Nhận xét một số đặc điểm khớp cắn và kích thước cung răng ở người Việt độ tuổi 18 - 25

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:55

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm nhận xét một số đặc điểm khớp cắn và kích thước cung răng ở nhóm người Việt độ tuổi 18 - 25 tại Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 500 đối tượng có độ tuổi từ 18 - 25 trong nghiên cứu thuộc Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu nhân trắc ở người Việt Nam ứng dụng trong y học”. TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KHỚP CẮN VÀ KÍCH THƢỚC CUNG RĂNG Ở NGƢỜI VIỆT ĐỘ TUỔI 18 - 25 Tạ Ngọc Nghĩa*; Lâm Thị Huyền Trang* Hà Thị Mai*; Đặng Triệu Hùng* TÓM TẮT Mục tiêu: nhận xét số đặc điểm khớp cắn kích thước cung nhóm người Việt độ tuổi 18 - 25 Hà Nội Đối tượng phương pháp: nghiên cứu mơ tả cắt ngang 500 đối tượng có độ tuổi từ 18 - 25 nghiên cứu thuộc Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu nhân trắc người Việt Nam ứng dụng y học” Kết quả: tỷ lệ loại khớp cắn: khớp cắn bình thường 12,2%, sai khớp cắn loại I: 70%, sai khớp cắn loại II: 9,6%, sai khớp cắn loại III: 8,2% Tỷ lệ loại cung sau: dạng cung hình vng (66,8%), dạng cung hình ovan (18,6%), dạng cung hình thn dài (14,6%) Kích thước cung nam lớn nữ Có khác biệt kích thước dạng cung Về chiều rộng, lớn cung hình vng, tiếp đến cung hình ovan nhỏ cung hình thn dài Chiều dài, lớn cung hình thn dài, tiếp đến cung hình ovan nhỏ cung hình vng Kết luận: người Việt độ tuổi 18 - 25, khớp cắn loại I theo Angle chiếm tỷ lệ cao Chiếm đa số cung hình ovan Cung hình vng có chiều rộng lớn cung hình thn dài có chiều dài lớn * Từ khóa: Đặc điểm khớp cắn; Kích thước cung Occlusal Characteristics and Arch Dimension in Vietnamese People from 18 to 25 Years Old Summary Objectives: To determine some occlusal characteristics and value of arch demesnions at Vietnamese group aged from 18 to 25 in Hanoi Subjects and methods: Descriptive crosssectional study on 500 subjects at the ages 18 - 25, which is belong to National Research, tittled as "Examination on Vietnamese craniofacial anthropometry for medical applied" Results: Prevalences of Angle classes: normal occlusion (12.2%), class I (70%), class II (9.6%), class III (8.2%) Prevalences of arch form: Square arch form (66.8%), ovoid arch form (18.6%), tapered arch form (14.6%) Arch dimension was significantly bigger in males than this in females There were the differences between arch forms Arch form increased significantly in width and decreased significantly in length when the arch changed from tapered to ovoid and square form Conclusion: The most frequent malocclusion was class I at Vietnamese group aged from 18 to 25 The most frequent dental arch form was ovoid Square arch was the biggest dimension in width, and the tapered arch was the biggest dimension in length * Keywords: Arch dimension; Occlusion characteristics * Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội Người phản hồi (Corresponding): Tạ Ngọc Nghĩa (Drnghiarhm@gmail.com) Ngày nhận bài: 29/07/2017; Ngày phản biện đánh giá báo: 31/08/2017 Ngày báo đăng: 07/09/2017 465 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 ĐẶT VẤN ĐỀ Vấn đề tiếp xúc hai cung hàm, hay nói khác chức cung hàm chìa khóa đảm bảo cho lành mạnh thoải mái hệ thống nhai [1] Từ năm 1932, Chuck nghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại cung thành loại hình dạng khác nhau, bao gồm: cung hình vng, cung ovan cung thuôn dài [2] Ở chủng tộc, dân tộc khác có khác tỷ lệ, đặc điểm dạng cung Việc nghiên cứu đặc điểm khớp cắn có vai trò quan trọng thực hành chỉnh nha lâm sàng Với loại hình dạng cung khác tương ứng với hình dạng dây cung điều trị tương ứng đem lại ổn định kết điều trị chỉnh nha Hàm người trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, bao gồm: giai đoạn hàm sữa, giai đoạn hàm hỗn hợp giai đoạn hàm vĩnh viễn Từ 18 tuổi trở đi, gần cung phát triển hồn tồn ổn định mặt kích thước đặc điểm hình thái Ở Việt Nam, có nhiều tác giả nghiên cứu đề tài này, nhìn chung nghiên cứu nhỏ lẻ, cỡ mẫu chưa lớn, chưa mang tính khái quát đặc trưng cho người Việt Nam Chính thế, việc có số liệu đầy đủ xác, phù hợp với đặc điểm dân tộc yêu cầu thiết Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, chọn đề tài nhằm mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm khớp cắn kích thước cung người Việt độ tuổi 18 - 25 Hà Nội năm 2017 466 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu 500 sinh viên số trường đại học địa bàn Thành phố Hà Nội, đồng ý tham gia khám lấy mẫu nghiên cứu Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội từ ngày 15 - - 2017 đến 25 - - 2017 * Tiêu chuẩn lựa chọn: có bố mẹ, ông bà người Việt Nam, dân tộc Kinh, độ tuổi 18 - 25, có đủ 28 vĩnh viễn (khơng kể hàm lớn thứ ba), khơng có phục hình, tổn thương tổ chức cứng làm thay đổi chiều gần xa thân răng, chưa điều trị nắn chỉnh phẫu thuật tạo hình khác, khơng có dị dạng hàm mặt, khơng có tiền sử chấn thương hay phẫu thuật vùng hàm mặt * Tiêu chuẩn loại trừ: không thuộc tiêu chuẩn lựa chọn, điều trị nắn chỉnh răng, khớp cắn hai bên không đồng (ví dụ loại I bên phải loại II bên trái) Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu mơ tả cắt ngang * Quy trình nghiên cứu: khám lâm sàng lựa chọn bệnh nhân, lấy mẫu hai hàm lấy sáp cắn tư khớp cắn trung tâm Đổ mẫu hàm thạch cao cứng Phân tích mẫu hàm: xác định hình dạng cung răng, sử dụng thước OrthorForm (Hãng 3M): có loại hình dạng tương ứng với cung hình ovan, hình vng hình thn dài Xác định kích thước cung thước trượt đầu nhọn có phân độ nhỏ tới 0,01 mm TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 với phần mềm SPSS 20.0 Để hạn chế sai số, sử dụng loại thước đo đạt tiêu chuẩn Mỗi mẫu hàm đo lần, lần cách 10 phút, lấy giá trị trung bình lần đo - Đo kích thước cung sau: (1) Chiều dài trước (chiều dài vùng nanh): khoảng cách từ điểm hai cửa tới đường nối đỉnh hai nanh (2) Chiều dài sau (chiều dài vùng hàm): khoảng cách từ điểm hai cửa tới đường nối đỉnh hai núm gần hàm lớn thứ (3) Chiều rộng trước: khoảng cách hai đỉnh hai nanh (4) Chiều rộng sau: khoảng cách hai đỉnh hai múi gần hàm lớn thứ * Vấn đề đạo đức nghiên cứu: tất đối tượng nghiên cứu đề tài nằm đối tượng nghiên cứu đề tài nhà nước thông qua Hội đồng Đạo đức nghiên cứu y sinh học, Trường Đại học Y Hà Nội chấp thuận khía cạnh đạo đức nghiên cứu theo định số 202 HĐĐĐĐHYHN, ký ngày 20 - 10 - 2016 * Xử lý số liệu: xử lý số liệu thu thập theo phương pháp thống kê y học KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tỷ lệ khớp cắn Bảng 1: C0 Tổng số CI CII CIII n % n % n % n % 61 12,2 350 70 46 9,2 43 8,6 Đa số trường hợp nghiên cứu có tương quan loại I (gồm khớp cắn loại I sai khớp cắn loại I) Tương quan loại II loại III chiếm tỷ lệ nhỏ Tỷ lệ dạng cung Bảng 2: Dạng cung Hình ovan Hình vng Hình thn dài Tổng số n % n % n % n % Nam 153 65,9 46 19,8 33 14,3 231 100 Nữ 181 67,5 47 17,5 40 14,9 268 100 334 66,8 93 18,6 73 14,6 500 100 Tổng p 0,803 Đa số trường hợp nghiên cứu có cung dạng hình ovan, đến dạng hình vng Dạng cung hình thn dài chiếm tỷ lệ nhỏ Kích thƣớc cung 467 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 Bảng 3: Kích thước cung hàm Nữ Nam Chung M SD M SD M SD R33 35,60 2,26 35,06 2,18 35,31 2,23 R66 53,77 2,39 51,99 2,67 52,82 2,70 D13 9,09 3,42 8,56 1,76 8,81 2,67 D16 29,41 2,19 29,10 2,19 29,24 2,19 Bảng 4: Kích thước cung hàm Nữ Nam Chung M SD M SD M SD R33 27,19 2,13 26,61 1,98 26,88 2,07 R66 45,58 2,79 43,86 2,62 44,66 2,83 D13 5,74 1,47 5,36 1,90 5,54 1,72 D16 23,86 2,20 23,85 2,20 23,85 2,20 Đa số kích thước nam lớn nữ có ý nghĩa thống kê Bảng 5: Kích thước cung hàm dạng cung Hình ovan Hình vng Hình thn dài p M SD M SD M SD R33 35,26 1,92 36,69 2,35 33,78 2,37 0,000 R66 52,61 2,23 54,79 3,11 51,26 2,68 0,000 D13 8,87 2,85 7,32 1,56 10,40 1,84 0,000 D16 29,28 1,74 27,45 2,01 31,37 2,31 0,000 Bảng 6: Kích thước cung hàm dạng cung Hình ovan Hình vng Hình thn dài p M SD M SD M SD R33 26,80 1,78 28,16 2,45 25,60 1,92 0,000 R66 44,49 2,63 46,20 2,74 43,47 3,04 0,000 D13 5,60 1,80 4,84 1,33 6,15 1,54 0,000 D16 23,84 2,14 23,00 2,28 25,02 1,84 0,000 Kích thước trung bình cung cung dạng cung khác khác Chiều rộng cung lớn dạng cung hình vuông, tiếp đến dạng ovan, nhỏ cung hình thn dài Chiều dài cung lớn cung hình thn dài nhỏ cung hình vng 468 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 BÀN LUẬN Tỷ lệ loại khớp cắn Trong tổng số 500 đối tượng nghiên cứu, 268 nữ (53,6%) 232 nam (46,4%) Tỷ lệ nam nữ gần Nghiên cứu tỷ lệ khớp cắn thấy tỷ lệ khớp cắn có tương quan loại I chiếm đa số (82,2%), gồm khớp cắn bình thường sai khớp cắn loại I, tương quan loại II (9,6%) tương quan loại III (8,2%) Kiểm định phương pháp bình phương cho thấy chênh lệch kết có ý nghĩa thống kê với p < 0,001 Kết gần với kết số tác giả nước Theo nghiên cứu Dr Saujanya Karki (2014) [3]: khớp cắn bình thường 32,6%, sai khớp cắn hạng I: 52,9%, sai khớp cắn hạng II: 5,1%, sai khớp cắn hạng III: 9,4% Tỷ lệ dạng cung Trong số đối tượng nghiên cứu, chủ yếu gặp cung dạng hình vng hình ovan (85,4%), tỷ lệ dạng cung hình thn dài thấp (14,6%) Theo bảng bảng 3, tỷ lệ dạng cung hai giới gần tương đương Ở nữ, loại cung hình vng đa số (67,5%), nam giới 65,9% Sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Số liệu gần giống với nghiên cứu người Nhật Bản Kunihiko Nojima (2001) [4] Theo tác giả, dạng cung người Nhật đa số có dạng hình vng hình ovan (90%), lại hình thuôn dài (10%) Nhưng so sánh với số liệu nghiên cứu tác giả chủng tộc người da trắng, số liệu có khác biệt Ở người da trắng, cung chủ yếu có hình thn dài (50%), dạng cung hình vng ovan chiếm 50% Như vậy, hình dạng cung có liên quan đến yếu tố chủng tộc, địa lý So sánh kích thƣớc dạng cung khác Về kích thước cung răng, chúng tơi thấy kích thước cung nam lớn nữ Điều phù hợp với nghiên cứu nhân trắc thể người: kích thước nam lớn nữ Ví dụ chiều cao, cân nặng, số vùng đầu mặt So sánh với số liệu nghiên cứu Ahmet A Celebi (2016) [5] người Thổ Nhĩ Kỳ người Bắc Mỹ, thấy cung người Việt nhỏ cung người Thổ người Bắc Mỹ Khoảng rộng liên nanh người Việt R33 26,88 ± 2,07, người Bắc Mỹ 29,07 ± 1,39, người Thổ 29,19 ± 1,67 Khoảng rộng hàm lớn thứ người Việt R66 = 44,66 ± 2,83; người Bắc Mỹ 49,42 ± 2,61; người Thổ 49,77 ± 2,71 Điều phù hợp, cấu trúc nhân trắc người Việt nhỏ người châu Âu châu Mỹ Khi so sánh kích thước cung dạng cung khác nhau, thấy cung hình vng có chiều rộng lớn nhất, tiếp đến cung hình ovan, nhỏ cung hình thn dài Cung có chiều dài lớn cung hình thn dài, đến cung hình ovan, nhỏ cung hình vng Nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu người Bắc Mỹ Thổ Nhỹ Kỳ Ahmet A Celebi [5] 469 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ-2017 KẾT LUẬN - Tỷ lệ loại khớp cắn: khớp cắn loại I theo Angle chiếm tỷ lệ cao - Tỷ lệ loại cung răng: nhóm đối tượng nghiên cứu, dạng cung hình ovan chiếm tỷ lệ cao Dạng cung hình thn dài thấp - Kích thước dạng cung khác nhau: kích thước cung nam lớn nữ, có khác biệt kích thước dạng cung Về chiều rộng lớn cung hình vng, đến cung hình ovan nhỏ cung hình thn dài Về chiều dài, lớn cung hình thn dài, tiếp đến cung hình ovan nhỏ cung hình vng LỜI CẢM ƠN Để thực báo xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Trương Mạnh Dũng - Chủ nhiệm Đề tài, PGS.TS Võ Trương Như Ngọc, Bộ Khoa học Công nghệ Trung tâm Tính tốn 470 hiệu cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Văn phòng Quản lý Chương trình trọng điểm Quốc gia tồn thể quan, nhóm xử lý số liệu, thầy bạn bè giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành báo TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Tử Hùng Đặc điểm hình thái nhân học người Việt Luận án Tiến sỹ Y học Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 1993, 150, pp.87-95 Williams J.L The esthetic and anatomical basis of dental prostheses Dent Dig 1920, 26, 264 Dr Saujanya Karki et al Distribution of malocclusion and Occlúal traits among Tibetan Adolescents residing in Nepal Orthodontic Journal of Nepal 2014, (2), pp.28-31 Nojima K, Mc Laughlin R.P, Isshiki Y, Sinclair P.M Acomperative study of Caucasian and Japanese mandibular Clinical arch form Angle Orthod 2001, 71, pp.195-200 Ahmet A Celebi et al Comparison of arch forms between Turkish and North American Dental Press Journal of Orthodontics 2016, Mar-Apr, 21 (2), pp.51-58 ... số liệu đầy đủ xác, phù hợp với đặc điểm dân tộc yêu cầu thiết Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, chọn đề tài nhằm mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm khớp cắn kích thước cung người Việt độ tuổi 18 -. .. cao Dạng cung hình thn dài thấp - Kích thước dạng cung khác nhau: kích thước cung nam lớn nữ, có khác biệt kích thước dạng cung Về chiều rộng lớn cung hình vng, đến cung hình ovan nhỏ cung hình... cứu Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội từ ngày 15 - - 2017 đến 25 - - 2017 * Tiêu chuẩn lựa chọn: có bố mẹ, ơng bà người Việt Nam, dân tộc Kinh, độ tuổi 18 - 25, có đủ 28 vĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét một số đặc điểm khớp cắn và kích thước cung răng ở người Việt độ tuổi 18 - 25, Nhận xét một số đặc điểm khớp cắn và kích thước cung răng ở người Việt độ tuổi 18 - 25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn