Luận án tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản: Giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản tại đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

269 12 0
  • Loading ...
1/269 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 23:07

Mục tiêu của luận án là cung cấp cơ sở dữ liệu về thực trạng hoạt động khai thác và bảo vệ NLTS ở đầm Nại; Cung cấp cơ sở dữ liệu về đánh giá thực trạng hoạt động khai thác và bảo vệ NLTS ở đầm Nại; Xây dựng giải pháp đảm bảo khai thác hợp lý NLTS ở đầm Nại. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN TRỌNG LƯƠNG GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TẠI ĐẦM NẠI, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÁNH HÒA - 2018 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN TRỌNG LƯƠNG GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TẠI ĐẦM NẠI, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN Ngành đào tạo: Khai thác thuỷ sản Mã số: 9620304 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐỨC SĨ TS LÊ XUÂN TÀI KHÁNH HÒA - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: “Giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi chưa cơng bố cơng trình khoa học khác thời điểm Khánh Hoà, ngày 16 tháng năm 2018 Tác giả luận án Nguyễn Trọng Lương i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Đức Sĩ TS Lê Xuân Tài tận tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nha Trang, Viện Khoa học Công nghệ Khai thác thủy sản, Phòng Đào tạo Sau Đại học tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể cán Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh Thuận cộng đồng ngư dân xã, thị trấn quanh đầm Nại hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập liệu để thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo, thầy giáo bạn đồng nghiệp Viện Khoa học Công nghệ Khai thác thủy sản hỗ trợ, giúp đỡ động viên suốt trình thực luận án Cuối xin gửi lời cảm ơn đến người thân gia đình, đặc biệt vợ động viên, giúp đỡ, hy sinh nhiều thời gian cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Một lần xin chân thành cảm ơn tình cảm, lời động viên giúp đỡ q báu Khánh Hồ, ngày 16 tháng năm 2018 Tác giả luận án Nguyễn Trọng Lương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH x MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1 Tổng quan đầm Nại 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.2 Nguồn lợi thủy sản 1.1.3 Một số hệ sinh thái đặc trưng .9 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước 10 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước .10 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 18 1.3 Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu nước 25 1.3.1 Về phương pháp nghiên cứu 25 1.3.2 Về nội dung nghiên cứu 26 1.3.3 Về kết nghiên cứu 26 1.3.4 Về hạn chế công trình nghiên cứu 27 1.3.5 Những điểm kế thừa cho đề tài luận án 28 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Nội dung nghiên cứu .31 2.1.1 Thực trạng hoạt động khai thác thủy sản đầm Nại .31 2.1.2 Thực trạng hoạt động bảo vệ NLTS đầm Nại 31 2.1.3 Đánh giá thực trạng hoạt động khai thác thủy sản đầm Nại 31 2.1.4 Đánh giá thực trạng hoạt động bảo vệ NLTS đầm Nại .31 2.1.5 Đề xuất giải pháp khai thác hợp lý NLTS đầm Nại 31 2.2 Phương pháp thu thập liệu 31 2.2.1 Dữ liệu thứ cấp 31 2.2.2 Xác định cỡ mẫu phân bố mẫu điều tra 32 2.2.3 Thu thập số liệu thực trạng hoạt động khai thác thủy sản .34 iii 2.2.4 Thu thập liệu thực trạng hoạt động bảo vệ NLTS 35 2.2.5 Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm thiết bị chọn lọc cho ngư cụ 36 2.3 Phương pháp xử lý liệu 40 2.3.1 Xử lý liệu thứ cấp .40 2.3.2 Xử lý liệu sơ cấp 40 2.4 Phương pháp tính tốn 41 2.4.1 Xác định sản lượng (MSY) cường lực khai thác BVTĐ (fMSY) 41 2.4.2 Phương pháp xác định sản lượng thủy sản khai thác .42 2.4.3 Xác định thu nhập lao động KTTS 44 2.5 Phương pháp đánh giá 44 2.5.1 Đánh giá thực trạng hoạt động khai thác thủy sản đầm Nại 44 2.5.2 Đánh giá thực trạng hoạt động bảo vệ NLTS đầm Nại .46 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 3.1 Kết điều tra hoạt động khai thác thủy sản đầm Nại 47 3.1.1 Số lượng hộ dân, cấu nghề tàu thuyền 47 3.1.2 Thực trạng ngư cụ 51 3.1.3 Thực trạng lao động khai thác thủy sản 54 3.1.4 Thực trạng tổ chức sản xuất, mùa vụ thời gian khai thác 56 3.1.5 Thực trạng sản lượng thủy sản khai thác 58 3.1.6 Thực trạng thành phần sản phẩm khai thác .59 3.1.7 Thực trạng thu nhập lao động khai thác thủy sản đầm Nại 60 3.2 Kết điều tra hoạt động công tác bảo vệ NLTS đầm Nại 63 3.2.1 Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước khai thác bảo vệ NLTS 63 3.2.2 Mức độ hiểu biết ngư dân quản lý khai thác bảo vệ NLTS 69 3.3 Đánh giá thực trạng hoạt động khai thác thủy sản đầm Nại 72 3.3.1 Đánh giá thực trạng cường lực sản lượng khai thác đầm Nại 72 3.3.2 Đánh giá thực trạng sản phẩm khai thác đầm Nại 80 3.3.3 Đánh giá tình trạng vi phạm quy định tàu cá 87 3.3.4 Đánh giá tình trạng vi phạm quy định ngư cụ 87 3.3.5 Đánh giá thời gian hoạt động khai thác 88 3.4 Đánh giá thực trạng hoạt động bảo vệ NLTS đầm Nại 89 3.4.1 Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ NLTS quan quản lý 89 3.4.2 Đánh giá hiểu biết ngư dân công tác bảo vệ NLTS 92 3.5 Đề xuất giải pháp khai thác hợp lý NLTS đầm Nại 94 3.5.1 Giải pháp sử dụng ngư cụ khai thác hợp lý NLTS (lưới đáy lờ dây) 94 3.5.2 Giải pháp sử dụng cường lực khai thác hợp lý NLTS đầm Nại 113 iv 3.5.3 Giải pháp sử dụng thời gian ngư trường khai thác hợp lý đầm Nại126 3.6 Thảo luận hạn chế đề tài 135 3.6.1 Thảo luận 135 3.6.2 Hạn chế đề tài 138 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 139 Kết luận 139 Khuyến nghị 140 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 141 TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 PHỤ LỤC 150 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTĐ : Bền vững tối đa CPUE CV ĐN : Catch Per Unit Effort (Năng suất khai thác) : Chevaux Vapeur (Công suất máy tàu) : Đụt (bao đụt) ĐT : Đụt ĐVT : Đơn vị tính fMSY KTTS L25 : Cường lực khai thác mà đạt sản lượng bền vững tối đa : Khai thác thủy sản : Chiều dài cá với 25% cá thể giữ lại đụt lưới L50 L75 LĐ : Chiều dài cá với 50% cá thể giữ lại đụt lưới : Chiều dài cá với 75% cá thể giữ lại đụt lưới : Lao động M1 M2 M3 : Mẫu lưới 1, mắt lưới hình thoi, a = 6mm (a kích thước cạnh mắt lưới) : Mẫu lưới 2, mắt lưới hình thoi, a = 9mm : Mẫu lưới 3, chèn lọc mắt lưới hình vng, a = 9mm M4 MC MP MSY NCS : : : : : Mẫu lưới 4, chèn lọc mắt lưới hình vng, a = 11mm Mùa Mùa phụ Maximum Sustainable Yield (Sản lượng bền vững tối đa) Nghiên cứu sinh NLTS NN&PTNT NTTS SF SL SLTB SR THCS THPT UBND VBNC : : : : : : : : : : : Nguồn lợi thủy sản Nông nghiệp phát triển nông thôn Nuôi trồng thủy sản Selectivity Factor (Hệ số chọn lọc) Sản lượng Sản lượng trung bình Selection Range (Khoảng chọn lọc) Trung học sở Trung học phổ thông Ủy ban nhân dân Vùng biển nghiên cứu vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp số lượng mẫu điều tra thực trạng khai thác .33 Bảng 3.1 Số lượng hộ dân khai thác thủy sản xã quanh đầm Nại 47 Bảng 3.2 Cơ cấu nghề khai thác thủy sản giai đoạn 2012 ÷ 2016 47 Bảng 3.3 Cơ cấu tàu thuyền theo địa phương giai đoạn 2012 ÷ 2016 48 Bảng 3.4 Cơ cấu tàu thuyền theo nghề KTTS giai đoạn 2012 ÷ 2016 48 Bảng 3.5 Phân bố số lượng tàu thuyền 2016 theo nghề KTTS địa phương 49 Bảng 3.6 Thống kê tàu thuyền theo nghề KTTS năm 2016 .49 Bảng 3.7 Tình hình trang bị áo phao tàu cá theo nghề năm 2016 51 Bảng 3.8 Thống kê thông số kỹ thuật lưới rê lớp .51 Bảng 3.9 Thống kê thông số kỹ thuật vàng câu 52 Bảng 3.10 Thống kê thông số kỹ thuật lờ dây .52 Bảng 3.11 Thống kê thông số kỹ thuật lưới đáy 53 Bảng 3.12 Thống kê thông số kỹ thuật te .53 Bảng 3.13 Số lượng lao động theo nghề khai thác, giai đoạn 2012 ÷ 2016 54 Bảng 3.14 Trình độ học vấn độ tuổi lao động KTTS .54 Bảng 3.15 Trình độ chun mơn kinh nghiệm lao động 55 Bảng 3.16 Thời gian hoạt động khai thác nghề 01 năm .57 Bảng 3.17 Thời gian thực tế hoạt động khai thác nghề 01 ngày 58 Bảng 3.18 Năng suất khai thác bình quân 01 ngày hoạt động 58 Bảng 3.19 Tổng sản lượng nghề khai thác đầm Nại từ 2012 ÷ 2016 .59 Bảng 3.20 Một số số kinh tế nghề KTTS đầm Nại 61 Bảng 3.21 Thu nhập trung bình lao động 01 khai thác 62 Bảng 3.22 Ước tính thu nhập trung bình lao động 01 năm khai thác 62 Bảng 3.23 Thống kê tình hình thực công tác tuyên truyền 66 Bảng 3.24 Thống kê tình hình thực cơng tác tuần tra bảo vệ NLTS 67 Bảng 3.25 Mức độ hiểu biết quản lý KTTS đầm Nại .69 Bảng 3.26 Mức độ hiểu biết bảo vệ NLTS đầm Nại 70 Bảng 3.27 Mức độ hiểu biết hoạt động gây hại đến NLTS đầm Nại 70 Bảng 3.28 Một số ý kiến đánh giá ngư dân nghề KTTS đầm Nại 71 Bảng 3.29 Thống kê đề xuất ngư dân nhằm bảo vệ NLTS đầm Nại 72 Bảng 3.30 Năng suất cường lực nghề lưới rê lớp .73 Bảng 3.31 Năng suất cường lực nghề câu vàng 74 Bảng 3.32 Năng suất cường lực nghề lờ dây 75 Bảng 3.33 Năng suất cường lực nghề lưới đáy .75 Bảng 3.34 Năng suất cường lực nghề te 76 vii Bảng 3.35 Sản lượng cường lực BVTĐ theo đơn vị cường lực chuẩn 77 Bảng 3.36 Sản lượng cường lực BVTĐ tính theo đơn vị cường lực thực tế 78 Bảng 3.37 Biến động suất khai thác theo đơn vị cường lực chuẩn 78 Bảng 3.38 So sánh cường lực khai thác thực tế với giá trị fMSY 79 Bảng 3.39 So sánh sản lượng khai thác thực tế với giá trị MSY 80 Bảng 3.40 Thành phần sản lượng đối tượng 84 Bảng 3.41 Kích thước số đối tượng khai thác nghề 85 Bảng 3.42 Tỷ lệ (%) sản phẩm nhỏ kích thước cho phép đánh bắt .86 Bảng 3.43 Thống kê thời kỳ cá mang trứng bắt gặp đầm Nại 88 Bảng 3.44 Thống kê sản lượng khai thác mẫu lưới thử nghiệm 97 Bảng 3.45 Sản lượng tơm rảo cá lượng mẫu lưới .97 Bảng 3.46 Số cá thể tơm rảo cá lượng ngồi mẫu lưới .98 Bảng 3.47 Các tham số chọn lọc lưới đáy khai thác tôm rảo cá lượng 101 Bảng 3.48 Hệ số chọn lọc (SF) mẫu lưới thử nghiệm 102 Bảng 3.49 Phương trình chọn lọc tôm rảo cá lượng đánh bắt lưới đáy 103 Bảng 3.50 Kết hoạt động khai thác chủ hộ năm 2015 110 Bảng 3.51 Kết khảo sát mơ hình sản xuất Dương Văn Châu 111 Bảng 3.52 Kết khảo sát mơ hình sản xuất Dương Ngọc Tuấn 112 Bảng 3.53 So sánh kết hoạt động khai thác mô hình 113 Bảng 3.54 Tổng cường lực theo ngư cụ hộ gia đình năm 2016 114 Bảng 3.55 Xác định tổng cường lực cần cắt giảm theo nghề 115 Bảng 3.56 Phương án cắt giảm cường lực tàu lắp máy 115 Bảng 3.57 Tổng hợp số liệu cắt giảm cường lực theo số lượng ngư cụ 117 Bảng 3.58 Tổng hợp số liệu cắt giảm cường lực theo hộ gia đình 118 Bảng 3.59 Tổng hợp lộ trình cắt giảm cường lực khai thác đầm Nại 122 Bảng 3.60 Tổng hợp thông tin chuyển đổi nghề lao động nghề te 125 Bảng 3.61 Thu nhập trung bình thuyền viên làm việc tàu lưới vây 125 Bảng 3.62 Thời gian khu vực hạn chế cấm khai thác 133 Bảng 3.63 Tổng hợp kết kiểm tra tình hình vi phạm Quy định 134 Bảng 3.64 Trung bình thu nhập thuyền viên khai thác xa bờ 136 Bảng 3.65 Tình hình ni hàu trồng rong nho hộ chuyển nghề 137 Bảng 3.66 Hiệu nuôi hàu trồng rong nho hộ chuyển nghề 137 viii  Đó trách nhiệm quan nhà nước  NLTS chung, muốn khai thác nhiều, khó quản lý  Ngư dân khơng có trách nhiệm quản lý NLTS  Ngư dân khơng giao quyền quản lý  Ngư dân không hướng dẫn kỹ năng, biện pháp để quản lý  Ngư dân khơng tổ chức thành nhóm, tổ để quản lý Nguyên nhân khác Ông (bà) tham gia vào tổ chức nghề cá chưa? Có:  Khơng:  Nếu có tổ chức có hỗ trợ cho hoạt động khai thác ơng (bà) khơng? Có:  Khơng:  Nếu có việc gì:………………………………………………… Có nên tăng cường công tác quản lý KTTS đầm Nại dựa vào cộng đồng không? Đồng ý:  Không đồng ý:  Khơng có ý kiến:  Khu vực khai thác có thay đổi khơng so với trước đây? Có:  Khơng:  Lý thay đổi: Rừng ngập mặn bị thu hẹp NLTS nào?  Tăng  Giảm  Ổn định Mô tả chi tiết: Theo Ơng (bà), đầm Nại: a) Mơi trường đầm trở nên:  Tốt hơn;  Giảm;  Bình thường b) ĐDSH, NLTS:  Phục hồi;  Giảm;  Bình thường c) Sản lượng đánh bắt hộ:  Tăng;  Giảm;  Bình thường d) Kích cỡ cá đánh bắt:  Tăng;  Giảm;  Bình thường đ) Thu nhập hộ:  Tăng;  Giảm;  Bình thường e) Cơ hội cho lao động, việc làm:  Tăng;  Giảm;  Bình thường f) Nhận thức bảo vệ môi trường:  Tốt hơn;  Xấu hơn;  Bình thường g) Hoạt động bảo vệ mơi trường: Tốt hơn;  Xấu hơn;  Bình thường h) Thực quy định KTTS: Tốt hơn;  Xấu hơn;  Bình thường k) Mức độ tranh chấp ngư trường hoạt động sản xuất: - Giữa Ngư dân đầm Nại nghề:  Tăng,  Giảm,  Bình thường - Giữa Ngư dân đầm Nại khác nghề:  Tăng,  Giảm,  Bình thường - Giữa Ngư dân đầm Nại nơi khác:  Tăng;  Giảm;  Bình thường 10 Nắm số quy định liên quan đến khai thác bảo vệ NLTS - Loại ngư cụ hình thức đánh bắt bị cấm? ……………………………… - Kích thước mắt lưới phép sử dụng? ……………………………… - Đối tượng bị cấm khai thác? ……………………………… - Đối tượng bị cấm khai thác có thời hạn? …………………………………… - Thời gian khai thác/ cấm khai thác? …………………………………… - Kích thước cá phép có thời hạn? …………………………………… 11 Tham gia lớp tập huấn, đào tạo nghề: Có:  Không:  Nội dung tập huấn: Mức độ vận dụng vào nghề nghiệp: IV MỘT SỐ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN NLTS TẠI ĐẦM NẠI Nên làm để trì phát triển NLTS đầm Nại? - Giao mặt nước cho cộng đồng quản lý, sử dụng:  - 93 - - Khôi phục rừng ngập mặn:  - Khoanh vùng bảo vệ, tái tạo NLTS:  - Chuyển đổi nghề:  - Xử lý triệt để nghề khai thác mang tính chất hủy diệt có tính chất làm nguy hại đến nguồn lợi khai thác:  - Tuyên tuyền quy định nhà nước KT BVNL TS:  - Tăng cường thực pháp luật: - Các biện pháp khác:…………………………………………………… Ơng (bà) có nguyện vọng chuyển đổi nghề khơng? Có:  Khơng:  Nếu có nghề gì? Những khó khăn gặp phải chuyển đổi nghề: Cần làm để KT&BVNTS có hiệu quả? …………………………………… Ơng (bà) có đề xuất, kiến nghị quan có chức năng? V NGƯ CỤ Lưới rê a) Lưới rê đơn: - Kích thước kéo căng:…… m, cao (kéo căng)……….m Dài (rút gọn)…… m, cao (rút gọn)……… m Kích thước mắt lước (2a) =………mm - Số lượng lưới: …………………………………………………………… b Lưới rê lớp - Áo lưới ngoài: dài (kéo căng)…… m, cao (kéo căng)……… m Dài (rút gọn)…… m, cao (rút gọn)……… m Kích thước mắt lước (2a)=…………… mm - Áo lưới trong: dài (kéo căng)…… m, cao (kéo căng)……… m Dài (rút gọn)…… m, cao (rút gọn)……… m Kích thước mắt lước (2a)=…………… mm - Số lượng lưới:…………………………………………………………… Lưới đáy - Chiều dài dây giềng phao: - Chiều dài dây giềng chì: - Độ cao miệng lưới: - Khoảng cách cọc cố định: - Kích thước mắt lưới miệng …… Thân …………đụt …… bao đụt ……… - Chiều dài lưới: ………… thân ………….đụt …………………………… Lờ dây - Kích thước lờ: Dài …………m; rộng ……… m: cao: ……… m; khoảng cách khung: ……… m; Kích thước hom lờ: …………… m - Kích thước mắt lưới: Lưới bao: ….mm; hom lờ: …….mm; túi lờ …… mm - Số lượng dây lồng: ………………………………………………………… Te - Kích thước ngư cụ: Chiều dài kéo căng lưới: … m; Chiều cao cánh lưới: … m; Chiều dài cánh lưới:………m; 2a miệng:………….mm; 2a đụt:……………mm - Kích thước cần te: ………………vật liệu ……… - Bộ phận kích điện: Bình ắc quy:……Vơn,…….A, khác - Bộ phận thiết bị khác (nếu có):……………………………………………… Câu - Câu tay: Số lượng cần: ; Cước số:……; Số lưỡi câu: .; số: - Câu vàng: - 94 - + Chiều dài…………m; số lượng thẻo:…………; số lượng lưỡi/thẻo…………; Khoảng cách thẻo câu: …… m + Vật liệu, quy cách: Dây triên …………………….; thẻo câu: + Vật liệu, thông số kỹ thuật lưỡi câu: ……………… Cào sò Sử dụng thiết bị hay dùng tay để bắt:…… ………………………… Nếu sử dụng thiết bị thiết bị gì:……………………………, thơng số (nếu có):……………………………………………… Khai thác hàu Sử dụng thiết bị hay dùng tay để bắt:…… ……………………… Nếu sử dụng thiết bị thiết bị gì:……………………………, thơng số (nếu có):………………………………………… VI CHUYỂN ĐỔI NGHỀ Thông tin chung - Tại trước số hộ KTTS đầm Nại nhiều dần? - Họ chuyển sang nghề gì? .lý chuyển đổi? - Hiệu nghề so với trước đây? Thông tin chi tiết theo hộ/ cá nhân - Tại chuyển sang nghề - Chuyên đổi từ thời điểm nào: Ngày tháng năm - Hiệu quả/ thu nhập nghề mới: Trung bình Triệu đông /tháng /năm So sánh với nghề cũ: - Những điểm thuận lợi nghề mới: - Nhưng điểm khó khăn nghề mới: - Định hướng nghề nghiệp cho năm tới: Mô tả chi tiết nghề - Vốn: - Kỹ thuật: - Cơ sở vật chất phục vụ hành nghề: - Thời gian, mùa vụ hoạt động: Trân trọng cảm hợp tác ông/bà! - 95 - PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KTTS TẠI ĐẦM NẠI - NGHỀ LƯỚI RÊ I THÔNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên người vấn:……………………………Nam/nữ:…… Họ tên người làm việc tàu:…………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………… Nghề nghiệp chính:…………………………………………………………… Nghề phụ:…………………………………………………………………… Trính độ học vấn:…………………………………………………………… Số năm biển: ……………………………………………………………… II THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Tàu đánh bắt - Xuồng (sỏng):  Thuyền máy:  Thúng:  Tàu khác:  - Số đăng ký tàu:……………………………………………………… - Năm mua: …………………………………………………………………… - Kích thước bản: + Dài:……m; rộng:……m; cao:…….m; công suất máy:……CV + Vật liệu vỏ làm bằng:………………………………………… Ngư cụ đánh bắt a) Lưới rê đơn: - Kích thước kéo căng:…… m, cao (kéo căng)……….m Dài (rút gọn)…… m, cao (rút gọn)……… m Kích thước mắt lước (2a) =………mm - Số lượng lưới: …………………………………………………………… b Lưới rê lớp - Áo lưới ngoài: dài (kéo căng)…… m, cao (kéo căng)……… m Dài (rút gọn)…… m, cao (rút gọn)……… m Kích thước mắt lước (2a)=…………… mm - Áo lưới trong: dài (kéo căng)…… m, cao (kéo căng)……… m Dài (rút gọn)…… m, cao (rút gọn)……… m Kích thước mắt lước (2a)=…………… mm - Số lượng lưới:…………………………………………………………… Sản lượng khai thác Ngày khảo sát: …… / ………/ 20…… Thời gian thả lưới ……………… Thời gian thu lưới………………………………… Sản lượng khai thác …………… Tổng daonh thu …………… Tổng chi phí……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) - 96 - - NGHỀ LƯỚI ĐÁY I THƠNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên người vấn:……………………………Nam/nữ:…… Họ tên người làm việc tàu:…………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………… Nghề nghiệp chính:…………………………………………………………… Nghề phụ:…………………………………………………………………… Trính độ học vấn:…………………………………………………………… Số năm biển: ……………………………………………………………… II THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Tàu đánh bắt - Xuồng (sỏng):  Thuyền máy:  Thúng:  Tàu khác:  - Số đăng ký tàu:……………………………………………………… - Năm mua: …………………………………………………………………… - Kích thước bản: + Dài:……m; rộng:……m; cao:…….m; công suất máy:……CV + Vật liệu vỏ làm bằng:………………………………………… Sản lượng khai thác Ngày khảo sát: …… / ………/ 20…… Thời gian thả lưới ……………… Thời gian thu lưới………………………………… Sản lượng khai thác …………… Tổng daonh thu …………… Tổng chi phí……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) - 97 - - NGHỀ LỒNG BẪY I THƠNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên người vấn:……………………………Nam/nữ:…… Họ tên người làm việc tàu:…………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………… Nghề nghiệp chính:…………………………………………………………… Nghề phụ:…………………………………………………………………… Trính độ học vấn:…………………………………………………………… Số năm biển: ……………………………………………………………… II THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Tàu đánh bắt - Xuồng (sỏng):  Thuyền máy:  Thúng:  Tàu khác:  - Số đăng ký tàu:……………………………………………………… - Năm mua: …………………………………………………………………… - Kích thước bản: + Dài:……m; rộng:……m; cao:…….m; công suất máy:……CV + Vật liệu vỏ làm bằng:………………………………………… Ngư cụ đánh bắt - Kích thước lồng: Dài …………m; rộng ……… m: cao: …………… m; khoảng cách khung: ……… m; Kích thước hom lồng: ……………m - Kích thước mắt lưới: Lưới bao: ….mm; hom lồng: …….mm; túi …… mm - Số lượng dây lồng: …………………………………………………………… Sản lượng khai thác Ngày khảo sát: …… / ………/ 20…… Thời gian thả lưới ……………… Thời gian thu lưới………………………………… Sản lượng khai thác …………… Tổng daonh thu …………… Tổng chi phí……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) - 98 - - NGHỀ TE I THƠNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên người vấn:……………………………Nam/nữ:…… Họ tên người làm việc tàu:…………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………… Nghề nghiệp chính:…………………………………………………………… Nghề phụ:…………………………………………………………………… Trính độ học vấn:…………………………………………………………… Số năm biển: ……………………………………………………………… II THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Tàu đánh bắt - Xuồng (sỏng):  Thuyền máy:  Thúng:  Tàu khác:  - Số đăng ký tàu:……………………………………………………… - Năm mua: …………………………………………………………………… - Kích thước bản: + Dài:……m; rộng:……m; cao:…….m; công suất máy:……CV + Vật liệu vỏ làm bằng:………………………………………… Ngư cụ đánh bắt - Kích thước ngư cụ: + Chiều dài kéo căng lưới: ……….m + Chiều cao cánh lưới: ……………… m + Chiều dài cánh lưới:…………………m + Kích thước mắt lưới miệng (2a):………….mm + Kích thước mắt lưới đụt (2a):……………mm - Kích thước cần te: ………………vật liệu ……… - Bộ phận kích điện: Bình ắc quy:……Vơn,…….A - Bộ phận thiết bị khác (nếu có):……………………………………………… Sản lượng khai thác Ngày khảo sát: …… / ………/ 20…… Thời gian thả lưới ……………… Thời gian thu lưới………………………………… Sản lượng khai thác …………… Tổng daonh thu …………… Tổng chi phí……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) - 99 - - NGHỀ KHÁC I THƠNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên người vấn:……………………………Nam/nữ:…… Họ tên người làm việc tàu:…………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………… Nghề nghiệp chính:…………………………………………………………… Nghề phụ:…………………………………………………………………… Trính độ học vấn:…………………………………………………………… Số năm biển: ……………………………………………………………… II THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Tàu đánh bắt - Xuồng (sỏng):  Thuyền máy:  Thúng:  Tàu khác:  - Số đăng ký tàu:……………………………………………………… - Năm mua: …………………………………………………………………… - Kích thước bản: + Dài:……m; rộng:……m; cao:…….m; cơng suất máy:……CV + Vật liệu vỏ làm bằng:………………………………………… Ngư cụ đánh bắt a Đối với nghề câu: - Câu tay (câu cần hay câu ống):………………………………………………… - Cước số:………… , lưỡi câu số:……………………………………………… - Câu vàng: Chiều dài…………m; số lượng thẻo câu: …………………………; Khoảng cách thẻo câu: …… m - Vật liệu, quy cách: Dây triên …………………….; thẻo câu: ………………… - Vật liệu, thông số kỹ thuật lưỡi câu: ………………………………… b Đối với nghề cào sò, đục hàu: Sử dụng thiết bị hay dùng tay để bắt:…… ……………………………… Nếu sử dụng thiết bị thiết bị gì:……………………………, thơng số (nếu có):……………………………………………… Sản lượng khai thác Ngày khảo sát: …… / ………/ 20…… Thời gian thả lưới ……………… Thời gian thu lưới………………………………… Sản lượng khai thác …………… Tổng daonh thu …………… Tổng chi phí……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Mẻ lưới thứ ……… Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) Đối tượng Sản lượng (kg) - 100 - PHIẾU GHI CHÉP ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC CHÍNH NGHỀ …………………… Họ tên chủ tàu: ………………………… Ngày khảo sát: …… / ………/ 20…… Sản lượng khai thác …………… Sản lượng đo, đếm: Chiều dài Đối tượng Đối tượng (mm) - 101 - Chiều dài (mm) Đối tượng Chiều dài (mm) NHẬT KÝ KHAI THÁC Họ tên chủ tàu: ………………………… Nghề: ………………………………… Số lượng ngư cụ:……………………… Các ngày hoạt động khai thác tháng …… năm 20… Ngày Sản lượng (kg) Số tiền thu Cá Cá Cá Cá Cá Cá Cá (1000 đ) Số tiền chi (1000 đ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ghi chú: - Ngày đánh bắt cá ghi sản lượng theo nhóm cá - Ghi tổng số tiền thu ngày đánh bắt cá - Ghi tổng chi phí cho ngày đánh bắt cá (dầu, đá, .) - 102 - Ghi PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TRONG Q TRÌNH NGHIÊN CỨU Hình 16 Tàu vỏ nhơm, gắn máy – hoạt động nghề lưới rê Hình 17 Tàu vỏ gỗ, gắn máy – hoạt động nghề lưới rê Hình 18 Tàu vỏ nhơm, khơng gắn máy – hoạt động nghề lưới rê Hình 19 Thuyền thúng, composite - hoạt động nghề lờ dây - 103 - Hình 20 Thuyền thúng vỏ gỗ - hoạt động nghề lưới đáy Hình 21 Khai thác thủy sản nghề te kết hợp điện Hình 22 Khai thác thủy sản nghề te kết hợp điện - 104 - Hình 23 Đóng bè ni hàu sữa đầm Nại Hình 24 Câu cá giải trí bè ni hàu sữa đầm Nại Hình 25 Chăm sóc hàu sữa đầm Nại - 105 - ĐIỀU TRA THU NHẬP TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KHÁC CỦA NGƯ DÂN Nghề KTTS đầm Nại có quy mơ nhỏ lợi ích kinh tế không cao nên hầu hết hộ ngư dân khu vực tham gia đồng thời hoạt động kinh tế khác nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, v.v Kết điều tra hoạt động kinh tế ngư dân đầm Nại thể bảng PL9-bảng PL9 - Bảng Tình hình hoạt động kiêm nghề ngư dân đầm Nại Số lao động theo nhóm tuổi (người) Tỷ lệ TT Nghề hoạt động (%) < 18 18 ÷ 60 > 60 Tổng Nuôi trồng thủy sản 32 43 8,8 Nông nghiệp 51 75 22 148 30,1 Xây dựng 35 44 80 16,3 Diêm nghiệp 12 41 59 12,0 Khác 123 27 11 161 32,8 Tổng số người kiêm nghề (người) 229 219 43 491 100,0 Tổng số người điều tra (người) 273 219 307 799 Từ bảng cho thấy: - Ngồi tham gia KTTS, có 61,5% (491/799 người) lao động hoạt động kiêm nghề lĩnh vực ni trồng thủy sản (ni hàu, ốc hương, sò huyết, cá mú, cua rong nho), nông nghiệp (trồng lúa, hoa mùa, …), xây dựng (thợ xây, thợ hồ, thợ sơn), làm muối số hoạt động khác (xe thồ, xe ba gác, bốc xếp hàng cảng cá Ninh Chữ, nhân viên phục vụ quán ăn, …) Trong đó, làm nơng nghiệp chiếm tỷ lệ cao 30%; tiếp đến nghề xây dựng 16,3%; diêm nghiệp 12% NTTS thấp 8,8% - Cơ cấu nghề hoạt động tùy thuộc vào độ tuổi lao động Trong đó, có 100% lao động nhóm tuổi 18 ÷ 60 hoạt động kiêm nghề; tương tự nhóm 18, có 84% 60 tuổi, có 14% Điều cho thấy, nhóm tuổi 18 ÷ 60 lực lượng lao động chủ lực gia đình nên họ tham gia đồng thời nhiều hoạt động kinh tế nhằm đảm bảo thu nhập Đối với nhóm 18 tuổi, có 16% khơng tham gia hoạt động kinh tế khác KTTS người học Hầu hết lao động 60 tuổi (chiếm 86%) không tham gia hoạt động kinh tế khác tuổi cao, sức khỏe yếu Do đó, việc tái cấu chuyển đổi nghề nên tập trung vào nhóm lao động 60 tuổi, chiếm gần 62% tổng số lao động KTTS số lại họ nghỉ tuổi cao, khơng khả lao động Ngoài ra, cấu nghề mà ngư dân đầm Nại tham gia không ổn định mà theo thời vụ tùy thuộc vào tính chất nghề nghiệp, ngoại trừ hoạt động NTTS Do đó, tình trạng thiếu việc làm xảy phổ biến, vào mùa mưa Mức thu nhập lao động từ nghề có khác đáng kể có xu hướng tăng theo thời gian, thể bảng PL9-bảng PL9 - Bảng Trung bình thu nhập từ số nghề mà ngư dân tham gia ĐVT: Triệu đồng TT Nghề hoạt động 2012 2013 2014 2015 2016 Trung bình Ni trồng thủy sản 34,3 35,6 38,2 40,5 45,7 38,9 Nông nghiệp 18,2 17,2 15,3 19,3 19,4 17,9 Xây dựng 33,2 36,4 37,3 40,4 45,3 38,5 Muối 15,6 16,5 18,2 17,4 19,3 17,4 Khác 15,3 14,2 16,8 17,5 18,2 16,4 Trung bình 23,3 24,0 25,2 27,0 29,6 25,8 Từ bảng cho thấy: - 106 - - Nghề nuôi trồng thủy sản xây dựng có mức thu nhập cao, trung bình gần 39 triệu đồng; nghề nơng nghiệp, diêm nghiệp nghề khác trung bình từ 16 ÷ 18 triệu đồng/người/năm - Trong giai đoạn 2012 ÷ 2016, mức thu nhập nghề mà ngư dân tham gia cao, trung bình 23,3 ÷ 29,6 triệu đồng/người/năm cao so với nghề KTTS đầm Nại, từ 8,4 ÷ 14,1 triệu đồng/người/năm Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động có xu hướng tăng (trung bình 5,4%/năm giai đoạn 2012 ÷ 2016) lợi ích kinh tế từ hoạt động KTTS liên tục giảm Đây lý mà nhiều gia đình lao động chuyển nghề nhằm cải thiện thu nhập sống Dựa vào xu này, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai biện pháp chuyển đổi nghề nhằm bảo vệ NLTS đầm Nại cách tiếp cận tích cực hiệu giai đoạn - 107 - ... NGUYỄN TRỌNG LƯƠNG GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TẠI ĐẦM NẠI, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN Ngành đào tạo: Khai thác thuỷ sản Mã số: 9620304 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN... đầm Từ lý trên, nghiên cứu sinh thấy việc lựa chọn đề tài luận án "Giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận" cần thiết cấp bách Mục tiêu đề tài luận. .. thác hợp lý tổng sản lượng NLTS; (2) Khai thác hợp lý tỷ lệ sản lượng loài; (3) Khai thác hợp lý độ tuổi kích thước lồi thủy sản; (4) Khai thác sản lượng nguồn lợi thủy sản phải đảm bảo hợp lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản: Giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản tại đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Luận án tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản: Giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản tại đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn