Kinh nghiệm ứng dụng thống kê y sinh học của học viên cao học và nội trú trường Đại học Y Hà Nội

7 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:19

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này nhằm mô tả kinh nghiệm và khả năng ứng dụng thống kê y sinh học của học viên cao học và nội trútrường Đại học Y Hà Nội khóa học 2012‐2013. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014 KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG THỐNG KÊ Y SINH HỌC   CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  Hồng Thị Hải Vân*  TĨM TẮT  Đặt vấn đề: Ứng dụng thống kê trong các nghiên cứu y học ngày càng được chú trọng và phát triển. Tuy  nhiên, chất lượng của các ứng dụng này vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Điều này liên quan với kiến thức và  kinh nghiệm ứng dụng thống kê của các nhà nghiên cứu.  Mục tiêu: Mơ tả kinh nghiệm và khả năng ứng dụng thống kê y sinh học của học viên cao học và nội trú  trường Đại học Y Hà Nội khóa học 2012‐2013.   Phương  pháp  nghiên  cứu:  Nghiên cứu mơ tả cắt ngang tồn bộ các học viên cao học khố 20 và nội trú  khố 35 của trường Đại học Y Hà Nội.  Kết quả: Có 270 học viên tham gia nghiên cứu, trong đó 80,7% là học viên cao học và 19,3% là học viên nội  trú. Hơn 50% số học viên đã được đào tạo về dịch tễ và thống kê. Đa số các học viên đều cho rằng thống kê rất  quan trọng trong việc ra quyết định, tham khảo tài liệu cũng như y học dựa vào bằng chứng với tỷ lệ trên 90%.  Tuy nhiên, chỉ 1,1 % hồn tồn tự tin phiên giải các kết quả thống kê mơ tả; 6,0% tự tin phiên giải giá trị p,  3,7% tự tin phiên giải test thống kê; 2,2% tự tin tự xử lý số liệu và 0,7% tự tin đánh giá đúng sai của ứng dụng  thống kê.   Kết luận: Khả năng ứng dụng thống kê của các học viên cao học và nội trú của trường Đại học Y Hà Nội  còn hạn chế. Có mối liên quan giữa kinh nghiệm đọc, tham khảo các bài báo với khả năng ứng dụng thống kê của  các học viên (p 
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm ứng dụng thống kê y sinh học của học viên cao học và nội trú trường Đại học Y Hà Nội, Kinh nghiệm ứng dụng thống kê y sinh học của học viên cao học và nội trú trường Đại học Y Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn