phương pháp giải nhanh hoá học

2 1,021 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 13:10

Gv: Quang Huy NH LUT BO TON NGUYấN T V NH LUT BO TON KHI LNG Bài 1: Cho một lờng khí clo tác dụng với 9,2 gam một kim loại sinh ra 23,4 gam muối kim loại hoá trị I. Muối kim loại hoá trị I đó là: A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. D. RbCl. Bài 2: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS 2 và a mol Cu 2 S vào dung dịch axit HNO 3 (vừa đủ), thu đợc dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của a bằng bao nhiêu? A. 0,12. B. 0,04. C. 0,06. D. 0,075. Bài 3: Hoà tan hết 44,08 gam Fe x O y bằng dung dịch HNO 3 loãng, thu đợc dung dịch A. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch A. Kết tủa thu đợc đem nung ngoài không khí ở nhiệt độ cao đến khối lợng không đổi. Dung H 2 khử hết oxit tạo thành sau khi nung thì thu đợc 31,92 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt Fe x O y đó là: A. FeO. B. Fe 2 O 3 . C. Fe 3 O 4 . D. Không đủ dữ kiện. Bài 4: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng, d. Kết thúc phản ứng, thấy khối lợng dung dịch tăng thêm 7 gam. Khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu A. 2,4 gam Mg và 5,4 gam Al. B. 4,2 gam Mg và 5,4 gam Al. C. 2,4 gam Mg và 4,5 gam Al. D. 4,3 gam Mg và 5,6 gam Al. Bi 5: Ho tan hon ton 20 gam hn hp 2 kim loi Fe v Mg trong dung dch HCl d thu c 11,2 lớt khớ H 2 (ktc). Khi cụ cn dung dch s thu c bao nhiờu gam mui khan? A. 19,0 gam. B. 55,5 gam. C. 32,5 gam. D. 46,3 gam. Bi 6: Ho tan ho ton 30 gam hn hp gm Cu, Zn v Fe trong dung dch HNO 3 loóng d thy thoỏt ra 4,48 lớt khớ NO duy nht (ktc) v dung dch X. Hi khi cụ cn dung dch X thỡ thu c bao nhiờu gam mui khan? A. 67,2 gam. B. 58,4 gam. C. 39,6 gam. D. 5,60 gam. Bài 7: Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 đun nóng thu đợc 64 gam sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua dung dịch Ca(OH) 2 d đợc 40 gam kết tủa. Tính m? A. 35,2 gam. B. 70,4 gam. C. 46,8 gam. D. 23,4 gam. Bài 8: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu đợc 0,2 mol khí CO 2 . Khối lợng muối mới tạo ra trong dung dịch A. 13 gam. B. 19,5 gam. C. 26 gam. D. 32,5 gam. Bài 9: Cho mt lung khớ CO i qua ng s ng 0,04 mol hn hp A (gm FeO v Fe 2 O 3 ), un núng. kt thỳc thớ nghim thu c 4 cht rn nng 4,784 gam. Khớ i ra cho hp th vo dung dch Ba(OH) 2 d thu c 9,062 kt ta. Thnh phn v % khi lng ca Fe 2 O 3 trong hn hp A l: A. 33,36%. B. 50%. C. 75%. D. 86,96%. Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 6 gam hỗn hợp 2 kim loại X (hoá trị I) và Y (hoá trị II) vào dung dịch hỗn hợp của 2 axit H 2 SO 4 và HNO 3 , thu đợc 2,688 lít hỗn hợp khí A gồm (NO 2 và SO 2 ), biết tỉ khối của A so với H 2 bằng 24,5 và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu đợc m gam muối khan. Giá trị của m? A. 7,06 gam. B. 14,12 gam. C. 8,98 gam. D. 15,24 gam. Bài 11: Cho hỗn hợp 21 gam 3 kim loại Fe, Zn, Al tan hoàn toàn tong dung dịch H 2 SO 4 0,5M, thu đợc 6,72 lít khí H 2 (0 0 C, 2 atm). Khối lợng muối khan thu đợc sau khi cô cạn dung dịch và thể tích axit H 2 SO 4 đã dùng là: A. 78,6 gam; 1,2 lít. B. 87,9 gam; 2,1 lít. C. 79,8 gam; 1,2 lít. D. 78,9 gam; 2,1 lít. Gv: Quang Huy Bài 12: Hoà tan hết m gam hỗn hợp FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 bằng HNO 3 đặc, nóng thu đợc 4,48 lít khí NO 2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu đợc sau phản ứng thu đợc 145,2 gam muối khan. Giá trị của m bằng bao nhiêu? A. 33,6 gam. B. 42,8 gam. C. 56,4 gam. D. 46,4 gam. Bài 13: Cho 4,48 lít khí CO (đktc) tác dụng vơi FeO ở t 0 cao. Sau phản ứng thu đợc chất rắn A có khối lợng nhỏ hơn 1,6 gam so với khối lợng FeO (ban đầu). Khối lợng Fe thu đợc và thành phần % theo thể tích của các khí thu đợc sau phản ứng là: A. 11,2 gam; 40% CO và 60% CO 2 . B. 5,6 gam Fe; 50% CO và 50% CO 2 . C. 5,6 gam Fe; 60% CO và 40% CO 2 . D. 2,8 gam Fe; 75 % CO và 25% CO 2 . Bi 14. Kh hon ton 32 gam hn hp CuO v Fe 2 O 3 bng khớ H 2 thy to ra 9 gam H 2 O. Khi lng hn hp kim loi thu c l: A. 12 gam B. 16 gam C. 24 gam D. 26 gam Bi 15: Hũa tan 9,14 gam hp kim Cu, Al v Zn bng 1 lng va dung dch HCl, thu c 7,84 lớt (ktc) v 2,54 gam. Cht rn Y v dung dch Z. Lc B cht rn Y, cụ cn dung dch Z thu c khi lng mui khan l bao nhiờu? A. 24,56 gam. B. 31,45 gam. C. 23,57 gam. D. kt qu khỏc. Bi 16: Cho 24,4 gam hn hp Na 2 CO 3 , K 2 CO 3 tỏc dng va vi dung dch BaCl 2 . Sau phn ng thu c 39,4 gam kt ta. Lc tỏch kt ta, cụ cn dung dch thu c m gam mui clorua. Hi m cú giỏ tr l: A. 2,66 B. 22,6 C. 26,6 D. 6,26. Bi 17. Chia 1,24 gam hn hp hai kim loi cú húa tr khụng i thnh hai phn bng nhau. Phn 1, b oxi húa hon ton thu c 0,78 gam hn hp oxit. Cũn phn 2, tan hon ton trong dung dch H 2 SO 4 loóng thu c V lớt H 2 (ktc). Cụ cn dung dch thu c m gam mui khan. Giỏ tr ca V v m l: A. 2,24 lớt ; 25,8 gam. B. 1,12 lớt ; 2,54 gam. C. 5,6 lớt; 15,8 gam. D. 0,224 lớt; 1,58 gam. Bi 18: Thi 8,96 lớt CO (ktc) qua 16 gam Fe x O y nung núng. Dn ton b lng khớ sau phn ng qua dung dch Ca(OH) 2 d, thy to ra 30 gam kt ta. Khi lng st thu c l A. 9,2 gam B. 6,4 gam C. 11,2 gam D. 13,2 gam Bi 19: Thc hin phn ng nhit nhụm vi 9,66 gam hn hp X gm Fe x O y v nhụm, thu c hn hp rn Y. Cho Y tỏc dng vi dung dch NaOH d, thu c dung dch D cựng 0,672 lớt khớ (ktc) v cht khụng tan Z. Sc CO 2 n d vo dung dch D lc kt ta v nung n khi lng khụng i c 5,1 gam cht rn. Khi lng ca Fe x O y v Al trong X ln lt l A. 6,96 v 2,7 gam B. 5,04 v 4,62 gam C. 2,52 v 7,14 gam D. 4,26 v 5,4 gam Bi 20: t chỏy hon ton 10,5 gam hn hp 1 ankin v 1 ankan (ng mol) cn dựng va 25,2 lớt khớ O 2 (ktc). Ton b sn phm sau phn ng c dn qua dung dch nc vụi trong d s thu c bao nhiờu gam kt ta? A. 30 gam. B. 45 gam. C. 60 gam. D. 75 gam. Bi 21: Cho 12 gam hn hp 2 ancol n chc tỏc dng vi lng va Na thu c 3,36 lớt khớ H 2 (ktc). Sau phn ng cụ cn dung dch s thu c bao nhiờu gam mui khan? A. 12,6 gam. B. 15,15 gam. C. 18,6 gam. D. kt qu khỏc. Bi 22: Cho m gam axit cacboxylic n chc (X) tỏc dng vi lng d Na thu c 3,36 lớt khớ H2. Mt khỏc cng cho m gam X tỏc dng vi 400 ml dung dch NaOH 1,2M thu c dung dch Y. Cụ cn Y thu c bao nhiờu gam cht rn? A. (m + 6,6) gam. B. (m + 8,8) gam. C. (m + 10,2) gam. D. (m + 13,8) gam. . tác dụng với 9,2 gam một kim loại sinh ra 23,4 gam muối kim loại hoá trị I. Muối kim loại hoá trị I đó là: A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. D. RbCl. Bài 2: Hoà. toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu đợc 0,2 mol khí CO 2
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp giải nhanh hoá học, phương pháp giải nhanh hoá học, phương pháp giải nhanh hoá học

Từ khóa liên quan