Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đánh giá và giải pháp đảm bảo và sử dụng nhân lực của Tổng công ty giấy Việt Nam

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:28

Mục đích nghiên cứu của đề tài là lựa chọn và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng nhân lực đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; đánh giá tình hình đảm bảo nhân lực và tình hình sử dụng nhân lực của Tổng công ty giấy Việt Nam trong thời gian qua cùng những nguyên nhân; đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo nhân lực và sử dụng nhân lực của Tổng công ty giấy Việt Nam thời gian tới. TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: Đánh giá giải pháp đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng công ty giấy Việt Nam Học viên: Đỗ Quốc Tuấn Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt Khóa 2009 - 2011 a) Lý chọn đề tài: Lý thứ nhất: Em nhận thức sâu sắc rằng, chất lượng nhân lực yếu tố định nhiều khả cạnh tranh, hiệu kinh doanh doanh nghiệp có cạnh tranh từ đáng kể trở lên Thứ hai: Thực trạng công tác đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng công ty giấy Việt Nam chưa đạt yêu cầu, cần đánh giá cách xác để đưa biện pháp cải thiện tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực Thứ ba: Bản thân em tham gia giúp lãnh đạo vấn đề: đảm bảo sử dụng nhân lực Thứ tư: Đảm bảo phù hợp với chuyên ngành đào tạo b) Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Lựa chọn hệ thống hoá sở lý thuyết chất lượng nhân lực hiệu hoạt động doanh nghiệp Đánh giá tình hình đảm bảo nhân lực tình hình sử dụng nhân lực Tổng công ty giấy Việt Nam thời gian qua nguyên nhân Đề xuất số giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo nhân lực sử dụng nhân lực Tổng công ty giấy Việt Nam thời gian tới Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá tình hình đảm bảo nhân lực sử dụng nhân lực Tổng cơng ty giấy Việt Nam, sở đề xuất số giải pháp nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu nhân lực Tổng cơng ty giấy Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi luận văn tác giả tập trung vào đánh giá tình hình đảm bảo nhân lực tình hình sử dụng nhân lực cơng ty mẹ - Tổng cơng ty giấy Việt Nam để từ mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm cải thiện đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng cơng ty giấy Việt Nam c, Tóm tắt đọng nội dung đóng góp tác giả * Nội dung chính: - Lựa chọn hệ thống hóa sở lý thuyết tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực doanh nghiệp; - Đánh giá tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng cụng ty giấy Việt Nam thời gian qua nguyên nhân; * Đóng góp tác giả: Từ kết thu được, luận mang tính thực tế có sở khoa học, tác giả đưa số giải pháp cụ thể có tính khả thi cao mà thực tốt cải thiện tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng công ty giấy Việt Nam Các giải pháp là: - Giải pháp 1: Đổi sách đảm bảo sử dụng nhân lực trình độ cao Tổng cơng ty giấy Việt Nam giai đoạn: 2013 – 2015 - Giải pháp 2: Đổi hỗ trợ phương pháp đào tạo nâng cao trình độ cho loại nhân lực Tổng công ty giấy Việt Nam giai đoạn: 2013 – 2015 d, Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn học viên chủ yếu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu như: mơ hình hóa thống kê; điều tra, khảo sát chuyên gia e, Kết luận Tác giả sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực, tìm nguyên nhân dẫn đến tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng công ty Giấy Việt Nam chưa tốt, từ đề giải pháp thực để cải thiện tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng công ty Giấy Việt Nam ... số giải pháp cụ thể có tính khả thi cao mà thực tốt cải thiện tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng công ty giấy Việt Nam Các giải pháp là: - Giải pháp 1: Đổi sách đảm bảo sử dụng nhân lực. .. nghiên cứu đánh giá thực trạng tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực, tìm nguyên nhân dẫn đến tình hình đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng công ty Giấy Việt Nam chưa tốt, từ đề giải pháp thực để cải.. .pháp nhằm cải thiện đảm bảo sử dụng nhân lực Tổng cơng ty giấy Việt Nam c, Tóm tắt đọng nội dung đóng góp tác giả * Nội dung chính: - Lựa chọn hệ thống hóa sở lý thuyết tình hình đảm bảo sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đánh giá và giải pháp đảm bảo và sử dụng nhân lực của Tổng công ty giấy Việt Nam, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đánh giá và giải pháp đảm bảo và sử dụng nhân lực của Tổng công ty giấy Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn