Tỷ lệ bếp ăn tập thể đạt chuẩn điều kiện an toàn thực phẩm và các yếu tố liên quan tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013

6 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 06:58

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định tỉ lệ bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt chuẩn về điều kiện an toàn thực phẩm và xác định mối liên quan giữa kiến thức đúng của chủ cơ sở về an toàn thực phẩm, quy mô phục vụ, loại hình bếp ăn tập thể, việc ký cam kết và việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm với ếp ăn tập thể đạt chuẩn về an toàn thực phẩm. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014  Nghiên cứu Y học TỶ LỆ BẾP ĂN TẬP THỂ ĐẠT CHUẨN ĐIỀU KIỆN AN TỒN   THỰC PHẨM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC KHU CƠNG NGHIỆP  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2013  Huỳnh Tấn Cúc*  TĨM TẮT  Đặt  vấn  đề:  Nguy  cơ  tiềm  ẩn  xảy  ra  các  vụ  ngộ  độc  thực  phẩm  (NĐTP)  ở  các  nhà  ăn,  bếp  ăn  tập  thể  (BATT) trong các nhà máy, xí nghiệp tại các khu cơng nghiệp là rất cao. Tại tỉnh Bình Dương, từ năm 2000 đến  năm 2012 xảy ra 73 vụ NĐTP với 3.961 người mắc và trong năm 2013 đã xảy ra 01 vụ với 247 người mắc, tập  trung chủ yếu tại các BATT trong các khu cơng nghiệp.  Mục  tiêu  nghiên  cứu:  Xác định tỉ lệ BATT tại các khu cơng nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt  chuẩn về điều kiện an tồn thực phẩm (ATTP) và xác định mối liên quan giữa kiến thức đúng của chủ cơ sở về  ATTP, quy mơ phục vụ, loại hình BATT, việc ký cam kết và việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ATTP  với BATT đạt chuẩn về ATTP.  Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu cắt ngang mơ tả với 93 BATT có tổ chức nấu ăn tại cơng ty  trong các khu cơng nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.   Kết quả: Tỷ lệ BATT đạt tiêu chuẩn về ATTP là 50,5%, trong đó đạt chuẩn đối với cơ sở là 59,1%, nhân  viên là 56,9%, dụng cụ là 61,5%, chế biến và bảo quản thực phẩm là 62,4%, kiểm sốt ngun liệu đầu vào là  51,6% và hợp đồng trách nhiệm bảo đảm ATTP là 73,1%. Tỉ lệ chủ cơ sở có kiến thức chung đúng về ATTP là  47,3%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức của chủ cơ sở, loại hình phục vụ, việc ký cam kết  khơng để xảy ra NĐTP  và việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ATTP tiên tiến với BATT đạt chuẩn.   Kết luận: Tỉ lệ BATT tại các khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2013 đạt chuẩn ATTP còn tương đối  thấp (50,5%). Vì vậy, tun truyền giáo dục về ATTP và tăng cường cơng tác kiểm tra ATTP tại các BATT là  những hoạt động cần thiết để cải thiện tình trạng này.   Từ khóa: An tồn thực phẩm, bếp ăn tập thể, khu cơng nghiệp  ABSTRACT   THE RATE OF FOOD SAFETY COLLECTIVE KITCHENS AND RELATED FACTORS   IN INDUSTRIAL ZONES, BINH DUONG PROVINCE, 2013  Huynh Tan Cuc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 ‐ Supplement of No 6‐ 2014: 271 ‐ 276  Background: The potential risk of food poisoning occurrences in canteens and collective kitchens in factories  and plants in industrial zones is relatively high. In Binh Duong province, there were 73 food poisoning cases with  3.961 affected people from 2000 to 2012 and 01 food poisoning case was reported with 247 affected people in the  first six months of 2013. These cases mainly occurred in the collective kitchens in industrial zones.   Objectives:  To  determinethepercentage  ofcollective  kitchens  that  complied  with  food  safety  and  hygiene  standards  and  explore  the  associations  between  these  kitchens  and  other  factors  included  caterers’  food  safety  knowledge, the scale of kitchens, the types of service, commitment to food safety and the application of food safety  management systems inBinh Duongprovince.  Methods:  The  study  adopts  adescriptivecross‐sectional  approach  with  93collective  kitchensintheindustrial  * Chi cục An tồn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương  Tác giả liên lạc: BS. Huỳnh Tấn Cúc    ĐT: 0913 975 875  Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  Email: huynhtancuc@gmail.com  271 Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014 parks in Binh Duong province.  Results:  The  rates  of  collective  kitchens  surveyed  are  as  follows:  meeting  overall  food  safety  and  hygiene  standards: 50.5%, meeting hygiene standards of facilities: 59.1%, having good personal hygiene practices: 56.9%,  using clean kitchen tools: 61.5%, using proper processed and preserved food: 62.4%, controlling food materials  input: 51.6%, committing to food safety: 73.1%. The number of caterers who were aware of food safety occupied  47.3%. There were statistically significant correlations between food safety collective kitchens and caterers ‘food  safety knowledge, the types of service, commitment to food safety and the application of food safety management  systems.   Conclusions: The percentage of collective kitchens meeting the standards of food safety in industrial zones in  Bình  Dương  province  in  2013  was  quite  low  (50.5%).  Therefore,  it  is  necessary  to  promote  propagation  and  education of food safety and inspect and monitor food safety conditions in collective kitchens in order to improve  the results.   Key words: food safety, collective kitchens, industrial zones  nghiên cứu nào để đánh giá điều kiện ATTP của  ĐẶT VẤN ĐỀ  các BATT tại các khu công nghiệp.   Thực  trạng  ngộ  độc  thực  phẩm  (NĐTP)  ngày  càng  tăng  và  phổ  biến  ở  nhiều  địa  phương trong cả nước đặc biệt là những tỉnh,  thành  phố  lớn,  nơi  tập  trung  nhiều  khu  công  nghiệp  như:  Bình  Dương,  Đồng  Nai,  thành  phố Hồ Chí Minh  Theo thống kê của Cục An  tồn thực phẩm, trong giai đoạn 2001 – 2011 có  2.246 vụ ngộ độc xảy ra với 64.128 người mắc  và  598  người  chết,  trung  bình  mỗi  năm  có  6.000 – 6.500 người bị NĐTP tại các bếp ăn tập  thể(2). Trong 6 tháng đầu năm 2013, cả nước đã  ghi  nhận  87  vụ  NĐTP,  với  hơn  1.800  người  nhập viện và 18 người tử vong. Nguy cơ tiềm  ẩn  xảy  ra  các  vụ  NĐTP  ở  các  nhà  ăn,  bếp  ăn  tập  thể  (BATT)  trong  các  nhà  máy,  xí  nghiệp  khu cơng nghiệp là rất cao.   Tỉnh  Bình  Dương  là  một  tỉnh  miền  Đơng  Nam bộ có tốc độ phát triển kinh tế và đơ thị hố  cao.  Dân  số  theo  số  liệu  thống  kê  năm  2013  là  1.656.350 dân và hơn 800.000 người lao động đa  số  là  người  ngoài  tỉnh  làm  việc  trong  các  khu  công  nghiệp.  Đến  nay  tỉnh  đã  có  28  khu  cơng  nghiệp đi vào hoạt động. Theo thống kê tại tỉnh  Bình  Dương  từ  năm  2000  đến  năm  2012  xảy  ra  73 vụ NĐTP với 3.961 người mắc(1) và trong năm  2013  đã  xảy  ra  01  vụ  với  247  người  mắc,  tập  trung  chủ  yếu  tại  các  BATT  trong  các  doanh  nghiệp,  phần  lớn  là  các  BATT  do  cơ  sở  tự  tổ  chức.  Cho  đến  nay,  tỉnh  Bình  Dương  chưa  có  272  Vì  vậy,  nghiên  cứu  này  được  tiến  hành  nhằm  khảo  sát  thực  trạng  vệ  sinh  an  toàn  thực  phẩm  tại  các  BATT  trong  các  khu  cơng  nghiệp  trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm xác định tỷ  lệ bếp ăn tập thể đạt chuẩnvề điều kiện ATTP và  các yếu tố liên quan, từ đó đề ra các đề xuất, giải  pháp  nhằm  cải  thiện  thực  trạng  an  tồn  thực  phẩm, giảm bớt các vụ NĐTP, cải thiện sức khoẻ  và nâng cao đời sống cho cơng nhân.   Mục tiêu nghiên cứu  1. Xác định tỉ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn chung  về điều kiện ATTP.   2. Xác định tỉ lệ chủ cơ sở có kiến thức đúng  về ATTP.   3.  Xác  định  mối  liên  quan  giữa  kiến  thức  đúng về ATTP của chủ cơ sở chế biến thực phẩm  với BATT đạt chuẩn về ATTP.  4.  Xác  định  mối  liên  quan  giữa  quy  mơ  phục  vụ,  loại  hình  BATT,  việc  ký  cam  kết  và  việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng  an  toàn  thực  phẩm  tiên  tiến  với  BATT  đạt  chuẩn về ATTP.  ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu  Các  BATT  trong  các  khu  cơng  nghiệp  đang  hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014  Phương pháp nghiên cứu  Thiết kế nghiên cứu  Nghiên cứu cắt ngang mô tả.  Kỹ thuật chọn mẫu  Chọn  mẫu  xác  xuất  theo  phương  pháp  lấy  mẫu ngẫu nhiên đơn đối với 93 BATT có tổ chức  nấu  ăn  tại  cơng  ty  trong  các  khu  cơng  nghiệp  trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  Đánh giá ATTP  Thơng tư số 30/ TT‐BYT ngày 05/12/2012 của  Bộ  Y  tế  Quy  định  về  điểu  kiện  an  tồn  thực  phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  và kinh doanh thức ăn đường phố được sử dụng  làm tiêu chí để đánh giá ATTP của các BATT.   Thơng  tin  được  thu  thập  bằng  cách  phỏng  vấn  chủ  cơ  sở  và  quan  sát  trực  tiếp  BATT  dựa  trên bộ câu hỏi soạn sẵn.  Xử lý số liệu  Nhập  liệu  bằng  phần  mềm  Epidata  3.02  và  phân tích bằng phần mềm Stata 12.0.  KẾT QUẢ‐BÀN LUẬN  Bảng 1: Thơng tin chung về BATT (n=93)  Thơng tin chung Loại hình phục vụ (tự tổ chức nấu ăn Cty) Công suất phục vụ < 200 suất Có giấy phép kinh doanh Có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP Có giấy ký cam kết khơng để xảy NĐTP Có thành lập Tổ tự quản ATTP Có giấy CN áp dụng HTQLCL (GHP, HACCP, ISO) n (%) 39/93 41,9 38/93 40,9 92/93 98,9 88/93 94,6 58/93 62,4 51/93 54,8 13/93 13,9 Loại hình BATT do doanh nghiệp tự tổ chức  chiếm tỉ lệ 41,9% và BATT có cơng suất phục vụ 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỷ lệ bếp ăn tập thể đạt chuẩn điều kiện an toàn thực phẩm và các yếu tố liên quan tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013, Tỷ lệ bếp ăn tập thể đạt chuẩn điều kiện an toàn thực phẩm và các yếu tố liên quan tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn