Khảo sát đặc điểm gây mê hồi sức trong phẫu thuật u não trên lều

6 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 06:57

Hai yếu tố quan trọng trong gây mê hồi sức mổ u não trên lều là áp lực tưới máu não và áp lực nội sọ cần phải được kiểm soát. Nghiên cứu nhằm mục đích khảo sát đặc điểm gây mê hồi sức trong phẫu thuật u não trên lều chương trình tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, từ 01/01/2011 đến 30/06/2011. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013  Nghiên cứu Y học KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GÂY MÊ HỒI SỨC   TRONG PHẪU THUẬT U NÃO TRÊN LỀU  Nguyễn Thị Thanh**, Huỳnh Văn Bình*  TĨM TẮT  Đặt vấn đề: hai yếu tố quan trọng trong gây mê hồi sức mổ u não trên lều là áp lực tưới máu não và áp lực  nội sọ cần phải được kiểm sốt.  Mục  tiêu:  khảo  sát  đặc  điểm  gây  mê  hồi  sức  trong  phẫu  thuật  u  não  trên  lều  chương  trình  tại  khoa  PTGMHS, từ 01/01/2011 đến 30/06/2011.  Phương pháp nghiên cứu: mơ tả, tiến cứu loạt ca, tất cả những bệnh nhân có phẫu thuật u não trên lều  chương trình. Tất cả các trường được gây mê tồn thân với thuốc mê tĩnh mạch là propofol 1%. Xử lý số liệu  bằng phần mềm thống kê SPSS 15,0.  Kết quả:  chúng tơi đã khảo sát 22 TH có 10 nam và 12 nữ, tuổi trung bình 43 ± 13 năm. Cavernoma là 6  ca (27,3%), astrocytoma 5 ca (22,7%), meningioma 5 ca (22,7%), hemangioblastoma 2 ca (9,1%), ependynoma 2  ca (9,1%), oligodenroglioma 1 ca (4,5%) và u não di căn 1 ca (4,5%). Thời gian phẫu thuật trung bình 189 ± 34  phút.  Nhức  đầu  63,6%,  buồn  nôn  hoặc  nôn  18,2%,  liệt  nửa  người  22,7%  và  động  kinh  36,4%.  Điều  trị  corticoide trước mổ 36,4%. ASA 2/3 là 68,2%/31,8%, mallampati I (31,8%), II (54,5%) và III (13,6%). Thuốc  mê: isoflurane 59,1% và sevoflurane 40,9%, có 18,2% dùng fentanyl và sulfentanil là 81,8%. Có sự giảm HATB  sau khởi mê và tăng nhẹ lúc rạch da (p = 0,008). Khơng có sự khác biệt về nhịp tim, huyết áp và tỷ lệ dùng  manitol 20% trong mổ giữa sevoflurane, isoflurane, fentanyl, sulfentanil và corticoide trước mổ. Sau mổ: thở  máy kiểm sốt 22,7%, khơng thở máy 77,3% (thời gian tỉnh mê 53 phút, khơng có sự khác biệt về thời gian tỉnh  mê giữa sevoflurane và isoflurane), thời gian nằm hồi sức  48 giờ  (13,6%); thời gian nằm viện 23,2 ± 12,6 ngày, biến chứng sau mổ và tử vong là 0%.  Kết luận: khơng có sự khác biệt về huyết động, mức độ phù não giữa các thuốc mê hơ hấp (sevoflurane và  isolurane). Phương pháp gây mê nồng độ đích với propofol kết hợp duy trì remifentanil có thể giúp cải thiện tình  trạng phù não trong lúc mổ và cần phải được nghiên cứu.  Từ khóa: u não, u não trên lều,gây mê hồi sức mổ thần kinh, phù não, isoflurane, sevoflurane, propofol.  ABSTRACT  INVESTIGATED THE CHARACTERISTICS OF ANESTHESIA   FOR SUPRATENTORIAL CEREBRAL TUMORS SURGERY  Nguyen Thi Thanh, Huynh Van Binh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ No 6 ‐ 2013: 219 ‐ 224  Background: the important two factors in anesthesia for neurosurgery were cerebral perfusion pressure and  intracranial pressure must be cotrolled.  Objectives:  investigated  the  characteristics  of  anesthesia  for  supratentorial  cerebral  tuomors  surgery  at  Surgical – anesthesia – intensive care department in Gia Đinh people’s hospital from 01//2010 to 06/2011.  Methods: the study was cohorts, descriptive, prospective all the patients, who was surgical supratentorial  cerebral tumors. General anesthesia witn propofol 1% was choiced for all of cases. Data analysised by SPSS 15.0.  Results: there were 22 cases: male 10 cases and female 12 cases, mean ages 43 ± 13 y.o. Cavernoma was 6  cases  (27.3%),  astrocytoma  5  cases  (22.7%),  meningioma  5  cases  (22.7%),  hemangioblastoma  2  cases  (9.1%),  *  Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức ‐ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định,     Tác giả liên lạc:    TS.BS.Nguyễn Thị Thanh             ĐT: 0918578857     Email: nguyenthithanh@pnt.edu.vn Hội Nghị Khoa Học Cơng Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013   219 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013 Nghiên cứu Y học  ependynoma 2 cases (9.1%), oligodenroglioma 1 case (4.5%) and metastatic brain tumors 1 case (4.5%). Mean  operating time was 189 ± 34 minutes. Headache was 63.6%, nause or vomiting 18.2%, hemiplegia 22.7% and  seizures  36.4%.  The  preoperative  corticosteroid  therpy  was  36.4%.  Risk  factors  of  anesthesia:  ASA‐2/3  was  68.2%/31.8%, mallampati I 31.8%, II (54.5%) and III (13.6%). Anesthetics: isoflurane 59.1% and sevoflurane  40.9%; fentanyl was 18.2% and sulfentanil 81.8%. Mean arterial pressure (MAP) decresed after aneshesia and  incision (p = 0.008). The different not significant heart rate, MAP and incidence using intraoperative manitol  20%  between  sevoflurane,  isoflurane,  fentanyl,  sulfentanil  and  operative  corticosteroid  therapy.  In  operative:  mechanical ventilation was 22.7%, without MV was 77.3%  (extubation  time    was  53  minutes,  no  differences  betweens sevoflurane and isoflurane), lenght of stay SICU   48 hours (13.6%); duration of treatment was 23.2 ± 12.6 days, postoperative complications and motarlity  were  0%.  Conclusions:  no  differences  in  hemodynamics  and  the  level  of  cerebral  edema  betweens  inhalation  anesthetics, anesthesia controlled target concetration with  propofol combine remifentanil should be studied.  Key  words:  supratentorial  cerebral  tumors,  anesthesia  in  neurosurgery,  sevoflurane,  isoflurane,  cerebral  edema.  của Nguyễn Văn Chừng và Nguyễn Ngọc Anh  ĐẶT VẤN ĐỀ  tại bệnh viện Nhân dân 115, khảo sát 64 TH mổ  Trong gây mê hồi sức phẫu thuật u não, hai  u màng não, kết quả cho thấy ba yếu tố nguy cơ  yếu tố quan trọng cần phải được kiểm sốt là áp  trong mổ là: hơ hấp (tăng áp lực đường thở, gập,  lực  tưới  máu  não  (ALTMN)  và  áp  lực  nội  sọ  tắc hoặc tụt ống nội khí quản), tuần hồn (chậm  (ALNS). Người bác sĩ gây mê cần phải lựa chọn  nhịp tim, tụt huyết áp) và thần kinh (phù não)(8).  thuốc  mê  ít  tác  động  đến  tuần  hoàn  máu  não,  Tại  bệnh  viện  Nhân  dân  Gia  Định,  phẫu  giảm chuyển hóa não và giảm áp lực nội sọ.  thuật  thần  kinh  chuyên  sâu  đang  ngày  càng  Gây  mê  toàn  thân  là  phương  pháp  vơ  cảm  phát  triển,  trong  đó  phẫu  thuật  u  não  và  vi  thường  được  lựa  chọn  trong  phẫu  thuật  u  não  phẫu đang được chú trọng. Do đó, gây mê hồi  trên lều. Hiện nay các nước phát triển đang ngày  sức  cũng  cần  phải  phát  triển  và  có  phương  càng lựa chọn phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật  pháp  gây  mê  hồi  sức  phù  hợp,  cần  có  những  định  vị,  mở  sọ  hở  bệnh  nhân  tỉnh,  cần  bệnh  nghiên  cứu  về  hiệu  quả  và  tác  động  của  gây  nhân  tỉnh  sớm  và  êm  dịu  giúp  đánh  giá  tình  mê  đối  với  phẫu  thuật,  chúng  tôi  thức  hiện  trạng  thần  kinh  sau  mổ(6).  Mặt  khác,  giai  đoạn  nghiên cứu này với mục tiêu:   tỉnh mê não chịu đựng đã kích rất lớn: huyết áp  ‐ Khảo sát đặc điểm chung của phẫu thuật u  tăng, phù não, tăng vận tốc dòng chảy máu não,  não trên lều.  đặc  biệt  là  thời  điểm  30  phút  sau  rút  nội  khí  ‐ Khảo sát sự thay đổi huyết động (nhịp tim,  quản(2,3) nên việc chọn thuốc mê giúp bệnh nhân  huyết áp) trong mổ.  hồi  phục  tri  giác  sớm,  êm  dịu,  ít  tác  động  đến  ‐ Khảo sát tỷ lệ biến chứng và tử vong sau  tuần  hoàn  não  là  rất  cần  thiết.  Vì  vậy,  phương  mổ.  pháp gây mê hồi sức và lựa chọn thuốc mê cũng  có nhiều thay đổi.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Tại  Việt  Nam,  phẫu  thuật  thần  kinh  đang  ngày càng phát triển(9,11), tuy nhiên phương pháp  gây mê được lựa chọn vẫn là gây mê tồn thân  duy  trì  thuốc  mê  hơ  hấp  isoflurane  hoặc  sevoflurane,  chưa  có  nhiều  cơng  trình  nghiên  cứu về vấn đề này. Năm 2005, một nghiên cứu  220 Nghiên cứu mơ tả loạt ca, tiến cứu.  Tiêu  chuẩn  chọn  mẫu:  tất  cả  những  bệnh  nhân phẫu thuật chương trình u não trên lều tại  khoa PTGMHS từ tháng 01/2010 đến 06/2011.  Tất  cả  các  số  liệu  cần  thu  thập  sẽ  được  thu  thập  vào  một  bảng  thu  thập  số  liệu  được  soạn  Hội Nghị Khoa Học Cơng Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013   Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013  Nghiên cứu Y học sẵn, mỗi TH một phiếu.  Tất  cả  các  số  liệu  được  thu  thập  sẽ  được  thống  kê  và  xử  lý  bằng  phần  mềm  thống  kê  SPSS 15.0.  cavernoma 177,5 ± 26,2, astrocytoma 194 ± 50,7,  meningioma 185 ± 27,8, hemangioblastoma 200 ±  56,6,  ependynoma  215  ±  35,4,  oligodenroglioma  175 phút, u não di căn 195 phút.  Các  biến  số  định  tính  được  trình  bày  bằng  tần số và tỷ lệ % là bệnh lý đi kèm, triệu chứng  lâm  sàng,  đặc  điểm  khối  u,  loại  thuốc  gây  mê  được sử dụng, biến chứng sau mổ.  Các số liệu định lượng được trình bày bằng  số  trung  bình  ±  độ  lệch  chuẩn,  giá  trị  lớn  nhất,  giá  trị  nhỏ  nhất  là  thời  gian  phẫu  thuật,  đặc  điểm huyết động (nhịp tim, huyết áp), thời gian  tỉnh mê, thời gian nằm viện.  Đặc điểm về gây mê hồi sức.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  Khảo sát 22  TH  phẫu  thuật  u  não  trên  lều  có 10 nam (45,5%) và 12 nữ (54,5%), tỷ lệ nam :  nữ là 1 : 1,2; tuổi trung bình 43 ± 13 (năm), nhỏ  nhất là 19 và lớn nhất 66 năm; chiều cao trung  bình là 1,6 ± 0,1 m và cân nặng trung bình là 58  ± 9 kg, chỉ số khối cơ thể ‐ BMI trung bình 22 ±  1 (kg/m2).  Bệnh  lý  đi  kèm:  lao  phổi  cũ  có  3  TH  (13,6%),  cao  huyết  áp  và  đái  tháo  đường  có  1  TH  (4,5%),  hở  van  3  lá  có  1  TH  (4,5%),  cường  giáp  đang  điều  trị  có  1  TH  (4,5%),  viêm  gan  siêu B có 1 TH (4,5%).  Đặc  điểm  lâm  sàng:  nhức  đầu  có  14  TH   (63,8%), buồn nơn có 4 TH (18,2%), động kinh có  8  TH  (36,4%),  liệt  nửa  người  có  5  TH  (22,7%),  Natri máu   24  giờ  là  5  TH  có  thở  máy sau mổ.  Kết quả điều trị   Có 16 TH điều trị corticoid, tuy nhiên khơng  có sự khác biệt về mức độ phù não thể hiện qua  tỷ  lệ  sử  dụng  manitol  20%  trong  mổ  (p  >  0,3).  Theo  Bewavy  và  cộng  sự  (2012),  việc  sử  dụng  corticoide chu phẫu có thể giúp giảm đau, buồn  nơn sau mổ, nhưng cũng có nhiều tác dụng phụ  như tăng đường huyết, giảm miễn  dịch  và  khả  năng lành vết thương giảm, cần có nhiều nghiên  cứu đủ mạnh để đánh giá hiệu quả và tác dụng  phụ của corticoide đối với u não.  53 ± 27 90 15 10 ± 19 14 ± 11 59 Đặc điểm về gây mê hồi sức  Trung bình ± Lớn Nhỏ ĐLC Có 1 TH phẫu thuật u màng não trên lều có  thời gian điều trị trước mổ 14 ngày và sau mổ là  59 ngày, khơng ghi nhận được ngun nhân.  BÀN LUẬN  Đặc điểm phẫu thuật  Trong  NC  này,  có  cavernoma  (27,3%),  astrocytoma và meningioma (22,7%) là 3 loại u  thường gặp nhất, khác với phân bố tỷ lệ bệnh  trong  kết  quả  của  Trương  Văn  Việt  (2002),  222 Có 14 ca nhức đầu (63,8%), 8 ca buồn nơn   hoặc  nơn  (18,2%).  Nghiên  cứu  của  Nguyễn  Văn  Chừng  và  Nguyễn  Ngọc  Anh  (2005):  hội  chứng  tăng  ALNS  85,9%,  dấu  thần  kinh  khu  trú  43,8%  cao  hơn  kết  quả  của  chúng  tôi.  Tổn  thương  u  não  gây  ra  chèn  ép,  ba  hội  chứng  thường  gặp  là:  tăng  áp  lực  nội  sọ  (nhức  đầu,  buồn  nơn  hoặc  nơn),  dấu  thần  kinh  khu  trú  (tùy theo vị trí tổn thương) và động kinh, mức  độ xảy ra tùy loại tổn thương và tùy vị trí tổn  thương.  Ngoài  ra,  việc  giảm  nồng  độ  Natri  máu  cũng  gây  nên  tình  trạng  phù  não  và  ALNS, có 4 TH Na máu   0,05).  Bảng 3: Kết quả điều trị  Thời gian tỉnh mê (phút) Thời gian nằm viện trước mổ (ngày) Thời gian nằm viện sau mổ (ngày) nguyên  nhân  có  thể  do  mẫu  NC  của  chúng   tôi nhỏ.  Về đánh giá nguy cơ gây mê theo ASA: độ  2  là  68,2%  và  độ  3  là  31,8%  vì  u  não  là  một  bệnh  toàn  thân,  tác  động  nhiều  hệ  cơ  quan,  mặt  khác  trong  NC  này  có  đến  31,8%  TH  có  bệnh nội khoa mãn tính đi kèm (3 lao phỗi cũ,  1 hở van 3 lá trung bình, 1 cao huyết áp và đái  tháo  đường,  1  viêm  gan  siêu  vi  B  và  1  cường  giáp đang điều trị).  Trong  nghiên  cứu  này  chúng  tôi  chỉ  ghi  nhận đặc điểm về mallampati, các dấu hiệu khác  như  cổ  ngắn,  cằm  lẹm,  răng  hô,  khoảng  cách  giáp  cằm  đã  không  được  ghi  nhận.  Tỷ  lệ  Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013   Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013  mallampati  độ  III  là  13,6%  (3  TH),  nguy  cơ  đặt  NKQ rất khó nên chúng tơi sử dụng dãn cơ khử  cực succinylcholin để đặt NKQ.  Chúng  tơi  đã  duy  trì  mê  bằng  isoflurane  là  59,1% và sevoflurane là 40,9%. Giảm đau nhóm  á  phiện  chích  từng  liều  ngắt  qng:  fentanyl  là  18,2% và sulfentanil 81,8%, sự khác biệt về huyết  động  (nhịp  tim  và  huyết  áp  trung  bình)  khơng  có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) giữa isoflurane với  sevflurane,  giữa  fentanyl  với  sulfentanil,  tương  tự như kết quả của Tsai HJ(10).  Chúng tơi ghi nhận có sự giảm HATB sau  khởi mê (p = 0,008), tuy nhiên khơng có trường  hợp  nào  HATB   0,05).  Ngun  nhân  của  sự  giảm  huyết  áp  là  do  phương pháp khởi mê như hiện nay có nhiều  hạn  chế:  thứ  nhất  do  cách  tính  liều  propofol  hiện nay dựa theo khuyến cáo chung về dược  động và dược lực của propofol, thường là  1,5  – 2,5 mg/kg, đơi khi sẽ gây q liều trong một  số trường hợp, thứ hai là cách chích tĩnh mạch  liều  nạp  tốc  độ  khó  kiểm  sốt  làm  tăng  khả  năng  tụt  huyết  áp;  thứ  ba  khơng  có  phương  tiện  theo  dõi  độ  sâu  gây  mê  (ví  dụ  như  BIS)  nên khơng thể biết chính xác độ mê, việc duy  trì thuốc mê dựa chủ yếu vào các khuyến cáo  và kinh nghiệm lâm sàng. Mặt khác, việc thực  thuốc  mê  như  fentanyl  hay  sulfentanil,  thuốc  dãn  cơ  chủ  yếu  theo  cách  tiêm  từng  liều  ngắt  quãng do thiếu máy bơm tiêm điện, cách tiêm  này cũng là nguyên nhân làm độ mê không ổn  định.  Dấu  hiệu  huyết  áp  trung  bình  giảm  có  thể  do  độ  mê  q  sâu  nhưng  cũng  có  thể  do  tình  trạng  dãn  mạch  của  thuốc  mê  hoặc  thiếu  thể tích tuần hồn do bệnh nhân phẫu thuật u  não có thể được điều trị lợi tiểu trước đó…nên  rất khó cho bác sĩ gây mê đánh giá rõ ràng và  xử  trí  chính  xác.  Bên  cạnh  đó,  chỉ  số  ETCO2  khơng  được  theo  dõi  thường  xun  vì  phòng  mổ chưa được trang bị đầy đủ, khơng theo dõi  Nghiên cứu Y học được  ssự  thay  đổi  thán  đồ  trong  mổ  để  có  hướng điều chỉnh hợp lý.  Mức  độ  phù  não  được  đánh  giá  qua  tỷ  lệ  dùng manitol 20%, có 50% trường hợp sử dụng  manitol 20% trước khi mở màng cứng. Hiện nay,  chúng  tơi  đánh  giá  mức  độ  phù  não  chủ  yếu  dựa vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên, dựa  vào độ căng của não dưới màng cứng, có nghĩa  là  chúng  ta  chỉ  đánh  giá  được  tình  trạng  tăng  ALNS sau khi đã mở sọ và thấy não căng phù,  gây khó khăn cho thao tác của phẫu thuật viên  và  tăng  nguy  cơ  tổn  thương  não.  Việc  theo  dõi  ALNS  phải  được  thực  hiện  ngay  sau  khi  hồn  thành cơng tác vơ cảm, tiến hành đặt một thiết bị  theo  dõi  ALNS  liên  tục,  có  như  vậy  chúng  ta  mới phát hiện được sớm tình trạng tăng ALNS  và xử trí kịp thời.  Đặc điểm sau mổ và kết quả điều trị  Sau  mổ  có  22,7%  (5  TH)  thở  máy:  3  TH  do  phẫu  thuật  u  màng  não  (trong  đó  có  1  TH  thở  máy 36 giờ vì tri giác khơng ổn định, 01 thở máy  6  giờ  và  01  thở  máy  8  giờ),  01  do  bệnh  nhân  bệnh lao phổi cũ thở máy 2 giờ vì hơ hấp kém,  01 bệnh nhân có cao huyết áp và đái tháo đường  thở máy 4 giờ. Tất cả các TH đều cai máy thành  cơng.  Thời gian hồi phục tri giác và rút nội khí quả  của bệnh nhân không thở máy sau mổ: 53 ± 27  phút,  nhỏ  nhất  là  15  phút,  lớn  nhất  là  90  phút,  khơng  có  sự  khác  biệt  giữa  isoflurane,  sevoflurane,  fentanyl  và  sulfentanil  (p  =  0,6),  tương  tự  kết  quả  nghiên  cứu  của  Djian  MC  (2006)(5). Nhiều nghiên cứu  đã  chứng  minh  giai  đoạn tỉnh mê kéo dài sẽ gây ra nhiều đã kích đối  với não, việc tỉnh mê sớm giúp não giảm tổn hại,  giúp cho việc đánh giá tình trạng thần kinh sau  mổ kịp thời, có hướng xử trí hợp lý(2,3,4,6).  Những  TH  nằm  hồi  sức  >  24  giờ  (5  TH)  là  những TH có thở máy sau mổ, tất cả các TH đều  được hồi phục và chuyển trại. Thời gian điều trị  tại bệnh viện trước mổ 10 ± 5 ngày và sau mổ là  13 ± 11 ngày, có 1 TH có thời gian điều trị trước  mổ  là  14  ngày  và  sau  mổ  là  59  ngày,  nhưng  khơng ghi nhận được ngun nhân.  Hội Nghị Khoa Học Cơng Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013   223 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013 Nghiên cứu Y học  Trong  NC  này,  tỷ  lệ  biến  chứng  sau  mổ  và  tử vong là 0%, thấp hơn kết quả nghiên cứu của  Nguyễn  Văn  Chừng  (tử  vong  3/64  TH)(8)  và  Hoàng  Xuân  Lý  (1  TH  tụ  máu  nội  sọ  do  chảy  máu sau mổ, 1 TH ngưng thở sau mổ, khơng có  TH nào tử vong)(7).  KẾT LUẬN  Qua nghiên cứu 22 TH u não trên lều, chúng  tơi tiến hành gây mê  tồn thân cân bằng đã giữ  ổn  định  được  huyết  động  và  độ  mê  trong  mổ,  khơng  xảy  ra  biến  chứng  sau  mổ.  Tuy  nhiên,  phòng mổ cần trang bị thêm thiết bị theo ETCO2  và theo dõi độ mê (BIS) và phương tiện theo dỏi  áp  lực  nội  sọ  giúp  công  tác  gây  mê  hồi  sức  an  tồn và chất lượng hơn.  Gây  mê  nồng  độ  đích  với  propofol  có  kết  hợp với remifentanil là một phương pháp được  khuyến cáo và cần nghiên cứu.  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO   Bebawy  JF  (2002).  Perioperative  Steroids  for  Peritumoral  Intracranial  Edema:  A  Review  of  Mechanisms,  Efficacy,  and  Side Effects. J.Neurosurgical Anesthesiology; 24 (3): p 173–177.  Bruder  N, Stordeur  JM  (1999).  Metabolic  and  hemodynamic  changes  during  recovery  and  tracheal  extubation  in  neurosurgical  patients:  immediate  versus  delayed  recovery.  Anesth Analg; 89(3):674‐8.  Bruder  N,  Pellissier  D,  Cerebral  Hyperemia  During  Recovery    224 from  General  Anesthesia  in  Neurosurgical  Patients.  Anesth  Analg; 94:650 –4.  Bruder  N, Ravussin  P  (1999).  Recovery  from  anesthesia  and  postoperative  extubation  of  neurosurgical  patients:  a  review.  J  Neurosurg Anesthesiol;11(4):282‐93.  Djian  MC, Blanchet  B  (2006).  Comparison  of  the  time  to  extubation after use of remifentanil or sufentanil in combination  with  propofol  as  anesthesia  in  adults  undergoing  nonemergency intracranial surgery:  a  prospective,  randomized,  double‐blind trial. Clin Ther;28(4):560‐8.  Fàbregas  N, Bruder  N  (2007).  Recovery  and  neurological  evaluation. Best Pract Res Clin Anaesthesiol;21(4):431‐47.  Hoàng  Xuân  Lý,  Nguyễn  Văn  Chừng  (2005).  Nghiên  cứu  tác  dụng lâm sàng sevoflurane để gây mê trong phẫu thuật u não.  Tạp chí y học TpHCM; 9 (1): 83‐88.  Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Ngọc Anh (2005). Nghiên cứu các  yếu tố nguy cơ và biện pháp xử trí trong gây mê hồi sức phẫu  thuật u màng não. Tạp chí y học TpHCM; 9 (1): 89‐95.  Trương  Văn  Việt,  Nguyễn  Phong  (2002).  Tình  hình  điều  trị  u  não  tại  bệnh  viện  Chợ  Rẫy  (7/1996  –  12/2000).  Tạp  chí  y  học  TpHCM; 6 (1): 25‐29.  10 Tsai  HJ, Tsou  KF  (2003).  Comparison  of  the  recovery  from  isoflurane  anesthesia  with  or  without  fentanyl  infusion  in  patients  undergoing  elective  supratentorial  craniotomy.  Acta  Anaesthesiol Sin;41(4):179‐85.  11 Võ Tấn Sơn, Trần Huy Hồn Bảo (2004). Lâm sàng, chẩn đốn  hình  ảnh  và  một  số  yếu  tố  liên  quan  đến  phẫu  thuật  u  màng  não vùng bán cầu đại não. Tạp chí y học TpHCM; 8 (1): 80‐82.    Ngày nhận bài báo: 15/8/2013  Ngày phản biện nhận xét bài báo: 26/11/2012  Ngày bài báo được đăng: 10/12/2013    Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013   ... nghiên c u này với mục ti u:    tỉnh mê não ch u đựng đã kích rất lớn: huyết áp  ‐ Khảo sát đặc điểm chung của ph u thuật u tăng, phù não,  tăng vận tốc dòng chảy m u não,   não trên l u.   đặc biệt ... tại bệnh viện Nhân dân 115, khảo sát 64 TH mổ  Trong gây mê hồi sức ph u thuật u não,  hai  u màng não,  kết quả cho thấy ba y u tố nguy cơ  y u tố quan trọng cần phải được kiểm sốt là áp  trong mổ là: hơ hấp (tăng áp lực đường thở, gập, ... điểm huyết động (nhịp tim, huyết áp), thời gian  tỉnh mê,  thời gian nằm viện.  Đặc điểm về gây mê hồi sức.   KẾT QUẢ NGHIÊN C U Khảo sát 22  TH  ph u thuật u não trên l u có 10 nam (45,5%) và 12 nữ (54,5%), tỷ lệ nam : 
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát đặc điểm gây mê hồi sức trong phẫu thuật u não trên lều, Khảo sát đặc điểm gây mê hồi sức trong phẫu thuật u não trên lều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn