Ebook Nuôi con bằng sữa mẹ: Phần 1 - NXB Phương Đông

84 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:48

Cuốn sách Nuôi con bằng sữa mẹ: Phần 1 - NXB Phương Đông chia sẻ tới bạn những thông tin hữu ích sau: Chọn lựa nuôi con bằng sữa mẹ; cho bú trong thời kỳ sơ sinh; mỗi ngày cho con bú bằng sữa mẹ đây chính là nội dung của 3 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để có thêm kiến thức về việc cho con bú thế nào là tốt, con bú sữa mẹ sẽ có lợi ích như thế nào... BAO NGỌC BẢO NGỌC NUÔI CON SỮA MẸ NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐƠNG LỜI DẨN Có phải bạn vạch kế hoạch nuôi bé sữa niẹ hay bắt dầu nuôi bé sữa mẹ, bạn muốn biết thay đổi cách cho bú tùy theo thời gian'? Bạn có vấn đề cần giải quyết, bạn muốn biết giải nào? Có phải bạn chưa định nuôi bé sữa mẹ, nuôi bé sữa mẹ có tốt cho bạn bé? Quyển sách giúp cho bạn giải vấn đề Chắc chắn rằng, nuôi sữa mẹ lựa chọn tốt cho bạn bé Như thấy, dù sản phụ hay bé, dù hay tương lai, nuôi sữa mẹ chứng minh tốt Cho bú sữa hộp, có lúc gọi cho bú sữa bình, cho bú kết hợp, mặt dinh dưỡng cho bú sữa me NUÒI CON BẰNG SỮA MẸ - iĩ MỘT HÀNH VI BẢN NĂNG Cho bé bú sữa mẹ có ý nghĩa đặc biệt m ặt tìn h cảm tin h th ầ n người mẹ bé Nếu cho bú th u ận lợi, bạn cảm th th àn h công N hiều người mẹ nhớ giai đoạn thường cảm th hài lòng sung sướng Ni sữa mẹ m ột h n h vi Từ lúc m ang thai, th ể bạn chuẩn bị nuôi sữa mẹ Dưới tác dụng kích thích tố, tuyến vú b ắ t đầu chuẩn bị tổ chức huyết quản, tuyến dịch lim pha cần th iế t cho sả n xuất tồn trữ sữa Do đó, bầu vú có lúc cảm th đau đớn Vùng có m àu sậm quanh đầu vú tuyến mỡ quầng vú thay đổi rõ ràn g để giữ m ềm m ại cho đầu vú T rên thực tế, thời gian đầu có th ai, ngực thay đổi làm cho bạn cảm th m ình m ang th ai, th ậm chí trước bạn p h t m ình ngừng kinh Vào thời kỳ sau, ngực bạn căng lớn, có th ể bạn th sữa non tiế t Sữa non sữa bé bú sau đời m ột ngày, chất dinh dưỡng phong phú, bé không bú, sữa tiế t Cho nên, tấ t chuẩn bị xong trước bạn chưa định nuôi sữa mẹ, điều r ấ t tự nhiên - NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ ^ BẮT ĐÂU CHO BÚ SỮA MẸ M ột đứa bé khỏe m ạnh đủ th n g bú r ấ t khỏe, sau sanh có th ể cho bú sữa mẹ Nó có m ột loại p h ả n xạ “tìm kiếm ” thuộc b ản năng, có th ể xoay đầu m iệng, tìm bầu vú người mẹ để bú Điều khơng có nghĩa cho bú sữa mẹ chuyện sung sướng dễ chịu, b ạn khơng gặp khó k h ă n Đây m ột năng, m ẹ bé, cách cho bú sin h biết Mẹ bé cần phải học, m ột số người, nắm b ắ t kiến thức cần vài giây, th ậ m chí chẳng cần phí sức học biết Cơng m nói, q trìn h có th ể diễn r ấ t ngắn Đối với đa sơ người, có thế’ m ột thử thách Tại phải làm thế? Tại chuẩn bị ổn cả, thực không dễ? T rên thực tế, nuôi b ằn g sữa mẹ chịu ản h hưởng nhiều n h â n tố NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ - Dưới đ â y m ột v i n h â n tố: Bé sinh sớm nên chưa có phàn xạ tốt Sau sinh, mẹ bé phái trị bệnh, nên phải chậm cho bú sữa mẹ Trong trin h sinh, sứ dụng tlmốc giảm đau có thề cho bé thích ngủ khơng có plián ứng với vật xung quanh Tư thê thiếu thoải mái sè khiên cho người mọ đau dớn cho bú Một số sản phụ tư th ế cho bú hợp lý Cảm th khó khàn cho bú, th độ tiêu cực án h hưởng lòng tự tin người mẹ Thiếu kiến thức việc nuôi bàng sữa mẹ khiên cho bà mẹ lúng túng Khơng úng hộ khích lệ, người mẹ m ất tự tin Một số biệir pháp bệnh viện (như tách bé khỏi mẹ) ảnh hướng đến q trìn h ni sửa Nếu chăm sóc bé theo phương pháp cứng nhắc ánh hướng đến việc nuôi sửa mẹ Điều thấy m ột số dị tậ t cùa thê hay vấn đề khác ảnh hưởng đến việc ni sữa mẹ Ví như, bé sứt môi hở hàm ếch không th ể bú sữa có lúc có cách giải Ngồi ra, bà mẹ có đầu vú lõm vào cần phái giúp đỡ rấ t nhiều để bé có th ể ngậm dầu vú Có lúc việc cho bú diễn khơng thuận lợi số ngun nhân mà khơng biêt được, bé khơng chịu bú khóc rấ t dừ phải cho bú Vì th ế, cn sách sè tháo luận cám giác này, khó khăn thường gặp khơng thường thường gặp - NI CON BANG SIÍA MẸ tV k h íc h lệ n u i c o n b ằ n g s ữ a m ẹ Thè ký 20, đời cùa loại núni vú vá sửa, ni sữa mẹ có xu hướng giám Nhưng gần đáy, vi người ta sức tuyên truyền đicu lợi cua việc nên xu hướng kiềm chế, th ậm chí chuyên biến ngược lại Nhưng kỹ Iihng cho bú đả bị lơ là, nhiều bà mẹ thấy rằn g mẹ bà ngoại cùa họ r ấ t hiêu biết chuyện ni sữa mẹ, không th ể giúp đỡ nhiều cho họ Nhiều chun gia sức khóe khơng huấn luyện đế giúp đỡ bà mẹ vấn đề M ặt khác, có thê th m ạng lưới giao tiếp bà mẹ xây dựng, điều giúp ích cho việc truyền bá thòng tin dũng đ ắn, cần, họ giúp đỡ m ột cách th ân thiện, đầy khích lệ Quyển sách có th ể bù dắp khiếm khuyết mặt này, tức ủng hộ khắng dịnh điều bạn làm sè có lợi cho ban bé NŨI CON BẰNG SỮA ME - 10 - NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ Chương CHỌN LựA NUÔI CON BẰNG sữ a m ẹ T xưa lồi người biết ni sữa mẹ, có nhiều loại sữa thay cho sữa mẹ rẻ da số bà mẹ chọn cách nuôi bàng sữa mẹ, ngày dầu bé đời, vỉ họ hiểu ràng sữa mẹ tốt N uôi bàng sữa mẹ cho bé m ột bắt đầu đầy khỏe m ạnh, giàu d in h dưỡng, m ột cách tiếp cận với bé đầy ấm áp, tỉn h thương, giúp bé cảm thấy an tồn vá chăm sóc Trong chương cho bạn biết vài ưu điểm sức khỏe trưởng th n h bé bạn cho bé bú sữa mẹ điều ảnh hưởng n h th ế sức khỏe bạn C húng trả lời câu hỏi thắc mắc bà mẹ việc cho bú bàng sữa mẹ đưa m ột sô tài liệu tham khảo M Ộ T KHỞI ĐẦU KHỎE MẠNH Nuôi bằn g sữa mẹ tức cho bé bú sữa người Các loại sữa khác m bé có th ể bú sữa bò, có lúc dùng sữa dê sữa đậu, loại sữa thường gọi sữa phối hợp Xem loại sữa r ấ t khoa học, trê n thực tế, chúng phải trả i qua m ột trìn h chê biến có th ể giữ cho hệ thống tiêu hóa bé đươc an tồn NI CON BẰNG SỮA MẸ - 11 T hế nhưng, loại sữa chế biến hỗn hợp khác với sữa người Sữa người m ang tính đặc thù, biến đôi đế phù hợp cho sinh trướng p h t triể n cua bé Sữa cứa loại động vật khác không giống, sữa cứa chúng lý tướng cho cLÍa chúng, khơng lý tướng cho Thực vậy, cho bé bú băng sữa mẹ có ưu th ế đặc thù, sữa phơi hợp khơng có ưn thê Cho bé bú bàng sữa mẹ có th ể giúp cho bé trá n h loại bệnh, cho bé bú loại sữa khác có th ể đem đến ngưy hiểm cho bé Do đó, nnơi sữa mẹ có th ể trá n h Từ m ột m ặt đó, điều có lý Rốt có sữa tồn đó, bé lại không th ể h ú t được, giận, sau xuất cảm giác đói Nếu sữa khơng- th ể tiế t khỏi bầu vú m ột cách sn sẻ, điều ả n h hưởng đến sả n xuất sữa, sau ả n h hưởng đến lớn lên bé iĩ SỮA TIẾT RA KHÔNG ĐÊU T rên thực tế, tiế t sữa r ấ t sn sẻ, tìn h trạ n g tiế t sữa khơng r ấ t xảy Nếu tư thê h ú t sữa bé xác điều cần phải kiểm tra , bé có th ể h ú t sữa m ột cách suôn sẻ, trước bú no khơng ngừng lại, phản xạ tiế t sữa bạn r ấ t tốt Sau thói quen cho bú sữa m ình th n h lập, bạn có th ể khơng cần giúp đỡ bé nhiều m sữa tiế t đặn Trong thời gian cho bú sữa tiế t nhiều lần, bạn cảm giác không - lần Bạn có th ể cảm th bầu vú căng lên, có cảm giác sữa “vọt ”; p h ản xạ tiế t sữa xảy mà bé bạn ngừng bú, bạn th m ột lượng sữa lớn bắn từ dầu vú bạn Một thói quen cho bú sữa mẹ hình th n h , tiế t sữa xảy bé b ắ t đầu hút sữa, có lúc sớm hơn, th ậm chí bạn nghĩ đến bé bạn nghe tiếng kêu khóc th sữa b đầu tiế t ra, nghe người khác khóc sữa bạn tiế t Một số bà mẹ cho căng th ẳn g tin h th ầ n kiềm chế tiế t sữa Có lúc họ có th ể căng th ẳn g đến mức cần m ột nơi yên tĩn h để th ả lỏng có th ể cho bú họ làm th ế, họ có th ể bình tĩnh trở lại, họ có th ể yên lặng, sữa chảy tự nhiên Mặc dù tương đối thấy, cú sốc n ặn g thơng tin r ấ t xấu có th ể ảnh hưởng đến tiế t sữa Một sô ngửời cho rằn g tác dụng kích thích tố, điều thường tạm thời, khoảng thời gian - lần bú bạn tự biết cách thư giãn - NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ Tk NÓ THẬT S ự CÂN BÚ KHƠNG? Bé lớn sơ bé nhỏ muốn đến gần bầu vú, chúng muốn rời sau có v ật chúng muốn Đó m ột ví dụ điển hình mà bé b đầu tò mò th è giới xung quanh Đồng thời, sữa bạn có th ể sản xuất nhiều tiế t ra, tấ t kết thúc vòng vài phút Đừng ép bé phải bú nhiều, giận ^ CĨ PHẢI BÉ Đà BỆNH? Nếu bé sinh thời gian lần bú điều ngẫu nhiên, đừng cho rằn g bé bạn khỏe, có lẽ khơng khỏe, m ất nước ngủ mê Bé có trạ n g th sinh lý khơng tơ't thích ngủ vậy, khơng đủ sức tỉn h lại để đòi bú Những tìn h cần phải khám bác sĩ Sự thay đổi việc bú có nghĩa bé bạn có th ể ăn trước, bạn phải ý nhiều Ví dụ, có th ể bị bệnh tai ngồi Bé khơng thích bú có th ể mắc bệnh bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh, tình r ấ t gặp Nếu tìn h tiếp tục tồn tại, nhờ bác sĩ y khoa kiểm tra ^ PHẢI CHĂNG NĨ KHƠNG MN BÚ? H iện tượng khơng muốn bú sữa xảy b ất lúc nào, sau vỗ về, đa sô bé bình thường trở lại Vì m ột số nguyên n h ân đó, bé trước bú bình thường xảy tượng khơng muốn bú kêu khóc Nếu bé bạn khơng bị bệnh, ban đêm phải bê bé ban ngày Khi bé muốn ngủ khơng ngủ sâu cố gắng cho bé ăn Nếu tình tiếp tục tồn cần phải kịp thời đến bác sĩ - NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ ĐAU ĐẦU VÚ Chắc chắn đau đầu vú khiến cho bà mẹ khó chịu Đầu vú m ột phận nhạy cảm n h ấ t th ể, da bị rách h t, bé bú vào r ấ t dễ bị sướt, th ế r ấ t đau Trong thời kỳ đầu cho bé bú sữa mẹ, đầu vú có m ột số tổn thương điều thường thấy, việc cho bình thường, có nhiều tra n h cãi, người đồng ý Theo thời gian biến chuyển, vết thương lành ngày tệ hại Nếu đầu vú vần đau, tư th ế bú bé khơng xác Thơng thường đầu vú khơng hồn tồn nằm m iệng cùa bé, đầu vú ma sá t với ngạc cứng bé Có lúc bé cắn chặt đầu vú dùng lưỡi áp sá t vào tố chức vú, lực cắn hai h àm trê n khiến cho da bị tổn thương Nếu tìn h trạ n g trê n xảy ra, chủ yếu phải thay đổi tư th ế bú bé, bé có th ể bú cách đắn, khơng đau, có hiệu Thay đổi vị trí tư th ê ngồi cùa bạn có lúc trá n h chứng đau đầu vú NƯOI CON BẰNG SỮA MẸ - ^ NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHÁC GÂY ĐAU ĐÂU v ú Đau đầu vú có th ể nguyên n h â n gây ra; ■ Bệnh viêm mồm áp tơ ■ Viêm da Ví dụ có th ể bạn nhạy cảm bột g iặt nước làm m ềm quần áo Đơi có m ột sơ bà mẹ m ẫn cảm nước bọt cho bé ăn thức n bổ trợ ■ Bệnh m ẩn ngứa bệnh gầu N hững tổn thương da có th ể xảy ph ận thể SỬ D Ụ N G TH U Ố C DẠ NG SỮA Đ Ể chữa bệnh Có r ấ t nghiên cứu cho th thuốc dạng sữa có th ể trị h ế t đau đầu vú, m ột số bà mẹ lại cho rằn g thuốc dạng sữa có th ể trị lành vết thương Chỉ cần bạn chấp n h ậ n có th ể sử dụng thuốc dạng sữa để trị liệu, khơng th ể lấy để th ay th ế cho biện pháp sửa tư th ế bú bé SỬ D Ụ NG SỮA Đ Ể T R Ị L IỆ U Một số bà mẹ p h t bôi sữa n ặn lên đầu vú có th ể trị lành vết thương, khơng có chứng y học chứng m inh cho điều này, có điều bạn thử xem, điều khơng dẫn tới b ất tác dụng phụ DỤNG CỤ CHỤP ĐẦU v ú Những nhân viên hộ sinh người giúp đỡ bà mẹ cho bú sừa mẹ có kinh nghiệm có ý kiến phức tạp việc có nên dùng dụng cụ chụp đầu vú hay khơng (đó m ột m iếng chụp da mỏng đ ặ t lên đầu vú có th ể bảo vệ cho đầu vú không bị đau rách) - NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ Dụng cụ chụp đầu vú có khuyết điểm n h ấ t định Trước tiên, khiến cho bé có cách bú khác, k ế t bé quen bú trê n dụng cụ chụp đầu vú, đến lấy dụng cụ khơng bú Thứ đến, làm giảm tốc độ bú bé, có th ể cường độ kích thích kiểu bú vú khơng đủ, k ế t khiến cho th ể trọng bé giảm xuống lượng sữa khơng đủ Thê nhưng, có th ể bú m ột cách xác trê n dụng cụ chụp đầu vú, h ú t đủ lượng sữa vào m iệng th ì khơng có vấn đề Khi sử dụng dụng cụ chụp đầu vú phải cẩn th ậ n , phải người có kinh nghiệm m ặt dẫn 'k ĐẦU VÚ THỤT VÀO Đầu vú th ụ t vào giống m ột lỗ khơng phải nhơ ra, khiến cho bé khó h ú t sữa T h ế nhưng, có th ể cho bú thường B ạn cần phải kiên n h ẫ n hơn, bé bạn phải tập bú nhiều Có m ột số mẹo có th ể kéo đầu vú ngồi, mẹo chẳng có hiệu VIÊM TUYẾN SữA Viêm tuyến sữa điều thường thấy, xử lý m ột cách đắn không nghiêm trọ n g , không ả n h hưởng đến trìn h cho bú sữa mẹ có h ại bạn bé Viêm tuyến sữa có th ể hai nguyên nhân: Nguyên n h â n th bầu vú bị nhiễm bệnh, có lúc bị nhiễm bệnh vi khuẩn khoang mũi bé Nguyên n h â n thường th ống sữa bị tắ t Điều thường sữa ứ đọng ông sữa m gây nên Vì th ế sữa b ắ t đầu lan tổ chức xung quanh, khiến cho phản ứng viêm điển hình xảy th ể trỗi dậy, tức phản ứng sữa lẽ không tồn tạ i tổ chức Bầu vú bị xung huyết cục bộ, xuất ngực sưng đỏ lên, bạn có th ể cảm thấy có m ột cục hạch Bộ ngực r ấ t dễ bị nhiễm bệnh cho bé bú, chưa hoàn toàn hiểu chê tượng viêm tuyến vú NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ - 7 tuyến vú bị nhiễm bệnh Một sô phụ nữ lúc đầu nhiễm chứng giống bệnh cảm thông thường, đè vào vú cho bé bú cảm thấy đau đớn / Một sô” chuyên gia cho rằ n g ống vú bị t ắ t khơng có liên quan đến tượng viêm tuyến vú, ý kiến tương đối võ đoán Một bạn cảm th ống vú bị tắ t, có lẽ tuyến vú viêm, bạn phải biết rằn g m ình viêm tuyến sữa phải tìm cách trị bệnh ^ T ự CHỮA TRỊ BỆNH VIÊM TUYÊN vú M ất trê n 12 đến 24 tiếng đồng hồ đế tự trị bệnh viêm tuyến vú ■ Khi bé r ấ t đói, trước tiên cho bé bú m ột bên vú bị viêm để hút thông ô”ng sữa ■ Xoa bóp nhẹ bên vú bị viêm, có lúc xoa bóp tắm , điều giúp cho sữa chảy ra, cho bú có th ể xoa bóp nhẹ ■ Hãy thử kéo vú xuống cho bé bú, xem thử làm th ế có th ể thay đối tìn h trạ n g bị t ắ t ống sữa hay khơng? ■ Đắp nóng bên vú bị nhiễm bệnh có ích H ãy thử dùng k h ăn nóng bình nước nóng bọc k h ă n giấy khăn lông chườm lên vú ■ Cho bé bú nhiều hơn, giúp bạn h ú t thông ống sữa bị tắt, th ế chứng viêm bị đẩy lùi - NUỐI CON BẰNG SỮA MẸ ^ NẾU CHỨNG VIÊM KHÔNG CHƯYỂN b i ê n TỐT • Nếu sau 24 tiếng đồng hồ mà chứng viêm tuyến sữa không chuyển biến tốt, bạn phải nhờ bác sĩ n h ân viên hộ sinh giúp đỡ ■ Nếu bác sĩ phải cho bạn uống thuốc kháng sinh (có th ể chòng lại bệnh viêm dự phòng truyền nhiễm ), nhắc nhở bác sĩ không n ên sử dụng loại kh án g sinh tơ" có ản h hưởng đến sừa mẹ ■ Khơng n ê n th ế mà ngừng cho bé bú sữa Chỉ trường hợp bạn khơng cách lựa chọn định thế, k h iến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, m ột khoảng thời gian sau bạn tiếp tục sản xuất sữa, k ết khiến cho bạn cảm th khó chịu hơn; có người cho rằng, th ế làm cho tuyến sữa sưng lên PH Ò N G T R Á N H XẢY RA H IỆ N TƯ Ợ NG V IÊM TU Y ÊN SỮA Thông qua m ột sô biện pháp làm giảm thiểu tượng viêm tuyến sữa ■ T rá n h m ặc áo ngực áo chật, th ế áo đè vào ống sữa làm eho ơìig sữa “xoắn lại”, cản trở tiế t sữa • Thường kịp thời cho bé bú • Thời gian lần bú không nên dài, suốt đêm bé không bú, ống sữa bị tắt H IỆ N TƯ Ợ N G TU Y ẾN SỮA M ƯNG MỦ Điều m ay m ắn tượng r ấ t gặp Mưng mủ vú bị bệnh mà không trị liệu gây ra, thường sau viêm sữa mủ tích ống sữa gây Sau ngực sưng lên chuyển sang màu đỏ, bạn biết m ình đả bị mưng mủ tuyên sữa Mưng mủ có lúc uống thuốc kháng sinh hết, khơng phải làm phẫu th u ật Người ta cắm ống vào đế hút h ế t mủ Bạn cần phải gây tê cục bộ, điều phải xem thử vết mổ thê nào, có sau vết mổ khép lại bú vú bên NUÔI CON BẰNG SOA mẹ - 79 CHO CON BÚ BẰNG SŨA M Ẹ c ó PHẢI l T ố T NHẤT KHÔNG? Những bà mẹ vốn định ni sữa m ình ngừng lại, thơng thường họ khơng biết đ ặ t k ế hoạch Sau suy nghĩ họ ngừng việc ni sữa m ẹ, họ cho cho bé bú sữa phối hợp làm cho th â n bé thoải mái 'k TỪ B ỏ CÓ PHẢI LÀ CHỌN LựA DUY NHẤT k h ô n g ? H ãy nghĩ chuyện làm cho bạn khó k hăn Nếu bạn định cho bé bú sữa m ình, ngừng lại cảm th hối tiếc, trước tiên bạn nghĩ có th ể khắc phục vấn đề khơng? Nguyên n h â n m bà mẹ thường không cho bú sữa mẹ gồm có điều đây: ■ Cho bú sữa mẹ m ột trói buộc, đâu phải m ang theo Một xác định ni sữa m ình, bạn có th ể vắt sữa vào bình sữa, bé cần người khác thay bạn cho bú Nếu khơng th ể, cho bé bú sữa phối hợp bé sơ sinh m ột chọn lựa, điều tố t nhiều so với việc bé hồn tồn khơng bú sữa mẹ ■ Đây m ột nỗi đau khổ, tơi có nhiều chuyện chưa giải quyết; “lúc đầu tơi thích cho bú sữa m ẹ, sợ điều nên tơi đả ngừng lại” Tìm kiếm thông cảm giúp đỡ, lúc đầu thường có số khó khăn, mà khó kh ăn biến m ất m ột đêm Nhưng bạn có lòng tin cho rằn g lời đề nghị mà bạn n h ậ n hồn tồn ủng hộ bạn thực ni sữa mẹ, bạn có th ể có chọn lựa khác ■ “T hật tồi tệ, cho bé bú r ấ t nhiều bình Nó bú r ấ t nhiều lần lại muốn bú nữa, nghĩ phải dừng nuôi bé sữa mẹ thôi” - NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ Nếu bạn cho rằn g sữa bạn lại bé bú bình, có th ể có cách để làm tăn g sản xuất sữa, bạn phải ‘có lập trường vững ■ “Tôi cảm th m ình r ấ t ích kỷ Bé thích bú bình, tơi lại muốn dùng sữa m ình Sau bú bình thường tỏ ngoan ngoãn hơn” Nếu cho bú sữa mẹ th u ận lợi tố t cho sức khỏe bé, bú sữa mẹ phải h ú t r ấ t m ạnh, khoảng thời gian ngắn bé có th ể thích bú bình Sau bú bình bé dễ vào giấc ngủ, có lẽ bú no r ấ t nhanh Nuôi sữa mẹ dài ngày có th ể đ t đến hiệu th ế Đừng cảm th ích kỷ, bạn phải xem xét cho lợi ích lâu dài bạn bé, bạn phải cho bé bú sữa m ình Q U Y ẾT Đ ỊN H C A I SỮA Nếu bạn định cai sữa, phần sau cho bạn biết làm thê để khắc phục tâm lý b ấ t ổn làm th ê để định thời gian tố t n h ấ t cho bú sữa phối hợp H ãy nhớ rằng, định bạn, bạn cần phải làm chuyện bạn muốn làm ^ NGƯỜI KHÁC NHÌN BẠN NHƯ THÊ NÀO? Khi bạn chưa định có nên cho bú sữa mẹ hay khơng, có r ấ t nhiều ý kiến người khác làm cho bạn lung lay Ví dụ: ■ “Đừng tự chuốc khổ nữa, tự làm khó m ình lại chẳng cả” ■ H iện sữa phối hợp tơ't sữa mẹ, có dinh dưỡng ■ “Con ni sữa bình, chúng khỏe m ạnh thường” ■ “Nếu dùng sữa bình, tơi có th ể giúp đỡ nhiều cho cơ” NI CON BẰNG SỮA MẸ - NUÔI CON BẰNG SỬA MẸ c ó L Ợ I đơi với bạn Nếu ngừng cho bú sữa cúa m ình, bạn có cám tháy thối m khơng? Ni sữa mẹ khơng m ệt, bạn ngồi xuống nằm xuống đế làm việc ra, nuôi sữa mẹ thúc dẩy tiế t sữa, khiến cho th ân thoải m Nếu bạn ngừng nuôi sữa mẹ, bạn liãy so sánh gian nan chuẩn bị sữa bình ngày với việc nuôi bú bà)ig sữa mẹ BỆNH VIÊM M ỒM ÁP TƠ (BỆNH TÚA) Bệnh viêm mồm áp tơ loại vi khuẩn truyền nhiễm gây nên, loại vi khuẩn có thè thấy b ất kỳ phận trê n thê Có nhiều phụ nữ đơi bị nhiễm nâm âm đạo, ngứa âm đạo ngoại âm, có lúc sè đau, bệnh kéo dài, có thê có chất phom át mềm tiế t Bệnh tưa có thê truyền nhiềm đến đầu vú cùa bạn, chí vào ống sửa báu vú, n h iệt độ môi trường đường phán đầu vú ống sữa có lợi cho láy lan cùa vi khuẩn ik HIỆN TƯỢNG MẮC BỆNH CỦA BÀ MẸ Nếu bạn cám th áy đầu vú đau, bị nứt nẻ, ngứa m àn cám tinh trạ n g phải hồi nghi bị nhiễm khuẩn - NUÔI CON BẢNG SỬA MẸ ■ Sau bé bú không bạn cảm th đầu vú đau ■ Tuy bạn điều chỉnh tư thê m ình bé bú đúng, đầu vú bạn đau ■ Nếu bạn trả i qua m ột trìn h trị liệu kháng sinh tố Điều khiến cho bạn dễ nhiễm khuẩn hơn, kháng sinh tơ làm giảm khả nàng chống lại vi khuẩn bạn ■ Bạn đă m ắc bệnh viêm âm đạo nhiễm khuẩn Trong trường hợp này, sinh vi khuẩn truyền vào bé bạn, tay bạn không rửa rạch, bé có th ể nhiễm khuẩn ■ Bạn cảm th vú đau Biểu điển hình cho bú sau bú cảm th đau, bà mẹ diễn tả lại nỗi đau giống bầu vú vỡ sữa tuôn TRIỆU CHỨNG CHO THẤY b é b ị NHIỄM KHư Ẩ n M iệng bé có th ể bị bệnh viêm mồm áp tơ H iện tượng chủ yếu đầu lưỡi, nướu, khoang m iệng có vết vằn màu trắng, không th ể lau đi, cố cạo để lại vết chấm thơ kệch Nếu xảy tìn h trạ n g này, bé bạn bị mắc bệnh viêm mồm áp tơ Có lúc khoang m iệng cùa bé r ấ t đau, bé hút sữa khó k hăn, bé cảm th khó chịu, có bé tựa chẳng bị mắc bệnh Bé mẹ có th ế truyền vi khuẩn cho Do đó, dù bé bạn bị mắc bệnh, hai mẹ phải chữa trị Đừng cho bạn m ắc bệnh, bé khơng có chịu trứ ng bị bệnh khơng cần chữa trị ^ CHỮA TRỊ BỆNH VIÊM MÔM ÁP TƠ Nếu bạn nghi ngờ bạn bé bị bệnh, bác sĩ chẩn đoán diệt khuẩn cho bạn NUỎI CON BÀNG SƯA MẸ - T R Ị B Ệ N H C H O BÉ Thuốc keo: có chứa chất diệt khuẩn, cần xịt lên đầu ngón tay m ột ít, bơi vào m iệng bé Thuốc giọt: có chứa chất chống khuẩn, phải uống vào CHỮA T R Ị C H O M Ẹ Thuốc sữa: có chứa ch ất chống khuẩn, xịt m ột lên đầu ngón tay bơi lên đầu vú Thc viên trò n viên nhộng: có chứa ch ất chống khuẩn, có th ể uống Dùng trường hợp ông sữa bị ả n h hưởng vi khuẩn Cách chữa trị cần thời gian tương đối dài, từ 14 ngày trở lên Chữa trị 10 ngày đau có th ể biến m ất, bạn phải kiên nhẫn Nhưng, có r ấ t nhiều phụ nừ cảm th nh an h LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỀ p h ò n g b ệ n h v iê m MỒM p t LÂY LAN? Những biện pháp vệ sinh thường thấy: Dùng riêng kh ăn với th n h viên gia đình để bệnh khơng lây lan Hễ đưa b ất vật vào m iệng bé, núm vú phải trụ n g nước sôi để khử trù n g khoảng 20 phút Biện pháp - NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ có th ế diệt khuẩn m ột cách có hiệu dùng thuốc khử trù n g uống thuốc ■ Nếu bạn dùng bơm hút sữa để n ặn sữa, phần tiếp xúc với sữa phải trụ n g nước sơi TÌM K IẾM S ự GIÚP ĐỠ ĐÂU? Lúc làm mẹ, bú th ế nào, bạn cần trao đổi với bạn bè, người gia đình Sự đời bé có lẽ chuyện sung sướng n h ấ t đời bạn, chắn rằn g khơng th ể hồn tồn th ỏ a m ãn nhu cầu m ặt giao lưu, khích lệ giải trí bạn Vả lại, bạn thực cho bú, bạn phải đặc biệt cần hiểu làm th ế để đối m ặt với giúp đỡ khích lệ người khác ^ KẾT BẠN VỚI NHỮNG NGƯỜI CHO CON BÚ KHÁC Hãy tìm hiểu nơi y tá hộ sinh n h â n viên tư vấn sức khỏe rằn g nơi bạn có bà mẹ sinh nhỏ khơng Bạn có th ể tiếp cận với tổ chức tư vấn tham gia nhóm ủng hộ ni sữa mẹ, hai tổ chức có th ể đem đến giúp đỡ tìn h bạn bà mẹ Nếu bạn gặp m ột số vấn đề cỏn m ệt nhọc, có người nói với b ạn “tơi gặp phải tìn h trạ n g này, xử lý vậy, r ấ t có hiệu quả”, bạn cảm th r ấ t thoải m H ãy nhớ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ - phương pháp có hiệu q đến người khác khơng n h ấ t định thích hợp với người kia, dành ủng hộ từ người thích ni sữa mẹ lòng tin từ người kiên trì ni sữa mẹ vô giá tV S ự ỦNG HỘ CỦA NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP Một sô chuyên gia sức khỏe đem đến cho bạn ủng hộ rấ t lớn, họ n h ận quan trọng việc nuôi sữa mẹ, biết tâm trạ n g bà mẹ ả n h hưởng thê đến th n h công việc nuôi sữa mẹ ■ T ấ t y tá hộ sinh n h â n viên tư vấn sức khỏe huấn luyện để giúp đỡ cho phụ nữ nuôi sữa mẹ ■ Thông thường, bác sĩ không chuyên nghiệp vấn đề ni sữa mẹ ngày, có m ột số bác sĩ đem đến thông tin ủng hộ Bạn không giả th iế t rằn g bác sĩ bệnh viện học qua vấn đề nuôi sữa mẹ, kiên thức họ dựa vào kinh nghiệm nuôi th â n họ, th ế họ đưa kinh nghiệm cá nhân m ình vào huấn luyện, dẫn đến kiến nghị sai lầm Hơn nữa, bạn không hài lòng với kiến nghị m ình có được, bạn có th ể tìm kiến nghị khác TÌM ĐỨNG NGƯỜI ỦNG HỘ nước Anh, có râ’t nhiều tổ chức chuyên môn huấn luyện cho bà mẹ nuôi sữa, dạy họ ủng hộ khích lệ bà mẹ khác thực ni sữa mẹ Những phụ nữ gọi nhửng người tư vấn nuôi sữa mẹ người ủng hộ Mục đích cứa kê hoạch bồi dưỡng đem đèn ủng hộ cho bà mẹ, giúp họ chọn lựa cách nuôi dưỡng Nếu bạn không muốn nuôi bên sữa mẹ, người tư vấn không ép bạn thực nuôi sữa mẹ tiếp tục nuôi sữa mẹ Người tư vấn sức khỏe y tá hộ sinh cho bạn biết người tư vấn địa phương Một số tố chức lập tổ giúp đỡ - NUỎI CON BẰNG SỮA ME lẫn nhau; m ột sơ thi yêu cung cấp giúp đỡ đôi Nhiều nhà tư vấn dùng điện thoại tư vấn, tư vấn email trớ nên phò biến B ạn nên tìm người tư vấn sức khỏe, đặc biệt bạn biết cách áp dụng tư thê cho bú làm thê đế tiếp cận bạn, điều không dễ dàng thảo luận qua điện thoại Bạn nhận gợi ý đê giải vấn đề cùa Nhờ khích người khác mối quan hệ bạn bạn tìm m ột cách phù hợp với bạn Do vậy, nói với người tư vấn rằn g “Tơi có cần cho bé bú sữa bình khơng”, họ khơng cho bạn biết có thê hay khơng thể m hỏi bạn làm thế, làm th ế có ả n h hưởng gì, đem đến hậu khơng với b4 có thé’ lệ CHỨNG TRẦM UẤT SAU KHI SINH Có từ 12 đến 15% bà mẹ bé bị ản h hưởng chứng này, có nhiều bà mẹ có lúc cảm thây đơn, đau khổ, lo lắng khơng có giúp đỡ Nếu bạn cảm thấy m ình mắc bệnh trầm uất sau sinh, bạn h ăy tìm kiếm giúp đỡ ủng hộ từ người xung quanh, không nên ngừng việc cho bú băng sữa m ình Đối với sơ phụ nữ, cho bú băng sữa mẹ chuyện khiến hai vợ chồng cảm th có ý nghĩa, cần phải giúp đỡ họ vượt qua khoang thời gian khó kh ăn Đối VỚI số người khác, chẳng qua chuyện khiến họ cám th có lỗi m ất tự tin Nếu bạn muốn vừa cho bú sừa mẹ vừa trị chứng trầm uất, b ạn cho bác biết Họ đưa phương pháp trị bệnh an toàn cho bạn Nếu bạn muốn nằm viện trị bệnh, bạn m ang theo bé Dù cho bạn bệnh đến nồi không chàm sóc bé, n h ấ t bạn phải bên cạnh bé khoảng thời gian, sau muốn tiếp cận xây dựng quan hệ với bé dễ NUÒI CON BÀNG SỮA MẸ - ... NUÕI CON BẰNG SỮA ME - 10 - NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ Chương CHỌN LựA NUÔI CON BẰNG sữ a m ẹ T xưa lồi người biết ni sữa mẹ, có nhiều loại sữa thay cho sữa mẹ rẻ da số bà mẹ chọn cách ni bàng sữa mẹ,... Lượng sữa non không nhiều, tìn h trạ n g sức khỏe bé sin h tố t th ì khơng cần nhiều sữa non Dù cho b ạn không định nuôi m ình sữa mẹ, bạn phải cho bé bú sữa non NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ - SẢN XUẤT SữA. .. Nhưng, bú sữa mẹ m ột cách có phải đảm bảo rằn g sữa chứa bầu vú có th ể chảy sữa Đó ph ản xạ tiế t sữa, gọi “tiế t sữa , lúc tế sữa từ tuyến bong bóng chảy ra, gọi tiế t sữa - NUÔI CON BÀNG SỮA MẸ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Nuôi con bằng sữa mẹ: Phần 1 - NXB Phương Đông, Ebook Nuôi con bằng sữa mẹ: Phần 1 - NXB Phương Đông

Từ khóa liên quan