Những giải pháp quản lý công tác đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khối trường trung học phổ thông huyện bình lục tỉnh hà nam trong giai đoạn hiện nay

102 54 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2020, 21:31

đại học quốc gia hà nội Khoa s- phạm Nguyễn anh tuấn Những giải pháp quản lý công tác đoàn THANH NIêN cộng sản Hồ Chí Minh khối tr-ờng trung học phổ thông huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam giai đoạn Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 Ng-êi h-íng dÉn khoa häc: PGS.TS Lª Ngäc Hïng Hµ Néi - 2007 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị- xã hội niên Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện Đoàn bao gồm niên tiên tiến, phấn đấu mục tiêu, lý tƣởng Đảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đoàn đội dự bị tin cậy Đảng cộng sản Việt Nam, đội quân xung kích cách mạng, trƣờng học xã hội chủ nghĩa niên, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp tuổi trẻ, lực lƣợng nòng cốt trị phong trào niên tổ chức niên Việt Nam Đoàn thành viên hệ thống trị hoạt động khuôn khổ hiến pháp pháp luật nƣớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức đƣợc vai trò, vị trí niên, có sách cụ thể để phát huy tiềm năng, mạnh niên, để niên có đóng góp xứng đáng tiến trình cách mạng dân tộc Bƣớc vào nghiệp đổi tồn diện đất nƣớc, trƣớc biến đổi nhanh chóng tình hình giới, Đảng ta lần khảng định: Sự nghiệp đổi có thành cơng hay khơng, đất nƣớc bƣớc vào kỉ XXI có vị trí xứng đáng cộng đồng giới hay khơng, cách mạng Việt Nam có vững bƣớc theo đƣờng xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lƣợng niên, vào việc bồi dƣỡng, rèn luyện hệ niên; công tác niên vấn đề sống dân tộc, nhân tố định thành bại cách mạng Đúng nhƣ Bác Hồ nói “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng Người”, vấn đề niên phải đặt vị trí trung tâm chiến lƣợc phát huy nhân tố nguồn lực ngƣời” Nghị số 32/1998/NQ-BGD & ĐT- TWĐ ngày 29-5-1998 Bộ Giáo dục Đào tạo Trung ƣơng Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tăng cƣờng công tác học sinh sinh viên xây dựng Đoàn, Hội, Đội trƣờng học giai đoạn 1998-2002 Nghị liên tịch số 10/2003/NQBGD&ĐT- TWĐTN ngày 17/3/2003 tăng cƣờng công tác học sinh sinh viên xây dựng Đoàn trƣờng học giai đoạn 2003-2007 khẳng định: Nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng, giáo dục học sinh, sinh viên góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên” phục vụ nghiệp công nghiệp hố, đại hố đất nƣớc Xây dựng sách, chế phối hợp cần thiết nhằm phát huy tiềm điều kiện ngành hoạt động giáo dục xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh xây dựng nhà trƣờng thành môi trƣờng giáo dục tiên tiến Tuổi trẻ học đƣờng ln đòi hỏi u cầu cao nét mới, chất trí tuệ văn hóa hoạt động Đoàn, Hội họ lớp trẻ có trí tuệ, động sáng tạo Trong năm vừa qua, cơng tác Đồn phong trào niên khối trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam có nhiều đổi mới, bƣớc đáp ứng nhu cầu ngày cao học sinh, góp phần quan trọng vào việc thực hai nhiệm vụ nhà trƣờng dạy thật tốt học thật tốt Tuy có tỷ lệ đồn viên/ niên cao(tỷ lệ đoàn viên giáo viên/ tổng số giáo viên 60%; tỷ lệ đoàn viên học sinh / tổng số học sinh 80%) song cơng tác Đồn phong trào niên khối Trung học phổ thơng huyện Bình Lục bộc lộ nhiều yếu kém: Tổ chức Đoàn tổ chức chi đồn lỏng lẻo, chất lƣợng trị đoàn viên học sinh chƣa cao, đoàn viên chƣa thiết tha gắn bó với tổ chức Đồn Trong hoạt động tổ chức Đồn chƣa phong phú, chƣa với nhu cầu nguyện vọng đáng niên Công tác lãnh đạo tổ chức Đồn trƣờng học có xu hƣớng hành hố, thiếu sâu sát sở, thiếu thực tiễn Các hoạt động tổ chức Đồn nói chung chƣa biến đổi kịp cho phù hợp với biến đổi xã hội, chƣa thật hoạt động hỗ trợ tích cực có hiệu cao cơng tác dạy học đồn viên giáo viên học sinh Trong đó, xét từ góc độ khoa học quản lý giáo dục, nƣớc ta có q nghiên cứu vị trí, vai trò cơng tác Đồn niên hệ thống giáo dục nói chung giáo dục phổ thơng nói riêng Là giáo viên kiêm nhiệm cơng tác bí thƣ Đồn trƣờng tám năm vừa qua, trăn trở trƣớc tồn thách thức nói Trƣớc đòi hỏi thực tiễn, thấy việc tăng cƣờng phát triển tổ chức Đồn khối Trung học phổ thơng tất yếu khách quan, khơng Đồn đánh vai trò, vị trí của xã hội nói chung khối trƣờng học nói riêng Từ lý lý luận thực tiễn nêu trên, chọn nghiên cứu đề tài “Những giải pháp quản lý cơng tác Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh khối trƣờng trung học phổ thơng huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam giai đoạn nay” Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu làm rõ sở lý luận thực tiễn cơng tác Đồn để sở đề xuất giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu cơng tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu Các đặc điểm, tính chất, hình thức cơng tác Đồn giải pháp quản lý cơng tác Đồn trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục giai đoạn Giả thuyết khoa học Nếu làm tốt việc quản lý cơng tác Đồn trƣờng Trung học phổ thơng tác động tích cực đến mặt hoạt động nhà trƣờng, trọng tâm hoạt động dạy- học giáo dục, góp phần nâng cao chất lƣợng hiệu giáo dục nhà trƣờng Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu làm rõ khái niệm sở lý luận thực tiễn đề tài - Nghiên cứu thực trạng công tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục thời gian vừa qua - Đề xuất giải pháp quản lý mang tính hiệu cao nhằm trì phát triển cơng tác Đồn trƣờng học khối Trung học phổ thơng huyện Bình Lục đến năm 2012 Phạm vi nghiên cứu Các số liệu đƣợc sử dụng đề tài để nghiên cứu thực trạng đƣợc giới hạn từ năm 2002 đến năm 2007 ba trƣờng Trung học phổ thông công lập trƣờng Trung học phổ thơng dân lập huyện Bình lục Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đề tài nghiên cứu cung cấp thơng tin giúp hiểu rõ thực trạng cơng tác Đồn trƣờng học, đề xuất giải pháp khoa học quản lý để phát triển cơng tác Đồn, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lƣợng hiệu giáo dục trƣờng học, thơng qua góp phần đáp ứng nhu cầu địa phƣơng công đại hố nhà trƣờng nói riêng đổi đất nƣớc nói chung Hơn nữa, đề tài giúp hiểu rõ vị trí, vai trò tổ chức Đồn từ phát huy vai trò Đồn niên việc quản lý chất lƣợng dạy- học nhà trƣờng Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết Phƣơng pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin tƣ tƣởng Hồ Chí Minh giáo dục Phƣơng pháp luận khoa học quản lý giáo dục Đề tài sử dụng phƣơng pháp: Phân tích , tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá tài liệu để xây dựng khung lý thuyết khái niệm công cụ làm luận lý luận cho vấn đề nghiên cứu Nguồn tài liệu đƣợc nghiên cứu: + Tham khảo sách chuyên ngành quản lý giáo dục, văn pháp luật giáo dục, văn kiện Đảng, Đồn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 8.2 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm: Nhằm tổng kết kinh nghiệm trì phát triển cơng tác Đồn trƣờng Trung học phổ thông huyện - Phƣơng pháp điều tra phiếu hỏi (khảo nghiệm): Nhằm thu thập thơng tin từ đội ngũ cán Đồn, đồn viên trƣờng Trung học phổ thông huyện Phƣơng pháp đƣợc sử dụng để đánh giá giải pháp đƣợc đề xuất - Phƣơng pháp quan sát: Nhằm thu thập thông tin thực trạng công tác Đồn biện pháp quản lý cơng tác Đồn trƣờng Trung học phổ thông huyện thời gian vừa qua 8.3 Phƣơng pháp thống kê Nhằm thống kê số liệu thu đƣợc từ báo cáo phƣơng pháp điều tra phiếu hỏi Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục, luận văn đƣợc trình bày chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung đề tài Chƣơng 2: Cơ sở thực tiễn giải pháp quản lý cơng tác Đồn trƣờng học khối Trung học phổ thơng giai đoạn Chƣơng 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm quản lý cơng tác Đồn trƣờng học khối Trung học phổ thơng huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam đến năm 2012 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Những quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam vai trò, vị trí, nhiệm vụ niên Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 1.1.1 Những quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin Thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Thanh niên, lớp ngƣời trẻ tuổi cộng đồng, không vấn đề xã hội dân tộc, quốc gia, mà nói rộng vấn đề thời đại, nhân loại.Tuổi niên năm tháng sung sức đẹp đẽ đời ngƣời Tuổi niên biểu tƣợng trẻ trung, mạnh mẽ, hoạt động, hy vọng ƣớc mơ.Với tƣ cách tầng lớp xã hội, hệ, lực lƣợng, nhìn vào niên với tiêu chí chủ yếu nhƣ: thể lực, học vấn, văn hoá, lối sống, lý tƣởng, hành vi hoạt động ngƣời ta xác định đánh giá xã hội tƣơng lai Trong suốt tiến trình phát triển lịch sử nhân loại, vấn đề niên đƣợc tất quốc gia, dân tộc coi vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt Trong kho tàng tri thức loài ngƣời lƣu giữ lại tƣ tƣởng, quan điểm cơng trình nghiên cứu nhà khoa học, nhà sƣ phạm, danh nhân văn hố nói niên Trong kho tàng tri thức đó, học thuyết Mác-Lênin với lý luận vật biện chứng khoa học có quan điểm lý luận mẫu mực vấn đề niên Một học thuyết vĩ đại C.Mác học thuyết “Sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp vô sản đại", giai cấp tiêu biểu cho lực lƣợng sản xuất tiên tiến phát triển với cách mạng khoa học kỹ thuật Theo C.Mác, giai cấp vô sản đƣợc hình thành với tƣ cách giai cấp ý thức đƣợc địa vị tƣơng lai “Những cơng nhân tiên tiến hồn tồn hiểu rõ tương lai giai cấp công nhân tương lai nhân loại hồn tồn phụ thuộc vào việc giáo dục hệ cơng nhân lớn lên"[9, tr.10] Chính Mác gọi niên cội nguồn sống, dân tộc giai cấp công nhân, xƣơng thể dân tộc Ăngghen gắn niên với giai cấp công nhân đội tiên phong chiến đấu Ơng ngƣời đƣa quan niệm nhƣ “Đội quân xung kích", “ Quyết định lãnh đạo quân vô sản quốc tế’’,“Đội hậu bị Đảng’’để gắn với niên Với nhãn quan trị mình, ơng sớm thấy vai trò niên đội tiên phong giai cấp công nhân Đảng cộng sản, năm 1853, ông viết “Chính hệ trẻ nguồn bổ xung dồi cho Đảng’’ [9, tr.10] Phát triển sáng tạo luận điểm Mác Ăngghen, Lênin coi niên nguồn sinh lực chiến đấu cách mạng Ông luận giải nguyên nhân làm xuất phong trào niên, phát đặc điểm xác định mối quan hệ, tác động qua lại tổ chức niên với Đảng cộng sản Đánh giá cao tiềm sáng tạo tuổi trẻ, Lênin khẳng định: “Chúng ta không giây phút nghi ngờ khả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng hệ trẻ mà hệ trước chưa hoàn thành Các hệ tương lai định kế tục đấu tranh để giải phóng nhân loại cờ chiến đấu chủ nghĩa xã hội khoa hoc" [27, tr.195] Lênin sớm nhận thấy vai trò cách mạng to lớn niên ông cho rằng, thành công phong trào niên chỗ biết gắn liền nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác, tri thức khoa học với tham gia trực tiếp họ vào đấu tranh trị giai cấp vơ sản Ơng viết: “Chúng ta mãi Đảng niên, giai cấp tiên phong’’ “chúng ta đấu tranh tốt ông cha chúng ta, cháu đấu tranh tốt nhiều chiến thắng’’ [26,tr.162] Ngƣời rõ “Ai nắm niên, người làm chủ giới theo nghĩa nói nhiệm vụ thực xây dựng xã hội Cộng sản chủ nghĩa niên’’ [29, tr.345] Thế hệ niên lớn lên hoàn tồn thực đƣợc sứ mệnh họ đƣợc kế thừa thành cách mạng, kinh nghiệm đấu tranh cách mạng hệ trƣớc, với trí tuệ, niềm say mê sáng tạo họ tạo sức bật cho thân họ cho giai cấp công nhân, quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin đặt vấn đề kế thừa hệ trẻ lên tầm chiến lƣợc, coi vấn đề mang tính ngun tắc Đảng cộng sản chân Tuy nhiên, hệ không kế thừa cách giản đơn giá trị vật chất tinh thần hệ trƣớc tạo nên, hệ phát triển giá trị phù hợp với yêu cầu thời đại nhiệm vụ tiến xã hội Việc hút niên vào phong trào cách mạng khơng phải q trình tự phát Sự lãnh đạo Đảng phong trào niên, việc định hƣớng trị cho tuổi trẻ điều kiện cần thiết để biến lực tiềm tàng hệ trẻ thành thực.Vì hệ trƣớc có trách nhiệm tự giác truyền lại cho hệ sau kinh nghiệm Các hệ sau có nhu cầu tự giác tiếp nhận kinh nghiệm Vì thế, vấn đề kế thừa hệ phải đƣợc coi phận hữu sách hệ trẻ Đảng, phƣơng hƣớng giáo dục quan trọng tổ chức Đoàn tổ chức khác niên Đề cập đến vai trò nhiệm vụ tổ chức Đồn, Lênin rõ: “Đoàn Thanh niên Cộng sản phải đội quân xung kích, đội mà việc biết giúp đỡ, có tinh thần chủ động có sáng kiến Đồn phải làm công nhân thấy Đồn gồm người mà học thuyết họ có lẽ khó hiểu có lẽ chưa thể tin được, công tác thực tế hoạt động họ chứng minh với họ người cho đường đắn’’ [12 , tr.376] Đồng thời Lênin khảng định lập trƣờng ngƣời cộng sản chân cần phải giáo dục cộng sản cho hệ trẻ kết hợp giáo dục với đấu tranh cách mạng giai cấp cơng nhân Vì phát biểu Đại Các giải pháp có tính khả thi (nhiều 100%, 94,7% số ngƣời đƣợc hỏi ý kiến cho giải pháp nêu có tính khả thi khả thi cao) Giải pháp tăng cƣờng lãnh đạo chi Đảng đƣợc 100% số ngƣời hỏi ý kiến cho có tính khả thi cao giai đoạn Kết luận Chƣơng Trên sở lý luận thực tiễn nêu Chƣơng Chƣơng đề xuất giải pháp quản lý cơng tác Đồn niên cộng sản Hố Chí Minh trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam đến năm 2012 Các giải pháp tập trung giải vấn đề: Xây dựng kế hoạch quản lý cơng tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thông; nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán Đoàn; nâng cao chất lƣợng đoàn viên; nâng cao chất lƣợng xây dựng tổ chức sở Đoàn tăng cƣờng lãnh đạo Đảng việc quản lý cơng tác Đồn trƣờng trung học phổ thơng huyện Bình Lục Các giải pháp nêu chƣa phải hệ thống giải pháp đầy đủ nhƣng giải pháp chủ yếu có tính cấp thiết, tảng cho hệ thống giải pháp, nhằm quản lý cơng tác Đồn trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục đến năm 2012 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khái quát kết nghiên cứu, rút kết luận chủ yếu sau đây: 1.1 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị- xã hội Thanh niên Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện Đoàn bao gồm niên tiên tiến, phấn đấu mục tiêu, lý tƣởng Đảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - Trong nhà trƣờng Trung học phổ thơng, tổ chức Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị xã hội niên hoạt động theo điều lệ Đoàn gắn liền với nhiệm vụ trƣờng theo năm học - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với nhà trƣờng giáo dục niên, thiếu niên nhi đồng; vận động đoàn viên niên gƣơng mẫu học tập, rèn luyện tham gia phát triển nghiệp giáo dục - Cơng tác Đồn trƣờng học cơng tác niên trƣờng học: việc phối hợp với nhà trƣờng tổ chức hoạt động nhằm thực nhiệm vụ trị nhà trƣờng “Dạy thật tốt học thật tốt’’, tổ chức hoạt động xã hội giúp đoàn viên niên học sinh tiếp cận với sống, khơi dậy tinh thần “Đâu cần niên có, việc khó có niên’’ hoạt động xây dựng tổ chức Đoàn, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng tham gia xây dựng Đảng - Quản lý cơng tác Đồn trƣờng Trung học phổ thông việc triển khai chức quản lý (kế hoạch hoá, tổ chức, đạo –lãnh đạo kiểm tra) nhằm trì phát triển kết thực chƣơng trình cơng tác Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trƣờng Trung học phổ thông - Các giải pháp quản lý công tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thơng đƣợc xác định theo phƣơng pháp quản lý công tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thơng theo nội dung quản lý cơng tác Đồn khối Trung học phổ thơng Việc sử dụng giải pháp đòi hỏi phải xem xét vận dụng tốt mối quan hệ chúng tƣơng tác chung với giải pháp phƣơng pháp quản lý cơng tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục Đề tài đẫ làm sáng tỏ tầm quan trọng việc quản lý cơng tác Đồn niên cộng sản Hồ Chí minh nhà trƣờng, đặc biệt việc quản lý hoạt động Đoàn nhằm nâng cao chất lƣợng dạy- học nhà trƣờng THPT Tổ chức Đồn khơng hoạt động độc lập mà hoạt động Đoàn trƣờng học có đặc trƣng riêng trực tiếp tác động đến chất chất lƣợng học tập, giảng dạy giáo dục nhà trƣờng 1.2 Kết nghiên cứu cho thấy Đề tài góp phần đánh giá thực trạng quản lý cơng tác Đồn trƣờng THPT huyện Bình Lục - Phong trào “Học tập rèn luyện ngày mai lập nghiệp” thời gian qua đƣợc Đoàn trƣờng đặc biệt quan tâm đạo tổ chức với nhiều hình thức phƣơng pháp hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu ĐVTN học sinh, góp phần ngành giáo dục nâng cao chất lƣợng giáo dục, khẳng định vai trò tổ chức Đồn nhà trƣờng - Tuy nhiên cơng tác Đồn trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục bộc lộ nhiều yếu Đó là: + Chất lƣợng ngƣời đồn viên chƣa cao, nhiều đoàn viên chƣa thiết tha, gắn bó với tổ chức Đồn, chƣa xác định đƣợc động cơ, mục đích, lý tƣởng, chƣa thể đƣợc tính tiên phong, gƣơng mẫu ngƣời đồn viên mơi trƣờng học đƣờng, nhiều đồn viên bị xếp loại hạnh kiểm yếu vi phạm nội quy nhà trƣờng + Chất lƣợng tổ chức Đồn có chuyển biến nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, tổ chức hoạt động mang nặng tính hình thức chƣa thật tập hợp đƣợc toàn thể đoàn viên niên học sinh tham gia phong trào + Các phong trào hành động cách mạng tuổi trẻ học đƣờng đƣợc triển khai nhiều song chất lƣợng chƣa cao, chƣa có nhiều hình thức hoạt động hỗ trợ công tác dạy- học thật có hiệu Hoạt động hƣớng nghiệp chƣa có chiều sâu, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu xúc đoàn viên niên học sinh trung học phổ thơng, mang nặng tính hình thức + Cơng tác đạo máy lãnh đạo Đồn dàn trải, chồng chéo, thiếu kiểm tra đôn đốc, tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn + Công tác đào tạo, tập huấn bồi dƣỡng cán chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu, nhiều khó khăn Đội ngũ cán yếu lực cơng tác Đồn, khơng có phƣơng pháp vận động quần chúng, thiếu chủ động sáng tạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực + Ban chấp hành Đoàn trƣờng sử dụng nhiều giải pháp khác để quản lý cơng tác Đồn, giải pháp đƣợc đánh giá thực mức độ khác nhƣng xếp hạng chung, giải pháp đƣợc thực mức độ trung bình chƣa mang lại hiệu cao 1.3 Trên sở lý luận thực tiễn đề xuất giải pháp quản lý cơng tác Đồn niên cộng sản Hố Chí Minh trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam đến năm 2012 Các giải pháp tập trung giải vấn đề: Xây dựng kế hoạch chƣơng trình cơng tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thơng; nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán Đoàn; nâng cao chất lƣợng đoàn viên; nâng cao chất lƣợng xây dựng tổ chức sở Đoàn tăng cƣờng lãnh đạo Đảng việc quản lý cơng tác Đồn trƣờng trung học phổ thơng huyện Bình Lục Các giải pháp nêu chƣa phải hệ thống giải pháp đầy đủ nhƣng giải pháp chủ yếu có tính cấp thiết, tảng cho hệ thống giải pháp, nhằm quản lý cơng tác Đồn trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục đến năm 2012 Khuyến nghị 2.1 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, sở GD- ĐT cần tăng cƣờng đạo tạo điều kiện thuận lợi để trƣờng THPT huyện Bình Lục thực thành cơng đề án xây dựng trƣờng thành trƣờng chuẩn quốc gia theo tiến độ (năm 2012) 2 Sở GD-ĐT Tỉnh Đoàn niên Hà Nam cần phối hợp xây dựng nghị chuyên đề quản lý cơng tác Đồn trƣờng học giai đồn 20072012.Trên sở Đồn khối trƣờng THPT huyện xây dựng chƣơng trình cơng tác cụ thể nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển trƣờng dến năm 2012 2.3 Tỉnh Đoàn Hà Nam cần tham mƣu cho cấp uỷ Đảng ban hành quy định cán Đoàn trƣờng học, xác định rõ tiêu chuẩn cán bộ, thống quy trình tuyển chọn cán Đồn, cán Đoàn giáo viên kiêm nhiệm 2.4 Các trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục cần mạnh dạn đầu tƣ điều kiện để Đoàn trƣờng thực giải pháp quản lý cơng tác Đồn Trƣờng Trung học phổ thơng Có thể làm thí điểm hai Đồn trƣờng sau nhân rộng tồn khối Đồn trƣờng Trung học phổ thông huyện TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Đặng Quốc Bảo(2006) Hoạt động quản lý vận dụng vào quản lý nhà trường phổ thông Chuyên đề đào tạo Th.s QLGD, Trƣờng ĐHQG HN Đặng Quốc Bảo(1999) Khoa học quản lý tổ chức.Nxb Thống kê, HN Đặng Quốc Bảo: Kinh tế học giáo dục- Viện khoa học giáo dục Hà Nội, 1997 Ban chấp hành Trung ƣơng Đồn TNCS Hố Chí Minh- Nghị hội nghị lần thứ khoá VIII cơng tác cán Đồn thời kỳ mới( Nghị số 02 NQ/ TƢĐTN, ngày 17-9-2003), NXBTN, HN, 2006 Bộ GD- ĐT : Đề án xã hội hoá giáo dục, Hà Nội ,1998 Bộ GD-ĐT (2002) Ngành Giáo dục- Đào tạo thực NQTW2 khoá VIII NQ Đại hội Đảng lần thứ IX Nxb Giáo dục, HN BGD&ĐT-TWĐTN- Nghị liên tịch số 10/2003//NQ-BGD&ĐTTWĐTN ngày 17-3-2003 tăng cường công tác học sinh, sinh viên xây dựng Đoàn, Hội, Đội trường học giai đoạn 2003-2007, NXBTN, HN,2006 Bùi Văn Cƣờng: Sổ tay cán Đoàn trƣờng học- NXB Thanh niên, Hà Nội1999 C Mác Ph Angghen : Về giáo dục niên, NXB Matxcơva, 1992 Lê Văn Cầu (chủ biên):Hăng hái tiến lên hàng đầu cống hiến nhều cho CNXH, NXBTN,HN, 1981 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2001-2004): Những quan điểm giáo dục đại Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004) Bài giảng: Cơ sở khoa học quản lý Vũ Cao Đàm(1996) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Khoa học Kĩ thuật, HN Đảng Cộng sản Việt Nam- Văn kiện hội nghị lần thứ BCH TW khoá VIII, NXB CTQG, HN, 1997 Đảng Cộng sản Việt Nam- Văn kiện Đại hội IX - Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội 2000 Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Điều lệ, NXB Thanh niên, 2003 Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII, NXBTN,HN Đặng Xuân Hải: Phát triển giáo dục phải quan tâm đến mối quan hệ cân động GD- XH Tạp chí giáo dục số 21(1/2002) Phạm Minh Hạc(1997) Giáo dục Việt Nam trƣớc ngƣỡng cửa kỉ XXI Nxb Chính trị quốc gia, Hn Phạm Minh Hạc ( chủ biên): Xã hội hố cơng tác giáo dục, NXB giáo dục, Hà Nội 1997 Bùi Minh Hiền: Quản lý giáo dục( 2000) NXB Đại học sƣ phạm Phan việt Hoa: Giáo dục đạo đức cho học sinh THPT qua hoạt động văn hoá- Nghệ thuật, 2005 Đề tài cấp nhà nước- Viện chiến lược chương 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 trình giáo dục Vũ Trọng Kim (chủ biên)- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, NXBTH, HN, 1999 Vũ Trọng Kim (chủ biên)- Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phong trào Thanh niên Việt Nam, NXBTN, HN, 2000 Trần Kiếm: tiếp cận đại quản lý giáo dục( 2004) NXB Đại học sƣ phạm LêNin toàn tập, tập 1, NXB Matxcơva, 1978 LêNin toàn tập, tập 4, NXB Matxcơva, 1978 LêNin toàn tập, tập 30, NXB Matxcơva, 1978 LêNin toàn tập, tập 41, NXB Matxcơva, 1980 Nguyễn Thị Mỹ Lộc: Nghề nghiệp người giáo viên- Tạp chí Thơng tin khoa học giáo dục số 112 năm 2004 Hồ Chi Minh: Về giáo dục niên, NXBTN, HN, 1980 Hồ Chí Minh: Bàn niên, NXBTN, HN 1964 Hồ Chí Minh: Về vấn đề giáo dục, NXB giáo dục, 1990 Trần Văn Miều: Tuổi trẻ tham gia xây dựng xã hội học tập - NXB Thanh niên, Hà Nội 2006 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Luật giáo dục - 2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2005 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Luật niên- 2005 NXB Thanh niên Nguyễn Thị Thảo(2005) Những biện pháp quản lý tổ chức Đoàn nhằm gắn kết hoạt động đoàn với hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn Th.s KHGD, Khoa sƣ phạm-ĐHQG HN Nguyễn Cảnh Toàn: Tuyển tập tác phẩm bàn giáo dục Việt Nam NXB lao động, 2002 Trung tâm khoa học xã hội nhân văn Quốc gia- Phát triển người từ quan niệm đến chiến lược hành động- NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 1999 UBND tỉnh Hà Nam Quyết đinh số 252/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 1998 việc ban hành: "Quy định chức danh Bí thư Đồn trường THPTCơ chế phối hợp thực cơng tác Đồn trường học" Viện chiến lƣợc chƣơng trình giáo dục: Kỉ yếu hội thảo- Giáo dục Việt Nam việc gia nhập WTO , Hà Nội, 11-2005 Đặng Quang Vinh( chủ biên):Văn kiện Đảng công tác niên, NXB niên 2005 Phạm Viết Vƣợng: Quản lý hành nhà nước quản lý ngành giáo dục đào tạo( 2001) NXB Đại học sƣ phạm PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Về đánh giá giải pháp quản lý cơng tác Đồn (dùng cho đoàn viên học sinh đoàn viên giáo viên) Để có xác định số giải pháp quản lý cơng tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục, xin đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực giải pháp quản lý cơng tác Đồn trƣờng học cách đánh dầu (x) vào cột sau đây: Xin trân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! Các giải pháp mức độ thực Các giải pháp tác Tốt động tới nhận thức Khơng tốt Bình thƣờng Các giải pháp tổ chức hành Tốt Khơng tốt Bình thƣờng Các giải pháp tác Tốt động tới đội ngũ cán Khơng tốt Đồn Bình thƣờng Các giải pháp kinh Tốt tế Khơng tốt Đoàn viên giáo viên Đoàn viên học sinh PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Về nhận thức đoàn viên hoạt động quản lý cơng tác Đồn (dùng cho đoàn viên học sinh đoàn viên giáo viên) Để có xác định số giải pháp quản lý cơng tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục, xin đồng chí cho biếtý kiến mức độ nhận thức việc quản lý cơng tác Đồn trƣờng học cách đánh dấu (x) vào cột sau đây: Xin trân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! Đồn Đồn viên HS viên GV Vấn đề Tìm hiểu nhận thức Cần thiết Đồn viên Khơng cần thiết hoạt động quản lý cơng tác Đồn … Cơng tác Đồn có tác -Tăng cƣờng hiệu giáo dục trị, tƣ tƣởng, động đến đồn viên đạo đức, lối sống nhƣ … - Thúc đẩy động học tập, công tác - Hỗ trợ phong trào thi đua, dạy - học tốt đổi phƣơng pháp dạy học - ảnh hƣởng đến thời gian học tập giảng dạy Thái độ đồn Tích cực viên thực Khơng tích cực u cầu trì Bình thƣờng phát triển cơng tác Đồn Khả đáp ứng Tốt yêu cầu để trì Khơng tốt phát triển cơng tác Bình thƣờng Đồn Những hạn chế Đồn viên kết cơng tác đoàn Cán đoàn … Sự quan tâm chi bộ, ban giám hiệu, Đoàn cấp chƣa tốt Nguyện vọng tham Thích đƣợc tham gia gia hoạt động Đồn Khơng thích Đồn Do bắt buộc viên … Nguồn thông tin Do cán quản lý cung cấp vấn đề Tự tìm hiểu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3.1 3.2 8.1 8.2 8.3 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cøu Khách thể đối t-ợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Đối t-ợng nghiên cứu Gi¶ thuyÕt khoa häc NhiƯm vơ nghiªn cøu Phạm vi nghiên cứu ý nghÜa khoa häc vµ thực tiễn đề tài Ph-ơng pháp nghiên cứu Nhóm ph-ơng pháp nghiên cứu lý thuyết Nhóm ph-ơng pháp nghiên cứu thực tiễn Ph-ơng pháp thống kê CÊu tróc luËn văn 3 3 4 4 5 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Những quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam vai trò, vị trí, nhiệm vụ niên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 1.1.1 Những quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin Thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản 1.1.2 Tƣ tƣởng Hồ chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam vai trò, vị trí, nhiệm vụ niên, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Các khái niệm công cụ 1.3.1 Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối trƣờng Trung học phổ thông 1.3.2 Quản lý cơng tác Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối trƣờng Trung học phổ 1.4 thông Một số vấn đề lý luận công tác Đồn Thanh niên 1.4.1 Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục phổ thơng Vai trò, vị trí, chức năng, cấu tổ chức Đồn niên 1.4.1.1 cộng sản Hồ Chí Minh khối trƣờng Trung học phổ 1.1 7 10 14 15 15 17 18 18 19 1.4.1.2 thông 20 1.4.1.3 Ban chấp hành Đoàn trƣờng 21 1.4.2 Ban chấp hành chi đoàn 23 Cán Đoàn trƣờng 1.4.3 Những đặc trƣng cơng tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ thông 25 Các phƣơng pháp nghiên cứu nội dung quản lý cơng tác Đồn 25 1.4.3.1 Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối trƣờng Trung 1.4.3.2 học phổ thông 26 1.5 Các phƣơng pháp theo cách tiếp cận quản lý giáo 28 dục 1.5.1 Tiếp cận thực tiễn tổ chức Phƣơng pháp giải pháp quản lý cơng tác Đồn trƣờng Trung 28 1.5.1.1 học phổ thông 28 1.5.1.2 Phƣơng pháp quản lý công tác Đồn trƣờng Trung học phổ thơng 30 1.5.1.3 Ngƣời quản lý thực vai trò quản lý 32 1.5.2 Ngƣời quản lý thành thạo kỹ quản lý then chốt 33 1.5.2.1 Phƣơng pháp công tác ngƣời cán Đoàn trƣờng 33 1.5.2.2 học 34 Giải pháp quản lý cơng tác Đồn trƣờng Trung học phổ thông Quan niệm Xác định giải pháp quản lý cơng tác Đồn khối trƣờng trung học phổ thông CHƢƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHỐI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN BÌNH LỤC TỈNH HÀ NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Khái quát trình xây dựng phát triển trƣờng 37 Trung học phổ thơng huyện Bình Lục 2.1.1 Giai đoạn từ ngày thành lập trƣờng cấp IIIA Bình Lục (1962) đến năm 1972 38 2.1.2 Giai đoạn từ 1972 đến năm 2000 38 2.1.3 Giai đoạn từ 2000 đến (2007) 39 40 2.2 Thực trạng cơng tác Đồn phong trào niên khối trƣờngTrung học phổ thơng huyện Bình Lục 2.2.1 Khái quát hệ thống cấu tổ chức Đồn huyện Bình Lục 40 2.2.2 Khái qt hệ thống cấu tổ chức Đoàn khối trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục 41 2.2.3 Kết bật công tác Đoàn phong trào niên khối trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục vừa qua (từ năm 2002 đến năm 2007) 2.2.3.1 Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chủ nghĩa MácLêNin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức lối sống nếp sống văn hoá, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên niên học sinh 2.2.3.2 Trên mặt trận xung kích thực phong trào hành động cách mạng Đoàn – phong trào “Rèn luyện ngày mai lập nghiệp” khối trƣờng Trung học phổ thông huyện 2.2.3.3 Công tác xây dựng tổ chức Đoàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng 2.3 Thực trạng quản lý công tác Đồn trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục 2.3.1 Khái quát cơng tác quản lý hoạt động Đồn khối trƣờng học tỉnh Hà Nam năm qua 2.3.2 Thực trạng quản lý cơng tác Đồn khối trƣờng Trung học phổ 2.4 43 43 48 50 51 51 thơng huyện Bình Lục 53 Mục tiêu tiêu phát triển cơng tác Đồn khối huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam giai đoạn 61 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM QUẢN LÝ CƠNG TÁC ĐỒN Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN BÌNH LỤC TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2012 Các giải pháp 3.1 67 Tăng cƣờng lãnh đạo chi việc nâng cao chất 3.1.1 lƣợng công tác Đồn trƣờng trung học phổ thơng 67 huyện Bình Lục 3.1.1.1 ý nghĩa, mục tiêu giải pháp 67 3.1.1.2 Yêu cầu cách thức thực 67 Xây dựng kế hoạch chƣơng trình cơng tác Đồn khối 3.1.2 trƣờng Trung học phổ thơng huyện Bình Lục đến năm 2012 69 3.1.2.1 ý nghĩa, mục tiêu giải pháp 69 3.1.2.2 Những xây dựng kế hoạch quản lý công tác Đoàn 70 trƣờng 3.1.2.3 học Nội dung, phƣơng pháp tiến hành xây dựng kế hoạch quản lý 70 3.1.2.4 cơng tác Đồn khối trƣờng học 71 Thiết lập báo cáo duyệt báo cáo kế hoạch quản lý 71 3.1.3 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng Đoàn viên 3.1.3.1 71 ý nghĩa, mục tiêu giải pháp 3.1.3.2 Yêu cầu cách thức thực 73 3.1.4 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán Đoàn 76 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.5 3.1.5.1 3.1.5.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 ý nghĩa, mục tiêu giải pháp Yêu cầu cách thức thực Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tổ chức Đoàn sở ý nghĩa, mục tiêu giải pháp Yêu cầu cách thức thực Tổ chức thực giải pháp Thực đồng giải pháp Khai thác yếu tố thực Khảo sát tính cần thiết khả thi giải pháp 76 77 79 79 80 82 82 82 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục 86 89 90 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Khoa sƣ phạm, đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy tạo điều kiện cho thời gian học tập, nghiên cứu Tôi xin trân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn, đồng chí cán bộ, đồn viên trƣờng Trung học phổ thơng A Bình Lục, Trung học phổ thơng B Bình Lục, Trung học phổ thơng C Bình Lục, Trung học phổ thơng dân lập Bình Lục, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn hà Nam, Ban chấp hành Huyện Đoàn Bình Lục, đồng nghiệp gia đình động viên, giúp đỡ tơi hồn thành khố học luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Ngọc Hùng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Hà Nội, tháng 12 năm 2007 Tác gi Nguyn Anh Tun Năm học 2002 -2003 KH TB Năm học 2003 - 2004 T KH TB Năm học 2004 - 2005 T KH TB Số tt Năm học đơn vị Bình Lục A 60 30 9,1 0,4 61 B×nh Lơc B 58 31 10,2 0,8 59,5 25,5 14,2 0,8 63 B×nh Lơc C 59 30 Dân Lập BL 48 28 XL chung toàn khèi T 56,3 Y 0,9 62,5 27,5 9,6 Y 27 Y Năm học 2005 - 2006 T KH TB Y 5,1 0,4 25,5 10,8 0,7 68,0 21,0 10,4 0,6 70,0 22,8 7,0 0,2 9,8 1,2 60,2 28,5 10,5 0,8 62,7 20,5 15,5 1,3 67,5 19,5 11,8 1,2 71,5 25,7 2,5 0,3 22 2,0 50,5 30,6 16,4 2,5 55,0 8,0 1,3 5,6 0,6 17,2 1,8 56,0 22,5 9,7 T 0,3 72,6 21,9 26 11,5 0,5 67,5 22,5 Y Năm học 2006 - 2007 KH TB 20 1,5 62,7 28 29,7 12,7 1,3 58,1 28,0 12,6 1,3 60,5 24,7 13,7 1,1 64,7 21,3 12,9 1,1 69,2 24,6 Bảng 2.1: bảng thống kê kết xếp loại đạo đức đoàn viên học sinh tr-ờng THPT huyện Bình Lục từ năm 2002 – 2007 46 ... Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối trường Trung học phổ thơng - Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Theo điều lệ Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: “Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. .. giải pháp quản lý cơng tác Đồn trƣờng học khối Trung học phổ thông giai đoạn Chƣơng 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm quản lý công tác Đồn trƣờng học khối Trung học phổ thơng huyện Bình Lục tỉnh. .. chức Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh khối trường Trung học phổ thông Trong nhà trường Trung học phổ thông, tổ chức Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị xã hội niên hoạt động theo điều lệ Đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp quản lý công tác đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khối trường trung học phổ thông huyện bình lục tỉnh hà nam trong giai đoạn hiện nay , Những giải pháp quản lý công tác đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khối trường trung học phổ thông huyện bình lục tỉnh hà nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn