Luận án tiến sĩ Y học: Khảo sát đặc điểm giải phẫu mạch máu thần kinh xương hàm dưới ở người Việt

172 6 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:39

Mục tiêu của luận án là mô tả đặc điểm của động mạch đi vào mặt trong xương hàm dưới người Việt. Mô tả đặc điểm đường đi của ống hàm dưới trên hình ảnh CBCT xương hàm dưới người Việt. Xác định các dạng và kích thước của lỗ cằm, vòng ngoặt trước, ống cửa và lỗ lưỡi trên hình ảnh CBCT xương hàm dưới người Việt. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ HƢƠNG LOAN KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẦN KINH XƢƠNG HÀM DƢỚI Ở NGƢỜI VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ HƢƠNG LOAN KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẦN KINH XƢƠNG HÀM DƢỚI Ở NGƢỜI VIỆT Ngành RĂNG – HÀM - MẶT Mã số: 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS LÊ ĐỨC LÁNH GS.TS LÊ VĂN CƢỜNG Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc khác công bố cơng trình Phạm Thị Hƣơng Loan MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt ………………………………… i Danh mục thuật ngữ Việt – Anh ………………… ii Danh mục hình …… ………………………………… iii Danh mục bảng …… ………………………………… vi Danh mục biểu đồ ….…………………………… viii ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………… Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU………………………………………………4 1.1 Đại cƣơng xƣơng hàm dƣới …………………………………………4 1.2 Mạch máu thần kinh………………………………………………………5 1.3 Khảo sát hình ảnh X quang………………………………………… 1.4 Tổng quan giải phẫu động mạch…………………… ………………23 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………35 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu………………………………………………… 35 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………………………… 37 Chƣơng 3: KẾT QUẢ …………………………………………………………… 65 3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu………………………………………………65 3.2 Kết khảo sát thi thể…………………………………………….65 3.3 Kết khảo sát CBCT……………………………………………72 Chƣơng 4: BÀN LUẬN………………………………………………………… 85 4.1 Mẫu nghiên cứu……………………………………………………… 85 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………………………… 86 4.3 Kết nghiên cứu thi thể………………………………………… 91 4.4 Kết nghiên cứu CBCT……………………………………… 104 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI ……………………………………………………… 129 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI ………………………………………………… 130 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ALARA As Low As Reasonably Achievable BN Bệnh nhân CBCT Cắt lớp điện toán chùm tia hình chóp nón CĐHA Chẩn đốn hình ảnh CT Cắt lớp điện toán DTK Dây thần kinh ĐM Động mạch MSCT Cắt lớp điện tốn đa dầu dò OHD Ống hàm dƣới PT Phẫu thuật R Răng RCL Răng cối lớn RCL Răng cối lớn thứ RCL Răng cối lớn thứ hai RCL Răng cối lớn thứ ba RCN Răng cối nhỏ RCN Răng cối nhỏ thứ RCN Răng cối nhỏ thứ hai RHM Răng Hàm Mặt XHD Xƣơng hàm dƣới XOD Xƣơng ổ dƣới ii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIỆT ANH Tiếng Việt Tiếng Anh Cắt lớp điện toán đa dầu dò MSCT- Multi-Slice CT scans Cắt lớp điện tốn chùm tia hình nón Cone beam computed tomography ĐM cảnh chung Common carotid Artery ĐM cảnh External carotid artery ĐM cảnh Internal carotid artery ĐM dƣới cằm Submental artery ĐM dƣới lƣỡi Sublingual artery ĐM lƣỡi Lingual artery ĐM mặt Lỗ cằm Facial artery ALARA - As Low As Reasonably Achievable Mental foramen Lỗ cằm phụ Accessory mental foramen Lỗ gai cằm dƣới Inferior genial spinal foramen Lỗ lƣỡi bên Lỗ gai cằm Lateral lingual foramen Medial lingual foramen/ midline lingual foramen Superior genial spinal foramen Mặt phẳng đứng dọc Saggital plane Mặt phẳng đứng ngang Coronal plane Mặt phẳng ngang Axial plane Mặt phẳng thiết diện Cross sectional image Ống cằm Mental canal Ống cửa hàm dƣới Mandibular incisive canal Ống đôi ống hàm dƣới Bifid mandibular canal Ống hàm dƣới Mandibular canal Thân chung giáp lƣỡi Thyrolingual trunk Thân chung giáp lƣỡi mặt Thyrolinguofacial trunk Thân chung lƣỡi mặt Lingofacial Trunk Thần kinh cằm Mental nerve Thần kinh hạ thiệt Hypoglossal nerve Thần kinh xƣơng ổ dƣới Inferior alveolar nerve Vòng ngoặt trƣớc Anterior loop Liều thấp đƣợc Lỗ lƣỡi iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Mặt ngồi xƣơng hàm dƣới .4 Hình 2: Giải phẫu dây thần kinh xƣơng ổ dƣới nhánh Hình 3: Dây thần kinh cằm .6 Hình 4: Bó mạch thần kinh xƣơng ổ dƣới .7 Hình 5: Phân loại Thần kinh xƣơng ổ dƣới theo Carter Keen Hình 6: Hình tái cấu trúc có vẽ dây thần kinh: ống đơi ống ba ống hàm dƣới Hình 7: Ống đôi ống hàm dƣới .9 Hình 8: Phân loại vị trí lỗ cằm theo Tebo Telford 11 Hình 9: Phân loại vị trí lỗ cằm theo Pyun .11 Hình 10: Giản đồ mơ tả hƣớng ống cằm theo Kieser .12 Hình 11: Giản đồ mơ tả hƣớng ống cằm theo Fabian 12 Hình 12: Lỗ ống cằm phụ liên tục với ống hàm dƣới 13 Hình 13: Vòng ngoặt trƣớc 14 Hình 14: Ống cửa hàm dƣới 16 Hình 15: Xác định vùng an toàn để lấy xƣơng cho vùng cằm 18 Hình 16: Lỗ lƣỡi mặt phẳng đứng ngang .19 Hình 17: Lỗ lƣỡi giữa: lỗ gai cằm lỗ gai cằm dƣới 19 Hình 18: Lỗ lƣỡi bên mặt phẳng ngang 20 Hình 19: Chiều hƣớng ống lƣỡi 20 Hình 20: Chùm tia CBCT chùm tia CT 22 Hình 21: Động mạch cảnh chung phân nhánh 23 Hình 22: Các nhánh bên động mạch cảnh 24 Hình 23: Xuất phát động mạch giáp 25 Hình 24: Động mạch mặt 27 Hình 25: Các nhánh động mạch mặt 27 Hình 26: Động mạch dƣới cằm 28 Hình 27: Đƣờng động mạch dƣới cằm .28 Hình 28: Vị trí nhánh xun hàm móng 29 Hình 29: Đƣờng phân nhánh động mạch lƣỡi .31 Hình 30: Các nhánh động mạch vào mặt xƣơng hàm dƣới .32 Hình 31: Thân chung giáp lƣỡi thân chung lƣỡi mặt .33 Hình 32: Thân chung giáp lƣỡi mặt 34 iv Hình 1: Các dụng cụ phẫu tích đo đạc .36 Hình 2: Máy CBCT .37 Hình 3: Sơ đồ đƣờng rạch da 38 Hình 4: Tam giác cảnh bao cảnh 38 Hình 5: động mạch cảnh nhánh 39 Hình 6: Tam giác dƣới hàm động mạch dƣới cằm 39 Hình 7: Động mạch dƣới cằm phân nhánh 40 Hình 8: Nhánh xun hàm móng động mạch dƣới cằm 40 Hình 9: động mạch dƣới cằm vào mặt xƣơng hàm dƣới 40 Hình 2.10: Nhánh trực tiếp từ động mạch mặt vào xƣơng hàm dƣới .41 Hình 11: Động mạch lƣỡi từ động mạch cảnh động mạch lƣỡi 41 Hình 12: Các nhánh động mạch lƣỡi 42 Hình 13: Vị trí động mạch dƣới lƣỡi vào mặt xƣơng hàm dƣới .42 Hình 14: Các nhánh động mạch dƣới lƣỡi .43 Hình 15: Khơng có vòng ngoặt trƣớc, hình dạng chữ Y .45 Hình 16: Khơng có vòng ngoặt trƣớc, dạng chữ T .46 Hình 17: Có vòng ngoặt trƣớc, dạng chữ Y 46 Hình 18: Giao diện phần mềm Galaxis XG - Sirona 47 Hình 19: Ba mặt phẳng: ngang, đứng ngang đứng dọc 47 Hình 20: Phân loại đƣờng ống hàm dƣới theo Ozturk 48 Hình 21: Dạng đƣờng ống hàm dƣới mặt phẳng ngang 48 Hình 22: Ống đơi ống ống hàm dƣới 49 Hình 23: Đƣờng kính lỗ cằm theo chiều trƣớc sau, chiều dƣới .49 Hình 24: Vị trí lỗ cằm so với chóp 49 Hình 25: Góc ống cằm mặt phẳng ngang, đứng ngang 51 Hình 26: Xác định vị trí lỗ cằm phụ 51 Hình 27: Xác định diện lỗ cằm phụ 52 Hình 28: Giao diện khảo sát vòng ngoặt trƣớc .52 Hình 29: Xác định chiều dài vòng ngoặt trƣớc .53 Hình 30: Xác định chiều dài ống cửa .53 Hình 31: Lỗ ống lƣỡi 54 Hình 32: Lỗ lƣỡi vùng II vùng III 54 Hình 33: Chiều hƣớng ống lƣỡi 55 Hình 34: Thông nối loại II ống lƣỡi mở rộng mặt ngồi 55 v Hình 36: Khoảng cách từ ống cửa, ống lƣỡi đến thành, bờ dƣới xƣơng hàm 56 Hình 35: Đo đạc đặc điểm ống hàm dƣới .56 Hình 1: Động mạch lƣỡi, động mạch mặt động mạch giáp 66 Hình 2: Thân chung động mạch Lƣỡi – Mặt .66 Hình 3: Thân chung lƣỡi - mặt - giáp 66 Hình 5: Động mạch dƣới lƣỡi có nguyên ủy từ động mạch dƣới cằm 68 Hình 4: Động mạch dƣới lƣỡi xuất phát từ động mạch lƣỡi 68 Hình 6: Động mạch dƣới lƣỡi có nguyên ủy từ nhánh động mạch mặt 68 Hình 7: Động mạch dƣới lƣỡi xuất phát từ nhánh nối động mạch lƣỡi - cằm .69 Hình 1: Động mạch vào lỗ lƣỡi bên vùng II .103 Hình 2: Động mạch vào lỗ lƣỡi lỗ lƣỡi bên vùng II .103 Hình 3: Thơng nối (Loại I) theo phân loại Trikeriotis 126 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Các biến số độc lập 57 Bảng 2: Các biến số phụ thuộc .59 Bảng 1: Phân bố mẫu theo giới tính 65 Bảng 2: Nguyên uỷ động mạch lƣỡi, động mạch mặt, động mạch giáp 65 Bảng 3: Đƣờng kính chiều dài trung bình thân chung động mạch 65 Bảng 4: Đƣờng kính động mạch Lƣỡi động mạch Mặt nguyên ủy 67 Bảng 5: Đƣờng kính trung bình chung động mạch lƣỡi động mạch mặt 67 Bảng 6: Phân loại nguyên ủy động mạch dƣới lƣỡi theo Nakajima 67 Bảng 7: Phân bố động mạch dƣới lƣỡi bên phải bên trái 69 Bảng 8: Tỉ lệ động mạch dƣới lƣỡi vào lỗ lƣỡi lỗ lƣỡi bên 69 Bảng 9: Đƣờng kính động mạch dƣới lƣỡi 70 Bảng 10: Đƣờng kính động mạch dƣới lƣỡi theo đặc điểm thân chung .71 Bảng 11: Chiều dài đƣờng kính trung bình động mạch dƣới lƣỡi .71 Bảng 12: Đƣờng kính động mạch dƣới lƣỡi vị trí lỗ lƣỡi 71 Bảng 13: Hiện diện vòng ngoặt trƣớc thi thể theo giới 72 Bảng 14: Hình dạng chuyển tiếp dây thần kinh xƣơng ổ dƣới vùng cằm 72 Bảng 15: Đƣờng kính ống hàm dƣới vị trí lỗ hàm 72 Bảng 16: Đƣờng kính ống hàm dƣới vị trí chóp chân .73 Bảng 17: Khoảng cách từ ống hàm dƣới đến mốc giải phẫu 73 Bảng 18: Tƣơng quan đƣờng kính khoảng cách từ ống hàm dƣới đến 74 Bảng 19: Hình dạng ống hàm dƣới mặt phẳng đứng dọc 75 Bảng 20: Hình dạng ống hàm dƣới theo mặt phẳng ngang 75 Bảng 21: Hiện diện ống đôi ống hàm dƣới 75 Bảng 22: Đƣờng kính ống đôi ống hàm dƣới .76 Bảng 23: Đƣờng kính trƣớc sau đƣờng kính dƣới lỗ cằm 76 Bảng 24: Đƣờng kính lỗ cằm theo giới bên 76 Bảng 25: Góc ống cằm mặt phẳng đứng ngang 77 Bảng 26: Góc ống cằm mặt phẳng ngang .78 Bảng 27: Sự diện lỗ cằm phụ 78 Bảng 28: Đƣờng kính trung bình lỗ cằm phụ 78 Bảng 29: Tỉ lệ xuất vòng ngoặt trƣớc 79 Bảng 30: Chiều dài trung bình vòng ngoặt trƣớc 79 107 Sahman H., Sisman Y (2016), "Anterior Loop of the Inferior Alveolar Canal: A Cone-Beam Computerized Tomography Study of 494 Cases”, Journal of Oral Implantology, 42 (4), pp 333 – 108 Sahman H., Sekerci A.E, Ertas E.T (2014), "Lateral lingual vascular canals of the mandible: a CBCT study of 500 cases”, Surgical and Radiologic Anatomy, 36 (9), pp 865-70 109 Santana R.R., Lozada J., Kleinman A., Al-Ardah A., Herford A., et al (2012), "Accuracy of cone beam computerized tomography and a threedimensional stereolithographic model in identifying the anterior loop of the mental nerve: a study on cadavers”, Journal of Oral Implantology, 38 (6), pp 668 – 76 110 Santini A., Alayan I (2012), "A comparative anthropometric study of the position of the mental foramen in three populations”, The British Dental Journal, 212 (4), pp E7 111 Scarfe W.C., Farman A.G., Levin M.D., Gane D (2010), "Essentials of maxillofacial cone beam computed tomography" Alpha Omegan, 103 (2), pp 62-7 112 Scarfe W C., Farman A G (2008), "What is Cone-Beam CT and How Does it Work?”, Dental Clinics of North America, 52 (4), pp 707 – 730 113 Scarfe W C., Farman A G., Sukovic P (2006), "Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice" J Can Dent Assoc, 72 (1), pp 75-80 114 Sekerci A., Sisman Y., Payveren M A (2014), "Evaluation of location and dimensions of mandibular lingual foramina using cone-beam computed tomography”, Surgical and Radiologic Anatomy, pp – 115 Seki S., Sumida K., Yamashita K., Baba O., Kitamura S (2017), "Gross anatomical classification of the courses of the human lingual artery", Surgical and Radiologic Anatomy 39 (2), pp 195 – 203 116 Sheikhi M., Ghorbanizadeh S., Abdinian M., Goroohi H., Badrian H (2012), "Accuracy of linear measurements of galileos cone beam computed tomography in normal and different head positions" Int J Dent, 2012, pp 214954 117 Sheikhi M., Mosavat F., Ahmadi A (2012), "Assessing the anatomical variations of lingual foramen and its bony canals with CBCT taken from 102 patients in Isfahan”, Dental Research Journal, (Suppl 1), pp S45 -51 118 Tagaya A., Matsuda Y., Nakajima K., Seki K., Okano T (2009), Assessment of the blood supply to the lingual surface of the mandible for reduction of bleeding during implant surgery”, Clinical Oral Implants Research, 20 (4), pp 351 – 355 119 Tomljenovic B., Herrmann S., Filippi A., Kuhl S (2015), "Life-threatening hemorrhage associated with dental implant surgery: a review of the literature" Clin Oral Implants Res 120 Trikeriotis D., Paravalou E., Diamantopoulos P., Nikolaou D (2008), "Anterior mandible canal communications: a potential portal of entry for tumour spread”, Dentomaxillofacial Radiology, 37, pp 125–129 121 Troupis T.G., Dimitroulis D., Paraschos A., Michalinos A., Protogerou V., et al (2011), "Lingual and facial arteries arising from the external carotid artery in a common trunk”, The American Journal of Surgery, 77 (2), pp 151 – 122 Uchida Y., Noguchi N., Goto M., Yamashita Y., Hanihara T., et al (2009), "Measurement of Anterior Loop Length for the Mandibular Canal and Diameter of the Mandibular Incisive Canal to Avoid Nerve Damage When Installing Endosseous Implants in the Interforaminal Region: A Second Attempt Introducing Cone Beam Computed Tomography”, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 67 (4), pp 744 – 750 123 Udhaya K., Saraladevi K.V., Sridhar J (2013), "The morphometric analysis of the mental foramen in adult dry human mandibles: a study on the South Indian population”, Journal of Clinical and Diagnostic Research, (8), pp 1547 – 1551 124 Vazquez T., Cobiella R., Maranillo E., Valderrama F J., McHanwell S., et al (2009), "Anatomical variations of the superior thyroid and superior laryngeal arteries”, Head Neck, 31 (8), pp 1078 – 85 125 von Arx T., S Lozanoff (2016), " Clinical Oral Anatomy: A Comprehensive Review for Dental Practitioners and Researchers", Springer International Publishing, pp 331 126 von Arx T., Friedli M., Sendi P., Lozanoff S., (2013), "Location and dimensions of the mental foramen: a radiographic analysis by using conebeam computed tomography”, Journal of Endodontics, 39 (12), pp 1522 – 127 von Arx T., Matter D., Buser D., Bornstein M M (2011), "Evaluation of location and dimensions of lingual foramina using limited cone-beam computed tomography”, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 69 (11), pp 2777 – 2785 128 von Arx T V A., Tamura K., Yukiya O (2018), "The Face - A Vascular Perspective A literature review" Swiss Dent J, 128 (5), pp 382-392 129 White S C (2008), "Cone-Beam Imaging in Dentistry”, Health Physics, 95 (5), pp 628 – 37 130 Xu Y., Suo N., Tian X., Li F., Zhong G., et al (2015), "Anatomic study on mental canal and incisive nerve canal in interforaminal region in Chinese population”, Surgical and Radiologic Anatomy, 37 (6), pp 585 – 131 Yi G., Qiaohong Z., Xiaoqian H (2015), "Analysis of bifid mandibular canal via cone beam computed tomography (Abstract)”, West China Journal of Stomatology, 33 (2), pp 1000 – 1182 132 Yildirim Y D., Guncu G N., Galindo-Moreno P., Velasco-Torres M., Juodzbalys G., et al (2014), "Evaluation of mandibular lingual foramina related to dental implant treatment with computerized tomography: a multicenter clinical study" Implant Dentistry, 23 (1), pp 57-63 133 Yu S K., Lee M H., Jeon Y H., Chung Y Y., Kim H J (2015), "Anatomical configuration of the inferior alveolar neurovascular bundle: a histomorphometric analysis" Surgical and Radiologic Anatomy, 38 (2), pp 195-201 134.Zumre O., Salbacak A., Cicekcibasi A E., Tuncer I., Seker M (2005), "Investigation of the bifurcation level of the common carotid artery and variations of the branches of the external carotid artery in human fetuses”, Annals of Anatomy, 187 (4), pp 361 – PHỤ LỤC - Chấp thuận Hội đồng Y đức nghiên cứu y sinh học Đại học Y Dƣợc Thánh phố Hồ Chí Minh - Danh sách thi thể nghiên cứu “Khảo sát đặc điểm giải phẫu mạch máu thần kinh xƣơng hàm dƣới ngƣời Việt” - Danh sách mẫu nghiên cứu CBCT Đề tài “Khảo sát đặc điểm giải phẫu mạch máu thần kinh xƣơng hàm dƣới ngƣời Việt” PHỤ LỤC 1: Chấp thuận Hội đồng Y đức nghiên cứu y sinh học Đại học Y Dƣợc Thánh phố Hồ Chí Minh - PHỤ LỤC 2: Danh sách thi thể nghiên cứu “Khảo sát đặc điểm giải phẫu mạch máu thần kinh xƣơng hàm dƣới ngƣời Việt” - PHỤ LỤC 3: Danh sách mẫu nghiên cứu CBCT Đề tài “Khảo sát đặc điểm giải phẫu mạch máu thần kinh xƣơng hàm dƣới ngƣời Việt” - - - - - - - - ... BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ HƢƠNG LOAN KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẦN KINH XƢƠNG HÀM DƢỚI Ở NGƢỜI VIỆT Ngành RĂNG – HÀM - MẶT Mã số: 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... chúng tơi tiến hành thực nghiên cứu:“ Khảo sát đặc điểm giải phẫu mạch máu thần kinh xƣơng hàm dƣới ngƣời Việt nhằm mục tiêu sau: MỤC TIÊU CHUYÊN BIỆT Mô tả đặc điểm động mạch vào mặt xƣơng hàm dƣới... lƣỡi Khảo sát đặc điểm giải phẫu thần kinh mạch máu XHD thông qua ống chứa bó mạch thần kinh 1.3 Khảo sát hình ảnh X quang 1.3.1 Ống hàm dƣới Thuật ngữ ống hàm dƣới mô tả tồn ống xƣơng chứa bó mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Y học: Khảo sát đặc điểm giải phẫu mạch máu thần kinh xương hàm dưới ở người Việt, Luận án tiến sĩ Y học: Khảo sát đặc điểm giải phẫu mạch máu thần kinh xương hàm dưới ở người Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn