Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4): Phần 2

117 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 11:59

Ngày 28 tháng 02 năm 2001, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X đã ban hành Pháp lệnh phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Kể từ đó đến nay, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, tổ chức thực hiện các quy định về thu và quản lý phí và lệ phí nhằm đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương trong cả nước. Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phí và lệ phí sâu rộng tới đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản bộ sách Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của tập 4 qua phần 2 sau đây. D Phí kiểm định an tồn Kỷ thuật chấỉ lượng xe giới D PHÍ KIỂM ĐỊNH a n t o n k ỷ t h u ậ t V À CHẤT L ợ n g x e c g ió i • N hữ ng loại p h i kiếm đ ịn h an toàn kỹ thuật chất lượng xe giới loại thiết bị, xe máy chuyên dùng (tr.l20l • Đối tượng nộp p h i kiếm định an toàn kỹ thuật uà chất lượng xe giới loại thiết bị, xe m áy chuyên dùng ttr l2 ỉ) • Mức p h i kiểm định an toàn kỹ thuật chất ỉượng xe giới loại thiết bị, xe máy chuyên dùng (tr.122) • Mức phi, ngun tắc thu p h í kiểm định an tồn kỹ thuật xe giới lưu hành (tr.l22) • Mức phi, nguyên tắc thu p h í kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, xe m áy chuyên dùng lưu hành (tr.ỉ25) ■ Mức p h i kiểm định an toàn kv thuật chất lượng xe giới, xe m áy chuyên dùng kh i thực cải tạo (tr.l29) ■ Mức p h i kiểm định chất lượng linh kiện yà xe 119 Tìm hiểu pháp luật vể phí lệ phi (Tập 4) giới th nghiệm đ ể sản xuất, lắp ráp (tr.l30) ■ Mức p h i kiếm định an toàn kỹ thuật L'à chất lượng xe giới thiết bị, xe m áy chuyên dừng sản xuất, lắp ráp Việt N am (tr 132) ■ Mửc p h í kiêm định an tồn kỷ thuật chát lượng xe giới thiết bị, xe m áy chuyên dùng nhập (tr 134) • Mức p h í kiểm định chất lượng thiết bị kiếm tra xe giới (tr.ĩ35) Có loại phí kiểm định an toàn kỹ thuật chất lượng xe gỉới loại thiết bị, xe máy chuyên dùng nào? Theo quy định Điều Quyết định sô' 10/2003/QĐBTC ngày 24/01/2003 Bộ trướng Bộ Tài việc ban hàn h mức thu phí kiểm định a n toàn kỷ th u ậ t chà't lượng xe giối loại thiết bị, xe máy chun dùng p h i kiểm định an tồn kỹ thuật chất lượng xe giới uà loại thiết bị, xe m áy chuyên dùng, bao gồm: a Phí kiểm định a n tồn kỷ th u ậ t xe giới đar.p lưu hành; b Phí kiểm dịnh a n toàn kỹ th u ậ t thiết bị xe máy chuyên dùng lưu hành; 120 D Phi kiếm dịnh an toàn kỹ ỉhuật chất lượng xe giới c Phí kiểm định an tồn kỹ th u ậ t chất lượng xe giới xe chuvên dùng tạo; đ, Phí kiểm định chất Iượng linh kiện xe cđ giới th nghiệm để sản xuất, lắp ráp; đ Phí kiểm định an tồn kỹ thuật chất lượng xe giới, thiết bị, xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp Việt Nam: e Phí kiểm định an toàn kỷ th u ậ t châ*t lượng xe giỏi, thiết bị, xe máy chuyên dùng nhập khẩu: g cđ giói Phí kiểm định chất lượng thiết bị kiểm tra xe Đối tượng nộp phí kiếm định an toàn kỹ thuật ■ chất lượng xe cd giới loại thiết bị, xe máy chuyên dùng dược quy định nào? Theo quy định Điều Quyết định sô” 13/2004/QĐ-BTC ngày 15/01/2004 Bọ trưởng Bộ Tài vế việc sửa đổi, bổ sung số quy định Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 đốí tượng nộp p h i tổ chức, cá n h â n qu an Đăng kiếm Việt Nam thực kiêm định a n to àn kỹ t h u ậ t c h ấ t lượng đôi với xe giới loại th iế t bị, xe máy chuyên dùng s n xuất, lắp rá p nh ập khẩu, cải tạo lưu hành; kiểm định c h ấ t lượng thiết bị kiêm t r a xe giới; kiểm định c h ấ t lượng động 121 Tìm hiểu pháp luật vể phí lệ phi (Tập 4) mơtơ động xe gán máy n h ậ p kháu Mức phí kiểm dịnh an tồn kỹ thuật chất ■ lượng xe giới loại thiết bị, xe máy chuyên dùng quy định thé' nào? Theo quy định Điểu Quyết định sơ' 10/2003/QĐBTC mức thu p h i kiêm định an toàn kỹ th u ậ t chất lượng xe giới loại thiết bị, xe m áy chuyên dừng bao gồm th u ế giá trị gia tâng chưa bao gồm lộ phí cấp Giây chứng nhận chát lượng an toàn kỹ th u ậ t cho xe giói, loại thiết bị, xe máy chuyên d ù n g chi phi ản ỏ, lại thông tin liên lạc để phục vụ cóng tác kiểm định ỏ nhừng ndi xa trụ sở 100 km Mức phí, ngun tắc thu phí kiểm định an tồn kỹ thuật xe giới lưu hành quy dịnh nào? ♦ Theo quy định Biểu phi kiểm định a n toàn kỹ th u ậ t chất lượng xe giâi loại th iế t bị, xe máy chuyên dùng ban hàn h kèm theo Quvết định sơ’ 10/2003/QĐ-BTC mức p h i kiếm định an toàn kỹ thuật xe giới lưu hành quy định n h sau: a Mức p h í bản: 122 D Phi kiểm dính an tồn kỹ thuật chất lượng xe giới Đ n v ị t i n h : 0 đ n g ! x e n L o i xe c giới MỨC ph( ò t ổ tải, đốn ơtò (ỗlò dáu kèo + s m í rơ m c), có trọng lả i trẽn 20 c c loại ỏtõ chuyên dùng, 300 m ăy kéo ỏ tố lải, dốn ỗtỗ (òtố đáu kèo + sơ mi rơ moốc), có (rọng tải tân đẻn 20 {ân c c loại ỏtổ chuyên 200 dũng, m áy kéo lẫn ỏ tò (ải c ó ỉrọng (ải trẽn ố tò tải c ố trọng {ài dén dén tản 180 150 M áy kéo bóng sen còng nơng vá càc loại phương tiện 100 vặn chuyển (ương tự R m oóc, s mi rơ m oóc 100 tỏ khách trẽn 40 ghé (kể cà lái xe), xe buýt 200 õ tô khách từ 25 dén 40 ghé (kể cà láí xe) 180 Ơ tơ khách từ 10 ghế đến 24 ghé (kể cà lái xe) 150 ố t ỏ từ ghé (kể cá lái xe) trở xuổng, ò tủ cứu 10 120 thương 11 X e lam, xích lõ m áy loại bánh b 50 N hừng xe giói kiếm định khơng đ ạt tiêu chuẩn 12 Tim hiểu pháp tuật vế phí lệ phí (Tập 4) an toàn kỳ th u ậ t bảo vệ môi trường phải bào dường sửa chữa để kiểm định lại hạn g mục không đ ạt tiêu chuẩn an tồn kỹ th u ậ t lần kiểm định thu sau: • Nếu việc kiểm định ỉại tiến hành 01 ngày (theo giò làm việc) vái sơ lần kiểm định lại khơng q 02 lần khơng thu Những xe kiểm định vào buổi chiều không đ ạt tiêu chuẩn an toàn kỹ th u ậ t kiểm định lại trưốc kết thúc làm việc buổi sáng ngày hơm sau đưỢc tín h n h kiểm định 01 ngàv N hừng xe kiểm định lại từ lần th ứ trở đi, lần kiểm định lại th u 50% mức phí quy định điểm a Nếu việc kiểm định lại tiến hành thòi h ạn 07 ngày (khơng kể ngày nghi theo chẽ dộ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, lần kiểm định lại th u 50% mức phí quy định điểm a c Kiểm định xe cđ giới để cấp giấy chứng nhận an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường tạm thòi (có thòi hạn khơng q 15 ngày) thu 50% phí quy định điểm a d Kiểm định mang tính giám định kỹ th u ật, đánh giá chất lượng theo yêu cấu tổ chức, cá nhân thu với mức phí thoả thuận khơng vượt q lần mức phí quy định diểm a 124 D Phí kiểm định an toàn kỹ thuật chất lượng xe C0 gidi Mức phí, ngun tắc thu phí kiểm định an tồn ■ kỹ thuật thiết bị, xe máy chuyên dùng lưu hành quy dính thê' nào? Theo quy định Biểu phí kiểm định an tồn kỹ th u ậ t chất Iượng xe giỏi loại thiết bị, xe máy chuvên dùng ban hành kèm theo Quyết định sơ 10/2003/QĐ-BTC mức phí, ngun tắc thu phi kiếm định an toàn kỹ tkuật thiết bị, xe máy chuyên dùng lưu hành quy định cụ thê sau: a Mức phi bản: Đớn vị tinh: l.OOOđổng/chiếc TT L o a i ỉh iế t bi kiểm đinh • • • Mức phi Định Lẩn đẩu (1) (2) kỳ (3) (4) C c loại th iết bị, x e m áy ch u yê n dùng Máy ủi cồng su ắỉ từ 54 dén 100 mả ực 240 190 Máy ủi công suất từ 101 đến 200 mã ực 300 240 Máy ủi công suất trẽn 200 má ưc 360 290 Máy san cổng suất dến 130 mã lực 320 260 Máy san công suất 130 mâ lực 380 300 25 Tìm hiểu pháp luật vế phí lệ phi (Tập 4) Máy cạp dung tich đến 24m’ 360 290 Máy cạp dung tích 24m^ 430 340 Lu bánh thèp đẽn 240 190 Lu bánh thép trèn 280 220 10 Lu bảnh íốp 280 220 11 Lu chán cừu 240 190 320 260 380 300 Máy rải thảm bé tơng nhựa còng suất dến 12 90 mâ ực Mây rải thảm bé tông nhưa cõng suất trẽn 13 90 mã ực 14 Máy bóc bè tơng nhựa cũ 280 220 15 Mảy khoan 360 290 16 Máy khoan nhói 400 320 17 Máy rài dã sỏi 280 220 18 Búa đóng cọ c Diese 400 320 19 Mảy xúc dung tích gáu đến 1m^ 400 320 20 Máy xúc dung tỉch gáu 1m^ 480 380 21 H ệ thống ép cọc thuỷ lực 200 160 22 Máy nghién sàng iẽn hơp đến 25m^/h 300 240 23 Máy nghién sàng lièn hợp trẽn 25m^/h 400 320 126 D Phí kiểm dịnh an tồn kỹ thuật chất lượng xe giới 24 É p bấc thấm 380 300 25 Thiết bị bơm bẽ tõng 240 190 280 220 750 750 1.000 1.000 1,500 1.500 2.000 2.000 500 500 750 750 Mảy kèo nóng nghiệp, àm nghièp tham 26 27 gia giao thõng Trạm trộn bẻ tòng nhựa 40 tấn/h Trạm trộn bẻ tông nhựa từ 40 tấn/h đén 28 80 tấn/h Trạm trộn bẻ tông nhựa trèn 80 tấn/h dến 29 30 104 tấn/h Trạm trồn bé tống nhựa trẽn 104 tán/h Trạm trộn bé tông xi mãng, cáp phối đén 31 40 mVh Trạm trộn bè tông xi mãng, cấp phõl 32 II 40 m % Các loại thiết bị nảng; máy nâng, cẩn cẩu cỏ sức nâng Dưởi tán 500 500 T đến 600 600 Trén tẫn đến 800 800 Trên đến 7.5 tãn 1.000 1,000 Ĩr é n ,5 t ắ n đến 10tãn 1.500 1.500 Trén 10 đến 15 tẩn 1.700 1.700 12 Tim hiểu pháp tuật vể phí lệ phí (Tập 4) Trèn 15 dén 20 2.000 2.000 Trèn 20 dến 30 2.500 2.500 Trên 30 dến 50 2.700 2.700 10 Trên 50 đến 75 3.000 3.000 11 Trên 75 đến 100 3.500 3,500 12 Trèn 100 4,000 4.000 b Khi tiến h n h kiểm định không đ ạt tiêu chuấn an toàn kỹ th u ậ t, phải sửa chữa đê kiểm định lại nhừng hạng mục không đ t tiêu chuẩn an tồn kỹ th u ậ t lần kiểm định thu sau: ■ Nếu việc kiêm định lại tiến hành 01 ngày (theo giò làm việc) vái sơ' lần kiểm định lại ngày khơng q 02 lần khơng thu Nhũng thiết bị xe máv chuyên dùng kiểm định vào buổi chiều khơng đạt tiêu chuẩn an tồn kỹ th u ậ t kiểm định lại trưổc kêt thúc làm việc buổi sáng ngày hôm sau tính kiểm định 01 ngày Những thiết bị, xe máy chuyên dùng kiêm định lại từ lần thứ trở đi, lần kiểm định lại thu 50% mức phí quy định biểu • Nếu việc kiểm định lại tiến h n h sau 01 ngày kể từ ngày kiểm định lần đầu lẩn kiểm định lại th u băng 50% mức phí quy định biểu c Các th iế t bị, xe máy chuyên dùng khác chưa quy 128 Phí kiểm định an tồn kỹ thuật chất lượng xe giới quy định m ức p h i kiêm định phẩn hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc xô n h sau: a P hi kiếm tra hàng năm Bảng 6: n Tổng d u n g tích cù a tàu GT S ố dơn v ị ph( tiéu ch u ẩ n Đ VPrc Đến 300 150 Trèn 300 đẽn 500 150+(GT-30O)x0,5 Trên 500 đén 1,000 25Ũ+(GT-500)x0,3 Trén 1.000 dến 2.000 400+(GT-I.000)x0,08 Trẽn 2.000 đẽn 5.000 480*(GT.2,000)xO,01 Trên Trẽn 10.000 5.000 dếmo.ooo 510+(GT-5.000)xO,006 54Ũ+(GT-I0.000)x0,004 P hi kiếm tra trung gian Sơ đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm t r a tru n g gian tính bàng sơ’ đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra h n g nảm nhân với hệ sơ 1,35 c P hí kiểm tra định kỳ Sơ” đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra định kỳ tính sơ”đơn vị phí tiêu chuẩn kiểm tra hàn g n ả m n h â n vói hệ sơ 1,50 221 Tìm hiểu pháp luật vế phi lệ phi (Tập 4) 68 Mức phí kiểm định phẩn hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm nước thải quy dịnh nhưthé nào? Tại điểm Mục II Phần c Chương II lỉiéu mức thu phí ban hành kèm theo Quyết định sô" 184/2003/QĐ-BTC quy định mửc p h i kiểm định p h ầ n hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm nước th ả i n h sau: Bảng 7: n Tổng dun g tíc h cù a tàu, GT s ó đơn v ị phi tiẻu ch uẩn Đ V P tc Oến 1.000 135 Trẽn 1.000 đến 2,000 160 Trên 2.000 dến 5,000 250 Trén 5,000 dến 10.000 300 Trẽn 10.000 400 A phi kiểm định phẩn thiết bị nâng hàng w ỉ / ■ đưdc quy dịnh nào? Tại điểm Mục II P h ầ n c Chường II Biếu mức thu phí ban h n h kèm theo Quyết định sỏ 184/2003/QĐ-BTC quy định mức p h í kiểm định p h ầ n thiết bị ỉỉáng hàng n h sau: a Phi kiếm tra thiết bị náng hàng 222 D Phí kiểm định an tồn kỹ thuật chất iưựng xe gicN Sỏ’dơn vị phí tièu chuãn xác định theo còng thức: ĐVPp,- = A x B x C x n Trong đó: A = Số đơn vị phí càii theo tải trọng làm việc an toàn thiết bị nâng nêu Bàng la: B = Hệ sô’ cân theo kiêu làm việc thiết bị nâng h
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4): Phần 2, Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4): Phần 2, g.Phí kiểm định chất lượng thiết bị kiểm tra xe cđ giói., I. PHÍ KIỂM ĐỊNH an toàn kỹ thuật và chất LƯỌNG PHƯONG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA, c.Phương pháp tính phí kiêm định an toàn kỹ thuật và chất lượng sửa chữa, hoán cải tàu biển; được tính trên giá sủa chũa» hoán cải tàu biển;, ■Mức phi kiểm định giám sát đóng mới phần hệ thông tự động vá điếu khiên từ xa (tr.l79), ■Mức phi kiểm định hệ thống lầu lái (tr.210ì, c.Phi kiểm tra định kỳ, SỐ đơn vỊ phí tiêu chuán kiểm tra gia hạn kiểm tra, ■Mức phi kiếm định phán an toàn kết câu (tr.2ỉ3), a. Phi kiểm tra hàng năm, kiểm tra trung gian, b.Phi kiểm tra hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm khu vực buồng máy, XII.PHÍ GIÁM SÁT SỦA CHỮA, HOÁN CẢI TÀU BIỂN

Mục lục

Xem thêm