Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trong các trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

205 8 0
  • Loading ...
1/205 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:40

Luận án xây dựng cơ sở lý luận về quản lý đánh giá hạnh kiểm học sinh Trường trung học phổ thông HS THPT, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm (HS, THPT) tại Tp.HCM, từ đó xây dựng các biện pháp đổi mới quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm HS trong các trường THPT tại TP.HCM phù hợp với tình hình phát triển của xã hội. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ HỒNG SƠN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  ĐÁNH GIÁ HẠNH KIỂM HỌC SINH  TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC              Người hướng dẫn khoa học:   1. GS.TS. PHAN VĂN KHA 2. TS. NGUYỄN KIM DUNG Thành phố Hồ Chí Minh ­ 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai cơng bố trong bất kỳ cơng trình nào khác                Tác giả                  LÊ HỐNG SƠN LỜI CẢM ƠN Về  những người thầy kính u, tơi xin bày tỏ  lòng biết  ơn chân thành đến  GS.TS Phan Văn Kha, TS. Nguyễn Kim Dung đã tận tình hướng dẫn tơi trong  suốt q trình thực hiện luận án. Tơi cũng xin gửi lời cảm tạ  đến các thầy cơ  trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi  trong q trình học tập, nghiên cứu và hồn thành luận án này Xin cảm  ơn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Sở  Giáo dục và Đào tạo  Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp tư liệu, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi   cho tơi hồn thành luận án Chân thành cảm ơn hiệu trưởng các trường THPT Thành phố Hồ Chí Minh   đã giúp chúng tơi trong suốt q trình khảo sát, lấy dữ liệu và cung cấp thơng tin.  Luận án này có được cũng nhờ  sự  giúp đỡ  và hỗ  trợ  q báu của những   người thân trong gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Tơi đã nhận và xin cảm  ơn ý  kiến tư vấn, sự giúp đỡ lớn lao của các cơ quan và các cá nhân đã hỗ trợ giúp đỡ  tơi trong thời gian qua Luận án khơng sao tránh khỏi những sơ sót, khiếm khuyết khi nghiên cứu và   biên tập. Kính mong được sự  chỉ  dẫn và hỗ  trợ    của quý thầy cô, quý đồng   nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Đọc là CBQL Cán bộ quản lý CB Cán bộ CL Cơng lập CSVC Cơ sở vật chất HCM Hồ Chí Minh HS Học sinh HSSV Học sinh, sinh viên GD Giáo dục GDCD Giáo dục công dân GDĐT Giáo dục và Đào tạo GDKLTC Giáo dục kỉ luật tích cực GV Giáo viên GVBM Giáo viên bộ mơn GVCN Giáo viên chủ nhiệm NV Nhân viên ĐTB Điểm trung bình THPT Trung học phổ thơng THCS Trung học cơ sở TCCN Trung cấp chun nghiệp TT Thơng tư TT58                       Thơng tư 58/TT­BGDĐT  TT08 Thơng tư 08/TT­BGDĐT Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài  Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo   dục năm 2009 đã xác định mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam   phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề  nghiệp,   trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi   dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của cơng dân, đáp ứng u cầu của sự   nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Trong nhà trường phổ  thơng nói chung, nhà trường trung học phổ  thơng   (THPT) nói riêng, hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả  giáo dục là một trong  những khâu quan trọng của hoạt động giáo dục tổng thể. Kiểm tra, đánh giá  khơng chỉ  nhằm đánh giá kết quả  q trình học tập, rèn luyện của học sinh,   khuyến khích, tạo động lực cho học sinh, giúp học sinh tiến bộ khơng ngừng mà  còn cung cấp thơng tin phản hồi giúp nhà quản lý, giáo viên hiểu rõ thực trạng   chất lượng giáo dục, từ  đó có những điều chỉnh thích hợp cho hoạt động giáo  dục. Khơng những thế, đánh giá kết quả giáo dục còn giúp cơ quan giáo dục, các  nhà quản lí và hoạch định chính sách có được các số  liệu, thơng tin về  chất  lượng và trình độ  của hệ  thống giáo dục các cấp để  có những điều chỉnh, bổ  sung và chỉ  đạo kịp thời. Hoạt động đánh giá hạnh kiểm của học sinh   các   trường THPT là một trong những bộ phận quan trọng trong hoạt động đánh giá  kết quả  giáo dục nói chung. Trong đó, đánh giá hạnh kiểm học sinh ngồi tính  chất quan trọng còn thể  hiện nét đặc thù về  đối tượng được đánh giá ­ là nhân  cách, đạo đức của học sinh. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, xuất phát từ điều  kiện kinh tế ­ xã hội, sự giáo dục của nhà trường và gia đình, đạo đức của thanh   niên, học sinh nói chung trong đó tại Thành phố  Hồ  Chí Minh (Tp.HCM) nói  riêng, có một số biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng như tính ích kỷ, vơ cảm, lối  sống thực dụng, hưởng thụ… Những biểu hiện này đặc biệt được xã hội quan   tâm trong đó có vai trò của các nhà làm cơng tác giáo dục. Nhiệm vụ chung của   giáo dục phổ thơng, bên cạnh trang bị tri thức cho học sinh thì việc giáo dục đạo  đức, nhân cách cho học sinh là mục tiêu cơ  bản của các nhà trường cần thực   hiện. Trong đó, về giáo dục đạo đức, cùng với việc tổ chức hoạt động giáo dục   đạo đức cho học sinh thì việc đánh giá kết quả  hoạt động giáo dục đạo đức là  khâu thiết yếu góp phần kịp thời tác động, uốn nắn học sinh theo hướng tích cực  về đạo đức, hạnh kiểm.  Ở  trường THPT, hạnh kiểm được xem như  là đạo đức. Vì thế  hoạt động  đánh giá hạnh kiểm căn cứ biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức. Việc  nhận dạng bản chất khái niệm như  thế  cũng như  việc tìm kiếm mối quan hệ  giữa hạnh kiểm với các khái niệm liên quan chặt chẽ như  đạo đức, phẩm chất,   giá trị, …đã và đang tạo ra những vấn đề  cần được xem xét với việc soạn thảo   các văn bản pháp quy, chỉ đạo thực hiện hoạt động đánh giá hạnh kiểm một cách   thống nhất và có hiệu quả  của giáo viên   trường trung học phổ  thơng. Trước   hết cần có sự  đồng thuận trong quan niệm về  hạnh kiểm học sinh (HS) thơng  qua bản chất, ý nghĩa, nội dung,… mối quan hệ giữa hạnh kiểm và đạo đức,… thơng qua việc định nghĩa các khái niệm Hoạt động đánh giá, xếp loại HS trong trường THPT vẫn được tiến hành   từ trước đến nay theo Thơng tư 58 (TT 58) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)   bao gồm: đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực. Trong thực   tế, việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ   Những căn cứ, tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS chưa hướng đến  đầy đủ  các phạm trù đạo đức, còn thiếu những tiêu chí, chỉ  số  quan trọng để  đánh giá kĩ năng xã hội của HS. Hoạt động đánh giá hạnh kiểm HS chưa đảm   bảo được sự thống nhất trong tất cả cơ sở giáo dục và đặc biệt là thiếu những   thay đổi mang tính cập nhật, phù hợp với những đặc điểm của bối cảnh mới   Mục đích của đánh giá hạnh kiểm là để giáo dục đạo đức cho HS. Chính vì vậy  ...   5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá hạnh kiểm HS và   quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm trong các trường THPT tại Tp.HCM 5.3. Xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm HS   trong các trường THPT tại Tp.HCM phù hợp với tình hình phát triển của xã hội...  nghiên cứu về đánh giá   hạnh kiểm và quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm HS THPT. Hoạt động đánh   giá hạnh kiểm là một thành tố trong hệ  thống quản lý giáo dục nói chung và   quản lý chất lượng HS nói riêng. Hoạt động đánh giá hạnh kiểm HS có mối liên ... phổ thơng tại Thành phố Hồ Chí Minh 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý đánh giá hạnh kiểm HS THPT, khảo  sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm HS THPT tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trong các trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trong các trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn