Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u Krukenberg di căn từ ung thư ống tiêu hóa tại Bệnh viện K

6 14 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:57

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị u Krukenberg di căn từ ung thư ống tiêu hóa. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu 47 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán u Krukenberg di căn từ ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, điều trị tại Bệnh viện K từ tháng 8 - 2009 đến 8 - 2012. tạp chí y - dợc học quân số 9-2016 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U KRUKENBERG DI CĂN TỪ UNG THƯ ỐNG TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN K Ph m Văn Bình*; Đ M nh Hùng*; Nguy n Văn Hà** TÓM TẮT Mục tiêu: nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết điều trị u Krukenberg di từ ung thư ống tiêu hóa Đối tượng phương pháp: nghiên cứu mơ tả hồi cứu kết hợp tiến cứu 47 bệnh nhân (BN) chẩn đoán u Krukenberg di từ ung thư dày, ung thư đại trực tràng, điều trị Bệnh viện K từ tháng - 2009 đến - 2012 Kết quả: u nguyên phát thường gặp dày (66%) Triệu chứng hay gặp đau bụng hạ vị (63,8%); sờ thấy u bụng (42,6%) 82,9% BN tăng CA-125 Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) phát u buồng trứng 100% BN Mô bệnh học u Krukenberg chủ yếu di ung thư biểu mô tế bào nhẫn Thời gian sống thêm trung bình 18,9 tháng; tỷ lệ sống thêm năm năm tương ứng 32,1% 17,2% U di từ dày có thời gian sống thêm ngắn so với di từ đại trực tràng (11,2 so với 26,3 tháng, p < 0,05) Khi có di phúc mạc kèm theo, tiên lượng xấu (10,2 tháng so với 36,5 tháng, p < 0,005) Kết luận: vị trí u nguyên phát thường gặp dày Triệu chứng hay gặp đau hạ vị Phần lớn BN tăng CA-125 Chụp CLVT phát u buồng trứng 100% BN Mô bệnh học u Krukenberg chủ yếu di ung thư biểu mô tế bào nhẫn Thời gian sống thêm trung bình 18,9 tháng Yếu tố tiên lượng xấu gồm có u di từ dày di phúc mạc kèm theo * Từ khóa: Ung thư đường tiêu hóa; U Krukenberg Study of Clinical, Paraclinical Features and Treatment Results of Krukenberg Tumor Metastasis from Gastrointestinal Cancers Summary Objectives: To evaluate the clinical, laboratory features and treatment results of patients with Krukenberg tumor metastasis from gastrointestinal cancers Subjects and methods: Retrospective and prospective study of 47 patients with Krukenberg tumor metastasis from gastrointestinal cancer who was treated in K Hospital from - 2009 to - 2012 Results: The most frequent primary tumor located in stomach (66%) Signs and symptoms were abdominal pain (63.8%), palpable mass (42.6%) In 82.9% of cases, serum CA-125 was elevated Abdominal computer tomography could help to detect tumor in 100% of cases The most common pathology of Krukenberg tumor was metastasis from signet ring cell carcinoma The median overall survival (OS) was 18.9 ± 2.5 months, the 2-year, 3-year survival rate were 32.1% and 17.2%, respectively The OS of Krukenberg tumors metastasis from stomach was shorter than metastasis from colorectum (11.2 vs 26.3 months, p < 0.05) * Bệnh viện K ** Đại học Y Hà Nội Ng i ph n h i (Corresponding): Phạm Văn Bình (binhva@yahoo.fr.) Ngy nh n bi: 04/08/2016; Ngy ph n bi n đánh giá báo: 07/11/2016 Ngày báo đ c đăng: 21/11/2016 147 T¹p chÝ y - dợc học quân sụ số 9-2016 When the patients had peritoneal metastasis, the OS was much shorter (10.17 months vs 36.5 months, p < 0.005) Conclusion: The most frequent primary location was stomach Serum CA-125 was elevated in most of patients Abdominal CT could help to detect tumor in 100% of cases The most common pathology of Krukenberg tumor was metastasis from signet ring cell carcinoma The median OS was 18.9 ± 2.5 months The prognosis factors were Krukenberg tumors metastasis from gastric cancer and peritoneal metastasis * Key words: Gastrointestinal cancer; Krukenberg tumors ĐẶT VẤN ĐỀ Năm 1896, bác sỹ người Đức Friedrich Krukenberg báo cáo trường hợp u buồng trứng có đặc điể sử điều trị ung thư đường tiêu hóa Bảng 1: Đặc điểm tổn thương buồng trứng CLVT Đặc điểm Số BN Tỷ lệ (%) Tổn thương buồng trứng Một bên Hai bên 19 22 46,3 53,7 Kích thước < 10 cm > 10 cm 31 10 75,6 24,4 Ranh giới Rõ Không rõ 29 12 70,7 29,3 Cấu trúc Tăng tỷ trọng Giảm tỷ trọng Hỗn hợp 13 24 31,7 9,8 58,5 Mức độ ngấm thuốc cản quang Mạnh Vừa Không ngấm thuốc 18 21 43,9 51,2 4,9 Xâm lấn xung quanh Có Khơng 38 7,3 92,7 41 BN nghiên cứu chụp CLVT Kết phim chụp CLVT: 100% BN xác định có tổn thương buồng trứng Nhiều tác giả cho dựa vào đặc điểm CLVT, sơ phân biệt u Krukenberg với tổn thương ác tính nguyên phát buồng trứng U nguyên phát buồng trứng chủ yếu dạng nang, ranh giới không rõ thường kèm theo di phúc mạc; u Krukenberg thường có cấu trúc đặc hỗn hợp, với ranh giới rõ thường quan sát thấy tổn thương phúc mạc hình ảnh CLVT [4] 149 Tạp chí y - dợc học quân sụ số 9-2016 Bảng 2: Đặc điểm đại thể u Krukenberg Số BN Tỷ lệ % Buồng trứng (phải) 13 27,7 Buồng trứng (trái) 14,9 Hai bên buồng trứng 27 57,4 < 10 cm 25 53,2 > 10 cm 22 46,8 Đặc 23 48,9 Nang 4,3 Hỗn hợp 22 46,8 Rõ 43 91,5 Không rõ 8,5 Trắng 26 55,3 Vàng 17 36,2 Đỏ tím 8,5 Có 17 Khơng 39 83 Đặc điểm Vị trí tổn thương Kích thước u Cấu trúc u Vỏ u Màu sắc u Xâm lấn xung quanh Trong nghiên cứu chúng tôi, kích thước u Krukukenberg trung bình 10 cm Nghiên cứu Moore (2004) cho kết tương tự, với kích thước u trung bình cm (2 - 23 cm), Lewis (2006) 10,1 cm [6, 8] Về vị trí, tổn thương hai bên buồng trứng gặp 27 BN (57,4%) Phần lớn nghiên cứu giới cho u Krukenberg hai bên buồng trứng cao bên buồng trứng [6, 8] Trong nghiên cứu này, thấy phần lớn tổn thương hai bên buồng trứng 150 có nguồn gốc di nguyên phát từ dày (81,5% BN); nguồn gốc nguyên phát từ đại-trực tràng chiếm 8,5% Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,017 Moore (2004) cho kết tương tự [8] U thường có vỏ rõ, bề mặt u trơn nhẵn, có rãnh lõm chia bề mặt u thành thùy, múi Thường không quan sát thấy tổn thương bề mặt u đại thể [6] Trong nghiên cứu chúng tơi, 91,5% BN có vỏ u rõ; 8,5% BN vỏ u khơng rõ t¹p chÝ y - dợc học quân số 9-2016 S BN 25 23 20 15 Di UTBM chế nhầy Di UTBM TB nhẫn 10 10 Dạ dày Đại-trực tràng Biểu đồ 2: Phân loại mô bệnh học u Krukenberg Về mô bệnh học u Krukenberg, 51,1% di ung thư biểu mô tế bào nhẫn, 19,1% BN di carcinom chế nhày Nghiên cứu Kondi-Pafiti (2011) cho kết tương tự [5] Kết điều trị * Kết sống thêm toàn bộ: Biểu đồ 3: Sống thêm toàn Tỷ lệ sống thêm 1, năm: 54%, 32,1%, 17,2% Thời gian sống thêm trung bình 18,9 ± 2,5 tháng Kết phù hợp với nhiều nghiên cứu khác giới [5] Với tác giả tập trung nghiên cứu u Krukenberg di từ dày, thời gian sống thêm trung bình thấp hn 151 Tạp chí y - dợc học quân sụ sè 9-2016 * Sống thêm toàn số yếu tố liên quan: Bảng 3: Một số yếu tố ảnh hưởng đến sống thêm Yếu tố Số BN Sống thêm trung bình (tháng) Vị trí u ngun phát Dạ dày Đại trực tràng 31 16 Di phúc mạc Có Khơng 30 17 TÀI LIƯU THAM kh¶o p Al-Agha OM, Nicastri AD An in-depth look at Krukenberg tumor Arch Path and Lab Med 2006, 130, pp.1725-1730 11,2 ± 2,34 26,3 ± 1,16 < 0,05 10,17 ± 2,8 36,5 ± 8,2 < 0,05 Choi Wh, Jun SY Krukenberg tumor confirmed by surgery during the follow-up after a primary resection of colorectal cancer Korean Soc Coloproctol 2008, 24 (4), pp.273-277 Thời gian sống thêm trung bình nhóm BN có nguồn gốc nguyên phát từ dày thấp nhóm BN có nguồn gốc nguyên phát từ đại - trực tràng (11,2 so với 26,3 tháng, p < 0,05) Nghiên cứu Li (2012) cho kết tương tự [7] Thời gian sống thêm trung bình nhóm có di phúc mạc kèm theo thấp nhóm khơng có di phúc mạc (10,7 so với 36,5 tháng, p < 0,005) Các nghiên cứu khác Petru (1992), Choi (2008) có kết luận tương tự [2] Như vậy, mức độ lan rộng tổn thương di yếu tố ảnh hưởng rõ đến thời gian sống thêm BN KẾT LUẬN Vị trí di ung thư nguyên phát thường gặp dày (66%) Triệu chứng hay gặp đau bụng hạ vị (63,8%) Phần lớn BN có CA-125 tăng (82,9%) Chụp CLVT phát tổn thương buồng trứng 100% BN Phần lớn tổn thương ngấm thuốc CLVT Mô bệnh học u Krukenberg hay gặp di ung thư biểu mô tế bào nhẫn (51,1%) Thời gian sống thêm trung bình 18,9 ± 2,5 tháng 152 Các yếu tố tiên lượng xấu gồm u nguyên phát dày có di phúc mạc kèm theo Hale RW Krukenberg tumor of the ovaries: a review of 81 records Obstet Gynecol 1968, 32, pp.221-225 Kim YC, Yoon MH, Yang DM, Chung HS, Kim HS, Song IH, Chung YH, Lee YS Differential diagnosis of malignant ovarian tumors on CT findings J Korean Radiol Soc 1996, 35 (1), pp.101-106 Kondi-Pafiti A, Kairi-Vasilatou E et al Metastatic neoplasms of the ovaries: a clinicopathological study of 97 cases Arch Gyneco Obstet 2011, 284 (5), pp.1283-1288 Lewis MR, Deavers MT, Silva EG et al Ovarian involvement by metastatic colorectal adenocarcinoma.Still a diagnostic challenge Am J Surg Pathol 2006, 30, pp.177-184 Li WH, Wang HY, Wang J, Fang-Fang LV, Zhu XD, Wang ZH Ovarian metastases resection from extragenital primary sites: outcome and prognostic factor analysis of 147 cases BMC Cancer 2012, 12, p.278 Moore RG, Chung M, Granai CO, Gajewski W Incidence of metastasis to the ovaries from nongenital tract primary tumors Gyneco Oncol 2004, 93, pp.87-91 Song YJ, Yoon BS, Kim HH, Ahn JT, Choi SC, Ryu SY, Kim JH, Kim BG, Park SY, Lee KH Clinicopathologic characteristics of 42 cases 2001 10 Swensen RE, Garcia RL, Goff BA Ovarian metastasis from gastrointestinal tract cancer: a review J Gynoco Oncol 2004, 9, pp.115-124 ... 20 15 Di UTBM chế nhầy Di UTBM TB nhẫn 10 10 Dạ dày Đại-trực tràng Bi u đồ 2: Phân loại mô bệnh học u Krukenberg Về mô bệnh học u Krukenberg, 51,1% di ung thư bi u mô tế bào nhẫn, 19,1% BN di carcinom... 2,5 tháng K t chúng tơi phù hợp với nhi u nghiên c u khác giới [5] Với tác giả tập trung nghiên c u u Krukenberg di từ dày, thời gian sống thêm trung bình thấp 151 T¹p chÝ y - dợc học quân sụ số... 91,5 Không rõ 8,5 Trắng 26 55,3 Vàng 17 36,2 Đỏ tím 8,5 Có 17 Khơng 39 83 Đặc điểm Vị trí tổn thư ng K ch thư c u C u trúc u Vỏ u M u sắc u Xâm lấn xung quanh Trong nghiên c u chúng tơi, k ch thư c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u Krukenberg di căn từ ung thư ống tiêu hóa tại Bệnh viện K, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u Krukenberg di căn từ ung thư ống tiêu hóa tại Bệnh viện K

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn