kiến trúc máy tínhọc kìtmt 2012 2013 thay bui quang hung sinhvienzone com

2 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2020, 23:14

Đại học Công nghệ Khoa Công nghệ thông tin ĐỀ THI CUỐI KỲ MƠN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH HỌC KÌ NĂM HỌC 2012-2013 Thầy Bùi Quang Hưng Thời gian: 90 phút Câu (2d) Hãy trình bày lịch sử hệ máy tính Câu (2d) Hãy trình bày phương pháp ánh xạ từ nhớ cache đến nhớ Câu (2d) Hãy trình bày luồng liệu CPU – Bus – Memory CPU thực thao tác đọc nội dung lệnh thời xác thực địa lưu ghi PC ghi nội dung câu lệnh vào ghi IR Kiểu đánh địa kiểu gián tiếp (indirect) Câu (2d) Một chương trình có 10% lệnh lệnh nhân Giả sử tốc độ tính tốn CPU 50 chu kỳ tính tốn cho lệnh nhân, 01 chu kỳ tính tốn cho lệnh khơng phải lệnh nhân a Hãy tính CPI chương trình b CPU dành phần trăm thời gian cho lệnh nhân chương trình này? c CPI chương trình tăng lần tốc độ xử lý lệnh nhân tăng gấp đơi (2x)? d CPI chương trình tăng lần tốc độ xử lý lệnh nhân tăng gấp năm lần (5x)? e CPI chương trình tăng lần tốc độ xử lý lệnh nhân tăng gấp mười lần (10x)? f CPI chương trình tăng lần tốc độ xử lý lệnh nhân tăng gấp năm mươi lần (50x)? g CPI chương trình tăng lần tốc độ xử lý lệnh nhân nhanh vô hạn (zero cycle)? Câu (2d) Trình bày bước xử lý ngắt theo sơ đồ đây: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ...CuuDuongThanCong .com https://fb .com/ tailieudientucntt
- Xem thêm -

Xem thêm: kiến trúc máy tínhọc kìtmt 2012 2013 thay bui quang hung sinhvienzone com , kiến trúc máy tínhọc kìtmt 2012 2013 thay bui quang hung sinhvienzone com