Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước

37 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 09:45

Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước cung cấp cho người học các kiến thức: Thuyết thần học, thuyết gia trưởng, nguồn gốc nhà nước, đặc trưng của nhà nước, bản chất nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  NHÀ NƯỚC THUYẾT THẦN HỌC TRƯỚC TK XVI: Thượng đế sắp đặt trật tự xã hội, sáng  tạo ra nhà nước để bảo vệ con người Quyền lực nhà nước là của chúa trời, nhà  nước là vĩnh cửu toanvs@gmail.com THUYẾT GIA TRƯỞNG nhà nước là kết quả của sự phát triển gia  đình – một hình thức tổ chức của cuộc  sống con người toanvs@gmail.com THUYẾT KHẾ ƯỚC XàHỘI TK 16: Nhà nước kết khế ước xã hội - CM dân chủ tư sản, phổ biến nước tư saûn toanvs@gmail.com Thuyết học Mác – Lênin: Nhà  nước  là  kết  quả  khách  quan  của  sự  vận  động  xã  hội,  là  kết  quả  của  sự  phân  công  lao  động  xã  hội,  kết  quả  của  cuộc  đấu tranh giai cấp.  Cách mạng chủ nghĩa xã hội toanvs@gmail.com I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC Các quan điểm trước đây về nhà nước:  Nhà Nước có nguồn gốc từ một yếu tố nào  đấy  không  phụ  thuộc  vào  con  người  như  thuyết thần học, Nhà Nước siêu trái  đất .  Nhà  Nước  là  bất  biến,  cần  phải  phục  tùng toanvs@gmail.com I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC Nhà  Nước  chỉ  được  thành  lập  theo  ý  chí,  nguyện vọng của con người như khế  ước  xã  hội,  bạo  lực,  tâm  lý,  không  phụ  thuộc  vào  hoàn  cảnh  khách  quan.  Nhà  Nước  đã  là  của  tất  cả  mọi  cơng  dân,  do  đó  cũng  cần phải triệt để phục tùng toanvs@gmail.com I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC Quan Điểm Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật  Lịch  Sử,  Chủ  Nghĩa  Mác­  Lênin  chứng  minh  rằng NN khơng phải là một hiện tượng xã hội  vĩnh cửu và bất biến Nhà Nước xuất hiện và tồn tại khơng phụ thuộc  vào  ý  chí  của  con  người  mà  do  nhu  cầu  khách  quan của sự phát triển xã hội loài người.  toanvs@gmail.com I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC Nhà Nước  được tổ chức, thiết lập theo  ý chí  của con người,  để phục vụ chính ý muốn của  con  người  và  NN  ln  luôn  vận  động,  phát  triển  và  sẽ  tiêu  vong  khi  những  điều  kiện  khách  quan  cho  sự  tồn  tại  của  chúng  khơng  còn nữa.  toanvs@gmail.com II. ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ  NƯỚC: Quyền lực cơng đặc biệt, tách rời ra khỏi  xã hội, chỉ thuộc về giai cấp thống trị Phân chia dân cư theo lãnh thổ: Chủ quyền quốc gia: Ban hành pháp luật và buộc mọi thành  viên thực hiện: Qui định các loại thuế và thu thuế toanvs@gmail.com 10 Quân chủ Tuyệt đối Hạn chế toanvs@gmail.com Ngoại lệ 23 Cộng Hòa Đại nghò Dân Chủ Nhân dân toanvs@gmail.com Tổng Thống 24 1.2 Hình thức cấu trúc  Là cấu tạo của Nhà Nước dựa trên   đơn  vị  hành  chính­  lãnh  thổ  và  mối  quan  hệ  giữa các bộ phận cấu thành (cơ quan Nhà  Nước),  giữa   quan  trung  ương  với  cơ  quan địa phương Hình  thức  cấu  trúc  Nhà  Nước  còn  gọi  là  cấu trúc hành chính Nhà Nước toanvs@gmail.com 25 Cấu trúc Nhà nước Đơn nhất Liên Bang toanvs@gmail.com 26 Nhà nước đơn nhất Nhà Nước có chủ quyền chung, Hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý  thống nhất từ trung ương đến địa phương Có lãnh thổ tồn vẹn, thống nhất, các bộ  phận hợp thành Nhà Nước là các đơn vị hành  chính­ lãnh thổ khơng có chủ quyền quốc gia  riêng; Một hệ thống pháp luật.  toanvs@gmail.com 27 Nhà nước liên bang: Hai hay nhiều nước thành viên hợp lại. Trong  đó có một số quốc gia hoặc lãnh thổ quốc gia  riêng  rẽ  (cộng  hồ,  bang,  lãnh  địa)  liên  kết  lại.  Nhà Nước liên bang và Nhà Nước thành viên  cũng có các dấu hiệu của Nhà Nước   Hai  hệ  thống  quyền lực  và  quản  lý:  một  ­    liên bang và một ­ mỗi nước thành viên;   2 hệ thống pháp luật toanvs@gmail.com 28 2. Chế độ chính trị Tổng  thể  các  phương  pháp,  cách  thức,  phương  tiện  mà  các   quan  Nhà  Nước  sử  dụng để thực hiện quyền lực Nhà Nước.  Mức  độ  đảm  bảo    quyền  dân  chủ,  tự  do  cá  nhân  trong  xã  hội  ­  mối  quan  hệ  giữa  các  cá  nhân,  các  nhân  và   quan  Nhà  Nước  trong  những vấn đề của Nhà Nước  toanvs@gmail.com 29 Chế độ  Chính trò Dân chủ Độc đoán (phản dân chủ) toanvs@gmail.com 30 Nhà Nước Dân chủ Sự tham gia của nhân dân trong quản lý nhà  nước Cơ  quan  quyền  lực  nhà  nước  được  hình  thành do bầu cử Quyền tự do cơ bản của nhân dân  được nhà  nước đảm bảo: nhân dân được tự do toanvs@gmail.com 31 Nhà nước pháp quyền: Là  nhà  nước,  ở  đó  pháp  luật  có  ý  nghĩa  tối  thượng  –  tất  cả  mọi  hoạt  động  của  xã  hội,  người  dân,   quan  nhà  nước,  đảng  phái  đều  phải triệt để tn theo pháp luật Pháp luật cao hơn mọi hình thức khác Tơn  trọng  và  bảo  đảm  quyền  con  người  trên  cơ sở pháp luật toanvs@gmail.com 32 3. Bộ máy nhà nước: 3.1 Nhận thức chung: Hệ  thống  các   quan  của  Nhà  Nước  thực  hiện quyền lực Nhà Nước Bộ máy Nhà Nước rất quan trọng, nhờ vào bộ  máy này mà Nhà Nước thực hiện được chức  năng của mình toanvs@gmail.com 33 Là  hệ  thống  các   quan  từ  trung  ương  đến  địa phương, được tổ chức theo những  nguyên  tắc  chung  thống  nhất  tạo  thành  một   chế  đồng  bộ  để  thực  hiện  các  nhiệm vụ và chức năng của Nhà Nước Thể hiện quyền lực công đặc biệt của nhà  nước toanvs@gmail.com 34 3.2 Cơ quan nhà nước Bộ phận cơ bản tạo nên bộ máy Nhà Nước.  Đó  là  một  tổ  chức  chính  trị  có  tính  độc  lập  tương  đối  về  tổ  chức­   cấu,  bao  gồm  những  cán  bộ,  viên  chức  được  giao  những  quyền hạn nhất  định  để thực hiện nhiệm vụ,  chức năng của Nhà Nước Các   quan  nhà  nước  được  phân  cấp  và  phân  quyền  theo  một  nguyên  tắc  nhất  định  để  đảm bảo  cho  sự  ổn  định  và  thịnh  vượng  của nhà nước toanvs@gmail.com 35 3.3 Phân loại 3.3.1: Theo nguồn gốc CQNN CQ đại diện (trực tiếp) CQ hành chính (thứ cấp) toanvs@gmail.com 36 3.3.2 Theo chức năng CQNN Lập pháp Hành pháp toanvs@gmail.com Tư pháp 37 ... I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC Các quan điểm trước đây về nhà nước: Nhà Nước có nguồn gốc từ một yếu tố nào  đấy  khơng  phụ  thuộc  vào  con  người  như  thuyết thần học, Nhà Nước siêu trái  đất .  Nhà Nước ... V. HÌNH THỨC, CHẾ ĐỘ CHÍNH  TRỊ VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC: toanvs@gmail.com 17 1. Hình thức nhà nước: Cách thức tổ chức quyền lực Nhà Nước và  những phương  pháp để  thực  hiện  quyền  lực  Nhà Nước.   Tức  là  phương ... III. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC toanvs@gmail.com 11 1.Bản chất Giai cấp Nhà nước là sản phẩm và là biểu hiện của  những mâu  thuẫn  giai  cấp  khơng  thể  điều  hồ được” Nhà Nước chủ  nô,  Nhà Nước phong 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước, Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 1: Những vấn đề chung về nhà nước, I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC, V. HÌNH THỨC, CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC:, Chế độ chính trị

Từ khóa liên quan