Tóm tắt Luận án tiến sĩ Địa lý: Phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hướng bền vững

27 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 23:12

Mục đích của luận án nhằm tổng quan những vấn đề lý luận về phát triển nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững, đề tài có mục tiêu là phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững dƣới góc độ địa lí học. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hƣớng bền vững trong tương lai. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRỊNH VĂN THƠM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG THEO HƢỚNG BỀN VỮNG Chuyên ngành : Địa lý học Mã số : 9.31.05.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÍ Hà Nội - Năm 2019 Luận án đƣợc hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ GS.TS Nguyễn Viết Thịnh Phản biện 1: GS.TS Trƣơng Quang Hải Đơn vị công tác: Viện Việt Nam học khoa học phát triển-ĐHQG Hà Nội Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Xuân Trƣờng Đơn vị công tác: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn Đơn vị công tác: Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án tiến sĩ họp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Vào hồi phút , ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thƣ viện trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội - Thƣ viện quốc gia Hà Nội DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Trịnh Văn Thơm (2012), Một số giải pháp phát triển ngành ni trồng thủy sản tỉnh Sóc Trăng Tạp chí Khoa học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Tập 57, tr.146 - 152 Trịnh Văn Thơm, Trịnh Duy Oánh (2013), Một số giải pháp phát triển bền vững ngành trồng lúa tỉnh Sóc Trăng Tạp chí Khoa học trƣờng Đại học Sài Gòn, Số 13, tr.27 - 32 Trịnh Văn Thơm nhiều tác giả (2013), Địa lí địa phương tỉnh Sóc Trăng Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Trịnh Văn Thơm (2013), Developing Aquaculture in Soc Trang Province 14th – 15th November (2013), Faculty Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand, tr.130 Trịnh Văn Thơm (2015), Đánh giá nguồn lực ảnh hưởng tới phát triển phân bố nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng Tạp chí Khoa học trƣờng Đại học Đồng Tháp, Số 17, tr 55 – 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất lâu đời nhất, cung cấp lƣơng thực, thực phẩm cho ngƣời có vai trò quan trọng khơng thể thay đƣợc đời sống kinh tế - xã hội nhân loại Cho đến ngày nay, chƣa có ngành dù đại đến đâu, thay đƣợc sản xuất nông nghiệp Việt Nam nƣớc nông nghiệp với 66,1% dân số sống nông thôn, 44,0% lao động làm việc khu vực nông, lâm, thủy sản (N, L, TS), đóng góp 18,9% GDP (không kể thuế sản phẩm) kinh tế năm 2015 [95] Chính vậy, phát triển nơng nghiệp có ý nghĩa quan trọng mặt trị, kinh tế, xã hội mơi trƣờng Trong q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH), vai trò nông nghiệp không suy giảm mà ngƣợc lại, nông nghiệp, nông dân nông thôn ngày đƣợc quan tâm trở thành mắt xích quan trọng sách “tam nơng” nƣớc ta Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (năm 2011) khẳng định: “Đẩy mạnh nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp – nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống cho nhân dân” [111] Trong tƣơng lai, nông nghiệp, nông dân nơng thơn có vị trí chiến lƣợc đặc biệt quan trọng Nông nghiệp nông thôn bệ đỡ ngành khác gặp khó khăn, bị tác động nhân tố bên Tuy nhiên, phát triển nơng nghiệp Việt Nam nhiều vấn đề cần phải giải Sản xuất nông nghiệp phần lớn bán nguyên liệu, xuất thô, thiếu thƣơng hiệu làm cho giá trị gia tăng thấp Chuyển dịch nông nghiệp từ tăng trƣởng theo số lƣợng sang phát triển theo chất lƣợng thấp, phát triển chƣa bền vững kinh tế, xã hội môi trƣờng, chịu ảnh hƣởng lớn biến đổi khí hậu (BĐKH) Là tỉnh nơng, năm 2015 tỉnh Sóc Trăng có 69,4% dân số sống nơng thơn, 66,7% lao động làm việc khu vực nông, lâm, thủy sản (N, L, TS) đóng góp 45,1% GRDP toàn tỉnh [24] Đây ngành kinh tế chủ đạo Sóc Trăng Nằm khu vực Đồng sơng Cửu Long, vùng đất phù sa màu mỡ, sơng ngòi chằng chịt,… Sóc Trăng có nhiều điều kiện để phát triển nông nghiệp đa dạng, sản xuất hàng hóa có hiệu cao Trên thực tế, ngành nơng nghiệp có bƣớc phát triển vƣợt bậc ngày khẳng định vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Năm 2015, giá trị sản xuất (GTSX) N, L, TS tỉnh Sóc Trăng đứng 6/13 tỉnh ĐBSCL 9/63 tỉnh, thành phố nƣớc [17] Tuy vậy, lúc tăng trƣởng nông nghiệp phát triển bền vững song hành với Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất nông nghiệp cao đời sống ngƣời nơng dân thấp so với mặt chung toàn tỉnh Giá loại hàng hóa khác tăng nhanh giá lúa gạo, loại trái thực phẩm từ nông nghiệp lại biến động thất thƣờng Điều kiện tự nhiên có nhiều ƣu đãi song gặp khó khăn lớn tác động BĐKH xâm nhập mặn, suất trồng thấp Quỹ đất nơng nghiệp rộng nhƣng sản xuất lại manh mún, nhỏ lẻ… Đó mâu thuẫn đƣợc đặt trình phát triển sản xuất nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng Từ thực tiễn phát triển từ kinh nghiệm quốc gia tiên tiến giới cho thấy, phát triển nông nghiệp theo hƣớng bền vững mang lại hiệu cao Vì vậy, nghiên cứu “Phát triển nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hướng bền vững” mang tính cấp thiết có ý nghĩa khoa học, thực tiễn Đề tài nhằm giải vấn đề đặt ra: - Những thuận lợi khó khăn nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển N, L, TS tỉnh Sóc Trăng - Phát triển N, L, TS tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng để giải mối quan hệ tăng trƣởng phát triển nông nghiệp với bảo vệ môi trƣờng sinh thái, ứng phó với BĐKH xâm nhập mặn; phát triển bền vững có hiệu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Trên sở tổng quan vấn đề lý luận phát triển nông nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững, đề tài có mục tiêu phân tích thực trạng phát triển nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững dƣới góc độ địa lí học Từ đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh theo hƣớng bền vững tƣơng lai 2.2 Nhiệm vụ - Tổng quan có chọn lọc sở lí luận phát triển nông nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững để vận dụng vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển phân bố nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng - Phân tích thực trạng phát triển nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững - Đề xuất giải pháp phát triển nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng bền vững có hiệu tƣơng lai Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: - Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu theo nghĩa rộng bao gồm nơng nghiệp thủy sản lâm nghiệp khơng đáng kể (chỉ chiếm 0.5% GTSX toàn tỉnh năm 2015; nông nghiệp 65,1% thủy sản 34,1%) - Luận án tập trung đánh giá nhân tố ảnh hƣởng tới phát triển phân bố nông, thủy sản; thực trạng phát triển nông nghiệp (bao gồm trồng trọt chăn nuôi), thủy sản (khai thác nuôi trồng) số hình thức TCLTNN (hộ gia đình, có cánh đồng lớn; trang trại, vùng chuyên canh (vùng sản xuất tập trung tiểu vùng nông nghiệp) - Luận án sâu nghiên cứu trƣờng hợp: Cánh đồng lớn hộ trồng lúa hộ nuôi trồng thủy sản - Trên sở thực trạng phát triển nông nghiệp, luận án đánh giá thành tựu hạn chế phát triển bền vững nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng (về kinh tế - xã hội - mơi trƣờng) dƣới góc độ địa lí học cách định tính Về khơng gian nghiên cứu: Nghiên cứu tồn lãnh thổ tỉnh Sóc Trăng, có phân hố tới cấp huyện, thị xã, thành phố có ý so sánh với tỉnh lân cận toàn vùng ĐBSCL Về thời gian nghiên cứu: Các số liệu sử dụng luận án tập trung vào giai đoạn năm 2005 – 2015, định hƣớng đến 2030 Quan điểm phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Quan điểm nghiên cứu Luận án vận dụng 04 quan điểm gồm quan điểm hệ thống, tổng hợp - lãnh thổ, lịch sử - viễn cảnh phát triển bền vững 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng số phƣơng pháp nghiên cứu chính: Phƣơng pháp thu thập xử lý tài liệu; phƣơng pháp phân tích, so sánh, tổng hợp; phƣơng pháp điều tra xã hội học; phƣơng pháp chuyên gia; Phƣơng pháp đồ hệ thống thông tin địa lí (GIS); Phƣơng pháp dự báo Những đóng góp đề tài - Kế thừa, bổ sung làm sáng tỏ sở lí luận thực tiễn phát triển nông nghiệp phát triển nông nghiệp theo hƣớng bền vững để vận dụng vào địa bàn nghiên cứu - Làm rõ đƣợc mạnh hạn chế nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển phân bố nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng - Phân tích đánh giá thành tựu hạn chế phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững giai đoạn 2005 – 2015 sản xuất nông nghiệp thủy sản dựa vào tiêu chí lựa chọn điều tra hộ tham gia cánh đồng lớn sản xuất lúa, hộ nuôi tôm - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững đến năm 2030 Cấu trúc đề tài Đề tài “Phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hướng bền vững” ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung gồm có chƣơng: Chương Cơ sở khoa học phát triển nông nghiệp phát triển nông nghiệp theo hƣớng bền vững Chương Các nhân tố ảnh hƣởng thực trạng phát triển nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững Chương Định hƣớng giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 1.1.1 Ở nƣớc Khu vực (N, L, TS) xuất sớm lịch sử nhân loại Cho đến nay, tiếp tục vai trò quan trọng sản xuất, đời sống, an ninh trị… Vì thế, nghiên cứu lĩnh vực giới có nhiều dƣới khía cạnh khác nhƣ kinh tế nơng nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, tổ chức quản lý nông nghiệp, địa lý nơng nghiệp Về q trình phát triển nơng nghiệp, Todaso (1990) chia thành ba giai đoạn từ thấp lên cao, giai đoạn có đặc trƣng riêng có biện pháp sản xuất khác Giai đoạn 1, sản xuất nơng nghiệp mang tính chất tự cấp, tự túc; đất lao động hai nhân tố quan trọng nhất, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên Giai đoạn 2, nông nghiệp bắt đầu chuyển dịch theo hƣớng đa dạng hóa, sản xuất hƣớng tới thị trƣờng Giai đoạn 3, giai đoạn phát triển cao nhất, vốn công nghệ nhân tố định phát triển tăng sản lƣợng nông nghiệp [dẫn theo 109] 1.1.2 Ở Việt Nam Ở Việt Nam, (2015) nơng nghiệp giữ vai trò quan trọng, thu hút 44,0% lao động làm việc, 18,9% GDP [95] đóng góp lớn kim ngạch xuất nƣớc Trong văn kiện Đại hội Đảng, chiến lƣợc phát triển KT-XH phủ hội nghị chuyên đề Ban chấp hành TW Đảng trọng đến nông nghiệp, nông thôn, đến tái cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững Nông nghiệp khía cạnh phát triển bền vững nơng nghiệp đƣợc đề cập nhiều cơng trình nghiên cứu 1.1.3 Ở Sóc Trăng Những nghiên cứu nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng chƣa có nhiều, kể đến “Địa chí tỉnh Sóc Trăng” [77] thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng phân tích cụ thể địa lí kinh tế tỉnh Sóc Trăng năm gần Với đặc trƣng tỉnh nơng cơng nghiệp, khu vực N, L, TS chiếm tỉ trọng cao Do vậy, sản xuất nông nghiệp đƣợc quan tâm thể rõ Báo cáo, Quy hoạch, Đề án… Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Sóc Trăng,… Tuy nhiên, nhiều vấn đề lý luận thực tiễn cần đƣợc tiếp tục làm sáng tỏ nhƣ biến đổi khí hậu, khoa học cơng nghệ… ảnh hƣởng đến phát triển nông nghiệp bền vững Trên địa bàn tỉnh thời điểm chƣa có cơng trình nghiên cứu phát triển nơng nghiệp theo hƣớng bền vững Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn kế thừa thành tựu nghiên cứu nhà khoa học trƣớc nghiên cứu nông nghiệp dƣới góc độ địa lí học, đề tài “Phát triển nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hướng bền vững” nghiên cứu nông nghiệp khách quan, khoa học thành tựu phát triển nông nghiệp đề xuất số giải pháp phát triển nông nghiệp theo hƣớng bền vững 1.2 CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.2.1 Về phát triển nơng nghiệp 1.2.1.1 Các khái niệm Khái niệm nông nghiệp; Nông nghiệp sinh thái; Nơng nghiệp hàng hóa;Khái niệm phát triển nông nghiệp; Khái niệm cấu chuyển dịch cấu nông nghiệp; tái cấu cấu nông nghiệp 1.2.1.2 Vai trò nơng nghiệp kinh tế Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất lớn xã hội loài ngƣời Từ đời nay, nơng nghiệp ln đóng vai trò quan trọng không định đời sống ngƣời, mà sở phát triển kinh tế quốc dân Trên sở phát triển nơng nghiệp cơng nghiệp, giao thơng vận tải ngành kinh tế khác phát triển vững chắc, có tích lũy, tăng thu nhập quốc dân nâng cao đời sống xã hội, vai trò nơng nghiệp đƣợc thể điểm sau: - Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất chủ yếu cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu người - Nơng nghiệp có vai trò quan trọng việc cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp - Nông nghiệp nông thôn thị trường rộng lớn tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nơng nghiệp, công nghiệp dịch vụ - Nông nghiệp ngành cung cấp khối lượng hàng hóa lớn để xuất khẩu, mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước - Nông nghiệp khu vực cung cấp lao động phục vụ công nghiệp lĩnh vực hoạt động khác xã hội - Nông nghiệp trực tiếp tham gia vào việc giữ gìn cân sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng 1.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố nơng nghiệp a Vị trí địa lí Vị trí địa lí (VTĐL) nhân tố quan trọng ảnh hƣởng tới sản xuất nơng nghiệp Tính chất quan trọng đƣợc thể chỗ với số nhân tố tự nhiên (đất, khí hậu,…), VTĐL quy định có mặt hay khơng có mặt, thuận lợi hay khó khăn hoạt động sản xuất nông nghiệp Các nƣớc nằm khu vực nhiệt đới, gần biển có nắng mƣa nhiều thuận lợi cho trồng lúa, nƣớc nhiệt đới nằm sâu lục địa mƣa, tạo khu vực bán hoang mạc khô cằn, khả để phát triển nông nghiệp trồng lúa nƣớc VTĐL gắn liền với có mặt TNTN (địa hình, đất, khí hậu, nguồn nƣớc, sinh vật…), quy định có mặt hoạt động nơng nghiệp, ảnh hƣởng đến điều kiện dân cƣ lao động; lịch sử hình thành, kinh nghiệm… việc phát triển sản phẩm nông nghiệp, vùng nông nghiệp hàng hóa, thị trƣờng tiêu thụ VTĐL lãnh thổ với đất liền, với biển, với quốc gia khu vực nằm đới tự nhiên định có ảnh hƣởng tới phƣơng hƣớng sản xuất, tới việc trao đổi phân công lao động nông nghiệp b Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên tiền đề để phát triển phân bố nơng nghiệp Mỗi loại trồng, vật ni, sống, phát triển cho sản phẩm hoàn cảnh tự nhiên định Kết phân đới nông nghiệp giới phụ thuộc vào phân đới tự nhiên Sự tồn nông nghiệp gắn liền với đặc trƣng đới tự nhiên Chính vậy, việc phân tích khác biệt tự nhiên bƣớc cần thiết để đánh giá trạng thái phát triển phân bố nông nghiệp - Địa hình đất - Khí hậu nguồn nước - Sinh vật c Kinh tế - xã hội Các nhân tố KT-XH có ảnh hƣởng định đến phát triển phân bố nông nghiệp, cụ thể dân cƣ, lao động, khoa học - công nghệ, quan hệ sở hữu sách nơng nghiệp, nguồn vốn thị trƣờng tiêu thụ… - Dân cư lao động - Khoa học - công nghệ - Cơ sở hạ tầng sở vật chất kĩ thuật - Chính sách phát triển nơng nghiệp - Vốn đầu tư - Thị trường tiêu thụ 1.2.1.4 Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vận dụng cho cấp tỉnh Có nhiều hình thức TCLTNN với đặc trƣng khác Trong luận án, NCS tập trung vào hình thức TCLTNN vận dụng phổ biến cấp tỉnh Hộ gia đình (nơng hộ); Trang trại; Vùng chun canh sản xuất tập trung; Tiểu vùng nông nghiệp 1.2.1.5 Các tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp vận dụng cho tỉnh Sóc Trăng a Các tiêu chung - GRDP nông nghiệp (theo nghĩa rộng) tỉ trọng cấu GRDP nông nghiệp: Chỉ tiêu phản ánh vị trí khu vực N, L, TS cấu GRDP tỉnh, thƣớc đo để đánh giá trình độ phát triển kinh tế Xu hƣớng chuyển dịch cấu GDP GRDP giảm dần tỉ trọng nhóm ngành N, L, TS nhƣng quy mô giá trị sản xuất không ngừng tăng lên nhờ việc áp dụng tiến KHKT vào sản xuất, nâng cao suất, giá trị chất lƣợng sản phẩm GRDP N, L, TS tỉ trọng GRDP đƣợc cơng bố hàng năm Niên giám thống kê (NGTK) nƣớc tỉnh, thành phố - Tốc độ tăng trưởng GRDP N, L, TS tiêu quan trọng thể mức độ phát triển, hiệu sản xuất N, L, TS: Phản ánh trình độ CNH, HĐH; việc áp dụng KHCN sản xuất Tốc độ tăng trƣởng tỷ lệ phần trăm GRDP nông, lâm, thủy sản năm tính tốc độ tăng trƣởng so với năm trƣớc so với năm gốc (ở Việt Nam từ năm 2010 tính tốc độ tăng trƣởng theo giá so sánh năm 2010) Chỉ tiêu đƣợc công bố hàng năm NGTK nƣớc tỉnh, thành phố - Giá trị sản xuất cấu giá trị sản xuất N, L, TS tiêu tổng hợp phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nông, lâm, thủy sản tạo dƣới dạng sản phẩm vật chất dịch vụ thời gian định, thƣờng năm Giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản đƣợc tính cách cộng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản tƣơng ứng với loại giá theo thời kì nghiên cứu [24], [95] Giá trị sản xuất nơng, lâm, thủy sản để tính toán tốc độ tăng trƣởng, hiệu kinh tế, cấu kinh tế vị trí chúng nhƣ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Chỉ tiêu giá trị sản xuất N, L, TS đƣợc tính theo giá thực tế giá so sánh (năm 2010) - Giá trị sản phẩm thu được/1 đất nông nghiệp Giá trị sản phẩm thu đƣợc/1 đất nơng nghiệp (hay hiệu sử dụng đất) đƣợc tính GTSX N, L, TS/diện tích đất nơng nghiệp (đơn vị tính: Triệu đồng/ha) Đây tiêu phản ánh hiệu sản xuất N, L, TS, khả tăng xuất, áp dụng KHKT, cải tạo đất… [24] Đất nông nghiệp bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp diện tích mặt nƣớc ni trồng thủy sản (NTTS) Đối với phân ngành, thống kê nƣớc cấp tỉnh có tính tốn cụ thể [24], [95] + Giá trị sản phẩm thu đƣợc/1ha đất trồng trọt + Giá trị sản phẩm thu đƣợc/1ha mặt nƣớc NTTS b Các tiêu cụ thể cho điều tra cánh đồng lớn hộ nuôi tôm Các tiêu cụ thể đƣợc áp dụng vào tính tốn thực trạng phát triển nơng nghiệp tiến hành điều tra NCS tỉnh Sóc Trăng phát triển nơng nghiệp nay, hình thức tổ chức sản xuất cánh đồng lớn lúa nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh đƣợc xem “điểm sáng” tỉnh Để vận dụng vào việc đánh giá hiệu kinh tế cánh đồng lớn nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, tác giả xây dựng phiếu điều tra với tiêu chí sau: - Đối với cánh đồng lớn huyện Mỹ Xuyên huyện Long Phú - Đối với hộ nuôi tôm huyện Mỹ Xuyên thị xã Vĩnh Châu 1.2.2 Về phát triển nông nghiệp bền vững 1.2.2.1 Khái niệm 1.2.2.2 Đặc trưng phát triển nông nghiệp bền vững a Đảm bảo nhịp độ tăng trưởng ổn định, hiệu b Giải vấn đề xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn c Phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái CHƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP TỈNH SĨC TRĂNG THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP TỈNH SĨC TRĂNG 10 Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có dân tộc sinh sống với phong tục tập quán, đời sống văn hóa, hoạt động sản xuất khác nhƣng mang đậm nét văn hóa lúa nƣớc dân cƣ ĐBSCL Hình 2.1 Biểu đồ quy mô dân số cấu dân tộc 2015 tỉnh Sóc Trăng giai năm 2005 2015 Ngƣời kinh có mặt tất huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng nhƣng đơng huyện Kế Sách, Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng, Mỹ Tú Long Phú Ngƣời Khmer sống tập trung đông thị xã Vĩnh Châu (21,8% ngƣời Khmer toàn tỉnh), huyện Trần Đề (16,4%), huyện Mỹ Xuyên (13,0%), huyện Châu Thành (12,1%) Ngƣời Hoa quy tụ thị xã Vĩnh Châu (44,8% ngƣời Hoa toàn tỉnh), thành phố Sóc Trăng (26,6%)… Ngƣời Khmer với ngƣời Kinh, ngƣời Hoa khai phá vùng ĐBSCL từ 300 năm trƣớc, mạnh từ đầu kỷ 19, với tính cần cù chăm chỉ, thơng minh, cộng đồng dân tộc biết kết hợp khéo léo thiên nhiên với hai yếu tố cốt lõi nƣớc, đất tài lao động, sức sáng tạo làm nên nông nghiệp trù phú, sản phẩm đa dạng dựa kinh nghiệm sản xuất dân tộc b Nguồn lao động Năm 2015, lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên có 704,1 nghìn ngƣời, chiếm 53,7% dân số, lao động làm việc ngành kinh tế có 684,1 nghìn ngƣời, chiếm 97,1% lực lƣợng lao động 52,2% dân số Cơ cấu lao động làm việc theo nhóm ngành kinh tế, theo thành thị, nơng thơn theo thành phần kinh tế có chuyển dịch tích cực Bảng 2.2 Nguồn lao động, lao động làm việc cấu lao động làm việc phân theo nhóm ngành thành thị nơng thơn tỉnh Sóc Tăng 2005 - 2015 Chỉ tiêu 2005 2010 2015 Nguồn lao động (nghìn người) 678,9 765,0 704,1 Lao động làm việc (nghìn người) 659,5 743,3 684,1 - Theo nhóm ngành kinh tế (%) 100,0 100,0 100,0 + Nông, lâm, thủy sản 77,7 65,1 60,3 + Công nghiệp – xây dựng 5,5 10,6 15,0 + Dịch vụ 16,8 24,3 24,7 - Theo thành thị, nông thôn (%) 100,0 100,0 100,0 + Thành thị 17,1 18,7 33,0 + Nông thôn 82,9 81,3 67,0 - Tỷ lệ lao động làm việc qua đào tạo (%) 5,0 5,7 9,9 + Thành thị 17,0 19,3 15,8 + Nông thôn 2,0 3,0 7,0 Nhƣ vậy, lao dộng làm việc khu vực N, L, TS chiếm ƣu thế, giảm nhiều (giảm 17.4% 10 năm) tập trung chủ yếu nông thôn Tỉ 2005 11 lệ lao động làm việc qua đào tạo tỉnh thấp, năm 2015 đạt 9.9%, thấp mức trung bình ĐBSCL (11.4%) nƣớc (19.9%) [95] Đây thách thức phát triển nông nghiệp theo hƣớng bền vững với suất hiệu cao, cộng đồng ngƣời Khmer 2.1.3.2 Cơ sở hạ tầng sở vật chất kĩ thuật 2.1.3.3 Vốn đầu tư Vốn đầu tƣ nhân tố cấu thành lực cho sản xuất nông nghiệp Đối với Sóc Trăng, vốn góp phần quan trọng q trình CNH, HĐH nơng nghiệp, nơng thơn Trong giai đoạn 2005 – 2015, số vốn đầu tƣ cho phát triển kinh tế địa bàn tỉnh tăng liên tục Bảng 2.5 Vốn đầu tƣ địa bàn theo giá hành phân theo nhóm ngành kinh tế tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2005 - 2015 2005 2010 2015 Chỉ tiêu Tỉ đồng % Tỉ đồng % Tỉ đồng % Tổng vốn (tỉ đồng) 2347,1 100,0 5063,0 100,0 7.699,3 100,0 Chia (%) + N, L, TS 547,8 23,4 574,7 11,4 1.439,4 18,8 + CN – XD 358,6 15,3 995,5 19,7 1.491,8 19,5 + Dịch vụ 1434,6 61,3 3493,1 68,9 4.718,1 61,7 Là tỉnh nông nghiệp, song vốn đầu tƣ cho khu vực so với nhu cầu thấp, có tăng liên tục, trung bình năm 10,5%, song so với vốn đầu tƣ ba nhóm ngành giai đoạn 2005 – 2015 đạt 17,9% không ổn định Vốn đầu tƣ cho khu vực nông nghiệp từ 23,4% tổng vốn đầu tƣ năm 2005 đến năm 2010 giảm xuống 11,4% tăng trở lại 18,8%, đóng góp với 44,6% GRDP tỉnh [24] Để đảm bảo cho phát triển nông nghiệp cách bền vững Sóc Trăng cần phải tăng cƣờng huy động vốn đầu tƣ với hình thức khác (ngân sách TW, địa phƣơng, FDI nguồn tài trợ tổ chức quốc tế, vốn đầu tƣ tín dụng, từ thành phần kinh tế…) 2.1.3.4 Thị trường tiêu thụ - Thị trường nước: Dân số Việt Nam năm 2015 91,7 triệu ngƣời, năm 2017 đạt 93,7 triệu ngƣời (trung bình năm số dân nƣớc tăng thêm 1,0 triệu ngƣời) Dân số Nam Bộ (gồm Đông Nam Bộ ĐBSCL) chiếm 36,7% tổng số dân nƣớc, với 33.680,1 nghìn ngƣời [95], nhu cầu gạo, rau, thịt, quả, thủy sản ngày tăng Nằm vùng ĐBSCL, sản xuất lúa gạo lớn nƣớc, Sóc Trăng có lợi riêng chất lƣợng lúa gạo tốt, “Gạo thơm Sóc Trăng” đƣợc Cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận Sản phẩm thủy sản (nuôi trồng chế biến) nhƣ tôm sú, thẻ chân trắng, cá tra,… mạnh tỉnh Các loại rau đậu, đặc biệt hành tím, (chuối, cam qt, nhãn, bƣởi) Sóc Trăng có thị trƣờng lớn hai vùng kinh tế trọng điểm TpHCM với nhu cầu tiêu thụ lớn (70kg/ngƣời/năm) Các loại thịt (bò, lợn, gia cầm) đảm bảo cung cấp cho tiêu thụ nội địa nhu cầu thực phẩm ngày lớn (34kg/thịt hơi/ngƣời/năm) 80 trứng/ngƣời/năm nay) cho công nghiệp chế biến - Thị trường xuất khẩu: Các nông sản tỉnh nói riêng ĐBSCL nói chung (gạo, thủy sản, rau qủa…) có hội thuận lợi cho thiếu hụt lƣơng thực, thực phẩm giới Vấn đề đặt khả cạnh tranh sản phẩm (về chất lƣợng, giá cả, an toàn sinh học…) với thị trƣờng nƣớc 2.1.3.5 Khoa học công nghệ 2.1.3.6 Chính sách phát triển nơng nghiệp 12 2.1.4 Đánh giá chung 2.1.4.1 Thuận lợi Sóc Trăng có nhiều thuận lợi vị trí địa lý, ĐKTN tài nguyên thiên nhiên nhƣ KT–XH cho phát triển nơng nghiệp tồn diện đại theo hƣớng sản xuất hàng hóa - Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, đất, khí hậu, nguồn nƣớc thuận lợi cho sản xuất nơng nghiệp tồn diện, xây dựng vùng chun canh, sản xuất tập trung với suất, chất lƣợng, có khả cạnh tranh + Quỹ đất nơng nghiệp lớn, tỉ lệ đất nông nghiệp so với tổng diện tích tự nhiên cao (chiếm 84,8%, đất sản xuất nơng nghiệp 64,4%), đất NTTS 17,2%, lại 3,2% đất lâm nghiệp đất khác Bình qn đất nơng nghiệp theo đầu ngƣời cao, có nhiều nhóm đất (5 nhóm) với 14 loại đất chiếm ƣu nhóm đất mặn (52.92%) đất phèn (23.56%) sở để đa dạng hóa cấu trồng (lúa, rau đậu, công nghiệp hàng năm, ăn quả), trồng rừng phòng hộ bảo vệ mơi trƣờng + Khí hậu ơn hòa, nguồn nƣớc mặt dồi dào, nhiều nơi có nguồn nƣớc từ – 11 tháng quanh năm bị ngập lũ, tiền đề cho phát triển nông nghiệp da canh, ni trồng thủy sản có khả cạnh tranh bền vũng Dân số đông với dân tộc Kinh, Khmer, Hoa anh em sinh sống, có tập quán, truyền thống dân tộc làm nên đời sống văn hóa, kinh nghiệm sản xuất đa dạng nhƣng biết kết hợp khéo léo tài nguyên nƣớc, đất khí hậu với khả lao động sức sáng tạo để phát triển kinh tế đặc biệt sản xuất nông nghiệp - Cơ sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật bƣớc đƣợc cải tạo, xây dựng hoàn thiện đáp ứng đƣợc yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Những tiến khoa học - công nghệ đƣợc áp dụng vào sản xuất giống, thủy lợi, kỹ thuật trồng lúa ni tơm, với sách, nghị định, đề án phát triển nông nghiệp đƣợc ban hành kịp thời sát thực tiền đề quan trọng để phát triển nơng nghiệp hàng hóa có khả cạnh tranh 2.1.4.2 Khó khăn, hạn chế Tỉ lệ đất nơng nghiệp tổng diện tích tự nhiên lớn, nhƣng chủ yếu nhóm đất phèn (23,6%) đất mặn (52,9%), vài khu vực bị ngập úng với mức ngập sâu khó tiêu thốt, gây khó khăn cho việc tăng vụ đa dạng hóa trồng - Ở cuối nguồn nuớc ngọt, song Sóc Trăng thiếu nƣớc vào mùa khơ Vì vậy, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào nƣớc mƣa - Hiện tƣợng BĐKH, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp thời gian gần gây nhiều bất lợi đến sản xuất nông nghiệp - Tỉ lệ lao động làm việc qua đào tạo thấp, ngƣời Khmer (chiếm 30,7% dân số) - Sóc Trăng xa thị trƣờng tiêu thụ nông sản lớn nhƣ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dƣơng phí vận chuyển cao, kêu gọi đầu tƣ nƣớc quốc tế vào phát triển sản xuất có nhiều trở ngại Mặt khác, thị trƣờng tiêu thụ nông, thủy sản chƣa ổn định, xu tồn cầu hóa đặt thách thức lớn phát triển kinh tế nói chung nơng nghiệp nói riêng - Sóc Trăng tỉnh nghèo nên sở hạ tầng thiếu, cơng nghiệp phát triển chƣa nhanh, công nghệ lạc hậu (trừ chế biến thủy sản), q trình thị hóa chậm, nên tác động lĩnh vực đến phát triển nơng nghiệp - nơng thơn hạn chế Những thuận lợi với khó khăn, thách thức trên, vừa động lực đồng thời vừa trở ngại phát triển nơng nghiệp Sóc Trăng nói riêng phát triển kinh tế tỉnh nói chung 13 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 14 15 2.2.1 Khái qt chung 2.2.1.1 Vị trí nơng nghiệp kinh tế 2.2.1.2 Tốc độ tăng trưởng, quy mô cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 2.2.1.3 Giá trị sản phẩm thu hoạch đất trồng trọt NTTS 2.2.1.4 Hiện trạng biến động sử dụng đất nông nghiệp 2.2.2 Thực trạng phát triển nông, lâm, thủy sản theo ngành 2.2.2.1 Ngành nông nghiệp a Khái quát chung b Ngành trồng trọt Với ƣu đất, khí hậu nguồn nƣớc, Sóc Trăng có điều kiện phát triển đa dạng loại trồng, bao gồm lƣơng thực, rau thực phẩm, công nghiệp, ăn số loại trồng khác Trồng trọt chiếm tỉ trọng lớn với 77,7% cấu giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2015 c Ngành chăn nuôi Trong sản xuất nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng, ngành chăn ni có vị trí quan trọng có quan hệ chặt chẽ với ngành trồng trọt Chăn ni cung cấp thực phẩm có giá trị nhƣ: Thịt, sữa, trứng góp phần nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu sức kéo, cung cấp phân bón cho trồng trọt tận dụng sản phẩm ngành trồng trọt Tuy nhiên, ngành chăn ni chậm phát triển không cân ngành trồng trọt Ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp (16,3% GTSX ngành nông nghiệp, năm 2015) Điều này, làm ảnh hƣởng đến trình chuyển dịch cấu nơng nghiệp tỉnh Vì vậy, năm tới ngành chăn ni tỉnh Sóc Trăng cần đƣợc trọng phát triển để giảm bớt chênh lệch hai ngành 2.2.2.2 Ngành thủy sản Nằm cuối lƣu vực sông Hậu với 72 km đƣờng bờ biển, tỉnh Sóc Trăng có cửa sông lớn thuộc hạ lƣu sông Cửu Long: Định An, Trần Đề Mỹ Thanh nguồn cung cấp nhiều phù sa, sinh vật phong phú hệ thống rừng ngập mặn ven biển, tạo nên vùng bãi bồi thuận lợi cho việc sinh sôi thủy hải sản a Ngành nuôi trồng thủy sản b Ngành khai thác thủy sản 2.2.3 Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng 2.2.3.1 Hộ nông dân 2.2.3.2 Trang trại 2.2.3.3 Các vùng sản xuất tập trung 2.2.3.4 Các tiểu vùng nông nghiệp 2.2.4 Đánh giá kết phát triển nông nghiệp theo hƣớng bền vững 2.2.4.1 Những mặt bền vững a Bền vững kinh tế - Sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tỉnh ln trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng cao qua năm tăng tất ngành, NTTS tăng cao (bình quân giai đoạn 2005 – 2015 đạt 11,9%/năm) chăn ni tăng (8,9%/năm), xem hai lĩnh vực có vai trò thúc đẩy tăng trƣởng phát triển ngành nông, lâm nghiệp thủy sản, đồng thời hai lĩnh vực tiềm tăng trƣởng cao lĩnh vực khác thời gian tới - Cơ cấu trồng, vật nuôi chuyển đổi theo vùng sinh thái diễn rõ rệt, ngày có nhiều mơ hình sản xuất hiệu phù hợp đặc điểm tiểu vùng 16 địa phƣơng, gắn với công nghiệp chế biến nhu cầu thị trƣờng tiêu thụ Diện tích NTTS tăng mạnh trƣớc năm 2005 đến ổn định; diện tích ăn tăng liên tục, diện tích gieo trồng lúa tôm – lúa tăng năm gần - Tỉnh có khả phát triển với quy mô lớn, tập trung loại nông sản có lợi cạnh tranh cao nhƣ: Thủy sản, lúa - gạo, mía - đƣờng, trái cây, thịt heo gia cầm, sản phẩm cho nhu cầu nội địa nhƣ: bắp, đậu, bò thịt, bò sữa… - Đã hình thành vùng sản xuất tập trung, bƣớc đầu xây dựng đƣợc kết cấu hạ tầng sở chế biến (lúa - gạo, thủy sản, mía - đƣờng …), đời sống nhân dân bƣớc cải thiện, an ninh nơng thơn nói chung khu vực đồng bào dân tộc nói riêng tƣơng đối ổn định - Sản xuất lúa gạo phát triển mạnh, diện tích canh tác, gieo trồng giảm, thời tiết diễn biến không thuận lợi, sâu bệnh xảy nhiều nơi, nhƣng nhờ tăng vụ, trọng sử dụng giống suất cao, tích cực ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, sản lƣợng lúa tỉnh tăng liên tục, năm 2015 đạt 2,25 triệu tấn, tăng 0,63 triệu với năm 2000 - Diện tích ăn tăng 1,98 lần sản lƣợng tăng 1,8 lần, số có giá trị cao nhƣ: Bƣởi, xồi, sầu riêng, cam, quýt tăng nhanh thời gian gần sản lƣợng tham gia vào thị trƣờng xuất tăng đáng kể - Chăn ni gặp nhiều khó khăn nhƣng trì đƣợc tốc độ tăng giá trị sản xuất mức cao (8,9%/năm), dịch bệnh đƣợc khống chế, đàn vịt đàn gà tái đàn nhanh, chăn nuôi heo gà theo phƣơng thức tập trung cơng nghiệp bƣớc đầu phát triển, đàn bò sữa đƣợc đầu tƣ phát triển, đem lại thu nhập cao cho nông hộ - Thủy sản tăng nhanh diện tích, sản lƣợng giá trị xuất Năm 2015 so với năm 2000, diện tích ni tăng 1,6 lần nhƣng sản lƣợng tăng 8,1 lần, tơm: Diện tích tăng 1,3 lần nhƣng sản lƣợng tăng 3,6 lần, suất tăng 2,9 lần, giá trị xuất thủy sản tăng 2,23 lần, nông sản tăng 1,56 lần - Ngƣời dân tích cực ứng dụng tiến kỹ thuật để nâng cao chất lƣợng, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh nơng sản hàng hóa, nâng cao thu nhập đơn vị đất đai thu nhập nông hộ b Bền vững xã hội - Ở Sóc Trăng, nhìn chung nhận thức ngƣời nơng dân sách phát triển nơng nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật thị trƣờng tiêu thụ - giá sản phẩm thấp dẫn đến phát triển nơng nghiệp bền vững mặt xã hội hạn chế Chính vậy, việc nhận thức vai trò sản xuất nông nghiệp ngƣời nông dân đóng vai trò quan trọng Bởi vì, họ nhận thức đƣợc cách đắn để thấy vai trò to lớn sản xuất nơng nghiệp đời sống hạn chế đƣợc vấn đề di cƣ từ nơng thơn thành thị hay góp phần tham gia thực việc bình đẳng giới tham gia phụ nữ vào sản xuất nông nghiệp lớn - Để nâng cao hiệu sản xuất, tăng thu nhập giúp ngƣời dân xóa đói giảm nghèo trƣớc tiên cần quan tâm mức nhận thức nông hộ sản xuất nông nghiệp bao gồm: Các nhận thức áp dụng khoa học, kỹ thuật trồng trọt chăn ni, có hiểu biết công tác khuyến nông, kiến thức thị trƣờng tiêu thụ sảm phẩm để cải thiện kết sản xuất nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo từ góp phần phát triển nơng nghiệp theo hƣớng bền vững Trong đó, kỹ thuật trồng trọt chăn ni đóng vai trò quan trọng, định đến q trình phát triển sản xuất nơng nghiệp theo vi mơ lẫn vĩ mơ - Trình độ lực kiến thức ngƣời lao động ảnh hƣởng lớn đến phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng Qua kết điều tra địa bàn nghiên cứu cho thấy: Những hộ có trình độ học vấn cao dễ tiếp thu kiến thức kinh nghiệm nên triển khai khoa học kỹ thuật vào sản xuất tốt nên suất cao hơn, chất lƣợng 17 tốt điều kiện đất đai xấu so với hộ có trình độ kiến thức (ở cấp tiểu học, chí mù chữ, vùng đồng bào dân tộc Khmer) Từ đó, việc tăng cƣờng cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ hiểu biết cho ngƣời nơng dân góp phần làm cho phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh ngày bền vững Nhận thấy đƣợc tầm quan trọng phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững mặt xã hội, bƣớc đầu tỉnh đạt đƣợc số kết quan trọng nhƣ sau: + Đào tạo nghề giải việc làm: Các hoạt động đào tạo nghề, hƣớng nghiệp, tƣ vấn, giới thiệu việc làm, cho vay hỗ trợ giải việc làm ngƣời độ tuổi lao động, cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, triển khai chƣơng trình xuất lao động đƣợc ngân hàng, quỹ hỗ trợ địa bàn tỉnh hỗ trợ tích cực Giai đoạn 2005 – 2010, trung bình hàng năm, trung bình hàng năm tổ chức đào tạo, dạy nghề cho 20 - 21 nghìn lao động, giải việc làm cho 20 nghìn lao động, năm giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị từ 6,18% xuống 4%, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn từ 81% lên 85%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 12,5% lên 30%, lao động qua đào tạo nghề tăng từ 10,2% lên 26,8% + Giảm nghèo an sinh xã hội: Chƣơng trình giảm nghèo đƣợc thực lồng ghép với chƣơng trình mục tiêu quốc gia chƣơng trình phát triển nơng nghiệp - nơng thơn mới, an sinh xã hội tỉnh nhƣ tổ chức đào tạo nghề, cho vay hỗ trợ sản xuất, cấp đất cho hộ nghèo sản xuất, đầu tƣ sở hạ tầng thiết yếu cho xã đặc biệt khó khăn, xã tập trung đồng bào dân tộc Kết tạo đƣợc chuyển biến mạnh giảm nghèo, năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 28,5% xuống 9,2% (tiêu chí năm 2010 24,3%), tỷ lệ hộ nghèo đồng bào Khmer giảm từ 41,7% xuống 24,9% (tiêu chí 2010 36,8%) + Thực sách an sinh xã hội, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc Khmer, giai đoạn 2005 - 2010, ngồi việc thực sách xã hội chung với đối tƣợng khó khăn, tỉnh phối hợp, lồng ghép nguồn vốn từ chƣơng trình khác để đẩu tƣ xây dựng sở hạ tầng, hỗ trợ ổn định đời sống đồng bào Khmer: dự án cung cấp điện cho hộ chƣa có điện, chƣơng trình nƣớc vệ sinh mơi trng cho đồng bào Khmer, hỗ trợ xây dựng 38.688 nhà cho đồng bào Khmer, cấp đất cho 1.393 hộ chuyển đổi, mua sắm nông cụ cấp cho 3.895 hộ c Bền vững môi trường - Nhận thức nông hộ cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp phát triển theo hƣớng bền vững cần quan tâm đến sức khỏe ngƣời, nguồn nƣớc môi trƣờng sống Thực trạng cho thấy trình sản xuất nông nghiệp nông hộ địa bàn tỉnh sử dụng phần lớn thuốc BVTV nhƣ thuốc trừ sâu, bệnh cỏ Theo điều tra địa bàn nghiên cứu, số hộ sử dụng thuốc khơng có hƣớng dẫn chƣa hiểu biết tính chất độc hại thuốc chiếm đa số, nông hộ khơng tham gia cánh đồng mẫu lớn Bên cạnh đó, có hộ nơng dân tự tăng lƣợng thuốc sử dụng nghĩ nhƣ sâu bệnh bị tiêu diệt nhanh hơn, triệt để Có ngƣời pha chế khơng tỷ lệ sử dụng thuốc danh mục thiếu hiểu biết thuốc BVTV Sử dụng thuốc BVTV không quy định giảm thiểu khả sản xuất nông nghiệp gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng, sức khỏe ngƣời, gây ảnh hƣởng tới thu nhập nông hộ nhƣ suy giảm chất lƣợng sản phẩm - Nhận thức nông hộ cách xử lý chất thải ô nhiễm mơi trường Ơ nhiễm mơi trƣờng nơng thơn vấn nạn đáng quan tâm tỉnh Sóc Trăng Chất thải chăn nuôi ngày hủy hoại môi trƣờng nông thôn Hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày nghiêm trọng Nguyên nhân ý thức cách xử lý chất thải ô nhiễm môi trƣờng ngƣời dân chƣa cao, ngƣời dân chƣa có ý thức kiến thức bảo vệ môi trƣờng nhƣ phát triển sản xuất nơng 18 nghiệp Q trình sản xuất ngƣời dân sản sinh lƣợng chất thải sản xuất nông nghiệp vô lớn, đặc biệt từ q trình chăn ni Mỗi năm có lƣợng chất thải chăn nuôi khổng lồ đƣợc thải môi trƣờng mà không qua xử lý (nhất ngành nuôi trồng thủy sản) Chất thải chăn nuôi làm nhiễm vùng nƣớc mặt, nhiễm khơng khí bốc mùi hôi thối gây ảnh hƣởng trực tiếp đến sông ngƣời dân, làm cảnh quan vùng nông thôn, gây nên nhiều bệnh tật truyền nhiễm nguy hiểm Do thiếu ý thức bảo vệ môi trƣờng lợi nhuận trình sản xuất nên nông hộ làm ô nhiễm môi trƣờng ảnh hƣởng đến sống vùng nông thôn Từ thực tiễn cho thấy, nhận thức nông hộ môi trƣờng xung quanh nơi họ sinh sống Các nông hộ xử lý chất thải chăn nuôi xây dựng hầm Biogas, thông với ao thả cá, chứa hố phân chuồng ni bón ruộng; nông hộ nuôi trồng thủy sản phần lớn cải tạo ao nuôi sau thu hoạch (hoặc thủy sản nuôi bị chết) thải trực tiếp sông, kênh rạch chứa tạm bợ ao, hồ sau tìm cách thải nguồn nƣớc Nếu không theo dõi liên tục nâng cao ý thức cho nông hộ ảnh hƣởng đến phát triển sản xuất nơng nghiệp nói chung thiệt hại nhiễm mơi trƣờng nói riêng Ngay từ phải có biện pháp giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng ngƣời dân, kiến thức xử lý rác thải chăn ni sản xuất góp phần bảo vệ mơi trƣờng, phát triển bền vững nông nghiệp 2.2.4.2 Những mặt chưa bền vững a Hạn chế - Cơ cấu kinh tế nông, lâm thủy sản tỉnh chuyển dịch chƣa thực bền vững, tỉ trọng ngành thủy sản khơng ổn định có xu hƣớng giảm, tỉ trọng chăn ni thấp, lâm nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ có xu hƣớng giảm dần - Kết cấu hạ tầng sở vật chất kỹ thuật thiếu yếu, trình độ sản xuất chênh lệch lớn cộng đồng dân cƣ thấp so với u cầu cơng nghiệp hóa đại hóa - Giá tiêu thụ nơng sản thị trƣờng nhiều biến động, nên chƣa phát huy mức cao lợi phát triển tỉnh, đặc biệt thị trƣờng xuất thủy sản năm gần - Chƣa tạo đƣợc sản phẩm nông, thủy sản hàng hóa có hàm lƣợng kỹ thuật tiên tiến mang thƣơng hiệu tỉnh - Thu nhập ngƣời dân nông thôn tăng chậm; điều kiện lại, ăn ở, học hành, giải trí khám chữa bệnh hạn chế, xã vùng đồng bào dân tộc - Khả đầu tƣ tỉnh có hạn, nội lực dân hạn chế, sức hút đầu tƣ bên mà đầu tƣ nƣớc ngồi yếu - Sản xuất ngành ổn định suất, chất lƣợng hiệu sản xuất, chƣa chủ động an toàn canh tác, kiểm soát mặn tƣới, tiêu b Nguyên nhân - Hạ tầng phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản, trƣớc hết hệ thống thủy lợi chƣa thật hoàn chỉnh, thiếu đồng chậm đƣợc đầu tƣ, chƣa theo kịp đƣợc yêu cầu chuyển đổi sản xuất - Mặc dù bình qn ruộng đất/ngƣời cao nhƣng quy mơ sản xuất manh mún, chủ yếu dƣới dạng hộ gia đình, kinh tế hợp tác kinh tế trang trại chậm phát triển, khối lƣợng sản phẩm hàng hóa làm phân tán, chất lƣợng nhiều loại nơng sản thấp, giá thành cao sức cạnh tranh 19 - Hệ thống thu mua, chế biến tiêu thụ nơng sản hàng hóa tỉnh chƣa gắn kết chặt chẽ với sản xuất, lợi ích kinh tế, nên chƣa trở thành động lực thúc đẩy sản phẩm hàng hóa chủ lực tỉnh phát triển - Nguồn vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc hạn hẹp, khả tích lũy để đầu tƣ mở rộng sản xuất nơng dân hạn chế, liên kết đầu tƣ từ doanh nghiệp hỗ trợ vốn từ hệ thống tín dụng, ngân hàng địa bàn tỉnh chƣa cao - Trình độ chuyên môn kỹ sản xuất, nhận thức sản xuất nơng nghiệp hàng hóa nơng dân hạn chế, kinh tế tập thể chậm phát triển, kinh tế trang trại doanh nghiệp chƣa phát huy đƣợc vai trò động lực chuyển đổi cấu sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tỉnh - Biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng làm cho tình trạng ngập úng khả tiêu nƣớc thêm khó khăn, tình trạng hạn hán nhƣ yếu tố khí hậu bất thƣờng khác có xu hƣớng tăng khó dự báo xác, làm thay đổi cấu mùa vụ, dịch bệnh trồng gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp hơn; xói lở bờ sơng, rạch, kênh mƣơng trầm trọng c Cơ hội - Thị trƣờng tiêu thụ nƣớc xuất mặt hàng nông sản chủ lực tỉnh nhìn chung có nhiều thuận lợi, lƣơng thực, thực phẩm thủy sản Việt Nam gia nhập WTO, tham gia FTA, ASEAN, AEC TPP - Nguồn lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh dồi dào, đƣợc đào tạo tập quán sản xuất nhỏ đƣợc thay đổi lợi không nhỏ - Thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp nƣớc giới, công nghệ sinh học, trở thành yếu tố tạo nên bƣớc đột phá suất, chất lƣợng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh - Chính sách nơng nghiệp, nơng thơn đƣợc Nhà nƣớc tiếp tục tăng cƣờng, đặc biệt sách ANLT ứng phó với BĐKH-NBD, đƣợc cộng đồng Quốc tế quan tâm hỗ trợ, hội để nông nghiệp – nông thôn tỉnh phát triển nhanh bền vững d Thách thức - Đất nơng nghiệp có xu hƣớng giảm, kể đất lúa, không quản lý chặt chẽ có sách hợp lý ảnh hƣởng đến mục tiêu ANLT xuất gạo - Chất lƣợng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, rào cản kỹ thuật áp lực cạnh tranh ngày cao, ảnh hƣởng không nhỏ đến xuất nông sản tỉnh - Mặt dân trí, chất lƣợng nguồn nhân lực nơng nghiệp, nơng thơn tỉnh nhiều hạn chế so với u cầu phát triển nơng nghiệp hàng hóa lớn - Tiềm lực nghiên cứu, trình độ khoa học công nghệ nông nghiệp vùng ĐBSCL, tỉnh Sóc Trăng nhìn chung phát triển chậm, chƣa tạo đƣợc bƣớc đột phá để chuyển nhanh nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa lớn, cơng nghệ cao - Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn tỉnh nhiều mặt khó khăn tỉnh khác - Mƣa lũ, xâm nhập mặn có xu hƣớng diễn biến phức tạp trầm trọng hơn, khó dự báo xác đòi hỏi chi phí kiểm sốt, ứng phó lớn 20 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP TỈNH SĨC TRĂNG THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 3.1 CƠ SỞ CỦA ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP TỈNH SĨC TRĂNG THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long Chiến lƣợc phát triển nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long chủ yếu dựa văn ban hành đảng, nhà nƣớc phát triển kinh tế - xã hội phát triển nông nghiệp, nông thôn Chiến lƣợc phát triển nông nghiệp chung vùng ĐBSCL: “thâm canh lúa hàng hóa đảm bảo vững an ninh lƣơng thực quốc gia xuất khẩu; phát triển lúa đặc sản, ăn đặc sản; phát triển chăn nuôi lợn, thủy cầm; phát triển mạnh nuôi thủy sản nƣớc mặn, lợ, nƣớc thành vùng nuôi thủy sản lớn nƣớc; lâm nghiệp giữ rừng ngập mặn, trồng phân tán; phát triển khôi phục làng nghề truyền thống; ý đến giải pháp lâu dài, thích ứng với biến đổi khí hậu” [15] 3.1.2 Quy hoạch phát triển kinh tế vùng đồng sông Cửu Long Phát triển kinh tế vùng đồng sông Cửu Long phải phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế quốc gia, chƣơng trình Chính phủ đảm bảo đƣợc khả hội nhập, cạnh tranh quốc tế Việc quy hoạch phát triển kinh tế vùng đồng sông Cửu Long đƣợc Thủ Tƣớng Chính phủ ban hành “Quyết định số 245/QĐ-TTg, ngày 12/02/2014 Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng sơng Cửu Long đến năn 2020, đính hƣớng 2030” 3.1.3 Quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh Sóc Trăng Quá trình thực quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh Sóc Trăng đƣợc thực sở phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế nƣớc, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng đồng sơng Cửu Long; bảo đảm tính đồng bộ, thống với quy hoạch ngành, lĩnh vực [107] Nội dung quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh Sóc Trăng nêu rõ: “Xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh có nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao phát triển bền vững gắn với phát triển công nghiệp dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đại, đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng đƣợc nâng cao; bƣớc tiến kịp với trình phát triển chung nƣớc; có quốc phòng – an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội đƣợc đảm bảo” 3.1.4 Những học kinh nghiệm từ thực trạng phát triển nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững - Cần phải xác định vị trí, vai trò nơng nghiệp q trình phát triển kinh tế - Phát triển nông nghiệp phải phù hợp với quy luật kinh tế thị trƣờng, chủ trƣơng, sách phải xuất phát từ thực tiễn - Đầu tƣ đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, tập trung phát triển khoa học công nghệ để tăng suất chất lƣợng sản phẩm nông nghiệp 21 3.2 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 3.2.1 Quan điểm 3.2.2 Mục tiêu - Mục tiêu chung Mục tiêu tổng quát lâu dài phát triển nông nghiệp, nông thơn tỉnh Sóc Trăng hình thành nơng nghiệp sản xuất hàng hóa có quy mơ lớn đạt trình độ cao; xây dựng nơng thơn phát triển tồn diện với cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp kết cấu hạ tầng phát triển theo hƣớng đại, phù hợp với định hƣớng phát triển chung tỉnh - Mục tiêu cụ thể Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2016 2020 đạt bình qn 4,0 - 4,50%/năm, đó: Nơng nghiệp 4,40%/năm, lâm nghiệp 1,68%/năm, thủy sản 4,73%/năm; tỷ trọng ngành nông nghiệp đạt 56,21% (trồng trọt 60,0%, chăn nuôi 30,0%, dịch vụ nông nghiệp 10,0%); lâm nghiệp 0,65%; thủy sản 43,14% Sản lƣợng lúa đến năm 2020 đạt khoảng triệu tấn, đó: Sản lƣợng lúa đặc sản chiếm 40% Tổng sản lƣợng thủy hải sản đạt 348.500 tấn, đó: Sản lƣợng tơm ni 100 ngàn tấn, sản lƣợng khai thác biển 76.000 3.2.3 Định hƣớng  Theo ngành Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2016 - 2020 đạt 4,50% đạt 2,82% giai đoạn 2021 - 2030 Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3,24% 1,89% giai đoạn 2021- 2030 [107] - Nông nghiệp - Thủy sản  Theo lãnh thổ Căn vào đồ phát triển phân bố ngành trồng trọt, đồ nhóm đất định hƣớng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh từ đến năm 2020, vùng sản xuất nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng đƣợc phân thành vùng tập trung, cụ thể là: Vùng I (vùng mặn); Vùng II (vùng lợ); Vùng III (vùng không bị ảnh hưởng ngập, phèn); Vùng IV (vùng bị ảnh hưởng ngập, phèn); Vùng V (vùng cù lao) 3.3 GIẢI PHÁP 3.3.1 Nhóm giải pháp chung 3.3.1.1 Quy hoạch thực quy hoạch Tái cấu (tổ chức lại) sản xuất ngành nông nghiệp; Mở rộng liên kết với địa phương vùng liên kết nhà; Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trang trại 3.3.1.2 Khoa học, công nghệ khuyến nông Nghiên cứu, chuyển giao tiến kỹ thuật vào sản xuất; Phát triển nông nghiệp cơng nghệ cao; Cơ giới hóa phát triển công nghệ sau thu hoạch; Nâng cao hiệu công tác khuyến nơng 3.3.1.3 Nhóm giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm 22 3.3.1.4 Nhóm giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 3.3.1.5 Về đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn 3.3.1.6 Ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng Giải pháp cơng trình; Giải pháp phi cơng trình 3.3.2 Giải pháp cho nhóm ngành ngành chủ lực 3.3.2.1 Đối với lúa Giải pháp xây dựng cánh đồng lớn; Tái cấu sản xuất lúa gạo 3.3.2.2 Rau, hành tím 3.3.2.3 Cây ăn 3.3.2.4 Chăn nuôi 3.3.2.5 Thủy sản 3.3.3 Một số khuyến nghị - Tăng vốn đầu tƣ để xây dựng kết cấu hạ tầng sở vật chất kỹ thuật cho phát triển nông nghiệp nông thôn theo hƣớng công nghiệp hóa đại hóa Trong đặc biệt trọng xây dựng hệ thống thủy lợi theo yêu cầu phát triển mới, hệ thống giao thông nông thôn, cấp nƣớc vệ sinh môi trƣờng nông thôn - Hỗ trợ đầu tƣ cho thực chƣơng trình trọng điểm, dự án ƣu tiên Có sách ƣu đãi vốn tín dụng doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ sản xuất lớn đầu tƣ vào lĩnh vực kho tàng, bến bãi, nhà máy chế biến thu mua nơng sản hàng hóa qua hợp đồng tiêu thụ - Các Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân doanh nghiệp vay đủ vốn với thời gian vay phù hợp với chu kỳ sản xuất loại sản phẩm đƣợc hƣởng chế độ ƣu đãi theo quy định hành - Các quan quản lý viện, trƣờng có liên quan tích cực hỗ trợ ngành nơng nghiệp phát triển nông thôn nhƣ nông dân thực có hiệu chƣơng trình, dự án ƣu tiên 23 KẾT LUẬN Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất quan trọng phát triển ngành kinh tế nói riêng tồn kinh tế nói chung Thực tiễn sản xuất nơng nghiệp ngày chứng minh rõ vai trò ý nghĩa to lớn phát triển KT–XH nƣớc ta Sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển số ngƣời ăn, tạo mặt tảng cho xã hội Từ ý nghĩa nơng nghiệp tác động tổng hợp tới lĩnh vực đời sống KT-XH Vì vậy, việc nghiên cứu phát triển nông nghiệp theo hƣớng bền vững địa bàn nƣớc yêu cầu cấp thiết cần đƣợc quan tâm Nghiên cứu phát triển nông nghiệp theo hƣớng bền vững tỉnh Sóc Trăng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Một mặt đƣa đƣợc nhìn tổng quan trạng phát triển phân bố nơng nghiệp, mặt khác định hƣớng đƣợc xu hƣớng phát triển nơng nghiệp tƣơng lai tìm giải pháp hợp lý theo hƣớng bền vững Trong trình thực luận án, sở tìm hiểu nghiên cứu trạng phát triển phân bố nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng, tác giả rút số kết luận sau: - Cơ cấu trồng, vật ni tỉnh Sóc Trăng chuyển đổi theo vùng sinh thái diễn rõ rệt, xuất nhiều mơ hình sản xuất hiệu phù hợp với đặc điểm tiểu vùng địa phƣơng, gắn với công nghiệp chế biến nhu cầu thị trƣờng tiêu thụ Diện tích NTTS tăng mạnh trƣớc năm 2005 đến (2015) ổn định; diện tích ăn tăng liên tục, diện tích gieo trồng lúa tôm – lúa tăng năm gần - Tỉnh Sóc Trăng hình thành vùng sản xuất tập trung, bƣớc đầu xây dựng đƣợc kết cấu hạ tầng sở chế biến (lúa-gạo, thủy sản ), đời sống nhân dân bƣớc cải thiện, an ninh nơng thơn nói chung khu vực đồng bào dân tộc nói riêng tƣơng đối ổn định Sản xuất lúa gạo phát triển mạnh, diện tích canh tác, gieo trồng giảm, thời tiết diễn biến bất lợi, sâu bệnh xảy nhiều nơi, nhƣng nhờ trọng sử dụng giống suất cao, tích cực ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, sản lƣợng lúa tỉnh tăng liên tục, năm 2016 đạt 2,1 triệu tấn, tăng 0,50 triệu với năm 2000 Diện tích ăn tăng 1,98 lần sản lƣợng tăng 1,8 lần Chăn nuôi trì đƣợc tốc độ tăng GTSX mức cao - Thủy sản tăng nhanh diện tích, sản lƣợng giá trị xuất Năm 2016 so với năm 2000, diện tích ni tăng 1,7 lần nhƣng sản lƣợng tăng 11,1 lần, tơm: diện tích tăng 1,4 lần nhƣng sản lƣợng tăng 9,98 lần, suất tăng 7,22 lần, giá trị xuất thủy sản tăng 3,09 lần, nông sản tăng 0,71 lần - Ngƣời dân tích cực ứng dụng tiến kỹ thuật để nâng cao chất lƣợng, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh nơng sản hàng hóa, nâng cao thu nhập đơn vị đất đai thu nhập nông hộ Nhiều tiến khoa học công nghệ đƣợc ứng dụng vào sản xuất, tiến giống kỹ thuật canh tác lúa nuôi tôm - Cơ cấu kinh tế nông, lâm thủy sản tỉnh chuyển dịch chƣa thực bền vững, tỉ trọng ngành thủy sản khơng ổn định có xu hƣớng giảm, tỉ trọng chăn ni thấp, lâm nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ có xu hƣớng giảm dần 24 - Chƣa tạo đƣợc sản phẩm nông, thủy sản hàng hóa có hàm lƣợng kỹ thuật tiên tiến mang thƣơng hiệu tỉnh Thu nhập ngƣời dân nông thôn tăng chậm; điều kiện lại, ăn ở, học hành, giải trí khám chữa bệnh hạn chế, xã vùng đồng bào dân tộc Khả đầu tƣ tỉnh có hạn, nội lực dân hạn chế, sức hút đầu tƣ bên mà đầu tƣ nƣớc yếu - Nguồn vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc hạn hẹp, khả tích lũy để đầu tƣ mở rộng sản xuất nơng dân hạn chế, liên kết đầu tƣ từ doanh nghiệp hỗ trợ vốn từ hệ thống tín dụng, ngân hàng địa bàn tỉnh chƣa cao - Trình độ chuyên môn sản xuất nhƣ nhận thức sản xuất nơng nghiệp hàng hóa nơng dân hạn chế, kinh tế tập thể chậm phát triển, kinh tế trang trại doanh nghiệp chƣa phát huy đƣợc vai trò động lực chuyển đổi cấu sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tỉnh - Biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng làm cho tình trạng ngập úng khả tiêu nƣớc thêm khó khăn, tình trạng hạn hán nhƣ yếu tố khí hậu bất thƣờng khác có xu hƣớng tăng khó dự báo xác, làm thay đổi cấu mùa vụ, dịch bệnh trồng gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp hơn; nạn xói lở bờ sơng, rạch, kênh mƣơng ngày nhiều ... lọc sở lí luận phát triển nông nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững để vận dụng vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển phân bố nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng - Phân... hƣớng bền vững Chương Các nhân tố ảnh hƣởng thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững Chương Định hƣớng giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hƣớng bền vững. .. PHÁP PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP TỈNH SĨC TRĂNG THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 3.1 CƠ SỞ CỦA ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP TỈNH SĨC TRĂNG THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Địa lý: Phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hướng bền vững, Tóm tắt Luận án tiến sĩ Địa lý: Phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hướng bền vững