Tỷ lệ tử vong sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên năm 2010

4 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2020, 17:01

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là xác định tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên năm 2010. Phương pháp điều tra: mô tả cắt ngang trên 4394 trẻ sơ sinh sống. Nguyễn Văn Sơn đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 89(01)/1: 179 - 182 TỶ LỆ TỬ VONG SƠ SINH TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2010 Nguyễn Văn Sơn1,*, Bùi Thị Lan Thanh2 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Trung tâm CS SKSS tỉnh Thái Nguyên TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: xác đị nh tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên năm 2010 Phƣơng pháp điều tra: mô tả cắt ngang 4394 trẻ sơ sinh sống Kết quả: Tỷ lệ tử vong sơ sinh chung 10,01‰, tỷ lệ tử vong sơ sinh khu vực miền núi 16,56‰, trung du 6,93‰, thành thị 3,25‰ Tỷ lệ tử vong sơ sinh sớm 8,4‰ tử vong sơ sinh muộn 1,6‰ Tử vong sơ sinh trẻ trai (11,86 ‰) cao trẻ gái (7,87‰) Tỷ lệ tử vong sơ sinh tử vong nhà cao 186,0‰ Từ khóa: Tỷ lệ tử vong sơ sinh ĐẶT VẤN ĐỀ* Theo công ƣớc quyền trẻ em trẻ em có quyền đƣợc sống, sinh tồn phát triển Mỗi năm giới có 130 triệu trẻ em đời, có 3,1 triệu trẻ sơ sinh tử vong Tử vong trẻ sơ sinh (tử vong 28 ngày đầu sau sinh) chiếm tới 40% số ca tử vong trẻ em dƣới tuổi Tỷ lệ tử vong sơ sinh 187 nƣớc năm 2010 23‰ Tỷ lệ tử vong sơ sinh có chênh lệch lớn nƣớc Năm 2007, tỷ lệ tử vong sơ sinh chung tồn giới 47‰, tỷ lệ nƣớc công nghiệp 3‰, nƣớc phát triển 51‰ nƣớc phát triển 84‰ Việt Nam nƣớc Châu Á nƣớc thứ hai giới phê chuẩn Công ƣớc Quyền trẻ em cam kết thực mục tiêu thiên niên kỷ, có mục tiêu giảm 2/3 tỉ lệ tử vong trẻ dƣới năm tuổi thời kỳ 1990-2015 (mục tiêu 4) Tỉ lệ tử vong sơ sinh giảm dần qua thập kỷ nhƣng cao chƣa tƣơng xứng với mong muốn đạt đƣợc Năm 2005, tỷ lệ tử vong trẻ em Nghệ An 26,67‰, Thanh Hóa 14‰ Tỷ lệ tử vong sơ sinh Vĩnh Phúc 8,7‰ Thái Nguyên tỉnh miền núi nhiều khó khăn Tỷ lệ tử vong sơ sinh sao? Để trả lời câu hỏi này, tiến hành đề tài với mục tiêu xác đị nh tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên năm 2010 * ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: - Tất trẻ sơ sinh tử vong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 địa bàn nghiên cứu - Ngƣời mẹ ngƣời chăm sóc trẻ sơ sinh tử vong Địa điểm nghiên cứu: huyện Võ Nhai, Đại Từ, Phổ Yên thành phố Thái Nguyên Cách chọn mẫu nghiên cứu theo phƣơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn Giai đoạn chọn ngẫu nhiên huyện, thị đại diện cho vùng thành phố, miền núi trung du Giai đoạn chọn ngẫu nhiên phƣờng, xã theo tỷ lệ trẻ sơ sinh đẻ sống năm, Giai đoạn toàn trẻ sơ sinh tử vong địa bàn nghiên cứu Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010 Phương pháp nghiên cứu Điều tra mô tả cắt ngang để xác định tỷ lệ tử vong sơ sinh Các thông tin đƣợc lấy phƣơng pháp điều tra trực tiếp nhà dựa theo câu hỏi Tổ chức Y tế Thế giới, kết hợp với việc thu thập thông tin từ số liệu báo cáo thống kê hồ sơ bệnh án Bệnh viện Đa khoa trung ƣơng TN, bệnh tuyến tỉnh Thái Nguyên trung tâm y tế huyện, thành trạm y tế xã thuộc huyện, thành đƣợc chọn Số liệu thu thập đƣợc nhập xử lý phần mềm SPSS 16.0 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 179 Nguyễn Văn Sơn đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Trên đƣờng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng Tỷ lệ tử vong sơ sinh theo địa bàn huyện/thị Số đẻ sống 838 1034 1292 1230 4394 Võ Nhai Đại Từ Phổ Yên TPTN Chung Số tử vong 14 17 44 Tỷ lệ (‰) 16,70 16,44 6,97 3,25 10,01 Tỷ lệ tử vong sơ sinh chung 10,01‰ Võ Nhai Đại Từ hai huyện có tỷ lệ tử vong sơ sinh cao Bảng Tử vong sơ sinh theo vùng, miền Nơi cư trú trẻ Thành phố Miền núi Trung du Chung Số đẻ sống 1230 1872 1292 4394 Số tử vong 31 44 Tỷ lệ (‰) 3,25 16,56 6,97 10,01 Tỷ lệ tử vong sơ sinh miền núi cao (16,5‰) Tỷ lệ tử vong sơ sinh thành phố thấp (3,25‰) Bảng 3.Tử vong sơ sinh theo giới Giới Nam Nữ Số đẻ sống 2361 2033 Số tử vong 28 16 Tỷ lệ (‰) 11,86 7,87 Tỷ lệ tử vong sơ sinh trẻ nam cao trẻ nữ Bảng Tử vong sơ sinh sớm muộn theo địa bàn huyện/thị TVSS sớm (< ngày) Số đẻ Huyện sống Số tử Tỷ lệ vong (‰) Võ Nhai 838 13 15,5 Đại Từ 1034 11 10,6 TPTN 1292 3,1 Phổ Yên 1230 7,3 37 8,4 Chung 4394 TVSS muộn (7 – 28 ngày) Số tử Tỷ lệ vong (‰) 1,2 5,8 0 0 1,6 Tử vong sơ sinh sớm (8,4‰) chiếm tỷ lệ cao tử vong sơ sinh muộn (1,6‰) Bảng Tử vong sơ sinh theo nơi tử vong Nơi tử vong Tại nhà Trạm y tế xã BV huyện BV tỉnh/TW Số đẻ sống 86 468 2336 1504 Số tử vong 16 19 Tỷ lệ (‰) 186,0 2,1 3,0 12,6 89(01)/1: 179 - 182 Tỷ lệ tử vong sơ sinh nhà cao (186‰) BÀN LUẬN Tỷ lệ tử vong sơ sinh tính 1000 trẻ sinh sống tỉnh Thái nguyên năm 2010 10,01‰, cao hai huyện miền núi Võ Nhai 16,70‰ Đại Từ 16,44‰ Tỷ lệ tử vong sơ sinh chung tỉnh Thái nguyên cao nghiên cứu Bùi Công Thắng Vĩnh Phúc năm 2005 (8,7‰), tƣơng đƣơng với tỷ lệ tử vong sơ sinh Trung Quốc năm 2008 (10,2‰) Tuy nhiên, tỷ lệ thấp nhiều so với nghiên cứu năm 2005 Imtiaz Jehan cs Pakistan (47,3‰), Julie Knoll Rajaratnam cs 187 nƣớc năm 2010 (23‰) thấp so với tỷ lệ tử vong sơ sinh chung nƣớc (16‰) theo báo cáo công tác công tác năm 2009 Bộ Y tế Tỷ lệ tử vong sơ sinh theo khu vực có khác biệt rõ rệt, miền núi (16,56‰) cao gấp lần so với miền trung du (6,97‰), cao gấp lần khu vực thành phố, thị xã (3,25‰) Các huyện miền núi, huyện Võ Nhai có nhiều khó khăn kinh tê, giao thơng điều kiện chăm sóc y tế nên tỷ lệ TVSS cao huyện trung du, thành thị Trẻ em sống khu vực thành phố thƣờng đƣợc chăm sóc tốt dịch vụ y tế nên tỷ lệ tử vong thƣờng thấp Kết phù hợp với nghiên cứu Md.Jamal Uddin Md.Zakir Hossain nƣớc phát triển năm 2008, theo tỷ lệ tử vong thành thị chiếm 22,6‰ khu vực nông thôn chiếm 77,4‰ Nghiên cứu Igor Rudan cs năm 2008 Trung Quốc cho thấy trẻ em vùng nơng thơn có nguy tử vong cao gấp 3-6 lần trẻ em thành thị Nghiên cứu Bùi Công Thắng Vĩnh Phúc thấy tỷ lệ TVSS miền núi gấp đôi thành thị (16,3‰ 6,8‰) Tỷ lệ tử vong sơ sinh vòng ngày đầu nghiên cứu chiếm 8,4‰ tổng số tử vong sơ sinh, tử vong sơ sinh muộn chiếm tỷ lệ thấp (1,6‰) Tỷ lệ cho Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 180 Nguyễn Văn Sơn đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ thấy sơ sinh tử vong tập trung tuần lễ Kết phù hợp với tỷ lệ 73% trẻ sơ sinh tử vong sớm 10,06% tử vong sơ sinh muộn đƣợc nghiên cứu Imtiaz Jehan cs năm 2005 Pakistan Nghiên cứu Lƣơng Ngọc Trƣơng Thanh Hóa năm 2005 tử vong vòng ngày đầu 76,8% tổng số trẻ sơ sinh tử vong Tử vong sơ sinh trẻ nam cao trẻ nữ (11,86‰ 7,87‰) Kết phù hợp với báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010 Unicef, tỷ lệ tử vong trẻ nam cao tỷ lệ tử vong trẻ nữ Nghiên cứu Nguyễn Thị Thái Hà năm 2008 bệnh viện Nhi trung ƣơng tỷ lệ tử vong cho nam nữ 68,54% 31,46% Tử vong trẻ sơ sinh chủ yếu xảy nhà (186‰) trẻ bệnh nặng bị dị tật khơng khả cứu chữa nên gia đình xin Tử vong sơ sinh bệnh viện ít, bệnh viện tuyến tỉnh/TW chiếm 12,6‰, bệnh viện huyện trạm y tế xã 3,0 ‰ 2,10‰ KẾT LUẬN Tỷ lệ tử vong sơ sinh chung 10,01‰, cao huyện Võ Nhai 16,70‰ Đại Từ 16,44‰ Tiếp theo Phổ Yên (6,97‰), thấp Thành phố Thái Nguyên 3,25‰ Tỷ lệ tử vong sơ sinh khu vực miền núi 16,56‰, trung du 6,97‰, thành thị 3,25‰ 89(01)/1: 179 - 182 [2] Nguyễn Thị Thái Hà (2008), “Nghiên cứu tình hình nguyên nhân tử vong trẻ em bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 9/20068/2008”, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học, Đại học y Hà Nội [3] Nguyễn Văn Minh (2007), “ Kết điều tra tình hình tử vong trẻ tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 331, tr 75-79 [4] Bùi Công Thắng (2005), “Nghiên cứu tỷ lệ số yếu tố nguy tử vong sơ sinh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2003-2004”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Đại học y Hà Nội [5] Tăng Chí Thƣợng, Võ Đức Trí, Cam Ngọc Phƣợng cộng (2006), “Nguyên nhân yếu tố ảnh hƣởng tử vong sơ sinh tỉnh phía nam Việt Nam”, Tạp chí Y học TP HồChí Minh, tập 10, số 4-2006 [6] Lƣơng Ngọc Trƣơng (2005), “Nghiên cứu tỷ lệ tử vong sơ sinh số yếu tố liên quan Thanh Hóa”, Tạp chí Y học dự phòng, tập XVII, số (92) 2007, tr 46-55 [7] Unicef (2010), “Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010” [8] Julie Knoll Rajaratnam, Jake R Marcus, Abraham D Flaxman, (2010), “Neonatal, postneonatal, childhood, and under-5 mortality for 187 countries, 1970–2010: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 4”, The lancet, Vol 375, June 5, 2010, pp 1998-2000 [9] Imtiaz Jehan et al., (2009) “Neonatal mortality, risk factors and causes: a prospective population-based cohort study in urban Pakistan”, Bull World Health Organ 2009;87:130–138 [10] Igor Rudan (2010) “Causes of deaths in children younger than years in China in 2008”, Lancet Vol 375 Tỷ lệ tử vong sơ sinh sớm 8,4‰ , tử vong sơ sinh muộn 1,6‰ Tử vong sơ sinh trẻ nam cao trẻ nữ (11,86‰ 7,87‰) Tử vong sơ sinh chủ yếu xảy gia đình (186‰) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Y Tế (2009), “Báo cáo công tác y tế 2009 nhiệm vụ 2010”, Tạp chí Y học thực hành (704) - số 2/2010 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 181 Nguyễn Văn Sơn đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 89(01)/1: 179 - 182 ABSTRACT NEONATAL MORTALITY RATE IN THAI NGUYEN PROVINCE IN 2010 Nguyen Van Son1,*, Bui Thi Lan Thanh2 Thai Nguyen University of Medicine & Pharmacy Center for Reproductive Health Care of Thai Nguyen Province Objectives: Identifying neonatal mortality rate of Thainguyen Province in 2010 Method: Cross-sectional description of 4394 livebirths Results: Neonatal mortality rate in general was 10,01‰, in mountainous areas was 16,56‰, in midland area was 6,93‰, in urban areas was 3,25‰ Early neonatal mortality rate 8,4‰ and late neonatal mortality rate 1,6‰ The all-cause neonatal mortality rate in male newborn (11,86 ‰) was higher in female newborn (7,87‰) Neonatal mortality rate of children born at home was highest, 186,0‰ KeywordS: Neonatal mortality rate * Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 182 ... Số tử Tỷ lệ vong (‰) 1,2 5,8 0 0 1,6 Tử vong sơ sinh sớm (8,4‰) chiếm tỷ lệ cao tử vong sơ sinh muộn (1,6‰) Bảng Tử vong sơ sinh theo nơi tử vong Nơi tử vong Tại nhà Trạm y tế xã BV huyện BV tỉnh/ TW... 1504 Số tử vong 16 19 Tỷ lệ (‰) 186,0 2,1 3,0 12,6 89(01)/1: 179 - 182 Tỷ lệ tử vong sơ sinh nhà cao (186‰) BÀN LUẬN Tỷ lệ tử vong sơ sinh tính 1000 trẻ sinh sống tỉnh Thái nguyên năm 2010 10,01‰,... 1230 1872 1292 4394 Số tử vong 31 44 Tỷ lệ (‰) 3,25 16,56 6,97 10,01 Tỷ lệ tử vong sơ sinh miền núi cao (16,5‰) Tỷ lệ tử vong sơ sinh thành phố thấp (3,25‰) Bảng 3 .Tử vong sơ sinh theo giới Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỷ lệ tử vong sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên năm 2010, Tỷ lệ tử vong sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên năm 2010

Từ khóa liên quan