Ebook Luật thương mại: Phần 2

111 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 09:03

Luật thương mại áp dụng cho thương nhân hoạt động thương mại theo quy định tại Điều 1 của Luật này; tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại; căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này đối với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. thương mại trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại Yêu cầu bên thuê địch vụ cung câp hàng hoá dế tham gia hội chợ triển lãm thương mại theo thời hạn dã thoả thuận hợp đồng Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thơng tin vê hàng hố dịch vụ để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận hợp đồng Nhận thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác Thực việc tô chức hội chợ, triển lãm thương mại theo thoả thuận hợp đồng Chương V CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI Mục I ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN Đ iểu 141 Đại diện cho thương nhân Đại diện cho thương nhân việc thưđng nhân nhận uỷ nhiệm (gọi bên đại diện) thương nhân khác (gọi bên giao dại diện) đế thực hoạt động thương mại vứi danh nghĩa, theo dẫn thương nhân hưởng thù lao vê việc đại diện 83 Trong trường hợp thuổng nhân •> Đ iếu 8(5 (ná dịch vụ r>;3 D iề u 87 Thời hạn toán r>-l Chương ỈV XÚC TIỂN THƯƠNG MẠI Mục / K H U Y Ế N MẠI Đ iể u 88 Khu vô n mại r>4 Đ iề u 89 Kinh doanh dịch vụ khuyến mại f)f) Đ iể u 90 Hợp dồng dịch vụ khuyên mại 55 D iề u 91 Quyền khuvôn mại thương nhân 55 Đ iể u 92 ( 'ác hình thức khuyên mại 56 Đ iể u 93 Hàng hóa dịch vụ khuyên mại 57 Đ iể u 94 Hàng hoá dịch vụ dùng đê khuyên mại mức giám giá khuyến mại Diều 95 Quyển thương nhân thực khuyên mại Điều 96 Nghĩ a vụ thương nhân thực khuyên mại 57 58 58 Đ iề u 97 Thông tin phải thông báo công khai 59 Đ iể u 98 Cách thức thông báo 61 Đ iể u 99 Báo đám 1)1 mặt thơng tin chương trình nội dung khuyên mại 61 Đ iể u 100 Các hành Vì bị cấm hoạt động khuyên mại 61 179 Diốu 101 Daiìi! ky hoại dộiìií' khuyiMi mại tlìơn.u Ỉ>M‘> k1*1 íỊu;ỉ kluin VOI có qu;m quan lý nlìíỉ miõr VI * thũõnự mại H Mục Ql/ẢNíỉ rAO THƯƠNí; MẠI D iều 102 Qu ÍUIỊLĨ ihũõìiỊí mại Ho Điểu 103 (^uvon (ỊiiaiiỊLr (‘áo thuoniĩ mại M D iều 104 Kinh (loanh dịch vụ quang thương lììiU (i-1 D iều 105 San pham quáng thương mại (ỳj D iều 106 Phương tiện quang cáo thuong mại 61 Đ iều 107 Sù dụng phương tiện quang cáo thương rìin ttf> D iều 108 Bao hộ quyền sõ hừu tì’í tuệ dối với san pháin q u a n g cáo tlnióng mại 66 Đ iểu 109 ( 'ne quáng cáo thương mại bị cấm 66 Đ iể u 110 Hộp đổnẹ địch vụ (ỊuaiìỊLĩ CỈÌO thương mại 67 Đ iều 111 Quyến rủa bén thuê quang cáo thương mại (Ì7 Điểu 112 x.uhia vụ cua bên ihuô quang cáo thương mại 0)7 Điểu 113 Quyen cua bôn cung ứng (.lịch vụ quang cáo thùõiiỊĩ mại 6H Diều 114 X^hia vụ cua bón cung ứng dịch vụ quáng cáo thùònỉ'mại 6H Điều 115 Nguoi phát hành quãng CỈÌO thương mại 69 D iều 116 N^lìĩa vụ cùa ngiioi phát hành quang cáo thunniĩ mại 69 M ụ c :ì THl^NC BAY, CIỎỈ THIỆU HAN(ỉ HĨA DỊCH v ụ Điều 117 TVung bay Ị£1 Ơ1 thiọu hang hoa lỉịch vụ (Ì9 Đ iều 118 Quyến trùng hây giới thiệu hàng hoá dịch vụ 70 ISO Đ i ể u 119 Kinh (iHìh íiịrli vụ Ìnini: iílòỉ I ỉm/u hỉmix hoa (lịch vụ D i(‘11 120 (Yìc lìinh línir ! 1*1í ì »;I Ì Ỉ I H / U 7ì hanu ho;ì (lịch v ụ 71 D iồu 121 Diếu kiện ílơi vỏì hnnt: hn;ì nv £ÌỚ1 thiệu 7] Đ iều 122 Diếu kiện (lơi VỎ1 híỉn.Li 1iỉ» nh;ip kỉìau van Việt Nam trưng bày Ịunoi thH/u 72 Điều 123 c ao trường hộp cam tìiínu kìY giỏ\ thiộu hàng hon dịch vụ 72 D iều 124 Hợp dồng (lịch vụ tnùm biiy Lrìn‘i thiệu hànỊĩ hố dịch vụ To D iề u 125 Quyền bên thuê (lịrh vụ trũni: bày Ị^IUI thiệu hàng hố dịch vụ 7.‘í Đ iều 126 Nghĩ a vụ ('ùa hen thui* íiịeh vụ tnìng b;ụ\ giới thiệu hàng hoá dịch vụ 71 Đ iều 127 Quyền rủa hèn cung ứntĩ (lịch vụ tnìn^ l)ày giới thiệu hàng hoá địch vụ 71 Đ iểu 128 Nghĩ a vụ cua hôn CU11 ỊĨ ứn^ (lịch vụ trưng bày giới thiộu hàng hon (lịch vụ 75 Mục HỘI CHỢ, THIỂN IẢM THƯƠNí; MẠI Đ iế u 129 Hội rhợ trien lãm thii(ĨÌÌLC mạ) D iều 130 Kinh doanh (lịch vụ hội (‘hộ tnón làm thương 1111,11 7f> () Đ i ề u 131 Qu y ế n tó chức, t h a m um chò t n é n lãm thường mại Đ iều 132 Tố chức hội chộ triơn lam tỉníónií mại lại Viêt Nam 7ri 77 1s I)iổ 11 133 IV, rluic tham £Vi Í1 Ộ1 chợ triơiì lãm ihnK m;n ó niíỏc* ngồi Đ iếu 134 Hàng hố (lịch vụ trung bày Ịĩiới thiệu hộì chợ triơn làm thương mại Việt Xam Đ iều 135 HÍU1 K hóa dịch vụ tham gia hội ('họ triến lã nì thùóng mại () nùỏc ngu Đ iểu 136 Bán tạng hàng hố cung ứng dịch vụ hội chợ tnén lànì thương mại tạ Việt Nam D iều 137 Bán tạng hàng hỏa cung ứng địch vụ Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm thương mại ỏ nước nÉỊoài D iều 138 Quyền nghía vụ tố chức*, cá nhãn tham gia hội ('họ triên làm thương mại Viột Nam Đ iểu 139 Quyển nghĩa vụ thương nhân Lổ chức, tham gia hội chợ tnến lãm thương mại ỏ nước Đ iều 140 Quyền nghĩa vụ thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại Chương V CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯNG GIAN THƯƠNG MẠI ♦ « » Mục ĩ ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHẢN Đ iều 141 Đại diộn cho thương nhan Đ iểu 142 Hợp đại diện cho thương nhân Đ iều 143 Phạm VI dại chộn D iếu 144 Thòi hạn đại diện cho thương nhân Đ iểu 145 Nghĩ a vụ cua hên đỉìi diện D iều 146 Nghía vụ bẽn giao dại diện Đ iểu 147 Quyến hng thù liH) (lạì đu/h Đ iề u 148 Th anh tốn chì phí phút Sình Đ iều 149 Qu yến c/im gi HG S(> S7 Mục MỎI GIỚI THƯƠNC, MẠI Điều 150 Mói giới thương mại Điếu 151 Nghía vụ hỏn mỏi giớithương mại 87 87 Đ iể u 152 Nghĩa vụ bên đưck* môi giới 88 Diều 153 Quyên hương thù lao mơi giới Điểu 154 Thanh tốn chi phí phát sinh liên quan đến viộc môi giới 88 Mục ỦY THÁC MUA BAN HÀNG HÓA 88 89 89 Đ iều 155 Uý thác mua bán hàng hoá 89 Đ iểu 156 Ben nhặn uỷ thác Đ iều 157 Bên uỷ thác Đ iể u 158 Hàng hoấ uỷ thác 89 89 90 Điểu 159 Hợp đồng uỷ thác 90 Đ iểu 160 Uý thác lại cho hen thứ ba Đ iều 161 Nhận uỷ thác nhiểu bên 90 90 Điều 162 Quvền bên uỷ thác 90 Đ iểu 163 Nghĩa vụ bôn uý thác Đ iểu 164 Quyền bên nhận uý thác 91 9] Điểu 165 Nghĩa vụ hên nhận uy thác 91 Mục ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI Đ iểu 166 Đại ]ý thường mại 92 Đ iều 167 Bôn giao đại lý bên đại lý 92 183 Diều 168 Hộp đóiiỊi iU)\ lý w Đ iều 169 (Yỉc lìinh thức dại )ý *}•’> Đ iể u 170 Quyền S(j Inìu dni ]ý tlõng mại 91 Điểu 171 Thù lĩìodại lý Điểu 172 Quyon cua hôn giao đại lý »1 D iể u 173, Nghĩa vụ cua bôn giao đại ]ý 9f> Điều Điểu Điểu Điều 96 174 Quyền cu a hôn đai lý 175 Nghĩa vụ cua bôn đại lý 176 Thanh lốn đại lý 177 Thòi hạn đại lý 97 97 98 Chương Vỉ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỤ* THỂ KHÁC Mục ì GIA CĨNG TRONG THƯƠNG MẠI Điểu 178 Gia công thương mại Đ iề u 179 Hợp dồng gia cơng Điểu 180 Hàng hóa gia công 99 99 99 Đ i ề ụ 181 Qu yến nghĩa vụ bên đặt gia công 100 Quyển nghía vụ bên nhận a công Điểu 183, Thù lao gia công Điều 184 Chuyên giao công nghệ gia công VỚI tỏ 101 Đ iề u 182 chức, cá nhán nước 101 102 Mục ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA Điều 185 Đấu giá híing hố 102 Đ iều 186 Ngưòi tỏ chức đấu g ì L người bán hàng 103 184 Đ iều 187 \ Kùõ) thum gKì (láu p;ỉ ÌH.MỈ ỈUHI hànlì (ìâu gi;'i Đ iểu 188 Nguyên tăc đáu giá 108 103 Đ iếu 189 Qu yến cun ngiioi tò chức (láu ỊL r!;i Đ iểu 190 Nghía vụ cua ngiiiíi tỏ chúc đ;'ỉu Ịíi;i 101 104 Đ iều 191 Quyển cua ngiuỉi bán hiuisỉ không phai 11 gùời tỏ chứ(• (Iá 11 £Ĩá ]();■) D iều 192 Nghĩa vụ rủa người bán hàng khóng phai nẹười tỏ chúc đấu 1(1 Đ iếu 193 Hợp đồng (lịch vụ tỏ chức dấu giá hàng hoá Đ iểu 194 Xác định giá khơi điểm Đ iều 195 Thông h áo cho ngưòi có quyến lợi nghĩa vụ liên quan đơn hàng hóa dổi tượng cẩm cỗ thê chấp D iều 196 Thòi hạn thơng háo niêm yêt đấu giá hàng hoá Đ iều 197 Nội dung thơng báo niêm yết đấu giá hàng hóa 106 106 107 107 108 108 Điểu 198 Những người không tham gia dấu giá Điểu 199 Đàng ký tham gia đáu giá Điểu 200 Trưng bày hàng hoá đấu giá 109 109 110 Đ iểu 201 Tiến hành đấu giá Đ iể u 202 Đâu giá không thành 110 111 Điều 203 Văn bán đấu giá hàng hoá 112 Đ iểu Đ iề u Đ iều Đ iểu D iề u 2Ơ4 Rút lại giá dã trả 205* Từ chối mua 2Ơ6 Đàng: ký sơ hữu 207 Thời điếm toán tiềnmua hàng hoố 08 Đị a điếm toán tiền mua hàng hoá 112 113 1] 114 115 Đ ỉểu 209 Thòi hạn giao hàng hoá hán đấu giá 115 Đ iểu 210 Địa điếm giao hàng hoá bán đấu giá 115 185 Đ iếu 211 Thù 1ao (lịch vụ dấu giá hàng hố 116 Đ iể u 212 Chi phí liên quan tiên dâu gió hàng hố 116 Điểu 213 Ti •ách nhiệm dối với hàng hỏa bán (tấu giá không ])hù hợp VỚI thông báo niêm vêt 116 Mục ĐẤU THẤU HÀNG HÓA, DỊCH v ụ Đ iểu 214 Đấu thầu hàng hoá dịch vụ 117 Đ iều 215 Hình thức đấu thầu Đ iều 216 Phương thức đấu thầu 118 118 Điều 217 Sd tuyển bên dự thầu Điều 218 Hồ sd mòi thầu 119 119 Đ iểu 219 Thơng báo mòi thầu Đ iều 220 Chỉ dản cho bên dự thầu Đ iều 221 Quản lý hồ sơ dự thầu 119 120 120 Đ iể u 222 Bảo đảm dự thầu Đ iều 223 Bảo mật thông tin đấu thầu 120 121 Điểu 224 Mỏ thầu 121 Đ iều Đ iều Đ iều Đ iề u Đ iều Xét hồ sơ dự thầu mỏ thầu Biên mở thầu Đánh giá so sánh hồ sơ dự thầu Sửa đổi hồ sơ dự thầu Xếp hạng lựa chọn nhà thầu 121 122 122 122 123 Điều 230 Thông báo kêt đấu thầu ký kẻt hợp đồng Điều 231 Bảo đảm thực hợp đồng Điểu 232 Đấu thầu lại 123 124 124 225 226 227 228 229 Mục DỊCH VỤ LOGISTIOS Đ iều 233 Dịch vụ logistics 186 125 Đ iếu 234 Diếu kiện kinh (loanh địch vụ Ìól'] stics ] 20 D iều 235, Quyền UỊihìA vụ cua UnioiHí nhán kinh (loai)h dịch vụ logisúrs Đ iều 236 Quyển vìì nghía vụ rua khách h;’ing 125 12fi Đ iểu 237 Cáo trường hộp miễn trách nhiệm đỏi với thương nhán kinh (loanh dịch vụ líụàsties Đ iểu 238 Giới hạn trách nhiệm D iều 239 Quyến cám gi định đoạt hàng hoá 127 128 129 Đ iểu 240 Nghĩa vụ thương nhãn kinh doanh dịch vụ logisũcs cầm giữ hàng hoá 130 Mục QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÀNH T H ổ VIỆT NAM VÀ DỊCH v ụ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA Đ iểu 241 Quá cánh hàng hóa Đ iểu 242 Quyển canh hàng hóa Đ iểu 243 Tuyên đường cảnh Đ iểu 244 Quá cánh dường hàng không Đ iều 245 Giám sát hàng hóa cảnh Đ iều 246 Thời gian cảnh Đ iể u Hàng hoá canh tiêu thụ Việt Nam Đ iểu 248 Những hành VI bị cấm cảnh Điểu 249 Dịch vụ cánh hàng hóa Điểu 250 Điểu kiện kinh doanh dịch vụ cánh Điểu 251 Hợp dồng dịch vụ cảnh Điểu 252 Quyền nghía vụ bên thuê dịch vụ cánh 131 131 132 133 133 133 134 134 134 135 135 135 Diều 253 Quyến nghía vụ bvn cung ứng dịch vụ cánh 136 187 Mu( () HỊCH YỤC.IÁM ĐỊNH 254 Dịch vụ giám (lịnh ì 255 Nôi dung giám (lịnh 256 Thương nhán kinh doanh dịrlì vụ ịĩM\m (Ìịiìh thùóng m;u 257 Diếu kiện kinh doanh dịch vụ Uìám cỉịnh thương mại 258 Phạm vi kinh (loanh dịch vụ giiun (lịnh thương mại 259 Tlêu chuán giám định viên 260 Chứng thư giám định 1 261 ( liá trị pháp lý chứng thư giám dinh (ÌƠ1 vời hên vơu rau giám định ] 262 ( ìiá trị pháp lý chửng thư £Ìám định đỏi với rác bên hợp đồng 263 Qu yến nghĩa vụ thương nhân kinh doanh dieh vụ giám dịnh 264 Qu vển khách hàng 265 Nghía vụ khách hàng ] 266 Phạt Vì phạm, hồi thường thiệt hại trương hợp kết quà giám định sai 267 Uy giám dinh 268 ( ìiám định theo yêu cầu quan nhà nước 1 Mục CHOTHUÉ HÀNH HÓA 269 ( 'ho thuê hang hoa 270 Quyền nghía vụ cho th 1 Diồu 271 Cịuvi‘*Mva n^hìíì vụ cua ỈMM ì ùiiịi • D i ổ u 272 Sưa chừa t hay (lõ) linh Tnmu h.in đ áu cua h a n g h o a {'ho i h u ó D i ề u T r c h n h i ệ m đoi YỎ1 tôn thiu t m n g thòi h n thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Luật thương mại: Phần 2, Ebook Luật thương mại: Phần 2, MỤC 1: ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN, MỤC 3: UỶ THÁC MUA BÁN HÀNG HOÁ, MỤC 4: ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI, MỤC 1: GIA CÔNG TRONG THƯƠNG MẠI, MỤC 2: ĐẤU GIÁ HÀNG HOÁ, MỤC 3: ĐẤU THẦU HÀNG HOÁ DỊCH VỤ, MỤC 4: DỊCH VỤ LOGISTICS, MỤC 5: QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM VÀ DỊCH VỤ QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ, MỤC 6: DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH, MỤC 7: CHO THUÊ HÀNG HOÁ, MỤC 8: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI, MỤC 1: CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Mục lục

Xem thêm