Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Thực hiện hợp đồng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam

32 15 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:31

Việc nghiên cứu của đề tài nhằm mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận về thực hiện hợp đồng thương mại; thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thực hiện hợp đồng thương mại. \ ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT - - NGUYỄN THỊ LY NA THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 838.01.07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ, năm 2019 Cơng trình hồn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGU ỄN THỊ HỒNG TRINH Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ họp tại: Trường Đại học Luật Vào lúc ngày tháng năm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Những đóng góp khoa học luận văn Bố cục luận văn .5 Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI 1.1.Khái quát thực hợp đồng thương mại .6 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm hợp đồng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm hợp đồng thương mại 1.1.1.2 Đặc điểm hợp đồng thương mại 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm thực hợp đồng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm thực hợp đồng thương mại .7 1.1.2.2 Đặc điểm thực hợp đồng thương mại 1.1.3 Các nguyên tắc thực hợp đồng thương mại .9 1.2 Nội dung pháp luật điều chỉnh thực hợp đồng thương mại .9 1.2.1 Quy định pháp luật đối tượng hợp đồng thương mại 1.2.2 Giá cả, phương thức toán .9 1.2.3 Quyền nghĩa vụ bên thực hợp đồng thương mại 1.2.4 Chế tài vi phạm hợp đồng thương mại .10 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hợp đồng thương mại 10 1.3.1 Yếu tố môi trường pháp lý 10 1.3.2 Yếu tố chế quản lý hành nhà nước thương mại 10 1.3.3 Yếu tố chế giải tranh chấp thương mại 11 1.3.4 Yếu tố văn hóa kinh doanh thực hợp đồng thương mại 11 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 11 2.1 Thực trạng pháp luật việt nam thực hợp đồng thương mại 11 2.1.1 Quy định đối tượng hợp đồng thương mại 11 2.1.2 Giá cả, phương thức toán 12 2.1.3 Quyền nghĩa vụ bên thực hợp đồng thương mại 12 2.1.3.1 Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng mua bán hàng hóa 12 2.1.3.2 Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng dịch vụ 13 2.1.4 Thực hợp đồng hoàn cảnh thay đổi 14 2.1.5 Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng thương mại 14 2.1.6 Đánh giá pháp luật thực hợp đồng thương mại 16 2.1.6.1 Những kết đạt 16 2.1.6.2 Những tồn tại, bất cập 16 2.2 Thực tiễn pháp luật thực hợp đồng thương mại 19 2.2.1 Về chế tài vi phạm hợp đồng thương mại 19 2.2.2 Về quy định lãi chậm toán Điều 306 LTM 2005 23 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI 23 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật thực hợp đồng thương mại 23 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thực hợp đồng thương mại 25 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 25 3.2.2 iải pháp n ng cao hiệu áp dụng pháp luật 27 KẾT LUẬN 28 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hợp đồng phương tiện pháp lý chủ yếu để cá nhân, tổ chức trao đổi lợi ích nhằm thỏa mãn nhu cầu nhân sinh Hợp đồng đóng vai trò quan trọng q trình vận hành kinh tế, hình thức pháp lý trao đổi hàng hóa xã hội Trong trình kinh doanh, hoạt động kinh doanh thể thông qua hợp đồng Đ y ràng buộc pháp lý nghĩa vụ bên kinh doanh Khá nhiều tranh chấp kinh doanh ngày xuất phát từ bất cập hợp đồng Hợp đồng thương mại, dù soạn thảo văn thỏa thuận lời, đóng vai trò “hòn đá tảng” cho hoạt động đầu tư phần lớn hoạt động kinh doanh khác công ty Mỗi hợp đồng sở tạo thành yếu tố liên quan, từ thiết lập quan hệ kinh doanh đối tác nh n lực, khách hàng, nhà thầu, chi phí, quyền lợi trách nhiệm Những dự thảo hợp đồng tạm trình lên kế hoạch kinh doanh đảm bảo cho công ty sớm nhận diện xử lý kịp thời vấn đề thiết yếu bị bỏ qua Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp bên giao kết hợp đồng với tiến hành hoạt động kinh doanh, tranh chấp nhỏ xảy ra, hai bên đối tác lại lợi dụng thiếu chặt chẽ hợp đồng để thu lợi riêng cho Trong trình thực hợp đồng thương mại, năm vừa qua, vi phạm hợp đồng thương mại có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đặc biệt xuất hành vi vi phạm mang tính chất phức tạp, nghiêm trọng vi phạm hợp đồng có giá trị kinh tế cao Chẳng hạn, theo số liệu thống kê vụ vi phạm hợp đồng tòa án Việt Nam thụ lý giải theo thủ tục sơ thẩm năm, từ năm 2006 (kể từ Luật thương mại năm 2005 có hiệu lực) đến năm 2014, cụ thể, từ năm 2006 đến 2011 (5 năm) 38.077 vụ việc, từ năm 2012 đến năm 2014 (3 năm) 48.524 vụ việc1 Qua đ y tác giả nhận thấy rằng, trình thực hợp đồng thương mại vấn đề vi phạm hợp đồng thương mại ba năm gần đ y tăng lên đáng kể so với năm trước Điều chứng tỏ rằng, phần nguyên nhân việc nhận thức, quy định thực thi chế độ trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng thương mại chưa hợp lý đ y xem tác nhân gây tình trạng vi phạm hợp đồng thương mại nghiêm trọng giai đoạn Do đó, việc nắm vững, hiểu rõ quy định pháp luật hợp đồng giúp chủ thể kinh doanh ký kết thực hợp đồng thuận lợi hiệu Tuy nhiên, thực tế nhiều thương nh n nước tỏ lúng túng thực hợp đồng thương mại, từ dẫn đến Tòa án nhân dân tối cao (2016), Tham luận hội nghị triển khai cơng tác Tòa án năm 2015, Hà Nội, tháng 12015,tr.19 tranh chấp đáng tiếc Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế ngày sâu rộng vào thể chế kinh tế quốc tế đòi hỏi cần phải có cải cách thích ứng hệ thống pháp luật, đặc biệt pháp luật hợp đồng, theo hướng tiếp thu có chọn lọc điểm tiến pháp luật hợp đồng nước Bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế, làm cho pháp luật hợp đồng Việt Nam ngày hồn thiện có tương đồng so với pháp luật quốc gia giới Từ lý tác giả lựa chọn đề tài “Thực hợp đồng thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Qua khảo sát tìm hiểu tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, tác giả nhận thấy, có nhiều cơng trình nghiên cứu, tài liệu thực hợp đồng Có số sách chuyên khảo liên quan đến đề tài như: TS Nguyễn Thị Dung (2017), Luật Kinh tế Chuyên khảo, NXB Lao động; P S.TS Đỗ Văn Đại (2017), Luật hợp đồng Việt Nam Bản án Bình luận án tập 1, Nxb Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam; P S.TS Đỗ Văn Đại (2017), Giáo trình Luật Kinh tế, NXB Đại học Quốc gia TPHCM… Các cơng trình nghiên cứu vấn đề hợp đồng; điều kiện có hiệu lực hợp đồng; chủ yếu tiếp cận hợp đồng góc độ chung hợp đồng thương mại, khái niệm, đặc điểm hợp đồng thương mại, ph n loại hợp đồng thương mại Về luận văn, luận án, đề tài khoa học kể đến số tài liệu như: Luận văn Thạc sĩ luật học năm 2014 “Thực hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam” tác giả Ngô Thị Kiều Trang Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận văn Thạc sĩ luật học năm 2017 “Xử lý tài sản bảo đảm thực nghĩa vụ hợp đồng – Thực trạng giải pháp hoàn thiện” tác giả Phạm Tuấn Anh Đại học Luật – Đại học Vinh; viết “Bảo đảm thực hợp đồng thương mại vướng mắc công chứng hợp đồng thương mại” TS Phạm Văn Đàm đăng tải Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Số 1/2012, tr 29 - 32; viết “Bất cập việc áp dụng chế tài buộc thực hợp đồng, tạm ngừng thực hợp đồng thương mại - Một số kiến nghị” tác giả Nguyễn Thanh Tùng đăng Tạp chí Luật học, Số 7/2015, tr 67 - 72… Các công trình tiếp cận, nghiên cứu số khía cạnh liên quan đến việc thực hợp đồng thương mại Các luận văn chủ yếu nghiên cứu biện pháp bảo đảm thực hợp đồng thương mại, phân tích số hình thức trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng thương mại Đặc biệt Luận văn Thạc sĩ luật học năm 2014 “Thực hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam” tác giả Ngô Thị Kiều Trang Trường Đại học Quốc gia Hà Nội sâu phân tích hợp đồng mua bán hàng hóa, việc thực hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định pháp luật Việt Nam đưa số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật thực hợp đồng mua bán hàng hóa Tuy nhiên, luận văn tác giả Ngô Thị Kiều Trang nghiên cứu hợp đồng mua bán hàng hóa, chưa có tiếp cận nghiên cứu hợp đồng thương mại nói chung Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu vấn đề thực hợp đồng Khái quát việc thực hợp đồng qua giai đoạn Tuy nhiên, thời điểm, cách thức tiếp cận khác nên với đề tài tác giả mong muốn s u ph n tích quy định pháp luật hành vấn đề thực hợp đồng thương mại cụ thể Luật Thương mại năm 2005, Bộ luật dân năm 2015 vừa có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 Vì vậy, nghiên cứu vấn đề lý luận thực hợp đồng thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam cần thiết, có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: Làm rõ vấn đề lý luận thực hợp đồng thương mại; thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng từ đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật thực hợp đồng thương mại 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu luận văn tập trung giải cụ thể nhiệm vụ chủ yếu sau: - Xây dựng khái niệm, đặc điểm, chất hợp đồng thương mại; Khái niệm thực hợp đồng thương mại, nội dung pháp luật thực hợp đồng thương mại, yếu tố tác động đến việc thực hợp đồng thương mại - Ph n tích quy định pháp luật thực hợp đồng thương mại; - Ph n tích đánh giá tình hình, kết đạt hạn chế pháp luật Việt Nam thực hợp đồng thương mại; - Ph n tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật thực hợp đồng thương mại; - Đề xuất số kiến nghị giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thực hợp đồng thương mại thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Các quan điểm thực hợp đồng thương mại để làm rõ sở lý luận, đánh giá pháp luật thực tiễn áp dụng; quy định pháp luật hành thực hợp đồng thương mại (Luật thương mại năm 2005 Bộ luật dân năm 2015), văn liên quan trường hợp thực tế điển hình để vướng mắc quy định pháp luật thực tiễn áp dụng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Với giới hạn đề tài luận văn thạc sĩ luật học, học viên tập trung nghiên cứu quy định Bộ luật dân năm 2015, Luật thương mại năm 2005 văn pháp luật có liên quan đến thực hợp đồng thương mại Đồng thời, học viên nghiên cứu so sánh, đối chiếu, đánh giá với quy định thực hợp đồng Bộ luật dân 2015 Trên sở nghiên cứu lý luận, quy định pháp luật hành, học viên nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích thực tế có liên quan đến đề tài, nhằm xem xét vấn đề áp dụng pháp luật vào thực tiễn Qua đó, học viên hạn chế quy định pháp luật thực tiễn áp dụng, từ đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2012 đến năm 2017 Địa bàn nghiên cứu: Phạm vi nước Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn tiếp cận học thuyết thông qua nguồn tư liệu, tiếp cận đường lối sách phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nh n Vận dụng phương pháp luận khoa học vật lịch sử vật biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin, phép biện chứng chủ nghĩa Mác - Lê nin, quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ đề giải quyết, bất cập tồn đưa giải pháp hoàn thiện Vận dụng quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước thực hợp đồng thương mại 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học luật, cụ thể: - Phương pháp ph n tích sử dụng để phân tích khái niệm quy định pháp luật hành việc thực thi quy định pháp luật thực hợp đồng thương mại điểm bất cập pháp luật việc thực thi quy định Việt Nam; - Phương pháp so sánh sử dụng chủ yếu để so sánh quy định pháp luật hành văn hướng dẫn thi hành, so sánh quy định pháp luật với thực tiễn áp dụng, từ mâu thuẫn khó khăn tồn thực tế; - Phương pháp thống kê nhằm thực trạng tồn việc thực thi quy định pháp luật thực hợp đồng thương mại, từ đề phương hướng giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thực hợp đồng thương mại Những đóng góp khoa học luận văn Việc nghiên cứu pháp luật thực hợp đồng thương mại đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu áp dụng pháp luật thực hợp đồng thương mại có vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp Nghiên cứu số vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng pháp luật nhằm hiểu đúng, đầy đủ quy định pháp luật thực hợp đồng thương mại việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, góp phần hồn thiện pháp luật, từ n ng cao hiệu ký kết thực hợp đồng thương mại, qua thu hút nhà đầu tư tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước 6.1 Ý nghĩa lý luận Góp phần hồn thiện quy định pháp luật thương mại thực hợp đồng thương mại thông qua việc đánh giá bất cập, hạn chế rút từ thực tiễn ph n tích, đánh giá hệ thống quy định pháp luật hành thực hợp đồng thương mại theo pháp luật thương mại thực trạng áp dụng pháp luật thực hợp đồng thương mại từ đề giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện quy định pháp luật có liên quan 6.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn Sau hoàn thành, luận văn trở thành tài liệu tham khảo cho quan, cấp, ngành việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện văn quy phạm pháp luật thực hợp đồng thương mại đánh giá xác thực trạng, khó khăn, bất cập việc thực hợp đồng thương mại theo pháp luật thương mại Luận văn nguồn tài liệu tham khảo cho nhà nghiên cứu, sinh viên quan t m đến vấn đề thực hợp đồng thương mại Luận văn góp phần đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật thực hợp đồng thương mại doanh nghiệp Việt Nam, từ chứng minh tầm quan trọng công tác thực hợp đồng thương mại tiến trình phát triển kinh tế hội nhập quốc tế, để doanh nghiệp nhận thức Đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật thực hợp đồng thương mại Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương Chương Những vấn đề lý luận pháp luật thực hợp đồng thương mại Chương Thực trạng pháp luật thực tiễn thực hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thực hợp đồng thương mại Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI 1.1.Khái quát thực hợp đồng thƣơng mại 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm hợp đồng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm hợp đồng thương mại HĐTM hành vi pháp lý, thể ý chí bên, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ ghi nhận điều khoản cam kết hợp đồng thương mại HĐTM hành vi pháp lý mang tính chất phổ biến giao dịch đời sống xã hội, với doanh nghiệp Việc đàm phán, ký kết, thực HĐTM trình, mục đích lợi nhuận tối ưu cho bên thực thực tế Do đó, đưa khái niệm hợp đồng thương mại sau: hợp đồng thương mại hình thức pháp lý hành vi thương mại, thỏa thuận chủ thể (trong có chủ thể thương nhân) nhằm xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ bên việc thực hoạt động thương mại 1.1.1.2 Đặc điểm hợp đồng thương mại HĐTM có chất pháp lý chung hợp đồng, đồng thời có điểm khác biệt đặc trưng so với hợp đồng khác, thể phương diện sau: Thứ nhất, chủ thể HĐTM Chủ thể HĐTM chủ yếu thương nh n Hoạt động thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, chủ thể tham gia hợp đồng chủ yếu thương nh n - tham gia hợp đồng để sinh lợi Theo quy định Điều LTM 2005 thương nh n bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nh n hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh HĐTM tất bên có tư cách thương nh n (như hợp đồng đại diện cho thương nh n, hợp đồng đại lý thương mại,… bên có tư cách thương nh n (như hợp đồng lĩnh vực đầu tư BOT, BTO - bên chủ thể bắt buộc quan Nhà nước có thẩm quyền), hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ bán đấu giá hàng hóa – bên có nhu cầu sử dụng khơng thiết thương nh n…) Thực tế có chủ thể khơng phải thương nh n chủ thể hợp đồng thương mại họ lựa chọn Luật Thương mại để ký kết hợp đồng, mục đích hành vi ký kết có mục đích thương mại tranh chấp có mục đích liên quan đến thương mại Thứ hai, đối tượng HĐTM quy định LTM 2005 BLDS 2015 quy định thêm nghĩa vụ cho bên cung ứng dịch vụ: “Không giao cho người khác thực thay công việc khơng có đồng ý bên sử dụng dịch vụ” Khách hàng có nghĩa vụ tốn tiền cung ứng dịch vụ thỏa thuận Khách hàng phải có nghĩa vụ cung cấp kịp thời kế hoạch, dẫn chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ thực không bị trì hỗn hay gián đoạn; hợp tác tất vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng cung ứng dịch vụ cách thích hợp; trường hợp dịch vụ nhiều bên cung ứng dịch vụ tiến hành phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động bên cung ứng dịch vụ để không g y cản trở đến công việc bên cung ứng dịch vụ 2.1.4 Thực hợp đồng hoàn cảnh thay đổi Theo Điều 420 BLDS 2015 hồn cảnh thay đổi có đủ điều kiện: Sự thay đổi hoàn cảnh nguyên nh n khách quan xảy sau giao kết hợp đồng; Tại thời điểm giao kết hợp đồng, bên lường trước thay đổi hoàn cảnh; Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức bên biết trước hợp đồng khơng giao kết giao kết với nội dung hoàn toàn khác; Việc tiếp tục thực hợp đồng mà khơng có thay đổi nội dung hợp đồng g y thiệt hại nghiêm trọng cho bên; Bên có lợi ích bị ảnh hưởng áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép, phù hợp với tính chất hợp đồng mà khơng thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích BLDS 2015 quy định rõ quyền, nghĩa vụ bên thực hợp đồng hoàn cảnh thay đổi bản: Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên đàm phán lại hợp đồng thời hạn hợp lý; Trường hợp bên thỏa thuận việc sửa đổi hợp đồng thời hạn hợp lý, bên u cầu Tòa án: Chấm dứt hợp đồng thời điểm xác định; Sửa đổi hợp đồng để cân quyền lợi ích hợp pháp bên hoàn cảnh thay đổi Trong trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải vụ việc, bên phải tiếp tục thực nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác 2.1.5 Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng thương mại * Buộc thực hợp đồng Buộc thực hợp đồng hình thức chế tài theo bên vi phạm nghĩa vụ HĐTM phải tiếp tục thực nghĩa vụ theo yêu cầu bên bị vi phạm Chế tài đặt có vi phạm điều khoản số lượng, chất lượng hàng hóa Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hàng hóa khơng hợp đồng phải giao đủ theo thoả thuận hợp đồng Trường hợp bên vi phạm giao hàng hố chất lượng phải loại 14 trừ khuyết điểm hàng hoá giao hàng khác thay theo hợp đồng không chấp nhận bên bị vi phạm Trường hợp bên bị vi phạm bên vi phạm thỏa thuận với việc gia hạn thực nghĩa vụ thỏa thuận thay nghĩa vụ nghĩa vụ khác, không coi áp dụng chế tài buộc thực hợp đồng Bên bị vi phạm lựa chọn yêu cầu bên vi phạm thực hợp đồng lựa chọn biện pháp khác để hợp đồng thực bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh (Điều 297 LTM năm 2005) * Phạt hợp đồng Phạt hợp đồng hình thức chế tài vi phạm hợp đồng, theo bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm khoản tiền định pháp luật quy định bên thỏa thuận Hình thức chế tài áp dụng cách phổ biến vi phạm hợp đồng, mục đích chủ yếu chế tài phạt hợp đồng trừng phạt hành vi vi phạm hợp đồng, đồng thời giáo dục ý thức tôn trọng hợp đồng, phòng ngừa vi phạm hợp đồng Chế tài phạt áp dụng hợp đồng có thỏa thuận điều khoản phạt hợp đồng (Điều 300 LTM năm 2005) Mức phạt bên thỏa thuận không vượt mức cho phép pháp luật quy định, mức phạt tổng mức phạt vi phạm hợp đồng không 08% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (quy định Điều 301 LTM năm 2005) * Tạm ngừng, đình hủy bỏ hợp đồng Tạm ngừng thực HĐTM hình thức chế tài, theo bên tạm thời không thực nghĩa vụ hợp đồng Khi HĐTM bị tạm ngừng thực hợp đồng hiệu lực pháp luật Đình thực HĐTM hình thức chế tài, theo bên chấm dứt thực nghĩa vụ hợp đồng mua bán Khi HĐTM bị đình thực hợp đồng chấm dứt hiệu lực từ thời điểm bên nhận thông báo đình Các bên khơng phải tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng Bên thực nghĩa vụ có quyền u cầu bên tốn thực nghĩa vụ đối ứng Hủy bỏ HĐTM hình thức chế tài, theo bên chấm dứt thực nghĩa vụ hợp đồng làm cho hợp đồng khơng có hiệu lực từ thời điểm giao kết Có thể hủy bỏ phần hợp đồng hủy bỏ tồn hợp đồng Các bên khơng phải tiếp tục thực nghĩa vụ thỏa thuận hợp đồng, trừ thỏa thuận quyền, nghĩa vụ sau hủy bỏ hợp đồng vấn đề giải tranh chấp Các bên có quyền đòi lại lợi ích việc thực phần nghĩa vụ theo hợp đồng Nếu bên có nghĩa vụ hồn trả nghĩa vụ họ phải thực đồng thời; trường hợp khơng thể hồn trả lợi ích nhận bên có nghĩa vụ phải hoàn trả tiền Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định luật 15 * Bồi thường thiệt hại Là việc bên vi phạm bồi thường tổn thất hành vi vi phạm hợp đồng gây cho bên bị vi phạm; giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu bên vi phạm gây khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm hưởng khơng có hành vi vi phạm Bồi thường thiệt hại áp dụng nhằm khơi phục, bồi đắp lợi ích vật chất bị bên bị vi phạm HĐTM Bồi thường thiệt hại áp dụng có thiệt hại xảy Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất hành vi vi phạm gây khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm hưởng khơng có hành vi vi phạm 2.1.6 Đánh giá pháp luật thực hợp đồng thƣơng mại 2.1.6.1 Những kết đạt Thứ nhất, pháp luật hành khẳng định đảm bảo quyền tự hoạt động thương mại thương nh n, tôn trọng quyền tự thỏa thuận bên Trong khuôn khổ pháp luật, bên tham gia giao kết HĐTM tự thỏa thuận quyền, nghĩa vụ bên, giá, phương thức thực hợp đồng, xử lý phát sinh vi phạm hợp đồng, Qua đó, đảm bảo quyền lợi bên, giúp bên đạt mục đích tham gia hợp đồng, qua góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Thứ hai, chế định cụ thể liên quan đến việc thực hợp đồng, pháp luật hành quy định tương đối hợp lý, điều chỉnh việc thực hợp đồng thương mại 2.1.6.2 Những tồn tại, bất cập Thứ nhất, quy định chuyển rủi ro từ người bán sang người mua hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định Điều 59 Luật Thương mại: trừ trường hợp có thỏa thuận khác, hàng hóa người nhận hàng để giao nắm giữ mà khơng phải người vận chuyển rủi ro hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua bên mua nhận chứng từ sở hữu hàng hóa người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa bên mua Vấn đề đặt người nhận hàng ai? Nếu người nhận hàng để giao có quan hệ với người bán việc người bán giao hàng cho họ không coi giao cho người mua, bên mua chịu rủi ro họ giao chứng từ sở hữu hàng hóa khó chấp nhận hàng hóa bên bán nắm giữ Nếu người nhận hàng để giao có quan hệ với bên mua người bán giao hàng hóa cho họ nghĩa hàng hóa giao cho người mua, việc bên mua nhận chứng từ sở hữu hàng hóa hay chưa khơng có ý nghĩa Mặt khác, việc xác nhận chứng từ sở hữu hàng hóa cách để người nhận hàng xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa bên mua khơng đơn giản Thứ hai, thực hợp đồng mua bán hàng hóa, người bán hàng 16 có quyền yêu cầu người mua hàng phải trả tiền lãi số tiền chậm toán trường hợp người mua chậm toán tiền hàng So với lãi suất nợ hạn d n sự, lãi suất nợ hạn quan hệ mua bán hàng hóa thường pháp luật nước quy định cao nhiều cho “tiền thương nh n dùng để kinh doanh với tư cách vốn không tuý giá trị trao đổi giao dịch d n sự” Theo quy định pháp luật Việt Nam hành, tiền lãi số tiền chậm trả tính theo lãi suất nợ q hạn trung bình thị trường thời điểm tốn tương ứng với thời gian chậm trả (Điều 306 LTM 2005) Tức cách tính lãi dựa cách tính lãi suất nợ hạn quan hệ d n Điều rõ ràng bất hợp lý, không phù hợp với pháp luật tập quán thương mại quốc tế Thứ ba, bất cập chế tài phạt vi phạm hợp đồng: - Quy định Điều 300 LTM 2005 việc phạt vi phạm xảy hợp đồng có thỏa thuận chưa thỏa đáng - Về giới hạn mức phạt vi phạm bên thoả thuậntrong hợp đồng, không 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm BLDS 2015 với tư cách luật chung hợp lý quy định mức phạt vi phạm bên thoả thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác Với tư cách Luật chuyên ngành điều chỉnh quan hệ kinh doanh thương mại, LTM 2005 tiếp tục kế thừa Luật Thương mại 1997, đặt mức giới hạn tối đa cho việc quy định phạt vi phạm Tuy nhiên tác giả nhận thấy mức giới hạn không 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm quy định 20 năm, ngày tăng trưởng hội nhập kinh tế, hoạt động kinh doanh thương mại nói chung mua bán hàng hóa nói riêng ngày phức tạp, phát triển mức giới hạn cần nới rộng bên tự thỏa thuận phù hợp với tình hình thực tế - Mối quan hệ phạt vi phạm với chế tài tạm đình chỉ, đình chỉ, hủy bỏ hợp đồng: Các Điều 309, 311, 314 LTM 2005 quy định phép áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại với chế tài tạm đình đình hủy bỏ hợp đồng Tuy nhiên lại không quy định bên bị vi phạm có quyền áp dụng biện pháp phạt vi phạm hợp đồng bị tạm đình đình hủy bỏ hay không Thứ tư, bất cập chế tài buộc bồi thường thiệt hại: - Vẫn khác biệt, chưa thống BLDS 2015 LTM 2005: Nếu BLDS 2015 ghi nhận yếu tố lỗi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, LTM 2005 khơng ghi nhận yếu tố lỗi; LTM 2005 quy định có bốn trường hợp miễn trách nhiệm cho bên vi phạm hợp đồng, bao gồm: (i) xảy trường hợp miễn trách nhiệm mà bên thỏa thuận; (ii) xảy kiện bất khả kháng; (iii) hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên kia; (iv) hành vi vi phạm bên thực 17 định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên khơng thể biết vào thời điểm giao kết hợp đồng BLDS 2015 không đưa “hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên khơng thể biết vào thời điểm giao kết hợp đồng” làm miễn trách nhiệm bồi thường; BLDS 2015 yêu cầu bên vi phạm phải bồi thường toàn thiệt hại vật chất tinh thần cho bên bị thiệt hại LTM 2005 lại xác định phạm vi bồi thường thiệt hại giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu bên vi phạm gây khoản lợi trực tiếp mà bên vi phạm hưởng khơng có hành vi vi phạm; - Về xác định giá trị bồi thường thiệt hại: Khoản Điều 302 LTM 2005 xác định giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu bên vi phạm gây khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm hưởng khơng có hành vi vi phạmtrong BLDS 2015, Công ước Viên 1980 Bộ nguyên tắc Unidroit lại cho phép thỏa thuận; - Về phạm vi thiệt hại bồi thường cho HĐTM, pháp luật hành chưa quy định rõ phạm vi bồi thường có bao gồm thiệt hại phi tiền tệ hay không (như thiệt hại uy tín, thiệt hại người chết, bị thương… ) Và thiệt hại có tính đến khoản lợi cho bên có quyền từ khoản chi phí hay tổn thất tránh hay không Thứ năm, bất cập quy định đình thực hợp đồng: Quy định Điều 310 LTM 2005 hoàn toàn loại trừ trường hợp bên thỏa thuận chấm dứt thực nghĩa vụ hợp đồng trường hợp khác mà chấm dứt hợp đồng xảy hành vi vi phạm mà bên thoả thuận điều kiện để đình hợp đồng bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Điều khoản không phản ánh thực tế bên thường thỏa thuận kiện chấm dứt mà khơng phụ thuộc vào việc có xảy hành vi vi phạm hay khơng Ví dụ giá thị trường biến động lớn bên có quyền chấm dứt hợp đồng trường hợp khơng có hành vi vi phạm Điều khoản hồn tồn ngược với ý chí bên: vi phạm xảy bên mong muốn thỏa thuận giải pháp khắc phục cho bên quyền đương nhiên chấm dứt theo pháp luật Thứ sáu, bất cập quy định miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng: - LTM quy định mang tính chung chung “trường hợp xảy kiện bất khả kháng” để miễn trách nhiệm hành vi vi phạm mà khơng có quy định làm rõ kiện này; quy định thừa nhận miễn trách nhiệm xảy bên tham gia quan hệ hợp đồng hay bên thứ ba quan hệ hợp đồng; 18 - Điều 294 LTM 2005 dự liệu miễn trách nhiệm bên vi phạm hợp đồng “hành vi vi phạm bên hồn tồn lỗi bên kia” mà chưa tính đến khả hành vi vi phạm bên có nguyên nhân xuất phát từ bên thứ ba, mà bên rơi vào trường hợp mà pháp luật quy định miễn trách nhiệm chưa dự liệu trường hợp miễn trách nhiệm bên uỷ quyền cho bên thứ ba thực phần toàn hợp đồng mà bên thứ ba vi phạm nghĩa vụ số trường hợp cụ thể; - Quy định miễn trách nhiệm “Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng” chưa thực rõ ràng: Cơ quan quản lý nhà nước trường hợp định nhằm mục đích gì, điều kiện cụ thể để định trở thành miễn trách nhiệm cho bên vi phạm hợp đồng? Việc thực định quan quản lý nhà nước mang lại lợi ích cho bên vi phạm gây thiệt hại cho bên bị vi phạm hợp đồng sao? 2.2 Thực tiễn pháp luật thực hợp đồng thƣơng mại 2.2.1 Về chế tài vi phạm hợp đồng thương mại - Về biện pháp buộc thực hợp đồng quy định Điều 297 LTM 2005 việc kết hợp chế tài buộc thực hợp đồng chế tài khác Khi tham gia giao kết hợp đồng, mục đích bên quyền nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng thực cách đầy đủ thiện chí, buộc thực hợp đồng nhằm đảm bảo thực thực tế hợp đồng kí kết Trong nhiều trường hợp, chế tài khác bồi thường thiệt hại hay phạt vi phạm thay lợi ích từ việc thực hợp đồng Khoản Điều 297 LTM 2005 quy định bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ người khác để thay theo loại hàng hóa, dịch vụ ghi hợp đồng bên vi phạm không giao hàng, dịch vụ đúng, đủ theo yêu cầu bên vi phạm, bên vi phạm phải trả tiền chênh lệch chi phí liên quan có Quy định phù hợp với thực tế, nhiên, cần có quy định bên mua hàng thay phải mua hàng địa điểm mà hai bên mua bán thực việc giao kết hợp đồng, theo giá thị trường nơi đó, thời điểm đó, LTM khơng quy định rõ ràng bên có quyền mua hàng thay mua hàng nơi khác cao giá nơi hai bên ký kết hợp đồng thông đồng với bên khác để mua mức giá cao không theo giá thị trường nhằm hưởng lợi giá chênh lệch Buộc thực hợp đồng kết hợp với giảm giá hàng hóa dịch vụ LTM 2005 quy định Khoản Điều 270 trách nhiệm giảm giá hợp đồng cho thuê hàng hóa kéo dài thêm thời gian cho thuê tương 19 ứng với thời gian bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa cho thuê LTM 2005 quy định biện pháp giảm giá áp dụng cho hợp đồng cho thuê hàng hóa, thực tế điều luật tòa án áp dụng loại HĐTM khác Trách nhiệm buộc thực hợp đồng kết hợp với trách nhiệm giảm giá hàng hóa, dịch vụ hậu hợp đồng áp dụng hai chế tài không khác biệt Qua đ y cho thấy, LTM cần quy định rõ, tránh trường hợp áp dụng quy định pháp luật cách tùy tiện Về yêu cầu tiếp tục thực việc giao hàng, TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp buộc Cơng ty Thiên Lập phải tiếp tục thực việc giao hàng cho bà Lê Lệ Mỹ Theo đó, bên bị vi phạm toán tiền sau năm bên vi phạm chưa giao hàng Vì bà Mỹ khơng yêu cầu Công ty Thiên Lập giảm giá giao thêm hàng…cho việc giao chậm hàng bên bị vi phạm có u cầu có tòa án chấp nhận hay khơng? Nếu chấp nhận hợp lý thiếu pháp lý LTM chưa quy định nội dung phần chế tài biện pháp buộc thực hợp đồng Việc tạm ngừng thực hợp đồng có xem biện pháp đảm bảo để thực hợp đồng hay không? Theo Bản án 33/2013/KDTMST ngày 16/8/2013 TAND quận T n Bình, TP Hồ Chí Minh, thời gian thực hợp đồng Công ty Vạn Thành Đạt tạm ngưng xuất hóa đơn cho cơng ty Hồng Thanh Sơn cơng ty vi phạm nghĩa vụ toán Một bên tạm ngừng việc thực nghĩa vụ, hành vi xuất hóa đơn Nhưng tòa án sơ thẩm không ghi nhận việc tạm ngừng Mà xem hai bên vi phạm chưa xác Hoặc Bản án TAND quận 10, TP Hồ Chí Minh, án Công ty SCHINDLER VN bán cho Công ty T n Hồng Th n 02 thang máy Cơng ty SCH NDLER lắp đặt thang máy dừng lại không gắn hai Card chip Công ty thực quyền tạm ngừng thực nghĩa vụ bên khơng tốn Tòa án xem xét hai bên vi phạm nên buộc bên phải toán buộc bên giao hàng Có thể thấy, việc áp dụng trách nhiệm nhằm trì hợp đồng bao gồm buộc thực hợp đồng tạm ngừng thực hợp đồng Các bên áp dụng hai biện pháp cách riêng lẽ áp dụng chúng kết hợp với loại trách nhiệm pháp lý khác có đủ điều kiện để áp dụng trách nhiệm phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, phạt lãi, giảm giá, cầm giữ tài sản Tuy nhiên, thực tế cho thấy, biện pháp buộc thực hợp đồng đồng thời áp dụng với tạm ngừng thực nghĩa vụ hợp đồng biện pháp tạm ngừng đóng vai trò bên bị vi phạm giữ lại giá trị tài sản thuộc sở hữu để làm động lực thúc đẩy việc thực hợp đồng bên vi phạm Vậy thực tế hai biện pháp đồng thời áp 20 dụng với nhau, theo quan điểm tác giả LTM quy định đồng thời áp dụng chưa xác - Về buộc bồi thường thiệt hại Ví dụ vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”, nguyên đơn bà T với bị đơn bà H, ông N Tại hợp đồng kinh tế số 124 kí ngày 28/9/2014, bà T vợ chồng bà H, ông N có nội dung: Bà T mua bà H, ơng N 50 cà phê nh n xô rô theo quy cách cà phê đạt tiêu chuẩn mùa vụ 2014 - 2015, tạp chất 1%, độ ẩm 15 độ két 2, hàng khơng mốc, khơng có mùi lạ, đơn giá 29.000 đồng/kg, thành tiền 1.450.000.000 đồng; thời gian giao hàng ngày 30/12/2014; phương thức toán tiền: bà T tốn tiền mặt cho ơng N, bà H 100% giá trị tiền hàng sau bà H, ơng N giao hàng đủ (Hợp đồng khơng có ứng tiền trước) Hai bên cam kết thực điều khoản hợp đồng bên đơn phương vi phạm hợp đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường toàn thiệt hại vật chất cho bên Tiếp đó, bà T kí kết hợp đồng số 489 ngày 30/9/2014 với nội dung: bà T bán cho Công ty A 64,8 cà phê nh n Robusta, đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 30.000 đồng/kg Phía bên bị đơn vợ chồng bà H ông N không biết, khơng có liên quan đến giao dịch Bà T Công ty A tạm ứng trước 70% giá trị hợp đồng Công ty A thực giải ng n số tiền tạm ứng cho bà T vào ngày 08, 30 tháng 12 năm 2014 với tổng số tiền 1.944.000.000 đồng Đến ngày 30/12/2014 hạn cuối mà bà H, ông N phải thực giao 50.000 kg cà phê theo hợp đồng số 124 nêu vợ chồng bà H, ông N không thực mà đến ngày 03, 05, 12, 17 tháng 01 năm 2015 giao 20.862 kg cho bà T nợ lại 29.138 kg Lý do: Sau ký hợp đồng giá cà phê tăng cao hợp đồng khơng có ứng tiền trước, dẫn đến không thực việc giao hàng cam kết Do bà H ông N vi phạm hợp đồng, bà T khơng có hàng để giao cho Công ty A sợ bị phạt vi phạm hợp đồng, nên ngày 20/02/2015 bà T làm đơn xin Công ty A cho gia hạn hợp đồng đến ngày 20/3/2015 Ngày 08/3/2011, bà T kí hợp đồng kinh tế số 35 với bà P để mua 29.138 kg cà phê nh n xô theo quy cách: tạp chất 1%, độ ẩm 15 độ két 2, hàng khơng mốc, khơng có mùi lạ, đơn giá 46.100 đồng/kg giao cho Công ty A theo hợp đồng kí kết Do vậy, làm phát sinh khoản tiền chênh lệch giá với số tiền 498.259.8000 đồng (17.100 đồng/kg x 29.238 kg) Bà T khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông N, bà H phải bồi thường cho bà số tiền chênh lệnh Tại Bản án sơ thẩm số 03/2015/KDTM-ST, TAND huyện định chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà T; buộc bà H, ông N phải liên đới toán cho bà T khoản tiền chênh lệch giá vi phạm hợp đồng với số tiền 498.259.8000 đồng Bà H ông N kháng cáo toàn án sơ thẩm TAND tỉnh ia Lai ban hành Bản án phúc thẩm số 06/2015/KDTM21 PT, xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm Quan điểm tác giả, thấy rằng, Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm chấp nhận toàn yêu cầu khởi kiện bà T buộc bà H, ơng N phải tốn số tiền chênh lệch giá 498.259.800 đồng khơng có Việc vợ chồng ông N, bà H nhiều lần đàm phán với bà T để yêu cầu bà T ứng tiền để vợ chồng ông thực hợp đồng giao hàng đầy đủ cho bà T thể phía bị đơn có thiện chí áp dụng biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất bên vi phạm hợp đồng giá cà phê tăng cao, phù hợp với quy định Điều 305 LTM 2005 Tuy nhiên, ngày 17/01/2015, bà T biết việc bà H, ông N không thực việc giao hàng vợ chồng bà H, ơng N có thiện chí nhiều lần đàm phán với bà T để yêu cầu bà T cho tạm ứng tiền để bà H thực việc giao hàng đầy đủ cho bà T bà T không thực trách nhiệm, nghĩa vụ áp dụng biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất hạn chế thời điểm tháng 01/2015 – giá cà phê ngày 12/01/2015 mức 38.000 đồng/kg - mà thay vào sau thời gian dài (từ ngày 17/01/2015 đến ngày 08/3/2015), bà T có đơn xin gia hạn hợp đồng với Công ty A để thực hợp đồng thực việc ký kết hợp đồng số 35 ngày 08/3/2015 với bà P để mua 29.138 kg cà phê nh n với đơn giá chưa bao gồm VAT 46.100 đồng/kg, dẫn đến khoản tiền chênh lệch 498.259.800 đồng, không phù hợp với quy định Điều 305 LTM 2005 Như vậy, số tiền chênh lệch tổn thất hạn chế được, bà T không thực nghĩa vụ áp dụng biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất hạn chế từ thời điểm ngày 17/01/2015 phía bà H, ơng N khơng có khả giao hàng tiếp Do đó, bà T có lỗi việc để xảy thiệt hại số tiền 498.259.800 đồng Bà T hoàn toàn có khả áp dụng biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất nêu trước bà T phía Cơng ty A cho tạm ứng trước số tiền 1.944.000.000 đồng Việc bà T yêu cầu vợ chồng bà H, ơng N phải có trách nhiệm bồi thường toàn thiệt hại với số tiền 498.259.800 đồng, không quy định Điều 303, Điều 305 LTM 2005 Bên cạnh đó, hợp đồng mua bán cà phê nêu độc lập nhau, khơng có điều khoản thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm bên thứ ba quy cách, chất lượng hàng hóa khác Tồ án hai cấp sơ thẩm phúc thẩm cho việc bà H, ông N vi phạm hợp đồng g y thiệt hại trực tiếp cho bà T số tiền 498.259.800 đồng khơng khách quan, có sai lầm nghiêm trọng việc áp dụng pháp luật; thể việc đánh giá chứng thiếu khách quan, khơng tồn diện đầy đủ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định Điều 108 Bộ luật tố tụng d n năm 2015 - Về miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng Một trường hợp bên vi phạm hợp đồng miễn trách nhiệm quy định Điều 294 LTM 2005 xảy kiện bất khả kháng 22 Việc hiểu, áp dụng kiện bất khả kháng qua thực tiễn cho thấy nhiều nội dung cần đươc quy định chi tiết 2.2.2 Về quy định lãi chậm toán Điều 306 LTM 2005 Việc áp dụng quy định Điều 306 LTM 2005 chưa thực thống Án lệ số 09/2016/AL (được xây dựng sở Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/KDTM- ĐT ngày 15/03/2013 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) có câu trả lời vấn đề Nội dung án lệ khẳng định rõ: “Tuy nhiên, tính tiền lãi chậm toán số tiền nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 không lấy mức lãi suất hạn trung bình thị trường thời điểm tốn (xét xử sơ thẩm) để tính, mà lại áp dụng mức lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố thời điểm xét xử sơ thẩm theo yêu cầu nguyên đơn để áp dụng mức lãi hạn (là 10,5%/năm) không Trong trường hợp này, Tòa án cần lấy mức lãi suất q hạn trung bình ba ngân hàng địa phương (Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam ) để tính lại tiền lãi chậm toán cho quy định pháp luật” Nội dung án lệ theo hướng cần lấy mức lãi trung bình “của ba ng n hàng” nên lấy mức lãi trung bình hay nhiều ng n hàng Điều nhiều phụ thuộc vào ý chí bên tranh chấp, nguyên đơn đề nghị áp dụng mức lãi suất 03 ng n hàng bị đơn lại đề nghị 03 ng n hàng khác, trường hợp Tòa án lấy mức lãi trung bình 06 ng n hàng để làm sở giải vụ án Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI 3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật thực hợp đồng thƣơng mại Thứ nhất, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế thị trường Việt Nam Pháp luật thực HĐTM cần đảm bảo quyền tự kinh doanh chủ thể kinh tế, có quyền tự hợp đồng đảm bảo điều chỉnh có hiệu quan hệ kinh tế, tạo đảm bảo cần thiết mặt pháp lý chủ thể có thực quyền tự kinh doanh Để đáp ứng yêu cầu này, việc hoàn thiện quy định phải theo hướng chi tiết hóa quy định nhiều cách hiểu khác nhau, lược bỏ quy định cứng nhắc nhằm hạn chế can thiệp không cần 23 thiết Nhà nước vào thỏa thuận bên Thứ hai, hoàn thiện quy định pháp luật thương mại theo hướng tạo điều kiện cho hoạt động thương mại nói chung thực HĐTM nói riêng phát triển thuận lợi kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thứ ba, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Xu hội nhập với kinh tế khu vực giới đặt yêu cầu cần phải dần xóa bỏ khác biệt không cần thiết pháp luật quốc gia pháp luật tập quán thương mại quốc tế, lĩnh vực pháp luật hợp đồng Các chuẩn mực chung thương mại quốc tế Việt Nam bước áp dụng Tuy nhiên, để học hỏi kinh nghiệm pháp luật nước pháp luật quốc tế cách chọn lọc có hiệu quả, đòi hỏi phải có nghiên cứu sâu sắc toàn diện hệ thống pháp luật, chất, cấu trúc phương thức vận hành nó, bên cạnh điều kiện kinh tế, xã hội mà sinh tồn Thứ tư, đảm bảo thống văn pháp luật Việc hoàn thiện quy định pháp luật thực HĐTM tiến hành cách độc lập mà phải tính đến thống nhất, tính đồng tồn hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, đặc biệt phải xét đến mối quan hệ Bộ luật dân sự, Luật thương mại văn pháp luật chuyên ngành liên quan đến việc thực hợp đồng Những quy định mang tính nguyên tắc cần loại bỏ khỏi luật chuyên ngành, cần tham chiếu theo quy định Bộ luật dân Luật thương mại luật chuyên ngành quy định nội dung đặc thù quyền nghĩa vụ bên số hợp đồng thương nh n xác lập thuộc phạm vi điều chỉnh cần có so sánh, đối chiếu quy định văn pháp luật chuyên ngành với văn pháp luật có liên quan để đảm bảo thống nhất, phù hợp áp dụng thực tế Thứ năm, hệ thống quy định pháp luật thương mại nói chung pháp luật thực HĐTM nói riêng phải hướng tới mục tiêu tạo lập mơi trường kinh doanh lành mạnh: bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử loại chủ thể khác tham gia thị trường; tôn trọng quyền tự kinh doanh công dân; bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ lợi ích cơng cộng trật tự pháp luật, trật tự - kinh tế Thứ sáu, quy định pháp luật thương mại phải có tính khả thi cao, có tính dự báo tốt, minh bạch, cụ thể, dễ áp dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động thương mại nước quốc tế 24 Thứ bảy, bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước thương mại phát huy hiệu không g y cản trở cho hoạt động thương mại hợp pháp thị trường 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thực hợp đồng thƣơng mại 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Thứ nhất, xuất phát từ bất cập quy định chuyển rủi ro từ người bán sang người mua hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định Điều 59 LTM 2005: kiến nghị bỏ quy định sở để xác định thời điểm chuyển giao rủi ro mua bán hàng hóa chứng từ sở hữu hàng hóa Thứ hai, cần điều chỉnh quy định trả tiền lãi số tiền chậm toán trường hợp người mua chậm toán tiền hàng theo hướng tăng lên HĐTM, tiền thương nh n dùng để kinh doanh với tư cách vốn không tuý giá trị trao đổi giao dịch d n Thứ ba, cần quy định cụ thể “thời hạn hợp lý” để gia hạn thực hợp đồng mà nên theo hướng linh hoạt hơn, cho phép bên chủ thể tự thỏa thuận thời hạn thay trao quyền cho bên bị vi phạm Từ đảm bảo mục đích quy định này: thực hợp đồng Thứ tư, hoàn thiện quy định chế tài phạt vi phạm: - Kiến nghị quy định lại việc thỏa thuận phạt vi phạm Điều 300 LTM 2005 theo hướng: “Phạt vi phạm việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bên có thoả thuận trước xảy vi phạm, trừ trường hợp miễn trách nhiệm quy định Luật này”; - Kiến nghị điều chỉnh lại mức giới hạn mức phạt vi phạm theo hướng tăng lên 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm để phù hợp với thực tế quan hệ kinh doanh thương mại, xu hướng hội nhập để chế tài phạt vi phạm phát huy hết vai trò, mục đích phòng ngừa răn đe; - Kiến nghị quy định rõ mối quan hệ chế tài phạt vi phạm với chế tài tạm đình đình hủy bỏ hợp đồng theo hướng hợp đồng bị tạm đình đình hủy bỏ, hợp đồng có quy định việc áp dụng biện pháp phạt vi phạm áp dụng kết hợp chế tài Thứ sáu, hoàn thiện quy định chế tài buộc bồi thường thiệt hại: - Kiến nghị bổ sung thêm số loại thiệt hại bồi thường như: Các loại thiệt hại vơ uy tín kinh doanh, giá trị thương hiệu, ảnh hưởng thị phần, … Vì thực tế, nhiều tranh chấp liên quan, nhiều chủ thể đưa yêu cầu bồi thường loại thiệt hại không quan tài phán chấp nhận khơng có văn pháp luật quy định 25 Trong hoạt động thương mại nay, giá trị tài sản vơ hình ngày có vai trò quan trọng, đó, việc vi phạm hợp đồng có ảnh hưởng đến loại tài sản loại thiệt hại thực tế mà doanh nghiệp phải gánh chịu cần phải pháp luật bảo vệ - Cần quy định số khoản thiệt hại gián tiếp mà bên bị vi phạm yêu cầu bồi thường thiệt hại bồi thường như: chi phí bỏ khơng thu hồi lại được, chi phí lại đàm phán để giải vi phạm, chi phí giám định hàng hóa, chi phí thuê luật sư để tư vấn, khởi kiện… Đ y rõ ràng tổn thất mà bên bị vi phạm phải gánh chịu có hành vi vi phạm hợp đồng thiệt hại tính tốn mà khơng phải suy diễn, thiệt hại bên dự đốn giao kết hợp đồng Và thừa nhận chi phí thiệt hại thực tế, cần có quy định rõ ràng thiệt hại gián tiếp phải thỏa mãn số điều kiện định bồi thường; quy định thêm nguyên tắc: thiệt hại gián tiếp phải đáp ứng điều kiện sau bồi thường: Những thiệt hại tính tốn được, khơng phải suy diễn mà có; Những thiệt hại hậu tất yếu hành vi vi phạm hợp đồng; Những thiệt hại dự đốn trước bên kí kết hợp đồng; - Kiến nghị tiếp thu Công ước Viên Bộ nguyên tắc Unidroit để điều chỉnh việc bồi thường thiệt hại hợp đồng bị hủy với hai khả bên bị vi phạm chưa ký hợp đồng thay Thứ bảy, hoàn thiện quy định miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng - Kiến nghị quy định cụ thể “trường hợp xảy kiện bất khả kháng” theo hướng làm rõ kiện này; quy định thừa nhận miễn trách nhiệm xảy bên tham gia quan hệ hợp đồng hay bên thứ ba quan hệ hợp đồng; - Quy định trường hợp hành vi vi phạm bên có nguyên nhân xuất phát từ bên thứ ba, mà bên rơi vào trường hợp mà pháp luật quy định miễn trách nhiệm trường hợp miễn trách nhiệm bên uỷ quyền cho bên thứ ba thực phần toàn hợp đồng mà bên thứ ba vi phạm nghĩa vụ số trường hợp cụ thể; - Quy định cụ thể miễn trách nhiệm “Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng” Cụ thể về: Mục đích định quan quản lý nhà nước, điều kiện cụ thể để định trở thành miễn trách nhiệm cho bên vi phạm hợp đồng Miễn trách nhiệm trường hợp việc thực định quan quản lý nhà nước mang lại lợi ích cho bên vi phạm gây thiệt hại cho bên bị vi phạm hợp đồng Thứ tám, hoàn thiện quy định chuyển giao rủi ro hàng hóa 26 hợp đồng mua bán hàng hóa Cụ thể: - Chuyển rủi ro hàng hóa mua bán đường vận chuyển theo hướng tham khảo Công ước Viên: người mua chịu rủi ro từ thời điểm hàng hóa giao cho người chuyên chở người phát hành chứng từ xác nhận hợp đồng vận chuyển Trừ trường hợp lúc ký kết hợp đồng mua bán, người bán biết khơng biết hàng hóa bị mát hư hỏng mà không thông báo cho người mua; - Kiến nghị nghiên cứu thay đổi ranh giới chuyển rủi ro từ Điều 57 đến Điều 61 LTM 2005 theo hướng phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế, mà cụ thể Incoterms 2010 3.2.2 Giải pháp n ng cao hiệu áp dụng pháp luật Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung pháp luật thực HĐTM cho thương nh n nói riêng Doanh nghiệp cần nhận thức rõ tầm quan trọng việc hiểu nắm rõ pháp luật; trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động doanh nghiệp Thơng qua nhiều hình thức tun truyền, kết hợp với công tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, nhằm khẳng định tầm quan trọng việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ hợp đồng, nhấn mạnh nội dung thỏa thuận, thực hiện, xử lý vi phạm hợp đồng Hạn chế tình trạng ký kết hợp đồng sơ sài, không quy định đầy đủ quyền, nghĩa vụ bên thiếu biện pháp phòng ngừa rủi ro chưa am hiểu chế tài biện pháp bảo vệ mình, cách vận dụng chế tài đó, Thứ hai, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lực lượng tài phán đảm bảo xử lý quy định pháp luật, hạn chế việc quan xét xử cấp sửa, hủy, đình án quan cấp dưới, việc giải tranh chấp kinh doanh thương mại nói chung tranh chấp liên quan đến thực HĐTM nói riêng Thứ ba, tăng cường hợp tác học hỏi kinh nghiệm quốc tế việc xây dựng, thực thi pháp luật kinh doanh thương mại nói chung pháp luật thực HĐTM nói riêng 27 KẾT LUẬN Hoạt động thương mại đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia, vùng, lãnh thổ HĐTM hình thức pháp lý để chủ thể giao kết, xác lập quan hệ thương mại nhằm thu lại lợi nhuận Để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia hợp đồng, đảm bảo việc thỏa thuận, thực hợp đồng diễn thuận lợi, hạn chế tranh chấp đáng tiếc, pháp luật thực HĐTM đóng vai trò quan trọng lý luận thực tiễn Pháp luật thực HĐTM theo quy định pháp luật Việt Nam quy định LTM 2005, BLDS 2015 văn pháp luật có liên quan tạo thành hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động thực hợp đồng thương mại Tuy nhiên văn tồn nội dung chưa phù hợp, khả thi, đặt yêu cầu phải có giải pháp đồng để hồn thiện Tác giả mong muốn kết việc nghiên cứu nhiều giúp doanh nghiệp (các thương nh n) hoạt động thương mại có nhìn tồn diện vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ thực HĐTM để áp dụng quy định cách hợp lý việc giao kết hợp đồng; để thực hợp đồng nghiêm túc, khơng để xảy tình đáng tiếc việc giao kết, thực HĐTM Với thời gian trình độ hiểu biết hạn chế tác giả, luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn nhận nhiều ý kiến dẫn, góp ý thầy, giáo, nhà khoa học, nhà chuyên môn, bạn nghiên cứu luật học để tác giả rút kinh nghiệm, tiếp thu nhằm hoàn thiện luận văn, lấy làm học phục vụ công việc 28 ... chất hợp đồng thương mại; Khái niệm thực hợp đồng thương mại, nội dung pháp luật thực hợp đồng thương mại, yếu tố tác động đến việc thực hợp đồng thương mại - Ph n tích quy định pháp luật thực hợp. .. lý luận pháp luật thực hợp đồng thương mại Chương Thực trạng pháp luật thực tiễn thực hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam Chương Định hướng giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu áp dụng pháp. .. pháp luật kịp thời, đầy đủ nghiêm minh… Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1 Thực trạng pháp luật việt nam thực hợp đồng thƣơng mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Thực hiện hợp đồng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Thực hiện hợp đồng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn