiền mặt, số dư tài khoản tiền gửi đvị dự toán cq chủ quản cấp (hoặc cq TC = cấp) xem xét t/báo duyệt (thẩm định) toán năm cho đvị 3) Quyết toán đvị dự toán cấp dướigửi thủ trưởng đvị dự tốn cấp  xét duyệt thơng báo kết xét duyệt đvị dự toán cấp hồn tất yc thơng báo xét duyệt (10 ngày) khơng thống  gửi VB đvị dự tốn cấp  xem xét định đvị dự tốn cấp II có ý kiến khơng thống với thơng báo duyệt tốn thủ trưởng đvị dự toán cấp Igửi văn cq TC = đvị dự toán cấp I xem xét định 4) Đvị dự toán cấp I  duyệt báo cáo toán đvị trực thuộc, tổng hợp,lập báo cáo toán năm  gửi cq TC =cấp Đvị dự toán thuộc NS TWBTC thẩm định toán năm max 30 ngày, đvị dự toán thuộc NS ĐP UBND T quy định thời gian thẩm định cụ thể, Khi đvị dự toán cấp I nhận thơng báo nhận xét tốn năm cq TC10 ngày đvị dự toán cấp I hồn tất yc thơng báo khơng thống  trình UBND= cấp (đvị dự tốn thuộc cấp quyền ĐP);Thủ tướng CP (đvị dự toán thuộc TW)xem xét, định 3.3.2 Lập, thẩm định, phê chuẩn, gửi báo cáo toán thu, chi NSNN hàng năm NS cấp quyền -Ban TC xã  lập báo cáo toán thu, chi NS cấp xã (theo mẫu) trình UBND xã  gửi Phòng TC huyện + trình HĐND xã phê chuẩn Nếu báo cáo toán năm xã HĐND xã phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo toán năm UBND xã gửi Phòng TC huyện, UBND xã báo cáo bổ sung, gửi Phòng TC huyện -HĐND xã phê chuẩn ngày  Ban TC xã gửi báo cáo toán đến: - 01 gửi HĐND xã; - 01 gửi UBND xã; - 01 gửi Phòng TC huyện; - 01 lưu Ban TC xã gửi KBNN huyện NQ phê chuẩn tốn HĐND -Phòng Tài huyện  thẩm định tốn thu, chi NS xã+lập toán thu, chi NS cấp huyệntổng hợp, lập báo cáo thu NSNN địa bàn huyện+ tốn thu, chi NS huyện  gửi Sở Tài chính+ trình HĐND huyện phê chuẩn -Nếu báo cáo tốn năm huyện HĐND huyện phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo toán năm UBND huyện gửi Sở Tài  UBND huyện báo cáo bổ sunggửi Sở Tài Sau HĐND huyện phê chuẩn5 ngàyPhòng tài huyện gửi báo cáo toán đến: - 01 gửi HĐND huyện; - 01 gửi UBND huyện; - 01 gửi Sở Tài - Vật giá; - 01 lưu Phòng Tài huyện -Sở Tài  thẩm định toán thu NS NN phát sinh địa bàn huyện, toán thu, chi NS huyện lập toán thu, chi NS cấp tỉnh; tổng hợp lập toán thu NS NN địa bàn tỉnh báo cáo tốn thu, chi NS ĐP  gửi Bộ TC+trình HĐND tỉnh phê chuẩn -Nếu báo cáo toán năm NS tỉnh HĐND tỉnh phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo toán năm UBNDT gửi BTCUBND T báo cáo bổ sung gửi BTC Sau HĐND tỉnh phê chuẩn5 ngàycq TC gửi báo cáo toán đến : - 01 gửi HĐND tỉnh; - 01 gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh; - 01 gửi BTC; - 01 gửi Kiểm tốn NN; - 01 lưu Sở Tài - Vật giá tỉnh gửi KBNN cấp tỉnh nghị phê chuẩn toán -BTC  thẩm định toán thu NSNN địa bàn tỉnh, toán thu, chi NSĐP toán thu, chi NS Bộ, cq=Bộ, cq thuộc CP,cq khác TW; lập báo cáo toán thu, chi NSTW; tổng hợp lập báo cáo tổng tốn thu, chi NSNN trình CP xem xét  trình QH phê chuẩn+ gửi Kiểm tốn NN -Cq thu  tổ chức, hướng dẫn đvị, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ nộp NSNN lập chứng từ thu NSNN mẫu, Mục lục NSNN; lập, báo cáo thu NSNN tháng, quý báo cáo toán thu NSNN năm theo chế độ quy định - KBNN tổ chức hạch toán kế toán thu, chi NSNN theo Mục lục NSNNbảo đảm khoản thu, chi NSNN phát sinh hạch tốn xác, trung thực, kịp thời,đầy đủĐịnh kỳ tháng, quý, năm lập báo cáo vv thực dự tốn thu, chi NS cho cqtài cqhữu quan theo quy định BTC 3.3.3 Thời gian gửi báo cáo toán năm, thẩm định toán Đvị dự toán: duyệt báo cáo toán năm đvị trực năm thuộcđvị dự toán cấp I NS TW tổng hợp gửi Bộ TC 1) (trước 1/ 10 năm sau) thời gian gửi báo cáo toán đvị dự toán cấp II, III giao đvị cấp I quy định phải bảo đảm; Đvị dự toán thuộc NSĐP, UBNDT quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo tố 2) 3)NS cấp quyền ĐP: thẩm định báo cáo toán đvị trực thuộc, NS cấp dưới Sở TC tổng hợp trình UBNDT trình HĐND T+gửi Bộ TC (trước 1/10 năm sau); Đối với NS cấp dướiUBNDT quy định cụ thể thời hạn nộp 4)Thẩm định báo cáo toán năm: nhậnbáo cáo toán năm ĐP HĐND cấp tỉnh phê chuẩn, toán đvị dự toán cấp I thuộc NS TWMax 30 ngàyBộ TC thẩm định +có ý kiến nhận xét toán gửi ĐP, đvị dự toán cấp I thuộc NS TW UBNDT quy định thời hạn thẩm định bcáo toán năm cq TC cấp NS cấp dưới, đvị dự toán cấp I ĐP, bảo đảm t/gian để HĐND cấp phê chuẩn QT NS năm Trường hợp kết dư NSNN: Kết dư NS TW:số chênh lệch ∑thu NS TW +vay bù đắp bội chi >∑chi NS TW • kết dư NS ĐP:chênh lệch ∑ thu NS ĐP >∑chi NS ĐP ( C khoản toán t/gian chỉnh lý toán, khoản chi chuyển nguồn năm saut/hiện nhiệm vụ chi cấp có thẩm quyền định tiếp tục thực năm sau • • Xử lý: -Cấp tỉnh, TW: +50% chuyển sang quỹ dự trừ tài +50% chuyển sang NS năm sau -Cấp huyện, xã:Chuyển toàn kết dư NS sang NS năm ... phê chu n+ gửi Kiểm tốn NN -Cq thu  tổ chức, hướng dẫn đvị, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ nộp NSNN lập chứng từ thu NSNN mẫu, Mục lục NSNN; lập, báo cáo thu NSNN tháng, quý báo cáo toán thu NSNN... thực Dự tốn NSNN=biện pháp KT,TC,hành chínhtạo lực TC thực tế • Ln có NN tham gia Hiện thực hóa tiêu thu chi ghi dự tóan NS QH phê chu n • Kiểm tra việc thực sách, chế độ, tiêu chu n NN XD đánh... NSNN -BTC kiểm tra, xét duyệt: • DTNS đvị thuộc CP+thuộc TW • DTNS ĐP -BTC phối hợp Bộ KH ĐT  tổng hợp lập DTNSNN trình CP báo cáo QH Bước3: Quyết định phân bổ,giao DTNSNN -Dự toán NSNNgửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chương 3: Chu trình ngân sách NN, Bài giảng Chương 3: Chu trình ngân sách NN, CHƯƠNG 3 CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NN, Bước2: Lập, xét duyệt, tổng hợp DT NSNN, c. Lập dự toán NSNN, Bước3: Quyết định phân bổ,giao DTNSNN

Từ khóa liên quan