Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Thực trạng việc ký kết và thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế của Công ty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải và các giải pháp hoàn thiện

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 08:26

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu các vấn đề cơ bản của Hợp đồng Thương mại quốc tế (TMQT), phân tích hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho hoạt động ký kết và thực hiện Hợp đồng Thương mại quốc tế ở Công ty Cp Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (CP DVCKHH) Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN Đề tài: THỰC TRẠNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI VÀ CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN Mục tiêu đặt ra: Tìm hiểu vấn đề Hợp đồng Thương mại quốc tế (TMQT), phân tích trạng đề xuất giải pháp hồn thiện cho hoạt động ký kết thực Hợp đồng Thương mại quốc tế Công ty Cp Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (CP DVCKHH) Giải vấn đề: Đưa chương luận văn bao gồm: - Chương 1: - Chương 2: - Chương 3: Những vấn đề hợp đồng TMQT hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đi sâu vào phân tích hoạt động mua sắm Cơng ty CP DVCKHH từ tình hình ký kết phương pháp xây dựng, nội dung ký kết tình hình thực Hợp đồng, tổng hợp điểm yếu hạn chế với ví dụ thực tế hoạt động mua sắm TMQT Công ty CP DVCKHH Kiến nghị biện pháp khắc phục đồng thời bổ sung biện pháp khác nhằm hoàn thiện HĐ TMQT, số hạn chế Luận văn Kết đạt được: Luận văn hệ thống số vấn đề Hợp đồng TMQT Đồng thời luận văn có kết phân tích chi tiết trạng hoạt động ký kết thực HĐ TMQT Cơng ty CP DVCKHH, từ nhìn Học viên: Lưu Ngọc Vĩnh – QTKD 2009 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hạn chế sai lầm đồng thời kiến nghị biện pháp khắc phục hoàn thiện HĐ TMQT Công ty CP DVCKHH thời gian tới Luận văn đề xuất giải pháp chi tiết cho cứ, phương pháp xây dựng, nội dung ký kết, đồng thời kiến nghị thêm số hoàn thiện cho sở pháp lý, bảo đảm thực tốt HĐ, quản lý HĐ quan hệ đối tác, giải tranh chấp biện pháp tăng khách hàng, số lượng giá trị HĐ nhằm giúp Cơng ty CP DVCKHH hồn thiện Hoạt động mua sắm Vấn đề mới: Vấn đề luận văn đề cập tập trung vào việc: - Hệ thống hóa vấn đề HĐ TMQT, phân tích tình hình thực trạng, sai lầm hạn chế Công ty CP DVCKHH hoạt động mua sắm ký kết HĐ TMQT - Đưa số biện pháp khắc phục hoàn thiện hoạt động mua sắm cho Công ty thời gian tới Vấn đề chưa giải quyết: Do thời gian có hạn, luận văn đề xuất biện pháp khắc phục hoàn thiện mà chưa bao gồm nội dung chiến lược phát triển Dịch vụ tư vấn mua sắm Công ty CP DVCKHH Khuyến nghị: Để phát triển dịch vụ mua sắm mảng riêng rẽ, cung cấp cho thị trường để cạnh tranh với đối thủ thị trường dịch vụ, Công ty CP DVCKHH cần phải có chiến lược tổng thể tồn diện, đồng thời cần cấu lại tổ chức bồi dưỡng phát triển đội ngũ mua sắm Công ty cách có chất lượng chuyên nghiệp Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2012 HỌC VIÊN Học viên: Lưu Ngọc Vĩnh – QTKD 2009 Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Lê Huỳnh Hiệp Học viên: Lưu Ngọc Vĩnh – QTKD 2009 Khoa Kinh tế Quản lý ... sắm ký kết HĐ TMQT - Đưa số biện pháp khắc phục hoàn thiện hoạt động mua sắm cho Công ty thời gian tới Vấn đề chưa giải quyết: Do thời gian có hạn, luận văn đề xuất biện pháp khắc phục hoàn thiện. .. giúp Cơng ty CP DVCKHH hồn thiện Hoạt động mua sắm Vấn đề mới: Vấn đề luận văn đề cập tập trung vào việc: - Hệ thống hóa vấn đề HĐ TMQT, phân tích tình hình thực trạng, sai lầm hạn chế Công ty CP. . .Luận văn thạc sỹ khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hạn chế sai lầm đồng thời kiến nghị biện pháp khắc phục hồn thiện HĐ TMQT Cơng ty CP DVCKHH thời gian tới Luận văn đề xuất giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Thực trạng việc ký kết và thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế của Công ty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải và các giải pháp hoàn thiện, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Thực trạng việc ký kết và thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế của Công ty CP Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải và các giải pháp hoàn thiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn