THPT kiến thụy hải phòng lần 1

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:53

KHĨA HỌC THỰC CHIẾN PHỊNG THI MƠN SINH – TRƯƠNG CƠNG KIÊN THPT KIẾN THỤY – HẢI PHỊNG ĐỀ THI THỬ THPT KIẾN THỤY - LẦN Môn: Sinh học – Lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút Trương Cơng Kiên sưu tầm Thực Chiến Phòng Thi Mơn Sinh THỰC CHIẾN PHỊNG THI MƠN SINH Đăng Ký Khóa Học – http://m.me/truongcongkien.sinhhocbeeclass Câu 81: Đặc điểm chung trình nhân đơi ADN q trình phiên mã sinh vật nhân thực A thực theo nguyên tắc bổ sung B có tham gia ADN polimeraza C diễn hai mạch gen D diễn toàn phân tử ADN nhiễm sắc thể Câu 82: Để phát quy luật di truyền, phương pháp nghiên cứu Menđen A phân tích thể lại B tự thụ phấn C lại thuận nghịch D lai phân tích Câu 83: Ở sinh vật nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Nhân đôi ADN B Nhân đội nhiễm sắc thể C Tổng hợp phân tử ARN D Tổng hợp chuỗi pơlipeptit Câu 84: Khi nói đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Sử dụng cônsixin để ức chế trình hình thành thoi phân bào gây đột biến đa bội thực vật B Thể lệch bội có hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên gấp bội C Các thể đa bội khơng có khả sinh sản hữu tính D Sự khơng phân li nhiễm sắc thể nguyên nhân tế bào xôma thể tạo thể ba Câu 85: Gen chi phối đến hình thành nhiều tính trạng gọi A gen trội B gen đa hiệu C gen tăng cường D gen điều hòa Câu 86: Loại đột biến sau làm tăng số loại alen gen vốn gen quần thể sinh vật? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội Câu 87: Theo Menđen, phép lai cá thể mang tính trạng trội với thể lặn tương ứng gọi A lai thuận-nghịch B lai cải tiến C lai phân tích D lai khác dòng Câu 88: Điều kiện đảm bảo cho di truyền độc lập cặp tính trạng A gen phải nằm NST khác B số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn C gen hồ lẫn vào D gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn Câu 89: Các bước phương pháp lai phân tích thể lại MenĐen gồm: Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F1, F2, F3 Tạo dòng chủng Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lại Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 3, 2, 4, D 2, 1, 3, Câu 90: Khi đề xuất giả thuyết tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định, nhân tố di truyền tế bào khơng hồ trộn vào phân li đồng giao tử Menđen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Cho F2 tự thụ phấn B Cho F1 giao phấn với C Cho F1 lai phân tích D Cho F1 tự thụ phấn TIẾT KIỆM – HIỆU QUẢ - ĐIỂM CAO ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC INBOX ANH NHÉ ! HOTLINE 0399036696 Câu 91: Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Quang hợp định 90% đến 95% suất trồng II Diệp lục b sắc tố trực tiếp chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP III Quang hợp diễn bào quan lục lạp IV Quang hợp góp phần điều hòa lượng O2 CO2 khí A B C D Câu 92: Khi nói hệ hơ hấp hệ tuần hồn động vật, có phát biểu sau đúng? I Tất động vật có hệ tuần hồn kép phổi cấu tạo nhiều phế nang II Ô tâm thất cá lưỡng cư có pha trộn máu giàu O2 máu giàu CO2 III Trong hệ tuần hoàn kép, máu động mạch giàu O2 máu tĩnh mạch IV Ở thú, huyết áp tĩnh mạch thấp huyết áp mao mạch A B C D Câu 93: Côđon sau mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5'AGU3' B 5'UGG3' C 5'AUX3' D 5'UGA3 Câu 94: Dùng cơnsixin xử lý hợp tử có kiểu gen BbDd, sau cho phát triển thành hồn chỉnh tạo thể tứ bội có kiểu gen A BBbbDDDd B BBBbDDdd C BBbbDddd D BBbbDDdd Câu 95: Khi nói hoạt động hệ tuần hồn người, có phát biểu sau đúng? I Tim đập nhanh mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm yếu làm huyết áp giảm II Huyết áp cao động mạch, thấp mao mạch tăng dần tĩnh mạch III Vận tốc máu chậm mao mạch IV Trong hệ động mạch, xa tim, vận tốc máu giảm A B C D Câu 96: Trong qui luật di truyền phân ly độc lập, với gen trội lặn hoàn toàn Nếu P chủng khác n cặp tính trạng tương phản số loại kiểu gen khác F2 A (3: 1)𝑛 B (1: 2: 1)𝑛 C 3𝑛 D 2𝑛 Câu 97: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a Theo lí thuyết, phép lại sau cho đời gồm tồn thể có kiểu hình lặn? А Аа х аа B Аа х Аа C аа х аа D AA x aa Câu 98: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến đoạn lớn thường gây hậu nghiêm trọng so với đột biến lặp đoạn II Đột biến đảo đoạn sử dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể sang nhiễm sắc thể khác III Đột biến đoạn thường làm giảm số lượng gen nhiễm sắc thể IV Đột biến lặp đoạn làm cho alen gen nằm nhiễm sắc thể A B C D Câu 99: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1? A Aa x Aa B aa x aa C Aa x aa D AA x Aa Câu 100: Đậu Hà Lan có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =14 Tế bào sinh dưỡng thể ba thuộc loại có nhiễm sắc thể? A 15 B 13 C 42 D 21 Câu 101: Theo lí thuyết, thể sau có kiểu gen dị hợp tử cặp gen? A aaBB B AAbb C AaBb D AABb LUYỆN TRỌNG TÂM – LUYỆN NHANH – LUYỆN CHUẨN KHĨA HỌC THỰC CHIẾN PHỊNG THI MƠN SINH – TRƯƠNG CƠNG KIÊN Câu 102: Hốn vị gen thường có tần số nhỏ 50% A Hốn vị gen gây phụ thuộc vào giới, lồi điều kiện mơi trường sống B Các gen nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu liên kết C Các gen tế bào phần lớn di truyền độc lập liên kết gen hồn tồn D Chỉ có gen gần xa tâm động xảy hoán vị gen Câu 103: Khi nói pha sáng quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Quang phân li nước diễn xoang tilacôit II Sản phẩm pha sáng cung cấp cho pha NADPH ATP III Oxi giải phóng từ q trình quang phân li nước IV Pha sáng chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP NADPH A B C D Câu 104: Theo lí thuyết, thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo loại giao từ chiếm tỉ lệ A 25% B 75% C 50% D 12,5% Câu 105: Theo lí thuyết, phép lại sau cho đời có kiểu gen đồng hợp tử trội: A Aa x aa B AA x Aa C Aa x Aa D AA X Aa Câu 106: Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn nằm vùng không tương đông nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường Một người phụ nữ nhìn màu bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh người trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục Theo lí thuyết, người trai nhận alen gây bệnh từ ai? A Ông nội B Bà nội C Bố D Mẹ Câu 107: Ở Operon Lac, có đột biến làm đoạn ADN trường hợp sau làm cho tất gen cấu trúc không tổng hợp prôtêin A Mất gen điều hoà B Mất gen cấu trúc C Mất vùng khởi động (P) D Mất vùng vận hành (O) Câu 108: Biến dị tổ hợp loại biến dị hình thành tổ hợp lại gen sẵn có bố mẹ Có trình sau chế tạo nên biến dị tổ hợp? (1) Sự phân li độc lập tổ hợp tự gen giảm phân (2) Sự nhân đôi gen phân bào nguyên phân (3) Sự tiếp hợp trao đổi chéo cromatit khác nguồn gốc cặp NST tương đồng (4) Sự tiếp hợp trao đổi chéo cromatit nguồn gốc cặp NST tương đồng A B C D Câu 109: Phân tử ADN gồm 3000 nuclêơtit có số nuclêôtit Timin chiếm 20% Số nuclêôtit loại phân tử ADN là: A A=T=900; G = X=600 B A=T=G=X= 750 C A=T=G= X = 1500 D A=T=600; G=X= 900 Câu 110: Một gen vi khuẩn dài 510(nm), mạch có A1: T1: G1: X1 = : : : Gen phiên mã tạo mARN có nucleotit loại A 150 Số nucleotit loại G mơi trường cung cấp cho q trình phiên mã A 450 B 900 C 1200 D 600 Câu 111: Một loài thực vật, biết gen quy định tình trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:13) 𝐴𝑏 𝐴𝐵 A 𝑎𝑏 𝑥 𝑎𝐵 𝑎𝐵 𝑎𝑏 B 𝑎𝑏 𝑥 𝑎𝑏 𝐴𝑏 𝑎𝐵 𝐴𝐵 C 𝑎𝑏 𝑥 𝑎𝑏 𝐴𝑏 D 𝑎𝑏 𝑥 𝑎𝑏 Câu 112: Cho biết gen phân li độc lập, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? A Aabb x aaBb B AaBB x AABb C AaBB x AaBb D AaBb x AaBb TIẾT KIỆM – HIỆU QUẢ - ĐIỂM CAO ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC INBOX ANH NHÉ ! HOTLINE 0399036696 Câu 113: Một loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? 𝐴𝑏 𝑎𝐵 𝐴𝑏 A 𝑎𝑏 𝑥 𝑎𝐵 𝑎𝐵 𝐴𝐵 B 𝑎𝑏 𝑥 𝑎𝑏 𝐴𝑏 𝑎𝐵 C 𝑎𝑏 𝑥 𝑎𝑏 𝑎𝑏 D 𝑎𝑏 𝑥 𝑎𝑏 Câu 114: Ở người, bệnh bạch tạng gen d nằm nhiễm sắc thể thường gây Những người bạch tạng quần thể cân gặp với tần số 0,04% cấu trúc di truyền quần thể người nói là: A 0,0392DD +0,9604Dd + 0,0004dd =1 B 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd=1 C 0,0004DD +0,0392Dd +0,9604dd =1 D 0,64DD +0,34Dd + 0,02dd =1 Câu 115: Một thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn Theo lí thuyết, số dòng chủng tối đa tạo : A B C D Câu 116: Lai hai cá thể (P) dị hợp cặp gen, thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Cho biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng xảy đột biến Dự đốn sau phù hợp với phép lai trên? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 30% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 10% Câu 117: Một phần tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A + 1)/(G + X) = 2/3 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêơtit loại A phân tử là: A 30% B 40% C 20% D 10% Câu 118: Quá trình giảm phân bình thường thể dị hợp tử cặp gen (A, a B, tạo loại giao tử, loại giao tử AB chiếm 20% Theo lí thuyết, kiểu gen thể khoảng cách gen xét A Ab/aB 40 cM B Ab/aB 20 cM C AB/ab 40 CM D AB/ab 20 cM Câu 119: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 21% số thân cao, chuA Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Ở F1, có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, B Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 20% C F1 có tối đa loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen D Trong số thân cao, F1, có 13/27 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen Câu 120: Ở quần thể sinh vật lưỡng bội, xét gen có hai alen A a Trong trường hợp khơng xảy đột biến, q trình ngẫu phối tạo quần thể loại kiểu gen thuộc gen Theo lí thuyết, phép lai sau hai cá thể quần thể cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1? A AA x Aa B 𝑋 𝐴 𝑋 𝐴 𝑥 𝑋 𝑎 𝑌 C 𝑋 𝐴 𝑋 𝑎 𝑥 𝑋 𝐴 𝑌 D Aa x aa Khóa Học Thực Chiến Phòng Thi Mơn Sinh : Trương Công Kiên - LiveSrteam up video giảng Đề + Chuyên Đề hàng tuần - tuần buổi học thi thử đặc biệt + tài liệu ôn tập môn khối B - Hỏi đáp trực tiếp với Tác giả - Thầy : Trương Công Kiên Hotline : 0399036696 - Trương Công Kiên - Tác giả : Công Phá Đề Sinh, Chinh Phục Vận Dụng Cao Sinh Học - Đăng ký để tặng sách “ Công Phá Đề Sinh “ em ! LUYỆN TRỌNG TÂM – LUYỆN NHANH – LUYỆN CHUẨN ... khuẩn dài 510 (nm), mạch có A1: T1: G1: X1 = : : : Gen phiên mã tạo mARN có nucleotit loại A 15 0 Số nucleotit loại G mơi trường cung cấp cho q trình phiên mã A 450 B 900 C 12 00 D 600 Câu 11 1: Một... tỉ lệ 1: 1? A Aa x Aa B aa x aa C Aa x aa D AA x Aa Câu 10 0: Đậu Hà Lan có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =14 Tế bào sinh dưỡng thể ba thuộc loại có nhiễm sắc thể? A 15 B 13 C 42 D 21 Câu 10 1: Theo... phân li theo tỉ lệ 1: 1 :1: 1? A Aabb x aaBb B AaBB x AABb C AaBB x AaBb D AaBb x AaBb TIẾT KIỆM – HIỆU QUẢ - ĐIỂM CAO ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC INBOX ANH NHÉ ! HOTLINE 0399036696 Câu 11 3: Một loài thực vật,
- Xem thêm -

Xem thêm: THPT kiến thụy hải phòng lần 1 , THPT kiến thụy hải phòng lần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn