Tài liệu chung quản lý nhà nước về vấn đề môi trường - tài nguyên

365 55 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 16:51

Tài liệu gồm 5 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường cấp xã, chuyên đề 2 - Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất; chuyên đề 3 - Sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính; chuyên đề 4 - Đăng ký, thống kê đất đai và quản lý hồ sơ địa chính; chuyên đề 5 - Thanh tra, kiểm tra tài nguyên và môi trường ở cơ sở khu vực đồng bằng và ven biển. Chun đề 1: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG CẤP Xà ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ BÀI 1: KHÁI QT CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC I. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC   1. Bộ máy nhà nước Nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam            Bộ máy nhà nước Nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tồn   bộ các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được tổ chức và hoạt   động theo những ngun tắc chung thống nhất, tạo thành một cơ cấu đồng bộ  để thực hiện các chức năng của nhà nước. Bộ máy nhà nước ta bao gồm:         ­ Quốc hội        Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực   nhà nước cao nhất của nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp; quyết định   những vấn đề quan trọng của đất nước         ­ Chủ tịch nước Chủ Tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về  đối nội  và đối ngoại         ­  Chính phủ        Chính phủ là cơ  quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà  nước cao nhất của nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh   tế, văn hố, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của nhà nước        Chính phủ  gồm : Thủ tướng, các phó Thủ  tướng, các Bộ  trưởng và các   thành viên khác. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội, báo  cáo cơng tác với Quốc hội, Chủ tịch nước; lãnh đạo cơng tác của chính phủ,   các thành viên của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp        ­ Hệ thống cơ quan xét xử        Tồ án nhân dân tối cao, các tồ án nhân dân địa phương, các tồ án qn   và tồ án khác là những cơ  quan xét xử  của nước Cộng hồ xã hội chủ  nghiã Việt Nam        Chức năng cơ bản của Tồ án là bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà   nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của cơng dân        ­ Hệ thống cơ quan Kiểm sát        Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương,   viện kiiểm sát qn sự là những cơ quan kiểm sát của nước Cộng hồ xã hội  chủ nghĩa Việt Nam ­1­       Chức năng cơ bản của các cơ quan kiểm sát là kiểm tra, giám sát việc tn   thủ pháp luật trong hoạt động điều tra xét xử. Thực hiện quyền cơng tố, cùng  với tồ án bảo vệ pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa        ­ Chính quyền địa phương        + Hội đồng nhân dân (HĐND)        Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân  nhân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ  quan nhà nước cấp trên.         Trên cơ  sở  các văn bản qui phạm pháp luật Hội đồng nhân dân ra nghị  quyết về  kế  hoạch phát triên kinh tế  xã hội, quốc phòng, an ninh…ở  địa   phương. HĐND thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Uỷ ban nhân  dân, Tồ án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, giám sát việc thực   hiện Nghị  quyết của HĐND, việc tn thủ  pháp luật của các cơ  quan nhà  nước, tổ chức, đơn vị vũ trang và của cơng dân ở địa phương        + Uỷ ban nhân dân (UBND) UBND mỗi cấp do HĐND cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành của HĐND,   quan hành chính nhà nước   địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND  cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở  địa phương. Trong phạm vi   nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật qui định, UBND ra những Quyết định, Chỉ  thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó 2. Khái niệm, ngun tắc, hình thức quản lý hành chính nhà nước  2.1. Khái niệm  Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có tổ  chức và điều chỉnh  bằng quyền lực nhà nước  của các cơ  quan hành chính nhà nước đối với các  q trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì, phát triển các  mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện chức năng và nhiệm  vụ của Nhà nước      2.2. Ngun tắc, hình thức quản lý hành chính nhà nước ­ Quản lý hành chính phải tn theo các ngun tắc sau: + Ngun tắc Đảng lãnh đạo + Ngun tắc bảo đảm sự  tham gia đơng đảo của nhân dân lao động  vào quản lý Nhà nước + Nguyên tắc tập trung dân chủ +  Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa + Nguyên tắc kết hợp tốt giữa quản lý theo lãnh thổ  và quản lý theo   ngành + Nguyên tắc phân định và kết hợp tốt chức năng quản lý nhà nước về      ­2­ kinh tế và chức năng sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế ­ Hình thức quản lý hành chính nhà nước Có 3 hình thức quản lý nhà nước :  ­ Ban hành văn bản  ­ Hội nghị           ­ Tổ chức trực tiếp.     II   VỊ   TRÍ,   NHIỆM   VỤ   CỦA   CƠNG   CHỨC   ĐẠI   CHÍNH­NƠNG   NGHIỆP­XÂY   DỰNG VÀ MƠI TRƯỜNG CẤP XA (TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUN VÀ MƠI   TRƯỜNG) 1. Vị trí Hệ  thống cơ quan quản lý đất đai được thành lập thống nhất từ  trung   ương đến cơ  sở. Cơ  quan quản lý đất đai ở  trung ương là Bộ  Tài ngun và  Mơi trường. Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương được thành lập ở cấp tỉnh,   cấp huyện; cơ  quan quản lý đất đai cấp nào trực thuộc cơ  quan hành chính  cấp đó, ở cấp xã có cán bộ địa chính ­ xây dựng        Cơng chức Địa chính ­Xây dựng là cơng chức chun mơn về Tài ngun  và Mơi trường cấp xã, tham mưu giúp uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện quản   lý nhà nước về  tài ngun và mơi trường trên địa bàn; chịu sự  hướng dẫn và  kiểm tra về chun mơn nghiệp vụ của phòng Tài ngun và Mơi trường cấp   huyện 2. Nhiệm vụ         Tham mưu giúp UBND cấp xã về qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp   xã,về giao đất, cho th đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy  chứng nhận chuyển quyền sử  dụng theo quy định của pháp luật; triển khai,  theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định 1­ Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân cấp xã về việc cho th đất, chuyển  đổi quyền sử  dụng đất, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với quyền sử  dụng   đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, các nhân theo quy định của pháp  luật 2­ Thực hiện việc đăng ký, lập và quản lý hồ  sơ  địa chính; theo dõi biến  động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai, đo đạc và   bản đồ; thực hiện quản lý dấu mốc đo đạc và mốc địa giới hành chính trên địa  bàn xã theo quy định của pháp luật 3­ Thực hiện thống kê, theo dõi, giám sát tình hình khai thác, sử  dụng và   bảo vệ  tài ngun nước; tham gia cơng tác phòng, chống, khắc phục hậu quả  do nước gây ra trên địa bàn xã 4­ Thực hiện việc đăng ký và kiểm tra các tổ  chức, cá nhân trên địa bàn,   thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo uỷ quyền của Ủy ban nhân dân cấp  huyện ­3­ 5­ Triển khai thực hiện kế  hoạch và nhiệm vụ  cụ  thể  về  giữ  gìn vệ  sinh  mơi truờng đối với các khu dân cư, hộ  gia đình và các hoạt động bảo vệ  mơi  trường nơi cơng cộng trên địa bàn theo phân cơng của Chủ  tịch  Ủy ban nhân   dân cấp xã 6­ Tham gia hoà giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố  cáo về  lĩnh   vực   tài   nguyên     môi   trường   theo   quy  định   của  pháp   luật;  phát   hiện  các  trường hợp vi phạm pháp luật về  quản lý, bảo vệ  tài ngun và mơi trường,   xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy   định của pháp luật 7­ Báo cáo cơng tác về  lĩnh vực tài ngun và mơi trường; thực hiện các  nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã giao III. VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm, các hình thức của văn bản quản lý nhà nước    * Khái niệm Văn bản là phương tiện ghi lại và truyền đạt thơng tin bằng một ngơn   ngữ ( hay ký hiệu) trên một loại vật liệu nhất định Văn bản quản lý hành chính nhà nước là những quyết định và thơng tin  quản lý thành văn (được văn bản hố) do các cơ  quan quản lý nhà nước ban   hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ  tục và hình thức nhất định nhằm điều  chỉnh các mối quan hệ  quản lý hành chính nhà nước giữa các cơ  quan nhà  nước với nhau và giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức và cơng dân.         * Các hình thức văn bản quản lý nhà nước Các hình thức văn bản quản lý nhà nước bao gồm : văn bản quy phạm pháp   luật; văn bản hành chính; văn bản chun ngành và văn bản của các tổ  chức   chính trị­xã hội ­ Văn bản quy phạm pháp luật + Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do các cơ quan nhà nước ban  hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục do   Pháp luật định, trong đó các quy tắc xử  sự  chung được nhà nước đảm bảo   thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội + Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  ở nước ta hiện nay: Ngồi các  văn bản do các cơ  quan nhà nước   trung  ương ban hành thì các văn bản do   địa phương ban hành gồm:  Văn bản của HĐND các cấp, gồm:   Nghị quyết  Văn bản của UBND các cấp, gồm:   Quyết định .     * Văn bản hành chính  ­ Văn bản cá biệt  ­4­  Văn bản cá biệt là văn bản do cơ  quan nhà nước có thẩm quyền ban   hành nhằm giải quyết những cơng việc cụ thể biệt  Văn bản cá biệt gồm: Nghị quyết cá biệt,quyết định cá biệt, chỉ thị cá  ­ Văn bản thơng thường:  Văn bản thơng thường là những văn bản chỉ  mang chức năng trao đổi  thơng tin, hướng dẫn cơng việc, hoặc để  tổng kết, trình bày các dự  án cơng   tác, giao dịch  Các loại văn bản thơng thường gồm:  thơng cáo, thơng báo, báo cáo, tờ  trình, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, hướng dẫn, biên bản,   cơng văn, cơng điện, hợp đồng, giấy chứng nhận, giấy uỷ  quyền, giấy mời,   giấy Giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu   gửi, phiếu chuyển * Văn bản chun ngành: Văn bản chun ngành là những văn bản mang tính chất chun mơn  nghiệp vụ  của ngành do Bộ  trưởng, Thủ  trưởng cơ quan quản lý ngành quy   định sau khi thoả thuận thống nhất và Bộ trưởng Bộ nội vụ 2. Ngun tắc xây dựng, thể thức của văn bản hành chính   2.1 Ngun tắc xây dựng ­ Đảm bảo đúng thẩm quyền; ­ Hình thức văn bản phải tn theo đúng quy định của pháp luật; ­  Đảm bảo tính thống nhất về mặt pháp chế văn bản; ­ Đảm bảo phạm vi hiệu lực của văn bản.                       2.2. Thể thức của văn bản hành chính * Khái niệm  Thể  thức của văn bản là tồn bộ  các yếu tố  cấu thành văn bản được   sắp xếp theo một trật tự nhất định nhằm đảm bảo cho văn  bản có hiệu lực  pháp lý và thuận tiện trong q trình sử dụng * Thể thức chung của văn bản  Thể thức chung của văn bản bao gồm:  ­ Quốc hiệu: gồm hai dòng chữ :  CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc ­ Tên cơ quan ban hành: bao gồm tên cơ quan ban hành và tên cơ quan  ­5­ chủ quản cấp trên trực tiếp (trừ trường hợp đối với các Bộ, các cơ quan  ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc  và các Uỷ ban của Quốc hội, đồn đại biểu Quốc hội củacác tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương; Tổng cơng ty 91; tập đồn kinh tế nhà nước; HĐND  và UBND) Tên cơ  quan chủ  quản có thể  viết tắt các cụm từ  thơng dụng như:   UBND, HĐND Tên cơ quan ban hành phải ghi đầy đủ theo tên gọi chính thức theo văn  bản thành lập.  ­ Số và kí hiệu của văn bản Số  của văn bản là số  thứ  tự   đăng kí văn bản tại văn thư  cơ  quan. Số  được ghi bằng chữ ả rập bắt đầu từ số 01 vào ngày đầu năm và kết thúc vào  ngày 31 tháng 12 hàng năm; các số dưới 10 phải thêm số 0 ở đằng trước  Kí hiệu của văn bản có tên loại: là chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ  viết tắt  tên cơ quan hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản Số: /viết tắt tên loại văn bản ­ viết tắt tên cơ quan ban hành  Văn bản khơng có tên loại (cơng văn): Số : / viết tắt tên cơ quan ban hành ­ viết tắt tên đơn vị soạn thảo Đối với cấp xã là chữ viết tắt của tên cơ quan ban hành và chữ viết tắt  tên lĩnh vực ­ Địa danh; ngày,  tháng, năm  ban hành văn bản  + Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi chính thức của đơn vị hành chính  nơi cơ quan đóng trụ sở.  Địa danh ghi trên văn bản của cấp xã: là tên của xã, phường, thị trấn + Ngày, tháng, năm ban hành:  Ngày, tháng, năm ban hành văn bản là ngày văn bản được  ban hành Phải ghi đầy đủ  ngày, tháng, năm bằng chữ  ả rập. Nếu ngày nhỏ  hơn  10 và tháng1, 2 phải ghi thêm số 0 đằng trước.  ­ Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản + Tên loại là tên của từng loại văn bản do cơ  quan ban hành (trừ  cơng   văn). Tất cả các văn bản đều phải ghi tên loại.    + Trích yếu nội dung là câu ngắn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái   qt nội dung chủ yếu của văn bản  ­ Nội dung văn bản   Nội dung văn bản là thành phần chủ  yếu của văn bản. Trong đó các  điều khoản, các quy định được đặt ra, các vấn đề, sự việc được trình bày. Bố  ­6­ cục, nội dung văn bản phải đảm bảo các u cầu theo quy định ­ Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền + Trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo phải ghi chữ viết tắt “TM”   vào trước tên tập thể lãnh đạo  + Trường hợp ký thay người đứng đầu phải ghi chữ  “KT” vào trước   chức vụ của người đứng đầu.  + Trường hợp ký thừa lệnh phải ghi chữ “TL” vào trước chức vụ  của   người đứng đầu + Trường hợp ký thừa uỷ  quyền phải ghi chữ  “TUQ” vào trước chức   vụ của người đứng đầu Chức vụ ghi trên văn bản là chức danh lãnh đạo chính thức ­ Dấu của cơ quan,tổ chức Dấu đóng phải rỗ ràng ngay ngắn, đúng chiều và mực dấu qui định. Khi  đóng dấu lên chữ ký trùm lên 1/3 chữ ký về phía bên trái.  ­Nơi nhận     Nơi nhận là  những cơ  quan, tổ  chức, cá nhân nhận văn bản và các  mục đích cụ thể: để kiểm tra, giám sát, giải quyết, thi hành ­ Dấu chỉ mức độ mật, khẩn ­ Các thành phần thể thức khác Đối với một số loại văn bản như: cơng văn, giấy giới thiệ, giấy mời… còn có thể ghi địa chỉ cơ quan, số điện thoại, số  Fax, Email, hoặc chỉ dẫn và  phụ lục kèm theo  * Thể thức bản sao ­ Hình thức sao :  + Sao y bản chính;  + Trích sao; + Sao lục  ­ Tên cơ quan tổ chức sao văn bản  ­ Số ký hiệu bản sao: được đánh chung cho các loại bản sao do cơ quan  thực hiện và chữ  viết tắt tên bản sao. Số  ghi băng chữ  Ả Rập từ số  01 ngày   đầu năm đến ngày 31 tháng 12 ­ Các thành phần thể thức khác ghi tương tự như văn bản chính 3. Soạn thảo một số văn bản hành chính 3.1. Trình tự soạn thảo  * Chuẩn bị : xác định mục đích, u cầu của văn bản cần soạn thảo,  ­7­ xác định đối tượng tiếp nhận văn bản, thu thập xử lý các thơng tin cần thiết,   lựa chọn hình thức văn bản * Soạn đề cương: Trình bày theo nội dung và thể  loại văn bản, văn bản có thể  có phần   căn cứ pháp lý để ban hành, phần mở đầu và có thể được bố  cục theo phần,   chương, mục, điều, khoản, điểm hoặc phân chia thành các mục từ  lớn đến   nhỏ theo một trình tự nhất định  + Quyết định cá biệt : điều, khoản, điểm; các quy chế, quy định ban  hành kèm theo quyết định theo chương, mục, điều, khoản, điểm + Các loại khác: Phần, mục, khoản, điểm * Viết thành văn : ­   Khi   soạn  thảo  văn  bản  phải  sử   dụng  văn  phong  hành  chính  Văn  phong hành chính là phong cách viết văn trong văn bản hành chính. Văn phong  hành chính có những đặc điểm sau: +  Tính khách quan của nội dung hay sự việc được nói đến và cách trình  bày trực tiếp khơng thiên vị  (vì đây là tiếng nói của cơ  quan khơng phải là  tiếng nói riêng của cá nhân) +Tính chất ngắn gọn, chính xác của các thơng tin đưa vào văn bản và   tính đầy đủ thơng tin cần thiết cho vấn đề  hoặc sự việc mà văn bản nói đến  (khơng dài dòng nhưng phải đầy đủ thơng tin).  +Tính khn mẫu, điển hình và tiêu chuẩn hố các thuật ngữ  được sử  dụng và cách diễn đạt trong sáng. Các thuật ngữ sử dụng trong văn bản phải   chính xác và chỉ được hiểu theo một nghĩa. Trong trường hợp phải sử dụng từ  đa nghĩa, từ chun mơn phải có sự giải thích. Khơng dùng những từ ngữ màu   mè, hình tượng +Tính chất rõ ràng, cụ thể của các quan điểm, vấn đề và lối truyền đạt  phổ thơng đại chúng +Tính cân đối với sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong một văn bản ­ Cách xưng hơ trong văn bản : + Tự xưng . Văn bản gửi cấp trên: phải nêu đầy đủ tên cơ quan mình .Văn bản gửi cấp dưới: chỉ cần nêu tên cấp, bậc chủ quản .Văn bản gửi cơ  quan ngang cấp thêm từ” chúng tơi” sau tên cơ  quan   gửi văn bản + Gọi tên cơ quan cá  nhân nhận văn bản:  Cơ quan nhận là cấp dưới trực thuộc có thể nêu tên cụ thể hoặc tổng   quát  ­8­ . Cơ quan nhận là cấp trên : chỉ cần nêu cấp chủ quản  Cơ  quan nhận là cơ  quan ngang cấp hoặc khơng cùng hệ  thống: ghi  đầy đủ tên cơ quan đó . Văn bản gửi cho cá nhân : nam gọi là Ơng, nữ gọi là Bà * Kiểm tra bản thảo : Khi soạn xong bản thảo nhất thiết phải kiểm tra l ại. C ần ph ải sốt lại   nội dung; câu, từ ; lỗi chính tả            3.2. Những u cầu về nội dung văn bản Nội dung văn bản phải đảm bảo các u cầu sau : ­ Phù hợp và hình thức văn bản được sử dụng ; ­   Phù   hợp     đường   lối   chủ   trương     Đảng,   pháp   luật     Nhà  nước  ­ Các quy phạm, các quy định sự việc phải được trình bày ngắn gọn, rõ  ràng, chính xác ­ Sử dụng ngơn ngữ viết cách diễn đạt đơn giản dễ hiểu ­ Dùng ngơn ngữ  phổ  thơng, khơng dùng từ  địa phương và từ  nước  ngồi nếu khơng thực sự  cần thiết. Đối với thuật ngữ  chun mơn cần xác  định rõ nội dung thì  phải được giải thích trong văn bản ­ Khơng viết tắt những cụm từ khơng thơng dụng. Đối với những cụm   từ  được sử  dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể  viết tắt, nhưng các chữ  viết tắt lần đầu cụm từ  phải được đặt trong ngoặc đơn ngay sau cụm từ đó ­ Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan phải ghi đầy đủ  tên loại;   trích yếu nội dung; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản và tên cơ  quan ban hành văn bản ( trừ luật, pháp lệnh), trong các lần viện dẫn tiếp theo   có thể ghi tên loại; số, ký hiệu (Mẫu chữ   và chi tiết trình bày thể  thức văn bản và thể  thức bản sao   tham khảo thơng tư  số 01/2011/ TT­ BNV, ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ  Nội Vụ) 3.3. Soạn thảo Báo cáo * Khái niệm Báo cáo là văn bản được dùng để trình bày, phản ánh các kết quả hoạt   động của một cơ quan, đơn vị, địa phương, đánh giá kết quả  cơng tác, rút ra   các bài học kinh nghiệm trong cơng tác chỉ  đạo, đề  xuất những vấn đề  cần  bổ sung cho chủ trương  chính sách hoặc phản ánh những sự việc bất thường   xảy ra để xin ý kiến, phương hướng xử lý ­ Có nhiều loại báo cáo khác nhau và mỗi loại đều có những đặc thù   riêng, như  báo cáo định kỳ; báo cáo sơ  kết, tổng kết; báo cáo bất thường.  ­9­ Nhưng bất luận thế nào báo cáo cũng khơng phải là văn bản suy luận mà là   văn mơ tả. Người viết báo cáo khơng được phép sáng tạo mà chỉ  được đánh  giá, nhận định dựa trên kết quả đã khảo sát, mơ tả *. Cách viết một báo cáo Khi soạn thảo báo cáo cần tn theo những qui định chung; trong đó cần  chú ý một số vấn đề :   ­ Chuẩn bị   +Xác định rõ mục đích,u cầu của báo cáo: có thể căn cứ vào mục đích  u cầu mà cấp trên   đề  ra   cho đơn vị  hoặc từ  thực tế  cơng tác đang tiến   hành cần báo cáo + Thu thập các tài liệu, số liệu để đưa vào nội dung báo cáo. Cần phải   xác định đúng giá trị  các tài liệu, số  liệu vì đó là phần minh hoạ  khơng thể  thiếu đối với mỗi loại báo cáo + Sắp xếp, tổng hợp các tài liệu, số  liệu thu thập được theo một hệ  thống nhất định để đưa vào báo cáo ­ Cách viết một báo cáo + Hình thức : Phải đúng, đủ các thể thức văn bản theo quy định chung +Nội dung: Tuỳ  theo các báo cáo khác nhau mà người soạn thảo có thể  xây dựng  một bố cục thích hợp. Một bản báo cáo thơng thường  phần nội dung thường   có hai phần:  Phần thứ nhất: Là phần nói về tình hình cơng việc hoặc là phần mơ tả  sự việc đã xảy ra trong thực tế; hoạc giới thiệu những nét chung tiêu biểu về  trình hình, đặc điểm cơ  quan, địa phương; về  những thành tích đã đạt được,  phân tích kết quả, đánh giá, rút ra những kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo,  xác định các vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục giải quyết Phần thứ hai: Là phần trình bày những phương hướng lớn để  tiếp tục  giải quyết vấn đề hoặc những kiến nghị, đề nghị trong lãnh đạo, chỉ đạo Trong mỗi phần nêu trên có thể có nhiều mục và nhiều cách phân chia   khác nhau dựa theo đối tượng báo cáo. Việc phân tích kết quả  đạt được có   thể phân tích một cách tổng qt các hoạt động hay từng mặt hoạt động + Cách trình bày và hành văn: Báo cáo có thể viết bằng lời, dùng chữ  số  để  minh hoạ, trình bày theo  lối biểu mẫu, sơ đồ, các bảng đối chiếu nếu xét thấy cần thiết Hành văn của báo cáo phải mạch lạc, khơng nên dùng lối hành văn cầu   kỳ. Khi đánh giá tình hình cần thực sự  khách quan và cơng bằng. Khơng nên   dùng các từ mang tính chất chủ quan, một chiều hoặc khoa trương vì điều đó  làm tổn hại cho giá trị của báo cáo. Báo cáo chun đề có thể kèm theo phần  ­10­ Xét hành vi vi phạm do . Thực hiện; Tơi,  .          Chức vụ: ;  Đơn vị  , QUYẾT ĐỊNH :   Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với:  Ơng (bà)/tổ chức  : ; Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ; Địa chỉ:  ; Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD ; Cấp ngày            tại  ;  Bằng hình thức phạt tiền và mức phạt là:   Đồng (Ghi bằng chữ ) Lý do: ­ Đó có hành vi vi phạm hành chính: Hành   vi     Ông   (bà)/tổ   chức   Đó   vi   phạm   quy   định   tại  điểm   Khoản  Điều  Của Nghị  định số  Ngày    Tháng   Năm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  Những trình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:  Điều 2.  Ơng (bà)/tổ  chức  phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết   định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử  phạt là ngày   tháng   năm   Trừ trường hợp   Q thời hạn này, nếu Ơng  (bà)/tổ  chức  cố  trình khơng chấp hành Quyết định xử  phạt thì bị  cưỡng   chế thi hành Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp ngay cho người ra Quyết định   xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt hoặc tại điểm thu phạt số  của   Kho bạc Nhà nước  . trong vòng mười ngày, kể từ  ngày được giao Quyết  định xử phạt Ơng (bà)/tổ  chức  Có quyền khiếu nại, khởi kiện đối và  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này được giao cho : 1. Ông (bà)/tổ chức:  để chấp hành; 2. Kho bạc   Để thu tiền phạt; ­351­ Quyết định này gồm   trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang                                                NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu số 6 Tên CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc   Số: /QĐ­XPHC , ngày .tháng năm ­352­ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC  PHẠT CẢNH CÁO (Theo thủ tục đơn giản)  ­ Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, ngày 01/7/2013; ­ Căn cứ  Điều  Nghị  định số . ngày . tháng năm  về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực    ; Xét hành vi vi phạm hành chính do   thực hiện; Tơi,       Chức vụ:   ; Đơn vị  , QUYẾT ĐỊNH:  Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối và:  Ơng (bà)/tổ chức:   ; Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):   ; Địa chỉ:  ; Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD  ; Cấp ngày     Tại   ; Lý do: ­ Đó có hành vi vi phạm hành chính:   Quy   định     điểm   Khoản   Điều   Của   Nghị   định  số  Ngày  Tháng  Năm quy định xử  phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực Những trình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này được gửi cho: 1. Ơng (bà)/tổ chức  Để chấp hành; 2.    Quyết định này gồm   trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang                                                NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu số 7  ­353­   Tên CƠ QUAN CHỦ QUẢN Tên CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Số: /BB­TG­VPHC   Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc , ngày . tháng  năm BIÊN BẢN TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH ­ Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, ngày 01/7/2013; Căn cứ  Điều  Nghị  định số .ngày . tháng năm  của Chính  phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực .; Căn cứ  Quyết định tạm giữ  tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  số ngày  tháng  năm do    Chức vụ   ký; Để có cơ sở xác minh thêm vụ việc vi phạm hành chính/hoặc ngăn chặn  ngay hành vi vi phạm hành chính, Hơm nay, hồi  giờ  ngày  tháng năm . tại , Chúng tơi gồm:  1.  . Chức vụ:   ; 2.  . Chức vụ:   ; , Người vi phạm hành chính là:  Ơng (bà)/tổ chức:  ; Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):   ; Địa chỉ:   ; Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD ; Cấp ngày Tại  .; Và sự chứng kiến của: .                                          Nghề nghiệp: ;      Địa chỉ thường trú: ; Giấy chứng minh nhân dân số: ; Ngày cấp:  ;Nơi cấp: ; 2.                   Nghề nghiệp: ;       Địa chỉ thường trú: ; Giấy   chứng   minh   nhân   dân   số:   Ngày   cấp:   Nơi  cấp: ; ­354­ Tiến hành lập biên bản tạm giữ  tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,  gồm:            STT Tên tang vật, phương  Số  tiện bị tạm giữ lượng Chủng loại, nhóm hiệu, xuất  xứ, tình trạng tang vật,  Ghi chú phương tiện  Ngồi những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tơi khơng tạm giữ  thêm thứ gì khác Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị  như  nhau. Một   bản được giao cho cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm.  Biên bản này gồm   Trang, được cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm,  người làm chứng, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.  Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về  nội dung biên  bản, khơng có ý kiến gì khác và cựng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác  như sau:  ý kiến bổ sung khác (nếu có)                                    NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ                                       (Ký, ghi rõ họ tên) ­355­ Mẫu số 8 Tên CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: /QĐ­KPHQ              , ngày . tháng  năm   QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO VI PHẠM  HÀNH CHÍNH GÂY RA TRONG TRƯỜNG HỢP KHƠNG ÁP DỤNG  XỬ PHẠT VỀ ­ Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, ngày 01/7/2013; ­ Căn cứ  Điều . Nghị  định   số  của Chính phủ  ngày    tháng  năm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực . ; Vì . nên khơng áp dụng xử phạt vi phạm hành chính; Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra, Tơi,  .            Chức vụ: . ; Đơn vị . , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính  đối và Ơng (bà)/tổ chức:  . ; Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): . ; Địa chỉ:  . ; Giấy   chứng   minh   nhân   dân   số/Quyết   định   thành   lập     ĐKKD .; Cấp ngày . Tại . ; Lý do: ­ Đó có hành vi vi phạm hành chính: Quy định tại điểm . Khoản  . Điều . Của Những trình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:  .  Lý do khơng xử phạt vi phạm hành chính:  .  Hậu quả cần khắc phục là: ­356­ Biện pháp để khắc phục hậu quả là: Điều 2. Ông (bà)/tổ  chức . Phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết  định này trong thời  hạn mười  ngày, kể  từ  ngày   giao Quyết  định là   ngày . Tháng . Năm . Trừ trường hợp . q thời  hạn này, nếu Ơng (bà)/tổ chức . Cố tình khơng chấp hành thì bị cưỡng  chế thi hành Ơng (bà)/tổ chức . Có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết  định này theo quy định của pháp luật Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày . Tháng . Năm Quyết định này gồm  Trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho: 1. Ơng (bà)/tổ chức:.…  Để chấp hành; 2. .… ;                                                    NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH                                                                (Ký, ghi rõ họ tên) ­357­ Mẫu số 9 Tên CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: /QĐ­CC ngày .tháng năm   QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT  VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ  ­ Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, ngày 01/7/2012; Để  đảm bảo thi hành Quyết định xử  phạt vi phạm hành chính về   Số . ngày  tháng  năm   của ; Tôi, . ; Chức vụ:   ; Đơn vị: . , QUYẾT ĐỊNH:  Điều 1.  Áp dụng biện pháp cưỡng chế  để  thi hành Quyết định xử  phạt vi  phạm hành chính số  ngày  tháng  năm   Của   Về Đối với:   ; Ông (bà)/tổ:    ; Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):    ; Địa chỉ: .; Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD  ; Cấp ngày  Tại * Biện pháp cưỡng chế ­358­ Điều 2.  Ơng (bà)/tổ  chức:  Phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết  định này và phải chịu mọi chi phí về  việc tổ  chức thực hiện các biện pháp  cưỡng chế  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Quyết định có  Trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang Quyết định này được giao cho Ơng (bà)/tổ chức  Để thực hiện.  Quyết định này được gửi cho:  1.   Để    ;    2.   Để                                             NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ) Mẫu số 10 Tên CƠ QUAN CHỦ QUẢN Tên CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: /QĐ­TGTVPT , ngày . tháng năm QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH   Căn cứ Điều .của Luật xử lý vi phạm hành chính, ngày 01/7/2013; Căn cứ Điều  Nghị định số  ngày  tháng  năm  của Chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ; Xét   ; Tơi,       ; Chức vụ:  ;    Đơn vị  , QUYẾT ĐỊNH :        Tạm giữ : Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của   Ơng (bà)/tổ chức:  ;  Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):  ;   Địa chỉ:   ; Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD  ; Cấp ngày  Tại   ; ­359­ Lý do: ­ Đó có hành vi vi phạm hành chính: Quy   định     điểm   Khoản   Điều   Nghị   định  số  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực   Việc tạm giữ  tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập biên   bản (kèm theo Quyết định này) Quyết định này được gửi cho: 1. Ơng (bà)/tổ chức:   Để chấp hành;   Quyết định này gồm  trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang   Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG                                              NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ                                  (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                   MỤC LỤC  BÀI 3: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG                                                                                                    38  I. KHÁI QUÁT CHUNG                                                                                                                    38  1. Một số khái niệm                                                                                                                           38  2. Mục tiêu, đối tượng và nguyên tắc chung của công tác quản lý môi trường                              38  3. Các nội dung, chức năng của quản lý Nhà nước về môi trường                                                 41  4. Tổ chức công tác quản lý môi trường                                                                                           42 5. Một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Nhà nước đối với môi trường liên quan   đến cấp xã                                                                                                                                          42  III. THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG                       45  1. Đánh giá tác động mơi trường                                                                                                       48  2. Cam kết bảo vệ môi trường                                                                                                          49  V. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG                                                               51  1. Thông tin môi trường                                                                                                                     51  2. Truyền thông môi trường                                                                                                               54 VII. ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG, KHẮC PHỤC Ơ NHIỄM VÀ PHỤC HỒI MƠI   TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MƠI    TRƯỜNG                                            63  BÀI 4: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG XàCHO VÙNG                                                                      66  ĐỒNG BẰNG – VEN BIỂN                                                                                                              66  I. MÔI TRƯỜNG CÁC XàĐỒNG BẰNG – VEN BIỂN                                                               66  1. Vai trò, chức năng của mơi trường                                                                                                66  2. Dân số, tài nguyên và môi trường các xã đồng bằng ­ ven biển                                                  67  II. BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG – VEN BIỂN            69       1. Bảo vệ môi trường làng nghề                                                                                                       69  a. Khái niệm:                                                                                                                                      69 Làng nghề là một hoặc nhiều cụm dân cư cấp thơn, ấp, bản, làng, bn, phum, sóc hoặc  các điểm dân cư tương tự trên địa bàn một xã, phường, thị trấn có các hoạt động ngành  ­360­ nghề nơng thơn, sản xuất tiểu thủ cơng nghiệp sản xuất ra một hoặc nhiều loại sản phẩm   khác nhau.                                                                                                                                           69  b. Trách nhiệm của UBND cấp xã về quản lý môi trường làng nghề                                            69 ­ Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường làng nghề theo sự chỉ đạo và   phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.                                                                                     69  2. Bảo vệ và quản lý hệ sinh thái đất ngập nước                                                                            71  3. Bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học                                                                       73 CHUYÊN ĐỀ 2: QUY HOẠCH ­ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT; GIAO ĐẤT, CHO THUÊ   ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT                                                                                                                   92        BÀI 1: QUY HOẠCH ­ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT                                                                92 I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH   SỬ DỤNG ĐẤT                                                                                                                         92  1. Khái niệm, ý nghĩa của quy hoạch ­ kế hoạch sử dụng đất                                                        92  2. Các văn bản pháp lý có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất                                  94  3. Những quy định chung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất                                                     94 II. LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP Xà                                                                                                                                            100       2. Thực hiện dự án                                                                                                                           102 III. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT   KỲ CUỐI CẤP Xà                                                                                                                  119  1. Căn cứ điều chỉnh                                                                                                                        119  3. Thực hiện dự án                                                                                                                           120  IV. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP Xà                                                         128  1. Khảo sát lập dự án                                                                                                                       128  2. Thực hiện dự án                                                                                                                           128  V. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP Xà                                                            134  1. Căn cứ điều chỉnh                                                                                                                        134  2. Khảo sát lập dự án                                                                                                                       134  3. Thực hiện dự án                                                                                                                           134 VI. CÔNG BỐ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT                                                                                                                                             139       1. Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất                                                                               139  2. Quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất                                                               140  3. Lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất                                                                      140   BÀI 2: GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT                                                           141  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT                       141  1.  Khái niệm, mục đích của  giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất                                              141  2. Căn cứ và thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất                                                    143  3. Các văn bản Quy phạm pháp luật về cơng tác giao đất, cho th đất và thu hồi đất          144       II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO ĐẤT, CHO TH ĐẤT                                                            146  1. Trình tự, thủ tục giao đất, cho th đất đối với hộ gia đình, cá nhân                                       146  2. Trình tự, thủ tục  đối với trường hợp chuyển từ hình thức th đất sang giao đất có thu   tiền sử dụng đất                                                                                                                               148  3. Tiền sử dụng đất, lệ phí địa chính và tiền cho thuê đất                                                            149  III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT                                                                                   160 2. Trình tự thủ tục thu hồi đất khi người sử dụng đất vi phạm Luật Đất đai và một số   trường hợp khác                                                                                                                               165  CHUYÊN ĐỀ 3: SỬ DỤNG VÀ CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH                                            183 ­361­  BÀI 1: BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH                                                                                                           183  I. KHÁI NIỆM                                                                                                                                  183  II. NỘI DUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH                                                                                            184  III. TỶ LỆ BẢN ĐỒ                                                                                                                         185  1.  Khái niệm tỷ lệ bản đồ                                                                                                              185  2. Tác dụng của tỷ lệ bản đồ                                                                                                           186  3. Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ                                                                                                    187  4. Thước tỷ lệ                                                                                                                                  188  2.3. MẢNH 1:2000; 1:1000                                                                                                                192  2.4. MẢNH 1: 500; 1: 200                                                                                                                  193  BÀI 2: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH                                                                                       194  I. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH DIỆN TÍCH THỬA ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH   194   1. Phương pháp phân chia thửa đất ra các hình tam giác                                                                194  2. Phương pháp đếm ô                                                                                                                     195  3. Phương pháp tính diện tích theo toạ độ                                                                                      197  4. Một số quy định trong tính tốn diện tích                                                                                   197  II. ĐỌC BẢN ĐỒ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỜ BẢN ĐỒ                                                                    198  1. Đọc bản đồ                                                                                                                                    198  4. Tính khoảng cách từ bản đồ ra thực địa                                                                                     201  5. Tính diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính                                                                             201  BÀI 3: CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH                                                                                       203  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH                                            203  1. Mục đích                                                                                                                                       203  II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHI TIẾT                                                              203  1. Phương pháp truyền thống                                                                                                          203  1.1. Khái niệm điểm chi tiết                                                                                                            203  1.3. Phương pháp đường thẳng hàng                                                                                              204  Giả sử có thửa đất ABCD ngồi thực địa đã được đưa lên bản vẽ là abcd, nay thửa đất đó  được chia làm hai phần (hình 22a). Như vậy ngồi thực địa mới phát sinh hai điểm I, II.  Điểm I nằm trên đoạn thẳng AB; điểm II nằm trên đoạn thẳng CD. Để đưa điểm I, II từ   thực địa lên bản vẽ, tiến hành như sau:                                                                                          204  1. Xác định vị trí điểm biến động tại thực địa                                                                                211  2. Chuyển nội dung biến động lên bản đồ địa chính                                                                     211  1. Xác định biến động trên bản đồ địa chính                                                                                  212  2. Chuyển biến động từ bản đồ ra thực địa                                                                                   212  2. Phương pháp đo và vẽ trích thửa                                                                                                 213    2. Phục hồi mốc ranh giới bị mất                                                                                                  214  VII. QUẢN LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH                                                                                           214  CHUYÊN ĐỀ 4: ĐĂNG KÝ, THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ                                           215  HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH                                                                                                                        215   BÀI 1: ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ­ LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN                                                                                                                                                      215       I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT                                     215  1. Đối tượng đăng ký, cấp Giấy chứng nhận                                                                                 215  II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN                                            222  1. Một số quy định chung                                                                                                                 222 2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng   nhận                                                                                                                                                  227  3. Giấy chứng nhận                                                                                                                         232 ­362­  III. LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH                                                                                                          233  1. Khái niệm hồ sơ địa chính                                                                                                           233  2. Nguyên tắc, trách nhiệm lập, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính                                          235  3. Quy định về lập hồ sơ địa chính                                                                                                 236  BÀI 2:  ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN                                    239  I. QUY ĐỊNH CHUNG                                                                                                                    239  1. Các trường hợp biến động                                                                                                          239  2. Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận            240      3. Cơ quan thực hiện xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận và cập nhật chỉnh lý hồ sơ   địa chính                                                                                                                                            241  II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG                                                                     243  1. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nơng nghiệp của hộ gia đình, cá nhân                      243 2. Thủ tục chuyển nhượng, thừa kê, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền   với đất                                                                                                                                              245  3.  Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất     246       4. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất                                                                         247      * HỒ SƠ ĐĂNG KÝ                                                                                                                   248  5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa                                                                                                250         (Theo Thông tư liên tịch số  20/2011/TTLT­BTP­BTNMT)                                                    253  III. CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH                                                                                              259  1. Căn cứ cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính lưu ở cấp xã                                                            259  2. Chỉnh lý số mục kê                                                                                                                      260  3. Chỉnh lý sổ địa chính                                                                                                                    260  4. Sổ theo dõi biến động đất đai                                                                                                     265      BÀI 3: THỐNG KÊ ­ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI                                                                                  269  I. CHỈ TIÊU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI                                                                             269  1. Các chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai                                                                                        269  2. Chỉ tiêu đất khu dân cư nông thôn và đất đô thị                                                                         271 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ   HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT                                                                                              272   1. Biểu thống kê, kiểm kê đất đai và việc lập biểu                                                                      272  2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất                                                                                                  273 3. Thẩm quyền xác nhận biểu thống kê đất đai, biểu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng   sử dụng đất                                                                                                                                      274 III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN   ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT                                                                                       274  1. Trình tự thực hiện thống kê đất đai                                                                                            274  2. Trình tự thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất                   275 IV. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU ĐỂ LẬP CÁC BIỂU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ   ĐẤT ĐAI                                                                                                                                  275  1. Phương pháp thống kê trực tiếp                                                                                                  275  2. Phương pháp gián tiếp                                                                                                                 280  CHUYÊN ĐỀ 5:                                                                                                                               281  THANH TRA, KIỂM TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG Ở CƠ SỞ                              281  BÀI 1.                                                                                                                                                 282      THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU  TỐ                                 282  VỀ ĐẤT ĐAI Ở CƠ SỞ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ VEN BIỂN                                          282 ­363­ I. THANH TRA, KIỂM TRA ĐẤT ĐAI Ở CƠ SỞ  KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ VEN   BIỂN                                                                                                                                         282 1.  Khái niệm chung về thanh tra, kiểm tra đất đai ở cơ sở khu vực đồng bằng và ven biển                                                                                                                                                    282       2. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất                         285  3. Xử  lý vi phạm pháp luật về đất đai của người sử dụng đất ở cơ sở                                      286   1. Khái niệm tranh chấp đất đai                                                                                                     304  2. Hòa giải tranh chấp đất đai                                                                                                         304  3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai                                                                                309 III. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI Ở CƠ SỞ KHU VỰC ĐỒNG   BẰNG VÀ VEN BIỂN                                                                                                             310  1. Giải quyết khiếu nại về đất đai                                                                                                 310  2. Giải quyết tố cáo về đất đai                                                                                                       318  Bài 2:   THANH TRA, KIỂM TRA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG                                                      321               Ở CƠ SỞ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ VEN BIỂN                                                     321 I. KHÁI NIỆM  THANH TRA, KIỂM TRA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ KHU   VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ VEN BIỂN                                                                                      321  1. Khái niệm                                                                                                                                     321  2. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường ở cơ sở                                                                         321     ­ Nhiệm vụ của thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường ở cơ sở là:                                           322   3. Trình tự thủ tục thanh tra, kiểm tra bảo vệ mơi trường ở cơ sở                                              323  II. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG                  323   1. Khái niệm vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường                                                                    323  2. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường                                                     323  BÀI 3:   THANH TRA, KIỂM TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG  SẢN Ở CƠ SỞ     KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ VEN BIỂN                                                                                    325  I. THANH TRA, KIỂM TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở CƠ SỞ  KHU VỰC ĐỒNG    BẰNG VÀ VEN BIỂN                                                                                                                     325  1. Khái niệm                                                                                                                                     325 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện trong việc quản lý tài nguyên nước                                                                                                                                                    326      4. Thanh tra, giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước ở cơ sở khu vực đồng bằng và ven   biển                                                                                                                                                   327 II. THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN Ở CƠ SỞ KHU VỰC   ĐỒNG BẰNG VÀ VEN BIỂN                                                                                                329  1. Khái niệm                                                                                                                                     329  ­ Trình tự thanh tra, kiểm tra hoạt động khống sản                                                                      331  4. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khống sản                                                           331 Bài 4: MỘT SỐ TÌNH HUỐNG GIẢI QUYẾT CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TÀI   NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ VEN BIỂN        332       I. TÀI NGUN ĐẤT, TÀI NGUN NƯỚC VÀ KHỐNG SẢN                                           332  II.  TÌNH HUỐNG BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG                                                                                343 ­364­ ­365­ ... quản lý hành chính nhà nước giữa các cơ  quan nhà nước với nhau và giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức và cơng dân.         * Các hình thức văn bản quản lý nhà nước Các hình thức văn bản quản lý nhà nước bao gồm : văn bản quy phạm pháp... ế   độ quản lý nhà ­25­ nướ c về  đất đai, nhà nướ c thống nhất qu ản lý về  đất đai, nội dung quản   lý nhà nướ c về đất đai gồm: ­ Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý,  sử dụng đất đai ... + Ngun tắc phân định và kết hợp tốt chức năng quản lý nhà nước về     ­2­ kinh tế và chức năng sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế ­ Hình thức quản lý hành chính nhà nước Có 3 hình thức quản lý nhà nước :  ­ Ban hành văn bản 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu chung quản lý nhà nước về vấn đề môi trường - tài nguyên, Tài liệu chung quản lý nhà nước về vấn đề môi trường - tài nguyên, Mục tiêu, đối tượng và nguyên tắc chung của công tác quản lý môi trường, Một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Nhà nước đối với môi trường liên quan đến cấp xã, III. THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, Thông tin môi trường, Truyền thông môi trường, VII. ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG, KHẮC PHỤC Ô NHIỄM VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, Bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, Những quy định chung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Thực hiện dự án, Căn cứ điều chỉnh, Khảo sát lập dự án, V. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ, Tiền sử dụng đất, lệ phí địa chính và tiền cho thuê đất, III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, Trình tự thủ tục thu hồi đất khi người sử dụng đất vi phạm Luật Đất đai và một số trường hợp khác, Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ, II. ĐỌC BẢN ĐỒ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỜ BẢN ĐỒ, Phương pháp truyền thống, Đối tượng đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, Một số quy định chung, Thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận, Quy định về lập hồ sơ địa chính, Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa, Chỉnh lý sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai, Phương pháp thống kê trực tiếp, Khái niệm chung về thanh tra, kiểm tra đất đai ở cơ sở khu vực đồng bằng và ven biển, Xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của người sử dụng đất ở cơ sở, Hòa giải tranh chấp đất đai, Giải quyết khiếu nại về đất đai, Giải quyết tố cáo về đất đai, I. TÀI NGUYÊN ĐẤT, TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN, II. TÌNH HUỐNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm