ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (49)

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2020, 22:23

ĐỀ THI SỐ 49 SỞ GD&ĐT HÀ NAM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 30 câu – 03 trang BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 352 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Cho m gam glucozơ tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu 4,32 gam Ag Giá trị m A 1,8 B 7,2 C 14,4 D 3,6 Câu 2: Phát biểu sau amin N,N–đimetylmetanamin? A Amin bậc B Tên gốc chức đimetylamin C Công thức phân tử C4H11N D Amin no, chức Câu 3: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh A poli(vinyl clorua) B polietilen C cao su lưu hóa D amilopectin Câu 4: Cho chất sau: etilen, isopren, axit –aminocaproic, toluen Số chất tham gia phản ứng trùng hợp trùng ngưng tạo polime A B C D Câu 5: Số đồng phân cấu tạo este mạch hở có cơng thức phân tử C3H4O2 A B C D Câu 6: Phát biểu sau sai? A Tơ hóa học gồm tơ tự nhiên tơ nhân tạo B Tơ nitron thường dùng để dệt vải may áo ấm C Polime khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định D Cao su thiên nhiên có độ đàn hồi cao cao su buna Câu 7: Số nguyên tử oxi phân tử triglixerit A B C D Câu 8: Phát biểu sau đúng? A Triolein có liên kết π phân tử B Tripanmitin làm màu dung dịch Br2 C Nhiệt độ nóng chảy triolein thấp tristearin D Thủy phân tripanmitin thu ancol etylic Câu 9: Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu chất X Hiđro hóa X thu chất Y Chất Y A fructozơ B ancol etylic C sobitol D glucozơ Câu 10: Số liên kết peptit phân tử Gly–Gly–Ala–Ala–Val A B C D Câu 11: Phát biểu sau đúng? A Nguyên tử nguyên tố có 1, 2, electron lớp kim loại B Zn bị thụ động dung dịch HNO3 đặc, nguội C Nhóm B gồm nguyên tố kim loại D Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng Câu 12: Glyxin tác dụng với dung dịch A NaOH B Na2SO4 C NaCl D NaNO3 Câu 13: Amin thể lỏng điều kiện thường A anilin B trimetylamin C etylamin D metylamin Câu 14: Cacbohiđrat X chất dinh dưỡng người động vật X dùng để sản xuất hồ dán X A glucozơ B tinh bột C xenlulozơ D fructozơ Câu 15: Phần trăm khối lượng nitơ phân tử xenlulozơ đinitrat A 11,91% B 5,96% C 11,11% D 5,56% HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 1/3 ĐỀ THI SỐ 49 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC Câu 16: Xenlulozơ saccarozơ A tan nhiều nước B tham gia phản ứng tráng bạc C tham gia phản ứng thủy phân D hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu 17: Trong trình điều chế etyl axetat từ ancol etylic axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc), để tượng quan sát rõ cần A thay H2SO4 đặc dung dịch HCl loãng B dùng rượu uống thay ancol etylic nguyên chất C dùng dung dịch giấm thay axit axetic nguyên chất D thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp sau phản ứng Câu 18: Cơng thức cấu tạo metyl acrylat A CH2=CH–COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH3–CH2–COOCH3 D CH3COOCH2CH3 Câu 19: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt valin, axit glutamic, lysin A dung dịch HCl B Na kim loại C quỳ tím D dung dịch NaOH Câu 20: Hồ tinh bột tác dụng với I2 tạo hợp chất màu A hồng B xanh thẫm C xanh lam D xanh tím Câu 21: Mắt xích cấu tạo nên phân tử xenlulozơ A β–fructozơ B α–fructozơ C α–glucozơ D β–glucozơ Câu 22: Polime sau dùng làm tơ sợi? A Poli(metyl metacrylat) B Poliacrilonitrin C Poli(vinyl clorua) D Polibutađien Câu 23: Chất béo X chứa triglixerit axit béo tự Để tác dụng hết với 9,852 gam X cần 15 ml dung dịch NaOH 1M (to) thu dung dịch chứa m gam xà phòng 0,368 gam glixerol Giá trị m A 10,138 B 10,084 C 10,030 D 10,398 Câu 24: Amino axit X tác dụng với amin Y thu chất Z có cơng thức phân tử C4H12O2N2 Số cặp chất X Y thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 25: Cho sơ đồ phản ứng theo tỉ lệ mol: to  Y + C2H6O + C2H4O (1) X + 2NaOH  t (2) Y + H2SO4   Na2SO4 + Z o  poli(etilen terephtalat) + 2nH2O (3) nZ + nT  Phân tử khối X A 220 B 206 C 200 D 182 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol peptit Ala–Val–Gly–Gly thu N2, H2O x mol CO2 Giá trị x A 1,3 B 1,2 C 1,1 D Câu 27: Thủy phân hoàn toàn hai peptit mạch hở X (C11H19O6N5) Y (C10H19O4N3) dung dịch NaOH thu 2,78 gam muối valin, 3,33 gam muối alanin m gam muối glyxin Giá trị m A 8,73 B 13,58 C 5,82 D 10,67 Câu 28: Cho 4,34 gam metylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp KHSO4 0,3M, NaHSO4 0,4M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 22,10 B 19,58 C 18,02 D 15,50 Câu 29: Hỗn hợp X gồm este đơn chức (khơng chứa nhóm chức khác) Cho 0,08 mol X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu 0,16 mol Ag Mặt khác thủy phân hoàn toàn 0,08 mol X dung dịch NaOH dư thu dung dịch chứa 9,34 gam hỗn hợp muối 1,6 gam CH3OH Phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn X A 76,92% B 57,62% C 51,84% D 74,94% Câu 30: Cho 4,8 gam Mg tan hết dung dịch HNO3 thu dung dịch chứa 30 gam muối V lít khí N2 (đktc) Giá trị V A 0,448 B 0,4032 C 0,896 D 0,8064 ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 2/3 ĐỀ THI SỐ 49 1D 11C 21D 2A 12A 22B BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC 3D 13A 23C 4B 14B 24D HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM ĐÁP ÁN 5B 6A 15C 16C 25A 26B 7B 17D 27C 8C 18A 28A 9C 19C 29B 10C 20D 30D Mã đề thi 191 – Trang 3/3 ...ĐỀ THI SỐ 49 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MÔN HÓA HỌC Câu 16: Xenlulozơ saccarozơ A tan nhiều nước B tham gia phản ứng tráng bạc C tham gia phản ứng thủy phân D hòa tan... ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 2/3 ĐỀ THI SỐ 49 1D 11C 21D 2A 12A 22B BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC 3D 13A 23C 4B 14B 24D HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM... gam muối khan Giá trị m A 22,10 B 19,58 C 18,02 D 15,50 Câu 29: Hỗn hợp X gồm este đơn chức (không chứa nhóm chức khác) Cho 0,08 mol X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu 0,16 mol Ag Mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (49) , ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (49)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn