Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Tiếp cận ý định khởi nghiệp bằng mô hình thái độ và xem xét tác động của giáo dục và nguồn vốn: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

32 17 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:47

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm khám phá vai trò tác động của các thành phần giáo dục khởi nghiệp đến thái độ về khởi nghiệp và ý định khởi nghiệp; khám phá vai trò điều tiết của nguồn vốn đến mối quan hệ giữa thái độ về khởi nghiệp với ý định khởi nghiệp. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUANG LONG TIẾP CẬN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP BẰNG MƠ HÌNH THÁI ĐỘ VỀ KHỞI NGHIỆP VÀ XEM XÉT TÁC ĐỘNG CỦA GIÁO DỤC VÀ NGUỒN VỐN: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN HÀ MINH QUÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu Khởi nghiệp khoảng từ kỷ 18 phát triển rộng rãi toàn giới Schumpeter (1934) Peter Drucker (1985) có đóng góp lớn vào khái niệm khởi nghiệp Mặc dù có số quan điểm khác nhau, Schumpeter Drucker tin khởi nghiệp có tầm quan trọng đáng kể sức khỏe kinh tế Trong vài năm qua, khởi nghiệp thu hút nhiều ý Trong báo cáo Kelley, Singer Herrington (2016) cho thấy khởi nghiệp cho lựa chọn nghề nghiệp tốt cho 73% người Việt Nam Trong kinh tế nổi, chứng kiến gia tăng hội kinh doanh từ năm 2013 đến 2015 (tương ứng 36,8% đến 56,8%) Tuy nhiên, ý định kinh doanh người Việt Nam thấp đáng kể với khoảng 22% Mặc dù tầm quan trọng tinh thần kinh doanh tăng trưởng kinh tế Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu thực chủ đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu là: - Thứ nhất, khám phá đo lường mối quan hệ thành phần EAO EI bối cảnh Việt Nam - Thứ hai, khám phá vai trò tác động thành phần giáo dục khởi nghiệp đến thái độ khởi nghiệp ý định khởi nghiệp - Thứ ba, khám phá vai trò điều tiết nguồn vốn đến mối quan hệ thái độ khởi nghiệp với ý định khởi nghiệp Nghiên cứu hy vọng thu hút ý học giả tầng lớp niên việc mở rộng tri thức lĩnh vực khởi nghiệp cung cấp hàm ý thiết thực cho nhà lập pháp, tổ chức tài đặc biệt tư khởi nghiệp Việt Nam CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1 Các phương pháp nghiên cứu khởi nghiệp Tổng quan lý thuyết, người viết thấy có nhiều nhà nghiên cứu dự đoán khả khởi nghiệp cách sử dụng nhiều phương pháp khác Song nhìn chung họ tập trung ba phương pháp phổ biến nhất: vào thông tin nhân học, hai đặc điểm tính cách cá nhân, ba thái độ cá nhân khởi nghiệp 2.1.1 Cách tiếp cận đặc điểm nhân cách Một số tác giả ủng hộ quan điểm đặc điểm cá tính yếu tố quan trọng để xác định người trở thành doanh nhân như: lòng tốt, cần thành tích, kiểm sốt, mạo hiểm, đổi mới, giải vấn đề, khoan dung cho mơ hồ giá trị (Brockhaus, 1975; Brockhaus & Horwitz, 1986; Collins & Moore, 1970; Hornaday & Aboud, 1971; Palmer, 1971; Shapero, 1975; Swayne & Tucker, 1973) Mặc dù có số thành cơng, phương pháp tồn nhiều hạn chế phương pháp luận khái niệm (Kilby, 1971; Klinger, 1966) Nói chung, phương pháp tiếp cận dựa đặc điểm tính cách cá nhân để nghiên cứu khởi nghiệp bị số nhà nghiên cứu cho “khơng thỏa mãn gây hồi nghi việc giải thích hành vi khởi nghiệp” (Gartner, 1988; Aldrich & Zimmer, 1986, Low & Macmillan, 1988) Họ kết luận “khơng có đặc điểm tính cách sử dụng để dự đốn người trở thành người khởi nghiệp hay không” 2.1.2 Cách tiếp cận đặc điểm nhân khâu học Xu hướng sử dụng biến nhân học để nghiên cứu ý định khởi nghiệp phổ biến nhiều thập kỷ Các nhà nghiên cứu ủng hộ phương pháp cố gắng xây dựng phát triển danh mục đặc điểm người khởi nghiệp năm sinh, giới tính, “hình mẫu”, tuổi tác, trình độ học vấn, hồn cảnh gia đình thói quen làm việc (Gaddam, 2008) Kristiansen Indarti (2004) tìm thấy số nghiên cứu để hỗ trợ lập luận biến nhân học ảnh hưởng đến khởi nghiệp Mặc dù phương pháp thừa nhận việc sử dụng thông tin cá nhân để xây dựng hồ sơ cá nhân người khởi nghiệp điển hình, giả thuyết đưa liệu người khởi nghiệp có nguồn gốc tương tự có đặc tính ổn định hay khơng?, "điều khơng giúp dự đốn người khởi nghiệp hay không" (Robinson & Stimpson, 1991;Bowen & Hisrich, 1986; Deivasenapathy, 1986; Hisrich, 1990) 2.1.3 Cách tiếp cận dựa vào thái độ Vì hai phương pháp tiếp cận bị trích hạn chế mặt phương pháp khái niệm (Ajzen 1991; Gartner 1989; Low & MacMillan, 1988; Santos & Liñán 2007; Shapero & Sokol 1982), cách tiếp cận tốt cần thiết Krueger, Reilly Carsrud (2000) cho định trở thành doanh nhân coi tự nguyện có ý thức để hiểu định diễn yếu tố ảnh hưởng đến tâm trí cá nhân quan trọng Như vậy, ý định khởi nghiệp coi tiền đề định hành vi kinh doanh (Fayolle & DeGeorge, 2006; Kolvereid, 1996) Ajzen (1991) nói “ý định thực hành vi định phụ thuộc vào thái độ người hành vi đó.” Thái độ tích cực, ý định rõ ràng Do đó, "cách tiếp cận thái độ" phù hợp so với đặc điểm cá nhân yếu tố nhân học (Krueger cộng sự, 2000; Robinson cộng sự, 1991) Robinson et al (1991) xây dựng mơ hình thái độ khởi nghiệp (EAO) dựa lý thuyết thái độ dành riêng để dự đoán khởi nghiệp 2.2 Thái độ khởi nghiệp (EAO) Thái độ định nghĩa khuynh hướng phản ứng theo cách thuận lợi bất lợi đến chủ thể (Ajzen, 2005; Rosenberg & Hovland, 1960; Shaver, 1987) Trong lĩnh vực khởi nghiệp, có số mơ hình tiếp cận thái độ TPB Ajzen (1991) EEM Shapero & Sokol (1982) Tuy nhiên, Robinson cộng cho mơ hình số bất cập họ xây dựng mơ hình thái độ khởi nghiệp (EAO) gồm bốn thành phần Trong thành phần gồm ba mục thái độ: Cảm xúc, Nhận thức Ý chí (còn gọi thành phần hành vi) Huefner, Hunt Robinson (1996) khẳng định mô hình EAO thành cơng việc dự báo khởi nghiệp số nghiên cứu Achievement Self-esteem Cognition Affection Attitude Innovation Conative Personal Control Hình 1: Mơ hình thái độ khởi nghiệp 2.2.1 Sự tự trọng Khái niệm tự trọng nhiều tác giả tiếp cận khác Crandall (1973) định nghĩa tự trọng “mối liên hệ tơn trọng thân số giá trị thực tế đó” (Crandall, 1973, p.45) Coopersmith lập luận tự trọng “một ấn tượng thừa nhận không thừa nhận, cho thấy mức độ niềm tin người dành cho lực, thành công, ý nghĩa giá trị thân mình” (Coopersmith, 1981) Trong nhiều tác giả tin lòng tự trọng khơng ảnh hưởng đến hành vi kinh doanh (Moradi Razaviyayn, 2013; Moradi, 2010), có nhiều nghiên cứu khác khẳng định lòng tự trọng đặc điểm quan trọng doanh nhân (Pyszczynski, Solomon, Greenberg, & Arndt, 2004; Cunningham cộng sự, 2005; Ji, Lapan, & Tate, 2004; Johnson, Stone & Phillips, 2008) Nói cách khác, có kết khơng quán lòng tự trọng khởi nghiệp Giả thuyết H1: Sự tự trọng (H1.1: SE_AFF; H1.2: SE_COG; H1.3: SE_BEH) tác động tích cực đến ý định kinh doanh 2.2.2 Sáng tạo Sáng tạo định nghĩa q trình phát sinh, ni dưỡng, thực kết hợp ý tưởng mới, thực hành sáng tạo tổ chức” (Van de Ven cộng sự., 1989) Damanpour Gopalakrishnan (2001) xác định sáng tạo “việc áp dụng ý tưởng hành vi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, thiết bị, hệ thống, sách chương trình tổ chức áp dụng” để khởi nghiệp (Schumpeter, 1934) Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh liên quan sáng tạo đến khởi nghiệp (ví dụ, Hsueh & Tu, 2004; Freel, & Robson, 2004) Theo ý kiến Gündoğdu, với tiến công nghệ thông tin xu hướng tồn cầu hóa, doanh nhân doanh nghiệp buộc phải tìm cách đáp ứng nhu cầu khách hàng thích nghi với mơi trường nhanh Vì vậy, sáng tạo yếu tố thiết yếu cho doanh nhân khởi nghiệp (Gündoğdu, 2012) Giả thuyết H2: Sáng tạo (H2.1: INN_AFF; H2.2: INN_COG; H2.3: INN_BEH) tác động tích cực đến ý định kinh doanh 2.2.3 Kiểm soát nhân Theo Seeman (2008), “kiểm soát thân gọi khả kiểm soát niềm tin làm chủ cá nhân, phản ánh mức độ niềm tin cá nhân lực mà họ kiểm sốt ảnh hưởng đến kết quả.” Theo mơ hình Rotter, khả kiểm sốt cá nhân bao gồm kiểm soát bên bên (Rotter, 1966) Nhiều nhà nghiên cứu tin khả kiểm soát bên thường gắn liền với đặc điểm kinh doanh (ví dụ Brockhaus, 1982; Cromie & O’Donoghue, 1991; Kaufman & Welsh, 1995; NiitKangas cộng sự, 1994; Perry, 1990; Shaver & Scott, 1991) Tuy nhiên, Schjoedt (2008) lại tìm thấy kết mâu thuẫn nghiên cứu khả kiểm sốt khởi nghiệp (ví dụ, Cooper & Gimeno-Gascon, 1992) Giả thuyết H3: Kiểm soát thân (H3.1: PC_AFF; H3.2: PC_COG; H3.3: PC_BEH) tác động tích cực đến ý định kinh doanh 2.2.4 Thành tích Trước đây, nhiều yếu tố tiền bạc, giàu có, quyền lực, danh vọng, danh vọng thành tích nghiên cứu nguồn động lực kinh doanh (Drucker, 1964; McGregor, 1960, 1966; McClelland, 1981, 1987) Các nhà nghiên cứu thấy nhu cầu động người có tác động đến động lực người công việc (Maslow, 1943, 1954; McGregor, 1960, 1966) Nhu cầu thành tích định nghĩa "mong muốn làm tốt đạt cảm giác bên thành tựu cá nhân" (McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell, 1953) Lee Chen (2012) thấy động lực thành tích có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi khởi nghiệp "một động lực thành tích đủ lớn, họ chọn theo đuổi mong muốn họ cách khởi nghiệp" (Lee Chen, 2012) Nhiều tác giả đồng ý có mối tương quan tích cực động lực thành tích tinh thần kinh doanh (Jayeoba, Sholest Lawal, 2013; Ahmed, 1985; Garland cộng sự, 2003; Jayeoba cộng sự, 2013) Giả thuyết: H4: Thành tích (H4.1: ACH_AFF, H4.2: ACH_COG; H4.3: ACH_BEH) tác động tích cực đến ý định kinh doanh 2.3 Ý định khởi nghiệp Ý định khởi nghiệp thường định nghĩa “mong muốn người việc tạo công việc khởi nghiệp riêng” (Crant, 1996) hay “để bắt đầu doanh nghiệp” (Krueger, Reilly, & Carsrud, 2000) Thompson định nghĩa ý định khởi nghiệp "sự tự nhận thức (một thành phần thái độ mơ hình Allport, 1935) người có ý định tạo công việc khởi nghiệp có ý thức lập kế hoạch khởi nghiệp thời điểm tương lai" (Thompson, 2009) Hay “sự tiến triển tâm lý người việc mong muốn bắt đầu công việc khởi nghiệp tạo giá trị cốt lõi cho tổ chức họ (R D Remeikiene G Startiene, 2013) Như vậy, nói việc dự báo ý định khởi nghiệp cách nghiên cứu thái độ hoàn toàn phù hợp Ý định khởi nghiệp đo nhiều cách khác (Warshaw & Davis, 1985): Từ góc độ ý định hành vi ("Tơi có ý định thực hành vi x" ) từ góc độ tự dự đoán ("Khả bạn thực hành vi x bao nhiêu") Arimtage cộng (2001) thêm hướng thứ ba, từ quan điểm mong muốn (tơi muốn thực hành vi x) Liđán xây dựng thang đo, gồm mục, để đo lường xu hướng ý định khởi nghiệp, với thang Likert điểm (Linan, 2009) “Entrepreneurial Intention Questionnaire” (EIQ) 2.4 Giáo dục khởi nghiệp Giáo dục khởi nghiệp bao gồm “bất kỳ chương trình sư phạm quy trình giáo dục cho thái độ kỹ khởi nghiệp” (Fayolle, Gailly, & Lassas-Clerc, 2006b, trang 702) Các chương trình có lịch sử tương đối dài phát triển thành tượng phổ biến rộng rãi (Katz, 2003; Kuratko, 2005) Tuy nhiên, khứ, nhiều nhà nghiên cứu thường tập trung vào loại hình giáo dục nhắm vào giai đoạn phát triển cụ thể (Bridge, O'Neill, & Cromie, 1998; Gorman, Hanlon, & King, 1997; McMullan & Long, 1987) đối tượng cụ thể (Jamieson, 1984; Liđán, 2004) mà tập trung vào đặc điểm chương trình đào tạo 2.4.1 Phương pháp giáo dục khởi nghiệp Trong thực tiển, có nhiều phương pháp sư phạm khác cho giáo dục khởi nghiệp áp dụng, từ lập kế hoạch kinh doanh sử dụng diễn giả mô hình mơ (Kuratko, 2005) Tuy nhiên, đến nhiều tranh cãi giới học thuật phương pháp tích cực việc khuyến khích tinh thần khởi nghiệp H5: Phương pháp giáo dục tinh thần kinh doanh có tác động khác đến (H5.1) tự trọng, (H5.2) sáng tạo, (H5.3) kiểm soát thân, (H5.4) thành tích (H5.5) ý định khởi nghiệp 2.4.2 Thời lượng đào tạo Các tổ chức giáo dục thường tổ chức chương trình đào tạo khởi nghiệp với thời lượng khác nhau, từ buổi hội thảo đến học kỳ Sự khác biệt mức độ hấp thụ kiến thức, kỹ thái độ học viên chương trình Vì vậy, tác giả cho giáo dục khởi nghiệp dạy thời lượng khác biệt tạo tác động khác biệt đến ý định kinh doanh H6: thời lượng đào tạo có tác động khác biệt (H6.1) tự trọng, (H6.2) sáng tạo, (H6.3) kiểm soát thân, (H6.4) thành tích (H6.5) ý định kinh doanh 2.4.3 Trình độ học vấn học viên Trong phân tích tổng hợp Christopher Schlaegel Michael Koenig (2013) cho thấy hầu hết nghiên cứu giáo dục khởi nghiệp thực cấp đại học (ví dụ: Zhang cộng sự, 2013; Wurthmann, K (2013), Wagner, M (2011) , Santos & Liñán, 2010) Trong có nghiên cứu cấp độ giáo dục khác Cao đẳng Thạc sĩ Tác giả tin việc tiến hành so sánh tác động trình độ học vấn học viên đến ý định khởi nghiệp cần thiết H7: trình độ học vấn học viên có tác động khác biệt đến (H7.1) tự trọng, (H7.2) sáng tạo, (H7.3) kiểm sốt thân, (H7.4) thành tích (H7.5) ý định kinh doanh 2.5 Nguồn vốn Nguồn vốn yếu tố cho quan trọng việc tăng tỷ lệ trì dự án khởi nghiệp (Pennings, 1982) Thu nhập cao mức độ giàu có gia tăng khả khởi nghiệp nhờ vào sẵn có nguồn vốn cao (Bergmann, 17 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 4.1 Độ tin cậy thang đo Tác giả áp dụng hệ số Cronbach’s alpha để đo lường độ tin cậy Bảng 2: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Cảm xúc tự trọng Tương quan Cronbach biến α tổng loại biến Cronbach Alpha = 0.746 (N=5) Tôi cảm thấy thất bại kế hoạch kinh doanh không diễn mong muốn Tôi cảm thấy không thoải mái làm đề án kinh doanh Tôi cảm thấy tự ti gặp doanh nhân thành đạt Tôi cảm thấy không thoải mái không rõ đồng nghiệp nghĩ tơi Tơi cảm thấy thua hầu hết người làm việc .415 735 561 594 682 668 435 728 547 688 Nhận thức tự trọng Cronbach's Alpha = 757) (N=3) Tôi tin người thành cơng có khả xã giao tốt buổi gặp gỡ kinh doanh Tôi tin để thành cơng kinh doanh điều quan trọng phải hợp tác với người làm việc Tôi tin việc gây ấn tượng quan trọng .638 614 591 671 536 730 680 a 680 a 431 689 391 710 573 601 607 580 Cảm xúc kiểm soát thân Cronbach's Alpha = 810 (N=2) Tôi cảm thấy thật tuyệt vời tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cho thành cơng việc kinh doanh tơi Tơi phấn khích tạo hội kinh doanh cho Ý chí kiểm sốt thân Cronbach's Alpha = 712 (N=4) Tơi nỗ lực để trở thành người giỏi lĩnh vực Tơi dành nhiều thời gian lên kế hoạch cho hoạt động kinh doanh Tơi tích cực tham gia vào hoạt động cộng đồng để tác động đến kiện có khả ảnh hưởng đến việc kinh doanh Khả làm việc với người giúp tạo nhiều hội kinh doanh Cảm xúc kiểm soát thân Cronbach’s alpha = 0.654 (N=2) 486 a 18 Tôi tin giới kinh doanh, thành cơng việc người có lực tốt công nhận Tôi tin tổ chức hoạt động hiệu cách tuyển dụng người có lực tốt .486 a Cảm xúc thành tích Cronbach's Alpha = 858 (N=4) Tơi tự hào nhìn thấy kết đạt hoạt động kinh doanh Tơi thấy vui làm việc chăm để cải thiện việc kinh doanh Tơi thấy mãn nguyện theo đuổi hội kinh doanh Tơi ln thấy vui làm cho tổ chức tham gia hoạt động tốt .654 842 728 811 730 808 708 817 Ý chí thành tích Cronbach's Alpha = 808 Tơi khơng trì hỗn vấn đề quan trọng tới thời điểm thuận tiện tương lai Tôi dành khoảng thời gian đáng kể để giúp tổ chức nơi làm việc hoạt động tốt Tôi thường hi sinh nhu cầu cá nhân để nắm lấy hội kinh doanh Tôi làm công việc triệt để tốt Tôi nỗ lực triệt để để đạt hiệu sử dụng nguồn lực kinh doanh cao Tơi dành số lượng đáng kể thời gian để phân tích nhu cầu kinh doanh tương lai trước phân bổ nguồn lực .442 808 583 774 575 776 612 768 650 759 558 779 Nhận thức thành tích Cronbach's Alpha = 857 (N=6) Để thành công, tin việc sử dụng thời gian cách khơn ngoan quan trọng Tôi tin để thành công doanh nhân phải dành thời gian lập kế hoạch tương lai cho cơng việc kinh doanh Tơi tin chìa khóa để thành cơng kinh doanh khơng trì hỗn Tơi tin để thành công kinh doanh ngày nay, bạn phải loại bỏ thiếu hiệu Tôi tin việc suy nghĩ khả tương lai quan trọng nghĩ thành tích q khứ Tơi tin điều quan trọng việc lựa chọn đối tác kinh doanh lực họ .718 819 726 817 647 832 689 825 587 843 508 857 Cảm xúc sáng tạo Cronbach’s Alpha = 752 (N=4) Tơi thích sử dụng khái niệm kinh doanh cũ theo cách .453 746 19 Tôi thấy thực phấn chấn nghĩ ý tưởng để thúc đẩy 510 hoạt động kinh doanh Tơi thích chất xúc tác cho thay đổi cơng việc kinh doanh .658 Tơi thích thú làm việc bất thường kinh doanh .583 715 634 675 Ý chí sáng tạo Cronbach’s Alpha = 0.732 Tơi làm theo hướng dẫn, trừ công việc làm phức tạp Hầu hết thời gian dành cho nhiều ý tưởng kinh doanh lúc Tôi thường nhanh chóng ủy nhiệm cơng việc hàng ngày sau thời gian ngắn Tơi thường nắm việc kiểm sốt tình khơng theo kịch sẵn Tơi thường tiếp cận công việc kinh doanh theo cách độc đáo Tơi thường tìm kiếm người đồng nghiệp thích khám phá cách thức để làm việc .439 703 502 684 440 702 546 671 431 704 444 700 539 769 487 778 590 760 542 768 494 778 518 773 525 771 628 883 771 859 759 862 747 719 622 863 868 883 Nhận thức sáng tạo Cronbach's Alpha = 797 (N=7) Tôi tin tổ chức không trải qua thay đổi hay sau có xu hướng lâm vào bế tắc Tôi tin để thành công, người ta phải tuân theo tập quán kinh doanh chấp nhận rộng rãi Tôi tin để thành công kinh doanh, bạn phải dành khoảng thời gian ngày để phát triển hội Tôi tin việc tiếp tục tìm kiếm cách thức kinh doanh quan trọng Tôi tin theo đuổi mục tiêu kinh doanh kết cuối quan trọng nhiều so với trình thực theo tập quán kinh doanh Tôi tin để thành công, công ty phải sử dụng tập quán kinh doanh mà nhìn khơng bình thường Tơi tin việc tiếp cận hội kinh doanh theo cách độc đáo quan trọng Ý định khởi nghiệp Cronbach's Alpha = 889 (N=6), Tôi sẳn sàng làm tất để trở thành chủ doanh nghiệp Mục tiêu nghề nghiệp trở thành doanh nhân Tôi nỗ lực để thành lập điều hành doanh nghiệp riêng Tơi định thành lập doanh nghiệp tương lai Tơi có suy nghĩ nghiêm túc việc khởi nghiệp Tơi có ý định khởi nghiệp vào ngày 20 Nguồn: phân tích liệu thu thập 4.2 Phân tích nhân tố (EFA) 4.2.1 Phân tích nhân tố cho biến độc lập Kết phân tích nhân tố cho thấy số KMO 0.85 phép kiểm định Bartlett có giá trị sig = 0.000 cho thấy số KMO 0.85 phép kiểm định Bartlett có giá trị sig = 0.000 Như kết phân tích nhân tố thích hợp Tại nhân tố thứ 9, giá trị Eigenvalue 1.095 (> 1), nhân tố thứ 10 có giá trị Eigenvalue 0.978 (< 1) Kết phân tích nhân tố cho thấy có nhân tố trích từ 11 yếu tố ban đầu đưa vào phương sai trích 59.93% (giải thích 59.93% biến thiên liệu) Ngoài ra, trọng số nhân tố biến > 0.5 Bảng 3: kết phân tích nhân tố Biến độc lập Nhân tố Kiểm soát thành Cảm xúc kiểm sốt thành tích thân tích thân ACHPC_AFF ACHPC Tự trọng SE Biến quan sát Trọng số ACH_AFF3 735 ACH_AFF5 708 ACH_AFF6 660 PC_AFF3 607 PC_AFF2 501 Nhận thức kiểm sốt thành PC_COG3 tích thân ACHPC_COG ACH_COG7 685 ACH_COG6 595 PC_COG2 564 ACH_COG8 556 ACH_COG5 547 SE_AFF1 626 SE_AFF2 728 SE_AFF3 769 SE_AFF4 650 Cảm xúc tự trọng 598 21 Nhận thức tự trọng Sáng tạo INN Nhận thức sáng tạo Cảm xúc sáng tạo Ý chí sáng tạo Thành tích ACH Kiểm sốt thân PC Ý chí thành tích Ý chí kiểm sốt thân SE_AFF5 720 SE_COG1 738 SE_COG2 794 INN_COG1 720 INN_COG2 741 INN_COG3 610 INN_COG6 577 INN_COG7 578 INN_AFF3 689 INN_AFF8 591 INN_AFF9 660 INN_BEH1 581 INN_BEH2 763 INN_BEH3 743 INN_BEH4 697 ACH_BEH1 765 ACH_BEH2 727 ACH_BEH3 581 PC_BEH4 638 PC_BEH5 819 PC_BEH6 640 Nguồn: phân tích liệu thu thập Dựa vào bảng kết ma trận xoay nhân tố thấy nhân tố ACH_AFF PC_AFF kết hợp lại với thành ACHPC_AFF (Cảm xúc kiểm sốt thành tích thân), nhân tố PC_COG ACH_COG kết hợp lại với thành ACHPC_COG (Nhận thức kiểm sốt thành tích thân) tải nhân tố Như vậy, thành phần hình thành thang đo EAO ACHPC (Kiểm sốt thành tích thân) 22 4.2.2 Kết phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc Kết phân tích nhân tố cho thấy số KMO 0.896 phép kiểm định Bartlett có giá trị sig = 0.000 Như kết phân tích nhân tố thích hợp Biến phụ thuộc ý định khởi nghiệp tải nhân tố giải thích 64.71% biến thiên liệu Quan sát ma trận tương quan cho thấy mối tương quan biến độc lập có tương quan đáng kể với biến phụ thuộc Do đó, phân tích hồi quy thích hợp Ngồi ra, khơng có tương quan đáng kể biến độc lập ngoại trừ cảm xúc tự trọng cảm xúc kiểm sốt thành tích thân (p = 0,01
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Tiếp cận ý định khởi nghiệp bằng mô hình thái độ và xem xét tác động của giáo dục và nguồn vốn: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam, Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Tiếp cận ý định khởi nghiệp bằng mô hình thái độ và xem xét tác động của giáo dục và nguồn vốn: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn