Bệnh động mạch chủ (ĐMC) ở người

8 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:48

Bài viết nghiên cứu việc hồi cứu các bệnh nhân dưới 50 tuổi bị bệnh ĐMC đã điều trị tại BV Bình Dân từ 1991 đến 2002 để tìm xem những đặc điểm, những chỉ định điều trị và kết quả, hầu rút ra một số kinh nghiệm. Kết quả nghiên cứu: Về Đặc điểm: Có 72 BN bị bệnh ĐMC ở người dưới 50 tuổi trong số 1152 người bị bệnh ĐMC đến điều trị trong thời gian 12 năm, chiếm tỉ lệ 6.25%. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2004 Nghiên cứu Y học BỆNH ĐỘNG MẠCH CHỦ (ĐMC) Ở NGƯỜI TRẺ Văn Tần* CS TÓM LƯC Đặt vấn đề: Từ thập kỷ 70 đến nay, lúc điều trò bệnh động mạch (ĐM) BV Bình Dân, thỉnh thoảng, gặp TH bệnh ĐMC người trẻ, chí trẻ Đa số bệnh đoạn ĐMC ngựcbụng, kết hợp với bệnh ĐM khác, đến điều trò với biến chứng Sau tham khảo y văn, thấy nhóm bệnh đa dạng mà đa số không xơ vữa thành mạch hay xơ vửa thành mạch nguyên nhân Điều trò nhóm bệnh nầy phức tạp kết lâu dài dè dặt Mục tiêu phương pháp nghiên cứu: Chúng hồi cứu bệnh nhân 50 tuổi bò bệnh ĐMC điều trò BV Bình Dân từ 1991 đến 2002 để tìm xem đặc điểm, đònh điều trò kết quả, hầu rút số kinh nghiệm Kết nghiên cứu: - Về Đặc điểm: Có 72 BN bò bệnh ĐMC người 50 tuổi số 1152 người bò bệnh ĐMC đến điều trò thời gian 12 năm, chiếm tỉ lệ 6.25% Tỉ lệ nam/nữ 37/35 với tuổi TB 34 Có 28 phình, 29 hẹp, 15 vừa phình vừa hẹp 52/72 BN có tổn thương ĐM chỗ Đa số nhập viện với BC nặng vỡ túi phình, suy tuần hoàn gây thiếu máu phận phụ thuộc cao HA, suy thận, rối loạn tiêu hóa, thiểu dưỡng chi Đa số TH phình hẹp nằm ĐM thận (20/28 phình, 21/29 hẹp, 11/15 vừa phình vừa hẹp) Xét đại thể lâm sàng xếp bệnh nguyên sau: Takayasu: 16, FMD: 8, Marfan type B: 3, nhiểm trùng: 10, viêm: 10, viêm xơ vữa: 24, phát triển bất toàn: Có TH, mạch máu tạng bất thường ĐM màng treo lớn ngoăn ngoèo, ĐM màng treo ĐM thân tạng nhỏ - Về đònh điều trò, phương pháp phẫu thuật kết quả: Có 55 BN phải mổ với 62 tổn thương để tái tạo dòng chảy ĐM mà hầu hết bệnh ĐM gây BC hay triệu chứng, 17 TH điều trò bảo tồn nguy PT cao chưa phải CC dòng chảy lưu thông BC PT 12, 7% TV PT 3.6% Trong theo dõi lâu dài, BC hay tái phát phải mổ lại 16.9% với TV toàn nhóm 9.4% Riêng nhóm theo dõi có TH TV vòng tháng mà vỡ túi phình không kòp can thiệp suy thận gây phù phổi cấp Bàn luận kết luận: Qua phần đặc điểm, thấy bệnh ĐMC người trẻ nhóm bệnh đa dạng, xác đònh bệnh nguyên khó, xét nghiệm vi thể Các tổn thương ĐMC qui nhóm: nhóm phình, nhóm hẹp nhóm phình lẫn hẹp Phình lan mạch nhánh hay lan lên cao hẹp kéo theo hẹp mạch nhánh dẫn đến bệnh đa ĐM hậu Vì tuổi trẻ thường có nhiều bệnh kết hợp đònh bệnh sớm không dễ, đa số phát có BC Nhờ triệu chứng lâm sàng mà đặc biệt cao HA thiểu dưỡng tạng chi với hậu nó, khám kỷ chuyên khoa, phát bệnh trước bò BC nặng Trong điều trò, bệnh phát sớm, điều trò bảo tồn Khi có đònh PT, tốt nên thay hay bắc cầu qua đoạn ĐM bò bệnh kết hợp với điều trò nội khoa liên tục để làm cho bệnh chậm diễn tiến Nong rộng lòng ĐM đặt stent, đònh để giữ cho chỗ hẹp giảm tái phát đặt ống ghép từ lòng ĐM qua da cho TH phình phương pháp điều trò mới, xâm lấn thực nhiều trung tâm mạch máu giới kết lâu dài theo dõi Nhờ tuổi trẻ, BN vượt qua BC viện lâu dài, BC tái phát thường xẩy bệnh diễn tiến phức tạp, gây TV lúc nên cần phải theo dõi kỷ để kòp thời cứu chữa * BV Bình Dân TP.HCM Chuyên đề Hội nghò Khoa học Kỹ thuật BV Bình Dân 2004 535 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Soá * 2004 SUMMARY AORTIC DISEASES OF THE YOUNG PATIENTS Van Tan et al * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol * Supplement of No * 2004: 535 - 542 Background: In the large vascular centers, there is about to 20 % of inflammatory and immune systemic diseases and non inflammatory non atheroslerotic diseases of the large arteries That is the chapters of very complicated vascular disorders not only for the diagnosis but also for the treatment and for the long-term prognosis Purpose: We find the clinical characteristics, the indications and the results of treatment of the symptomatic aortic diseases Materials and Method: A retrospective study of all the patients of aortic disease, under 50 yo treated in our hospital from 1991 to 2002 Results: In this period, 72 patients under 50 yo are found in 1152 of Aortic diseases of all age It get the rate 6.25% There are 37 males and 35 females that the middle age 34 - Particularities: As macroscopic lesions, there are 28 Aortic aneurysms, 29 Aortic stenosis and 15 associated aneurysm and stenosis 71% of lesions are suprarenal and thoracoabdominal and 72%, there are at least lesions per patients (20/28 TAA, 21/29 Aortic stenosis, 11/15 of TAA + Stenosis) Almost came to hospital with complications as ruptured aneurysm, stenosis of aorta and of its tributaries or both There are 16 Takayasu, Fibromuscular dysplasia (FMD), 10 infection, 10 Inflammation of unknown origin, , 24 inflammation + arteroslerosis, Marfan type B and development defect cases have had visceral branches abnormalities that the main lesions are large and tortuous IMA and small Celiac, small SMA - Indications of treatment: The disorders lead to surgical indications in 55 cases with 62 procedures: Severe stenosis of the aorta or iliofemoral arteries: Threating of AA rupture: 16 Free, retroperineal or intrapleural AA rupture : Sacciliform AA Fusiform AA greater than cm of diameter :9 Big TAA causing respiratory difficulty: Aortic stenosis + Reno arterial stenosis + HTA : 10 AA + Severe carotid stenosis Total : 55In 17 cases of conservative treatment, there are 10 cases having many associated diseases with very high surgical risks and non emergency, cases having small aneurysm The modalities of surgical treatment can be classified: reffage: 22 Greffage and aneurysmorraphy : Aorto-femoral (or iliac) by pass :5 Aneurysmorraphy Axillo-femoral by pass: Aorto (Iliac)-Renal by pass: Renal Dilatation + - Stent:: 10 Carotid endarterectomy :2 Axillo (or subclavical)-Carotid by-pass: Total: 62 - Results of treatment: Operative deads in cases (3.6%) and complications in cases (12.7%) In long term follow up (average: years with 85% of cases) of the operated cases, there are deads (9.4%) and complications (16.9%) For the group of conservative treatment, there are deads (12%) in the high risk group due to rupture of aneurysm (1) and renal insufficiency (1) within months Discussion: The rate of non arterosclerotic disorders of the aorta in our study is 6.3% Almost of them are in groups of Vasculitides and Heritable Vasculopathies, of Dysplasia, of Inflammatory Aortic Disorders and of Mycotic Aortic Aneurysms The aortic lesions are included in groups: Aneurysm (or dilatation), stenosis and associated aneurysm – stenosis The extension of aneurysm upward and downard and to its branches is not known but the extension of the stenosis is well known and may become a kind of polyvascular disease for long time standing The particularities of these groups reside mainly in the ischemia of the dependant viscera and its consequence as hemiplegia, arterial hypertension, renal insufficiency and critical lower limbs ischemia 536 Chuyên đề Hội nghò Khoa học Kỹ thuật BV Bình Dân 2004 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2004 Nghiên cứu Y học As almost patients came to us in very late stage, usually with severe complications and as the majority of the aortic lesions are suprarenal, the etiology is unclear, the long term results are difficult to appreciated Conclusion: Though the rate of aortic diseases of the young patients is not high, that is a group of great varieties of pathologies and usually linked with a systemic disease The therapeutic modalities so are very discussed Ở trung tâm điều trò mạch máu lớn giới, có từ đến 20% bệnh ĐM lớn xơ vữa hay xơ vữa tổn thương (TT) phụ mà đa số người trẻ Đây bệnh mạch máu mà đònh bệnh điều trò phức tạp, tiên lượng lâu dài dè dặt (1),(4),(6),(7),(8) Riêng bệnh ĐMC xơ vữa không nhiều Mục tiêu Chúng nghiên cứu Đặc điểm, Chỉ đònh điều trò Kết lâu dài trường hợp bệnh lý ĐMC người trẻ ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Chúng hồi cứu trường hợp bệnh ĐMC người 50 tuổi đến điều trò bệnh viện Bình Dân từ năm 1991 đến hết năm 2002 KẾT QUẢ Các đặc điểm Trong thời gian trên, có 72 BN bò bệnh ĐMC 50 tuổi đến điều trò, chiếm tỉ lệ 6.3% Số gồm có 37 nam, 35 nữ; tuổi TB 34 người trẻ mà bò hẹp nữ tuổi bò phình nữ 13 tuổi TT đại thể gồm: 28 phình, 29 hẹp, 15 vừa phình vừa hẹp Trong đó, phình chỗ có 20 BN, hẹp chỗ có 21 BN, bất thường mạch nhánh có BN mà BN bất thường mạch nhánh bụng BN bất thường mạch nhánh ngực Bảng 1: TT đại thể Tổn thương Phình đơn Hẹp đơn Phình Hẹp Phình chỗ Hẹp chỗ Bất thường mạch nhánh Riêng TH phình tình trạng túi phình sau: Bảng 2: Tình trạng túi phình Tình trạng phình Đã bò vỡ từ đến lớp thành mạch Vỡ sau phúc mạc Vỡ tự ổ bụng gây sốc Tách vách, hẹp lòng ĐMC/ Marfan type B Tổng Số TH 10 22 (30%) Một số triệu chứng kèm, vừa hậu quả, vừa nguyên nhân Bảng 3: Triệu chứng kèm Triệu chứng Cao huyết áp Liệt người Nghẹt mạch máu chậu đùi Suy tim Thiểu vành Tim lớn, đa số thất trái Loạn nhòp Suy thận Thận teo Thận độc Viêm cầu thận Số TH 65 18 23 11 Về vò trí tổn thương phình : Bảng 4: Vò trí túi phình Vò trí ĐMC ngực Ngực-bụng Trên thận Bụng Bụng chậu Tổng Số TH 6 20 Và hẹp-nghẹt ở: Số TH 28 29 15 20 21 Bảng 5: Vò trí hẹp hay nghẹt Vò trí Ngực-bụng Bụng thận Bụng thận Chậu-đùi Chuyên đề Hội nghò Khoa học Kỹ thuật BV Bình Dân 2004 Số TH 6 537 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2004 Hẹp ĐM thận kèm theo Hẹp ĐM nhánh khác kèm theo 12 Hẹp ĐMC, hẹp ĐM thận, HA cao Phình ĐMC + hẹp ĐM cảnh > 80% Tổng Về bệnh nguyên có: Bảng 6: Bệnh nguyên Bệnh nguyên Takayasu FMD hay bẩm sinh Marfan type B Nhiểm trùng (Mycotic) Viêm Viêm + xơ vữa thứ phát Phát triển bất toàn Tổng Số TH 16 10 không rõ nguyên nhân 24 72 Về bệnh kết hợp có: Những đònh điều trò bảo tồn Hẹp thích nghi túi phình nhỏ < phân Có bệnh kết hợp, nguy PT cao không CC Tổng Số TH 10 17 Phương pháp điều trò kết quả: Bảng 11: Phẫu thuật Bảng 8: Những kết xét nghiệm bất thường Số TH 22 10 2 62 Kết điều trò - TV: BN (3.6%), chảy máu suy thận sau mổ lam cầu nối ĐMC –ĐM thận sốc máu + rối loạn đông máu sau mổ vỡ túi phình ĐMC ngựcbụng 55 BN mổ với 62 TT hay hậu TT Các lý để đònh mổ sau: Bảng 9: Lý đònh phẫu thuật Lý đònh mổ Chi bò thiếu máu ĐMC hay ĐM chậu bò hẹp Phình ĐMC vỡ tự hay vỡ sau phúc mạc Phình ĐMC dọa vỡ Phình ĐMC hình túi Phình ĐMC có đường kính lớn phân Phình ngực gây khó thở Phẫu thuật Ghép ĐMC với ống thẳng hay Y Ghép tạo hình ĐMC Tạo hình Cầu nối ĐMC-ĐM chậu (hay đùi) Cầu nối ĐM nách-ĐM đùi Nong ĐM thận + - stent Cầu nối ĐM chủ hay chậu - ĐM thận Tạo hình ĐM cảnh Cầu nối ĐM nách - ĐM cảnh Tổng TV BC phẫu thuật Số TH 22 13 Chỉ đònh điều trò 538 Bảng 10: Chỉ đònh điều trò bảo tồn Đối với nhóm mổ có 48 lần mổ cho 33 BN, gồm có: Số TH 3 2 1 1 1 Xét nghiệm cho thấy bất thường sau: Xét nghiệm Bạch cầu 10.000 VS cao > 50 đầu Cholesterol máu cao 2.5 g/l Và 17 BN điều trò nội vì: 10 TH phình hay hẹp có triệu chứng có nhiều bệnh kết hợp, nguy PT cao CC; TH phình nhỏ hay hẹp thích nghi Phương pháp điều trò: Bảng 7: Bệnh kết hợp Bệnh kết hợp Teo cơ, yếu Viêm khớp Sỏi mật Sỏi niệu quản Hội chứng thận hư Thận phải câm Lao phổi Loét tá tràng Túi ngách thực quản Thai tháng Sốt đợt Tràn khí màng phổi tái phát Gan-thận đa nang 10 55 Số TH 6 16 - BC: BN, chiếm tỉ lệ 12.7% Bảng 12: BC TV Biến chứng Xuất huyết - suy thận Suy hô hấp, xẹp phổi Liệt chi Sốc máu, rối loạn đông máu Sốt cao sau nong ĐM thận Tổng Số TH 1 1 (12.7%) Tử vong 0 (3.6%) TV theo dõi: Chuyên đề Hội nghò Khoa học Kỹ thuật BV Bình Dân 2004 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2004 - BN TV tái nhập viện CC năm 1999 suy tim mổ ghép tạo hình ĐMC từ năm 1992 - BN TV nhà sau mổ tháng (ghép ĐMC ngực xuống BN nữ 21 tuổi) tháng (BN nam 41 tuổi, tạo hình ĐMC thận) không CC kòp, lý không rõ - BN TV nhóm không mổ có nhiều bệnh kết hợp, không CC, lý không rõ Biến chứng theo dỏi: - Nghẹt cầu nối ĐM nách-ĐM đùi phải BN, tháng sau mổ, phải làm lại cầu nối bên trái - Phình tái phát sau mổ tạo hình BN 11 tháng, 12 tháng năm, phải mổ lại cắt-ghép - Sốt kéo dài sau mổ, BN phải điều trò Corticoids - Hẹp ĐM thận tái phát tháng sau nong, BN, phải nong lại - Nghẹt ruột tháng sau mổ dính, BN phải mổ gở dính Như vậy, 85% bệnh nhân mổ theo dõi được, BC TH, phải mổ lại 5, chiếm tỉ lệ 16.9%, TV TH maø laø suy tim, TV nhà không kòp đến bệnh viên CC, chiếm tỉ lệ 9.4% Riêng TH nong ĐM thận kết hợp với hẹp ĐMC, có 60% BN, HA cao trở lại bình thường giảm đáng kể thời gian theo dỏi từ tháng đến 18 tháng Về 17 BN theo dõi có BN TV mà vỡ túi phình không kòp mổ suy thận BÀN LUẬN ™ Về đặc điểm Bệnh ĐMC người trẻ đa dạng, phân phối phái thường theo nguyên nhân nhóm bệnh mà gặp nhiều là: 1- Bệnh ĐMC không xơ vữa thường xếp vào nhóm lớn (14),(15): - Nhóm viêm bệnh hệ thống, có bệnh Takayasu hội chứng Marfan, TT nhóm Nghiên cứu Y học Takayasu (23) thường gây viêm hẹp lòng ĐMC lan nhánh ĐMC hay vừa hẹp vừa giản Theo Lee (23), nghiên cứu 52 người bò bệnh Takayasu có 44 người xác đònh qua nhiều xét nghiệm mà số có 39 người nằm bảng phân loại Nasu hay Numano; ĐMC nhánh bò viêm hẹp lan đến ĐM phổi ĐM vành Đa số BN gặp Type III (TT ĐMC ngực-bụng nhánh) Bệnh Buerger xếp vào nhóm nầy TT mạch máu cở trung nhỏ nên không gặp TH bò TT ĐMC Hội chứng Marfan gây bóc tách, phình hẹp lòng ĐMC (2),(3),(9)(21), BN mổ bò phình, nằm đoạn ĐMC ngựcbụng (type B) Cả phải mổ vừa ghép, vừa tạo hình BN phải cắt bỏ thận trái (thận teo câm) - Nhóm FMD hay bẩm sinh nằm nhóm không viêm không xơ, TT nhóm nầy đa số lớp số nhỏ lớp nội mạch, thường gây hẹp ĐM thận, ĐM nảo, ĐM ruột, ĐM đòn, ĐM chậu ĐMC (5,13) Khi ĐMC bò TT bò hẹp giản đoạn hình DSA, cần phân biệt với hẹp giãn xơ vữa (nham nhở) hẹp giãn bẩm sinh (cả ĐM thận) Vì nguyên nhân không rõ nên bệnh chưa có triệu chứng hay có triệu chứng nhẹ thường theo dõi Khi có triệu chứng nặng phải can thiệp PT để cải thiện việc tưới máu đến tạng phụ thuộc Khi hẹp gây hậu cao HA phải bắc cầu qua hay nong rộng chỗ hẹp (4),(6) 2- Nhóm Viêm gây TT ĐMC gặp lứa tuổi, tuổi TB thường nằm khoảng 60-70 (16) Đa số BN gặp người 50 tuổi nam giới, đa số ĐMC bò phình Nhóm nầy thương đôi với xơ vữa (11) Điều nầy phù hợp với nghiên cứu Houssain (24) Ấn Độ; tác giả điều trò cho 78 BN 10 năm viện NC đại học Madras; 48/78 phình ĐMC ĐM thận, 1/3 phình dạng túi, hầu hết 50 tuổi viêm (aortitis) Vì thường bò đau túi phình sốt nên bệnh nhân đến khám bệnh NV bệnh cảnh dọa vỡ túi phình Đònh bệnh xác đònh không khó Chuyên đề Hội nghò Khoa học Kỹ thuật BV Bình Dân 2004 539 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2004 lúc mổ thành mạch dày, cứng, cắt khó thường có phản ứng viêm quanh túi phình làm cho phúc mạc phần mềm quanh đoạn ĐMC TT bò xơ cứng có gây chèn ép niệu quản làm cho thận ứ nước (16) Nguyên nhân gây viêm phản ứng miển nhiểm 3- Nhóm Mycotic nhóm phình nhiểm trùng kinh niên hay cấp tính, vi trùng phá hoại thành mạch làm cho thành mạch yếu vùng gây phình không kháng áp suất cao lòng mạch (1),(12),(17).(21,25) Phình thường có dạng túi, dạng dễ vỡ Tất TH mổ có cấy tìm vi trùng có TH có vi trùng với S typhi Streptococcus Trong nhóm bệnh NC chúng tôi, đa số đònh bệnh dựa lâm sàng hình ảnh nên có nhầm lẫn nhóm bệnh bàn nguyên nhân Tất TH có mổ ĐMC có xét nghiệm vi thể không chuyên nên BS giải phẫu bệnh trả lời viêm xơ, viêm bán cấp, xuất huyết thành mạch ngấm calci hay calci hóa Đàng khác, phát bệnh trể, bệnh có triệu chứng mà bò BC nên có nhiều sai lạc chẩn đoán nguyên nhân vậy, tuổi TB, phái, tình để đònh diều trò phương pháp điều trò nhóm bệnh thường khác với báo cáo giới ™ Về kết điều trò Tuy PT người trẻ, NC Satsangi (22), BC TV sau PT lâu dài cao vì: Hầu hết TH phình nhóm nầy bệnh đa ĐM Hơn 2/3 TH, phình nằm ĐM thận ½ số TH đònh mổ vỡ hay dọa vỡ Về đònh điều trò, nhóm Takayasu, điều trò chống miển nhiểm chỗ TT ĐM chưa gây hậu hay BC nặng Ở đây, thường dùng corticoids thuốc hạ HA PT thành công cao bắc cầu hay ghép nối qua chỗ TT so với PT tạo hình chỗ TT Nong rộng lòng ĐM bò hẹp, có đặt 540 nòng hay không cho KQ ban đầu khích lệ thường tái phát phải nong lại nhiều lần (12,19).(21) Tuy nhiên, sau mổ bắc cầu hay nong ĐM thận, HA trở bình thường TT thận giai đoạn sớm Trong nhóm bệnh có hẹp ĐM thận kết hợp chúng tôi, có khoảng 60% BN HA trở bình thường hay giảm đáng kể từ đén tháng sau PT có TH ĐM thận lại bò hẹp mà TH có đặt stent TH nong lại Hội chứng Marfan gây bóc tách phình ĐMC type A DeBakey Stanford phải mổ CC với máy timphổi nhân tạo phải thay van ĐMC nên phải chuyển qua viện tim Type B mổ phình ĐMC bình thường Ngày nay, phình bóc tách type B, nhờ theo dõi băng MRI thành mạch bò bóc tách phát sớm điều trò bảo tồn (2),(3),(19),(21) KQ PT chung cho nhóm FMD hay bẩm sinh so với nhóm xơ vữa tốt bệnh nhân nhóm nầy thường trẻ, trừ TH có hẹp ĐM phổi gây BC tim-phổi hẹp ĐM thận gây cao HA nặng suy thận (18) Kết điều trò HA tương tự nhóm Takayasu Đối với nhóm Viêm, PT ghép-nối phức tạp phải bóc tách để kiểm soát ĐMC khâu(10,11,16,24) Trong TH vậy, thường xẻ túi phình sau kiểm tra đầu đoạn không bò viêm khâu ống ghép từ lòng túi phình KQ thường tốt túi phình ĐM thận, không gặp tai biến lúc mổ Đối với túi phình ĐM thận, kết tùy thuộc kinh nghiệm bác só PT trang thiết bò có Houssain (24), mổ TH CC vỡ 36 TH chương trình phình ĐMC viêm thuộc nhóm III nhóm IV Crawford, với máy bơm tim, truyền máu hoàn hồi vào ĐM tạng, thận lúc kẹp ĐMC KQ 29/39 TH sống xuất viện, TH bò suy thận TH bò liệt chân Riêng nhóm phình nhiểm trùng, túi phình thường có hình túi vỡ lúc cho nên, dù túi phình nhỏ có đònh mổ (21) PT tốt Chuyên đề Hội nghò Khoa học Kỹ thuật BV Bình Dân 2004 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2004 cắt bỏ đoạn ĐM phình đến đoạn lành thay đoạn ống ghép nhân tạo có tẩm nhuận rifamycin trước, trong, sau mổ phải dùng kháng sinh mạnh đặc hiệu có kháng sinh đồ (17,21) Mặc dù ổn đònh sau mổ, BN phải theo dõi phải uống kháng sinh dài hạn, có suốt đời, kinh nghiệm cho thấy, lần túi phình tái phát lần mổ trước tạo hình TH đột tử theo dõi dài hạn vỡ túi phình tái nhiểm Sau cùng, tiên lượng KQ lâu dài nhóm người trẻ bò bệnh ĐMC khó biết Mới đây, Velentine (20) NC nhóm bệnh ĐMC người trẻ cho thấy 40% TH phải mổ lại nhiều lần, kể đoạn chi KẾT LUẬN Nhóm bệnh ĐMC không xơ vữa hay xơ vữa thứ phát mà NC chiếm tỉ lệ 6.7% TT bệnh lý ĐMC mà hầu hết người 50 tuổi, đa số TH không xơ vữa tập trung vào nhóm Takayasu, FMD hay bẩm sinh Viêm Đặc điểm nhóm tập trung vào triệu chứng thiếu máu phận phụ thuộc vào nhánh ĐMC hậu mà đặc biệt liệt, cao HA, suy thận hay thiểu tuần hoàn chi Vì phát trể, bò BC, nguyên nhân bệnh chưa rõ mà đa số phải PT, đặc biệt TT ĐMC ĐM thận TT kết hợp ĐM nhánh thận tạng nên tiên lượng nhóm bệnh NC dè dặt TÀI LỊỆU THAM KHẢO Joyce JW (1989): Uncommon arteropathies In: Vascular Surgery Rutherford RB ed WB Saunders Co, Philadelphia, PA, 1989;276-286 Hollister DW et a (1990)l: Immuno-histological abnormalities of the microfibrillar-fiber system in Marfan syndrome N Engl J Med 1990; 323:152-159 Gott VL et al (1991): Composite graft repair of Marfan aneurysm of ascending aorta: Results of 100 patients Ann Thorac Surg 1991; 53:38-45 Stanley JC: (1991) In Current Therapy in Vascular diseases, 2nd ed, Ernst C, Stanley JC eds, BC Decker Inc Philadelphia, PA 1991 Nghiên cứu Y học Camilleri JP (1988) Fibromuscular arterial dysplasia, In: Diseases of the Arterial wall Springer- Verlag NY 1988; 694 Siegel RJ (1993) Disorders of the blood vessels, In : Cardiovascular Disorders MB Gravani ed CV Mosby Co, St Louis Mo, 1993 Tilson MD (1992): Rationale for molecular approaches to the etiology of AAA disease J Vasc Surg 1992; 15: 924-925 Bickerstaff Lk et al (1984): AAA: The changing natural history J Vasc Surg 1984; 1:6-12 Pressler V et al(1980): Thoracic AA: Natural history and treatment J Thoracic Cardiovas Surg 1980; 79:489498 10 Sterpetti AV et al (1989): Inflammatory aneurysm of the abdominal aorta Incidence, pathologic and etiologic considerations J Vasc Surg 1989;9: 643-650 11 Isaacson GH (1989): Abdominal aortic inflammatory aneurysms In Aortic Surgegy, WB Saunders , Philadelphia, PA, 1989, 267-292 12 Lie JT (1991): Infection-related vasculitis In: Churg J.eds Systemic vasculitus NY-Tokyo: Igaku-Shoin, 1991: 243-256 13 Luscher TE et al (1987): Arterial fibromuscular dysplasia Mayo Clin Proc 1987; 62:931-952 14 Callow AD, Ernst CB (1995): Vascular Surgery Copyright 1995 by Appeleton and Lange Part and 4: 201-298 15 Arend WP et al (1990): The American College of Rheumatology 1990 criteria for classification of Takayasu arteritis Arthritis Rheum 1990; 33:11291134 16 Money and Hollier (1995): Inflammatory Aortic aneurysms Vascular Surgery Copyright 1995 by Appeleton and Lange Part IX, Chap 68, p 977-82 17 Sicard and Reilly (1995): Thoracoabdominal aortic aneurysms Vascular Surgery Copyright 1995 by Appeleton and Lange Part IX, Chap 62, p 873-86 18 Callow AD (1995): The Dysplasias Vascular Surgery, Copyright 1995 by Appeleton and Lange Part IX, Chap 16, p221-33 19 Harris and Porter (1995): Vasculitides and Heritable Vasculopathies Vascular Surgery, Copyright 1995 by Appeleton and Lange, Chap 14, p203-12 20 Valaetine RJ et al (1999): The progressive nature of peripheral arterial disease in young adults: a prospective analysis of white men referred to a vacular surgery service Dallas, USA J Vasc Surg, 1999 Sep: 436-44 21 Svensson LG (2000): Treatment of non-atherosclerotic thoracic aneurysms Surgical & Endovascular treatment of AA Edited by Alain Branchereau & Michael Jacobs.2000, p 173-80 22 Satsangi DK (2002): Surgical experience with an entity called Indian Aortoarteritis Presented and printed in Abstract book 4th Congress on Vascular and Endovascular Surgery, Beijing 17-20 October 2002, OR 55, p 76 Chuyên đề Hội nghò Khoa học Kỹ thuật BV Bình Dân 2004 541 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2004 23 Lee BB (2001): Mise au point sur l’arteùrite de Takayasu et les aortites Journeùe internationale d’Angiologie 12 & 13 2001, p 41.44 24 Houssain SA (2002): Surgery for TAA- Outcome analysis 5th International Congress of Asian Vascular Society, Singapore 23-26 May 2002 Abstract book p.6 542 25 Taylor BV et al (1999): Aneùvrysmes sacciliformes de l’aorte Ann Chir Vasc;13:6,1999:555-59 Chuyên đề Hội nghò Khoa học Kỹ thuật BV Bình Daân 2004 ... so are very discussed Ở trung tâm điều trò mạch máu lớn giới, có từ đến 20% bệnh ĐM lớn xơ vữa hay xơ vữa tổn thương (TT) phụ mà đa số người trẻ Đây bệnh mạch máu mà đònh bệnh điều trò phức tạp,... Riêng bệnh ĐMC xơ vữa không nhiều Mục tiêu Chúng nghiên cứu Đặc điểm, Chỉ đònh điều trò Kết lâu dài trường hợp bệnh lý ĐMC người trẻ ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Chúng hồi cứu trường hợp bệnh ĐMC người. .. lượng KQ lâu dài nhóm người trẻ bò bệnh ĐMC khó biết Mới đây, Velentine (20) NC nhóm bệnh ĐMC người trẻ cho thấy 40% TH phải mổ lại nhiều lần, kể đoạn chi KẾT LUẬN Nhóm bệnh ĐMC không xơ vữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh động mạch chủ (ĐMC) ở người, Bệnh động mạch chủ (ĐMC) ở người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn