Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Kem tại Công ty cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 08:19

Đề tài nghiên cứu tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tiêu thụ sản phẩm Kem nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư Tràng Tiền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Phân tích đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Kem Công ty cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền Tác giả luận văn: Phạm Việt Cường Khóa: 2010 Người hướng dẫn: Ts Nguyễn Thị Mai Anh Nội dung tóm tắt: a Lý chọn đề tài Tiêu thụ sản phẩm tiêu quan trọng doanh nghiệp phản ánh trình tình trạng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong thời gian kinh tế có nhiều khó khăn, doanh nghiệp vận động khơng ngừng để có chỗ đứng thị trường, để bán sản phẩm Nhưng vấn để bán sản phẩm vấn đề khó Nó liên quan đến nhiều chuỗi mắt xích doanh nghiệp bên doanh nghiệp Để nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm Kem Công ty bối cảnh nay, để doanh nghiệp đứng vững thị trường Đó lý mà tơi chọn đề tài để nghiên cứu b Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung giải vấn đề liên quan đến tiêu thụ sản phẩm Kem nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền Phạm vi ứng dụng đề tài mảng thị trường rộng lớn c Tóm tắt đọng nội dung đóng góp tác giả Nội dung luận văn gồm phần: Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Khái qt mục lý thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận văn Khái niện tiêu thụ sản phẩm: tiêu thụ sản phẩm tổng thể biện pháp mặt tổ chức, kinh tế kế hoạch nhằm thực việc nghiên cứu thị trường, tổ chức tiếp nhận sản phẩm, chuẩn bị hàng hoá xuất bán theo nhu cầu khách hàng với chi phí thấp Nghiên cứu cụ thể nội dung: - Điều tra nghiên cứu thị trường - Xây dựng chiến lược tiêu thụ - Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm - Tổ chức thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm - Tổ chức xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Dịch vụ khách hàng hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Đánh giá kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Đề cập đến quản trị thành viên kênh phân phối Để quản trị xung đột thành viên kênh phân phối doanh nghiệp cần có sách rõ ràng đắn như: - Xây dựng sách phân phối rõ ràng - Giáo dục nhà trung gian chấp nhận mục tiêu chung: hợp sức cho sống còn, phát triển thị phần, chất lượng sản phẩm cao, thỏa mãn khách hàng cao - Phát triển hệ thống marketing dọc để tạo nên gắn bó thành viên kênh - Từ chối bán hàng cho thành viên không chịu hợp tác - Xây dựng thương hiệu mạnh Khi xung đột lên tới mức cao, doanh nghiệp áp dụng ba cách sau: dàm phán trực tiếp, hòa giải thơng qua người trung lập, đưa trọng tài phân xử Phần thứ hai: Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm Kem Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tràng Tiền Chủ yếu phân tích tính hình hoạt động kinh doanh Cơng ty năm 2009, 2010, 2011 Qua bảng 2.1 hình 2.1 năm 2010 doanh thu đạt 134,417 triệu đồng, so với năm 2009 25,616 triệu đồng, tương đương với tăng 23,54% so với kỳ Mặc dù chị tác động nhiều yếu tố vĩ mô vi mô năm 2011 doanh thu hoạt động tiêu thụ sản phẩm Kem Công ty đạt 149,493 triệu đồng, tương đương tăng 11,22% Doanh thu tăng lợi nhuận sau thuế Cơng ty lại có xu hướng giảm Phần thứ ba: Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ Công ty cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền Tác giả đề hai giải pháp - Giải pháp 1: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm Kem - Giải pháp 2: Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc đại lý d Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành phân tích đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tác giả tiến hành thu thập chủ yếu liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp thu thập trực tiếp từ Công ty Cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền từ báo cáo nội Công ty từ cửa hàng Trên sở liệu thông tin thứ cấp thu thập báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp, tác giả sử dụng phương pháp so sánh tương đối tuyệt đối, với nhận xét tác giả để tìm hiểu thực tế, phát tồn công tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền Từ đưa giải pháp hồn thiện cơng tác tiêu thụ cho sản phẩm cho công ty e Kết luận Luận văn phân tích hoạt động tiêu thụ, sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tràng Tiền Với kết cấu Luận văn tìm hiểu phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm Kem Cơng ty Q trình phân tích thực dựa số liệu thực tế kiến thức có liên quan đến vấn đề đó, từ tìm điểm yếu, mặt hạn chế đề xuất giải pháp khắc phục Kết cấu Luận văn thực ba vấn đề thông qua ba phần ... phát tồn công tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền Từ đưa giải pháp hồn thiện cơng tác tiêu thụ cho sản phẩm cho công ty e Kết luận Luận văn phân tích hoạt động tiêu thụ, sản xuất. .. Cơng ty lại có xu hướng giảm Phần thứ ba: Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ Công ty cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền Tác giả đề hai giải pháp - Giải pháp 1: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản. .. lược tiêu thụ - Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm - Tổ chức thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm - Tổ chức xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Dịch vụ khách hàng hoạt động tiêu thụ sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Kem tại Công ty cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Kem tại Công ty cổ phần Đầu Tư Tràng Tiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn