ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (46)

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2020, 22:23

ĐỀ THI SỐ 46 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MÔN HÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 30 câu – 04 trang KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 191 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Este có cơng thức cấu tạo: CH2=CHCOOC2H5 có tên gọi A Etyl propionat B Etyl axetat C Vinyl acrylat D Etyl acrylat Câu 2: Chất sau ứng dụng Y Học để chế tạo “xi măng sinh học”, làm giả? A Poli(metyl metacrylat) B Poli(metyl acrylat) C Poli(vinyl clorua) D Polistiren Câu 3: Chất sau thuộc loại amin đơn chức bậc hai? A CH3NH2 B (CH3)2NH C (CH3)3N D H2NCH2CH2NH2 Câu 4: Trong kim loại: Al, Cu, Fe Ag Kim loại có tính dẫn điện cao A Cu B Fe C Ag D Al Câu 5: Cacbohiđrat sau thủy phân môi trường axit thu sản phẩm? A Tinh bột B Saccarozơ C Fructozơ D Xenlulozơ Câu 6: α–amino axit sau làm quỳ tím hóa xanh? A H2NCH2COOH B H2NCH2CH2CH(NH2)COOH C H2NCH2CH(NH2)CH2COOH D Cả B C Câu 7: Với lượng dư dung dịch sau tác dụng với kim loại sắt không tạo thành muối sắt (III)? A HCl đặc, nóng B H2SO4 đặc, nóng C HNO3 lỗng D AgNO3 Câu 8: Cho dung dịch: glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm A B C D Câu 9: Công thức phân tử axit 2,6–điaminohexanoic A C5H9O4N B C5H11O2N C C6H13O2N D C6H14O2N2 Câu 10: Chất hữu X (chứa vòng benzen) có cơng thức CH3COOCH2C6H4OH Khi đun nóng, a mol X tác dụng với tối đa mol NaOH dung dịch? A a mol B 2a mol C 3a mol D 4a mol Câu 11: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X, thu mol Gly, mol Ala mol Val Nếu thủy phân khơng hồn tồn X thu hỗn hợp sản phẩm có Ala–Gly–Ala, Gly–Val, khơng có Val–Ala Amino axit đầu C đầu N X tương ứng A Val Ala B CD B Gly Val C Ala Val D Ala Gly Câu 12: Phản ứng sau phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp thủy luyện? A Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe dpdd B CuCl2   Cu + Cl2 o dpnc t C CO + CuO  D 2Al2O3   4Al + O2  Cu + CO Câu 13: Lòng trắng trứng chất dịch khơng màu màu trắng ngà bên trứng (trứng gà, trứng vịt) Lòng trắng trứng nguồn thực phẩm giàu protein, bị đơng tụ đun nóng tác dụng với axit, bazơ số muối Lòng trắng trứng chứa loại protein sau đây: A albumin B fibroin C hemoglobin D plasma Câu 14: Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng để tác dụng vừa đủ với 0,1 mol triolein A lít B 13,44 lít C 3,36 lít D 6,72 lít HỌC HĨA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 1/4 ĐỀ THI SỐ 46 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC Câu 15: Hỗn hợp X gồm axit fomic metyl fomat Cho m gam X tác dụng với lượng dư AgNO3, thu 43,2 gam kim loại Ag Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với kim loại Na thu 1,12 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng metyl fomat có hỗn hợp X A 56,6% B 43,4% C 50% D 39,47% Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Cu, Fe cần vừa đủ 4,48 lít khí Cl2 (đktc), thu 23 gam hỗn hợp muối Giá trị m A 12 B 8,8 C 6,0 D 12,35 Câu 17: Polime sau không tổng hợp phản ứng trùng ngưng? A Tơ capron B Poli(etylen terephtalat) C Tơ nitron D Poli(hexametylen ađipamit) Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu 4,48 lít CO2 (đktc); 6,3 gam H2O 1,12 lít N2 (đktc) Công thức phân tử X A CH5N B C2H5N C C2H7N D C3H9N Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 13,728 gam triglixerit X, thu a mol hỗn hợp Y gồm CO2 H2O Cho toàn hỗn hợp Y qua cacbon nung đỏ, thu 2,364 mol hỗn hợp Z gồm CO, H2 CO2 Cho hỗn hợp Z qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu 202,516 gam kết tủa Cho 13,278 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu glixerol m gam muối Mặt khác, 13,728 gam X tác dụng tối đa với 0,032 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 14,648 B 14,784 C 14,176 D 14,624 Câu 20: Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn, thu 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử N+5 đktc) 2,4 gam chất rắn Giá trị m A 8,0 B 5,6 C 8,4 D 10,8 Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng sau: o t (1) X (C8 H14 O )  2NaOH   X1  X  H O o xt, t (3) nX  nX   poli(hexametylen adipamit)  2nH O (2) X1  H 2SO   X  Na 2SO H 2SO dac, t o  X  2H O (4) 2X  X  Phân tử khối X6 A 136 B 194 C 184 D 202 Câu 22: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z với thuốc thử bảng sau: Chất Thuốc thử Hiện tượng X Cu(OH)2 Tạo hợp chất màu tím Y Dung dịch AgNO3 NH3 Tạo kết tủa Ag Z Nước brom Tạo kết tủa trắng Các chất X, Y, Z A Gly–Ala–Gly, etyl fomat, anilin B Gly–Ala–Gly, anilin, etyl fomat C Etyl fomat, Gly–Ala–Gly, anilin D Anilin, etyl fomat, Gly–Ala–Gly Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm Gly, Ala, Val Glu Để tác dụng hết với 0,2 mol X cần 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH 1M KOH 1,4M Đốt cháy hồn tồn 0,2 mol X cần V lít O2 (đktc), hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 56,88 gam Giá trị V A 25,760 B 22,848 C 26,432 D 25,536 Câu 24: Ancol etylic điều chế cách lên men tinh bột theo sơ đồ sau: enzim enzim (C6 H10 O5 ) n   C6 H12 O   C H 5OH Để điều chế 10 lít ancol etylic 46o cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, lại tạp chất) Biết hiệu suất trình 80% khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml Giá trị m A 3,600 B 6,912 C 10,800 D 8,100 Câu 25: Thí nghiệm điều chế thử tính chất khí X thực hình vẽ: HỌC HĨA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 2/4 ĐỀ THI SỐ 46 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC Cho phát biểu sau thí nghiệm trên: (a) Đá bọt có tác dụng khơng cho chất lỏng trào lên (b) Dung dịch NaOH có tác dụng hấp thụ khí SO2 (c) Dung dịch Br2 bị nhạt màu dần (d) Khí X vào dung dịch Br2 C2H2 (e) Nếu thay dung dịch Br2 thành dung dịch KMnO4 có kết tủa (g) Nên hơ ống nghiệm sau đun tập trung Số phát biểu A B C D Câu 26: Cho phát biểu sau (a) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat (b) Thủy tinh hữu ứng dụng làm cửa kính phương tiện giao thơng (c) Glucozơ có vị thấy đầu lưỡi mát lạnh xảy phản ứng lên men rượu (d) Nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt củ khoai lang xuất màu xanh tím (e) Nicotin amin độc, có thuốc (f) Sau lưu hóa, cao su chịu nhiệt đàn hồi tốt Số phát biểu A B C D Câu 27: Hợp chất hữu X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm hữu gồm muối đinatri glutamat ancol Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 28: Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe Zn tác dụng với dung dịch CuSO4 Sau thời gian, thu dung dịch Y 2,84 gam chất rắn Z Cho tồn Z vào dung dịch H2SO4 (lỗng, dư) Sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam dung dịch thu chứa muối Phần trăm khối lượng Fe X A 58,52% B 51,85% C 48,15% D 41,48% Câu 29: Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức tạo thành từ ancol Y với ba axit cacboxylic, có hai axit đồng đẳng axit khơng no (có đồng phân hình học có hai liên kết pi phân tử) Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X dung dịch NaOH thu hỗn hợp muối m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 896 ml khí (đktc) khối lượng bình tăng 2,48 gam so với ban đầu Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X, thu 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng este khơng no X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 29 B 30 C 35 D 34 Câu 30: Cho hỗn hợp gồm hai muối có cơng thức C4H14O3N2 C5H14O4N2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ (đun nóng), thu m gam hỗn hợp X gồm hai muối Y, Z (Y chất vô cơ, MY < MZ) 2,24 lít (đktc) hỗn hợp E gồm hai amin no đơn chức, dãy đồng đẳng Tỉ khối E so với H2 16,9 Khối lượng muối Z X A 2,12 gam B 3,18 gam C 4,02 gam D 4,44 gam ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 3/4 ĐỀ THI SỐ 46 1D 11A 21D 2A 12A 22A BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC 3B 13A 23D 4C 14D 24C HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM ĐÁP ÁN 5B 6B 15A 16B 25B 26C 7A 17C 27A 8A 18C 28B 9D 19C 29D 10B 20D 30D Mã đề thi 191 – Trang 4/4 ... chế thử tính chất khí X thực hình vẽ: HỌC HĨA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 2/4 ĐỀ THI SỐ 46 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MÔN HĨA HỌC Cho phát biểu sau thí nghiệm trên: (a) Đá bọt có tác dụng...ĐỀ THI SỐ 46 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MÔN HÓA HỌC Câu 15: Hỗn hợp X gồm axit fomic metyl fomat Cho m gam X tác dụng với... ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 3/4 ĐỀ THI SỐ 46 1D 11A 21D 2A 12A 22A BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC 3B 13A 23D 4C 14D 24C HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (46) , ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (46)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn