Một số giải pháp đáp ứng tieu chuẩn môi trƣờng đối với chè xuất khẩu vào thị trƣờng châu âu của công ty TNHH chè hoàng mai

47 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:32

Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tế cơng ty TNHH chè Hồng Mai thời gian nghiên cứu tuần, em hồn thành khóa luận tốt nghiệp “Một số giải pháp đáp ứng tieu chuẩn môi trường chè xuất vào thị trường Châu Âu công ty TNHH chè Hoàng Mai’’ Em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo môn Kinh Tế Quốc Tế - Trường Đại Học Thương Mại anh chị cán bơ,cơng nhân viên cơng ty TNHH chè Hồng Mai giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn khóa luận Đặt biệt, em xin cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn Th.S.Nguyễn Quốc Tiến - phó trưởng khoa Thương Mại Quốc Tế - ĐHTM - Giáo viên trực tiếp giúp đỡ hồn thành nội dung khóa luận Thầy khơng hướng dẫn tốt cho em hồn thành tốt khóa luận mà giúp đỡ tận tình sinh viên khác hồn thành tốt khóa luận Trong q trình thực khóa luận thầy ln hướng dẫn , chỉnh sửa tạo điều kiện cho sinh viên có kết tốt Mặc dù cố gắng nỗ lực việc hồn thành khóa luận , song điều kiện thời gian ,kinh nghiệm lực thân nhiều hạn chế nên đề tài em tránh khỏi sai sót Vì em kính mong nhận đóng góp q thầy bạn đọc để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh Viên Bùi Bích Phương GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng Nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu .5 1.7 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHÈ XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CƠNG TY TNHH CHÈ HỒNG MAI 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Xuất .6 2.1.2 Môi trường 2.1.3 Ơ nhiễm mơi trường .6 2.1.4 Tiêu chuẩn môi trường 2.1.5 Rào cản môi trường 2.2 Một số lý thuyết tiêu chuẩn môi trường quốc gia Châu Âu 2.2.1 Các quy định môi trường Châu Âu liên quan đến lĩnh cực sản xuất xuất mặt hàng chè 2.2.1.1 Quy định bao bì phế thải bao bì 2.2.1.2 Quy định nhãn hiệu thực phẩm có nguồn gốc hữu 2.2.1.3 Quy định thuốc trừ sâu tối đa có sản phẩm nơng nghiệp 2.2.1.4 Quy định chất phụ gia thực phẩm 2.2.1.5 Luật hóa chất REACH GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế 2.2.2 Các tiêu chuẩn môi trường Châu Âu liên quan đến lĩnh cực sản xuất xuất mặt hàng chè 2.2.2.1 Tiêu chuẩn ISO14000 2.2.2.2 Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point): Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm sốt tới hạn .10 2.2.2.3 Tiêu chuẩn EMAS (The Eco Management and Audit Scheme) :Hệ thống kiểm tra quản lý sinh thái 11 2.2.2.4 Tiêu chuẩn SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) 11 2.2.3 Quy định tiêu chuẩn môi trường Việt Nam liên quan đến lính vực sản xuất xuất chè 12 2.2.3.1 Các quy định môi trường Việt Nam 12 2.2.3.2 Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam 12 2.2.3.3 Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam liên quan trực tiếp đến mặt hàng chè xuất 13 2.3 Phân định nội dung nghiên cứu 14 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG CỦA MẶT HÀNG CHÈ CỦA CƠNG TY TNHH CHÈ HỒNG MAI 15 3.1 Giới thiệu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 15 3.2.Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 17 3.2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Chè Hòang Mai 17 3.2.2 Hoạt động xuất cơng ty TNHH Chè Hồng Mai .18 3.3 Phân tích thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn mơi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 19 3.3.1 Thực trạng việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 19 3.3.2 Thực trạng việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai qua kết điều tra, trắc nghiệm, vấn 28 GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế 3.4 Đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 30 3.4.1 Thành công 30 3.4.2 Tồn 31 3.4.3 Nguyên nhân 32 4.1 Định hướng phát triển vấn đề đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 33 4.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 35 4.3 Một số kiến nghị với nhà nước để thúc đẩy việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mặt hàng chè xuất sang thị trường Châu Âu cơng ty cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 39 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 3.1:Kết sản xuất kinh doanh cơng ty Chè Hồng Mai năm 2010-2012 17 Bảng 3.2 Tỷ trọng chè xuất vào thị trường xuất công ty năm 2012 18 Bảng 3.3: Sản lượng kim ngạch xuất chè cơng ty Chè Hồng Mai năm 2010-năm 2012 18 Bảng 3.4 Phương pháp, quy trình lượng phân bón trồng chè 24 Bảng 3.5: Chủng loại thuốc BVTV sử dụng chè 25 Bảng 4.1 Tổng hợp tồn tại, nguyên nhân, giải pháp việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 37 GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt tiếng việt Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt LV TNHH VSATTP BVTV Luận văn Trách nhiệm hữu hạn Vệ sinh an toàn thực phẩm Bảo vệ môi trường HTQLMT Hệ thống quản lý môi trường GAP TCMT Thực hành nông nghiệp tốt Tiêu chuẩn môi trường Danh mục từ viết tắt tiếng anh Từ viết Nghĩa tiếng anh Nghĩa tiếng việt tắt SPS Sanitary and Phytosanitary Các biện pháp vệ sinh kiểm Measures EMAS dịch thực vật The Eco Management and Audit Quản lý sinh thái Đề án Kiểm Scheme toán SSOP Sanitation Standard Operating Các quy trình chuẩn vệ sinh GMP Procedures Good Manufacturing Practices môi trường Thực hành sản xuất tốt CCP Critical Control Point Điểm kiểm soát tới hạn HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point REACH Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals EU European Union GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn Đăng ký, đánh giá, cấp phép cho hóa chất Liên minh Châu Âu SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển xã hội, sống người ngày nâng cao nhu cầu, đồi hỏi họ ngày cao Sự cạnh tranh thị trường đòi hỏi người sản xuất phải khơng ngừng cải tiến đáp ứng yêu cầu xã hội mong tồn cững thị trường Xuất hàng nông sản Việt Nam trụ cột kinh tế Trong năm tới, đẩy mạnh xuất hàng nông sản định hướng chiến lược quan trọng Việt Nam Nhiều mặt hàng xuất Việt Nam như: thủy sản, gạo, café, rau quả…đang gặp phải rào cản môi trường lớn liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm như: tiêu chuẩn quy định VSATTP, quy trình chế biến, sản xuất sản phẩm, chất lượng hàng hóa, nhãn hiệu, bao bì, đóng gói…Đối với mặt hàng nơng sản nói chung mặt hàng chè nói riêng vậy, yêu cầu người tiêu dùng sản phẩm ngày trở nên khắt khe Trong năm gần đây, quan hệ chặt chẽ thương mại môi trường trở thành vấn đề ngày quan trọng mối quan hệ thương mại quốc tế Nước ta trình hội nhập vào kinh tế giới, điều giúp Việt Nam có nhiều thuận lợi việc mở rộng thị trường xuất khẩu, phải chấp nhận cạnh tranh gay gắt với nước khác Khi rào cản thương mại loại bỏ, tiêu chuẩn quy định môi trường, nhiều trường hợp trở thành “hàng rào xanh” buôn bán quốc tế ngày áp dụng rộng rãi nước phát triển Trong điều kiện việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế môi trường buôn bán quốc tế thách thức lớn nước ta Châu Âu thị trường rộng lớn gồm 27 quốc gia thành viên, với diện tích triệu km2, dân số 500 triệu người Đây khu trung tâm đấu giá chè lớn giới Vì Châu Âu khơng thị trường tiềm mà đầu mối quan trọng cho nhà xuất hàng hóa Việt Nam mong muốn xuất sang thị trường Trong số mặt hàng xuất sang thi trường Châu Âu, hàng nông sản chiếm tỉ trọng lớn ngày chiếm vị trí quan trọng thị trường Tuy nhiên Châu Âu thị trường khó tính số GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế thị trường xuất chè Việt Nam với nhiều rào cản, tiêu chuẩn, quy định nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm Người tiêu dùng Châu Âu lựa chọn sản phẩm không quan tâm đến chất lượng, mẫu mã, giá hàng hóa mà qn tâm đến quy trình làm sản phẩm thân thiện sản phẩm môi trường Các nước Châu Âu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn môi trường chặt chẽ để định hướng, điều chỉnh hành vi, hành động doanh nghiệp đánh giá độ an tồn sản phẩm mơi trường Những tiêu chuẩn mang tầm quốc tế ngày nhiều nước công nhận sử dụng rộng rãi Vì thế, Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn mơi trường Châu Âu khơng hàng nơng sản Việt Nam xuất sang thị trường cách vững mà xuất sang thị trường khác cách dễ dàng Trong số mặt hàng nơng sản, chè đóng góp phần khơng nhỏ vào tổng kim ngạch xuất nước ta phải chịu quy định tiêu chuẩn môi trường gắt gao Châu Âu Năm 2012, Việt Nam xuất 150.000 chè, tăng 15% so với năm 2011 đạt khoảng 220 triệu USD Tuy nhiên năm 2012 năm ngành chè phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức xuất khẩu, tình trạng mẫu chè xuất khơng đạt chuẩn tiếp tục tái diễn Một báo cáo mơi Hiệp hội Chè Việt Nam cho thấy, có nhiều mẫu chè gửi kiểm nghiệm chất lượng nước ngồi khơng đạt chuẩn chất lượng, an tồn vệ sinh thực phẩm Nguyên nhân chủ yếu không kiểm sốt q trình sản xuất từ trồng đến chăm sóc, thu hái, chế biến bảo quản Theo báo cáo Hiệp Hội Chè Việt Nam Hội nghị sản xuất, tiêu thụ chè năm 2012 vừa tổ chức Viện Khoa học Kỹ thuật nơng lâm nghiệp miền núi phía Bắc, ngành chè đứng trước khó khăn, thách thức lớn Trong số 93 mẫu chè công ty, doanh nghiệp gửi phân tích Đức, có tới 49 mẫu phát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép Bình thường, xuất chè vào thị trường châu Âu khó vào, số khách hàng lớn Afghanistan, Nga, Trung Quốc, nước Trung Đông… chuẩn bị áp dụng theo tiêu chuẩn môi trường Châu Âu, từ sở chế biến chè cần phải chấn chỉnh hoạt động sản xuất, xuất để đáp ứng tốt tiêu chuẩn môi trường này, không khó khăn cho việc xuất lâu dài tương lai Để giải vấn đề mạnh dạn đưa đề tài: “Một số giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường chè GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế xuất vào thị trường Châu Âu công ty TNHH Chè Hoàng Mai” để nghiên cứu tác động hệ thống quy định tiêu chuẩn môi trường quốc tế môi trường thị trường Châu Âu việc nhập mặt hàng chè Xác định hạn chế khả đáp ứng quy định tiêu chuẩn môi trường doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty TNHH Chè Hồng Mai nói riêng mặt hàng chè xuất sang thị trường Từ đưa số giải pháp kiến nghị cho công ty TNHH Chè Hoàng Mai doanh nghiệp xuất Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu môi trường, giúp nâng cao khả cạnh tranh mặt hàng chè xuất vào thị trường Châu Âu 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong năm trước đây, có nhiều luận văn, chuyên đề nghiên cứu tiêu chuẩn môi trường Châu Âu hay số quốc gia khác có ảnh hưởng đến xuất mặt hàng nông sản Việt Nam.Ví dụ như: - LV1: Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường hàng nông sản xuất sang thi trường Mỹ công ty Vinatrans (Ngô Quốc Khánh - 2011) - LV2: Đáp ứng tiêu chuẩn môi trường xuất hàng nông sản sang thị trường Hoa Kỳ công ty TNHH thành viên xuất nhập nông sản, thực phẩm Hà Nội – AGREXPORT (Phạm Thùy Linh - 2010) - LV3: Giải pháp vượt rào cản môi trường nhằm thúc đẩy hoạt động xuất da giày công ty TNHH Đỉnh Vàng sang thị trường EU (Vũ Thị Thùy Ninh 2011) - LV4: Một số giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mặt hàng chè Việt Nam xuất vào thị trường Nga ( Nguyễn Tùng Linh - 2009) - LV5: Giải pháp vượt rào cản môi trường xuất nông sản Việt Nam sang thị trường Nhật (Nguyễn Lan Anh - 2009) Những luận văn có khác biệt đề tài nghiên cứu tôi, cụ thể sau: - LV1: Đi vào phân tích việc đáp ứng tiêu chuẩn mơi trường mặt hàng nơng sản nói chung thị trường nghiên cứu thị trường Mỹ - LV2: Đi vào phân tích việc đáp ứng tiêu chuẩn mơi trường mặt hàng nơng sản nói chung thị trường nghiên cứu thị trường Hoa Kỳ GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế - LV3: Đi sâu vào phân tích rào cản mơi trường mặt hàng cụ thể da giầy thị trường nghiên cứu thị trường EU - LV4: Đi sâu vào phân tích việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mặt hàng cụ thể chè thị trường nghiên cứu thị trường Nga - LV5: Đi sâu vào phân tích rào cản môi trường mặt hàng chung nông sản thị trường nghiên cứu thị trường Nhật Bản Bài khóa luận tơi có nhiều khác biệt với luận văn sau: sâu vào nghiên cứu mặt hàng xuất cụ thể chè thị trường nghiên cứu cụ thể Châu Âu Nghiên cứu quy định tiêu chuẩn môi trường Châu Âu nhập mặt hàng chè tác động tới doanh nghiệp, tìm hiểu hạn chế khả đáp ứng quy định tiêu chuẩn môi trường Châu Âu nhập mặt hàng công ty TNHH Chè Hồng Mai, qua đưa giải pháp giúp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty nói riêng doanh nghiệp xuất chè nói chung nước 1.3 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu quy định tiêu chuẩn môi trường Châu Âu nhập mặt hàng Chè - Đánh giá thực trạng xuất mặt hàng Chè cơng ty TNHH Chè Hồng Mai vào thị trường Châu Âu tác động quy định môi trường Châu Âu khả đáp ứng quy định, tiêu chuẩn môi trường mặt hàng chè cơng ty TNHH Chè Hồng Mai - Đề xuất giải pháp đáp ứng quy định tiêu chuẩn môi trường Châu Âu giúp nâng cao sức cạnh tranh đẩy mạnh xuất mặt hàng chè cơng ty TNHH Chè Hồng Mai vào thị trường 1.4 Đối tượng Nghiên cứu Mặt hàng Chè xuất cơng ty TNHH Chè Hồng Mai vào thị trường Châu Âu GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế Công tác kiểm tra chất lượng chè thu mua chè công ty chưa thực cách chặt chẽ, thường cơng ty kiểm tra chè thu mua máy đo nhỏ, kiểm tra số lượng nhỏ chè Với cách kiểm tra công ty kiểm tra khối lượng nhỏ chè độ xác khơng cao Rất khó để thay đổi tập qn lối nghĩ ăn sâu vào tiềm thức người dân thêm vào số lượng kỹ sư khơng đủ để giám sát việc thực Người trồng chè xuất tâm lý ngại chuyên viên, tổ kiểm tra Tình trạng không sử dụng bảo hộ lao động tiếp diễn, việc vệ sinh đồng ruộng sau phun thuốc thục tốt có tổ giám sát khơng qua loa Qúa trình vận chuyển hàng xuất khẩu: Theo quy định kho chứa thùng chè bảo quản chè Bộ y tế số 1329/2002/BYT/QĐ: “Những phương tiện vận chuyển chè phải sẽ, khơng có mùi thối, mùi lạvà khơng vận chuyển chung với loại hang hóa khác Phương tiện vận chuyển phải bảo đảm che mưa, nắng cho thùng chè Lúc bốc dỡ thùng trà khỏi phương tiện vận chuyển phải nhẹ tay, không quăng, để giữ thùng trà dạng khối hộp ban đầu:.Qúa trình vận chuyển hàng xuất giao hàng công ty chưa giám sát theo quy trình chặt chẽ Cơng ty kiểm tra chất lượng mua hàng chưa kiểm tra, giám sát bốc hàng lên phương tiện vận chuyển cảng nên xảy trường hợp hàng xuất kho có chất lượng tốt đén cảng giao hàng lại bị hư hỏng có chất lượng khơng đảm bảo Do quy mô hoạt động công ty chưa lớn, công ty chưa đầu tư phương tiện vận chuyển hàng chun dụng nên qua trình vận chuyển hàng hóa từ công ty đến cảng để xuất thường công ty thực cách thuê loại xe tải cotainer tương ứng với khối lượng lô hàng Đối với lô hàng lớn, công ty sử dụng phương tiện vận chuyển hàng container nên đảm bảo an tồn chất lượng cho sản phẩm q trình vận chuyển Nhưng lơ hàng có khối lượng bé, cơng ty th xe tải có sẵn gần địa phương để vận chuyển hàng Những xe tải có trọng tải nhỏ chưa đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn va chất lượng cho sản phẩm trình vận chuyển Các loại xe không che chắn cẩn thận nên đơi làm sản phẩm q trình vận chuyển bị hư hại yếu tố bên mưa, nắng, khói bụi…Những phuơng tiện thường khơng có dụng cụ lót, chèn hàng nên qua trình vận chuyển dễ gây tình trạng va đập , ảnh hưởng GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 27 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế tới hình dạng, kết cấu hàng hóa Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khả đáp ứng tiêu chuẩn môi truờng sản phẩm 3.3.2 Thực trạng việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai qua kết điều tra, trắc nghiệm, vấn Thơng qua q trình thực điều tra vấn trắc nghiệm mà tơi thực q trình quan sát thực tế cơng ty TNHH Chè Hồng Mai, tơi thu số kết chung bảng phụ lục khóa luận Qua nhận thấy công ty trọng vào việc thực tốt quy định tiêu chuẩn môi truờng Việt Nam bạn hàng nhiên số bất cập cần giải công ty muốn xuất lâu dài thị truờng - Công nhân viên công ty phần lớn quan tâm nhận cần thiết việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Châu Âu Có 80% số phiếu cho việc thực đáp ứng tiêu chuẩn môi truờng quan trọng có ảnh hưởng tốt đến hoạt động kinh doanh xuất công ty - Sản phẩm xuất công ty đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Châu Âu mức độ trung bình - Khâu xuất cơng ty khơng có vấn đề đáng để quan tâm, khâu sản xuất nhiều vấn đề cần cơng ty cải tiến để đáp ứng tốt tiêu chuẩn môi truờng - Những vấn đề liên quan đên việc đáp ứng tiêu chuẩn môi truờng Châu Âu hàm lượng thuốc trừ sâu, phân bón, cơng tác kiểm tra chất lượng thu mua chè, cơng tác bảo quản chè, qúa trình vận chuyển hàng xuất khẩu, đóng gói, bao bì, nguồn nguyên liệu đầu vào, quy trình trồng chè, kiểm tra, giám sát việc thực quy trình sản xuất chè vấn đề công nhân viên cho công ty cần thiết phải quan tâm cải thiện khắc phục nhiều hạn chế tương lai Cụ thể sau: +/ Công ty chưa đáp ứng tiêu chuẩn ISO14000 VÀ tiêu chuẩn HACCP Châu Âu nguyên nhân: thời gian cho việc đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn môi trừơng dài chi phí lớn, ngồi nguồn nhân lực chưa có nhiều kinh nghiệp phục vụ cho thay đổi để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 28 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế +/ Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường cơng ty bao bì đóng gói chè công ty mức Vấn đề mà côg ty mắc phải khâu khâu kiểm tra chất lượng nguồn bao bì thu mua chưa chặt chẽ +/ Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường cơng ty nhãn hiệu chè có nguồn gốc hữu mức Vấn đề mà côg ty mắc phải khâu công ty chưa quản lý tốt hành động, ý thức người trồng chè, đội ngũ nhân viên kiểm tra kiểm sốt q trình sản xuất chế biến chè so với số người trồng chè diện tích trồng chè +/ Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường công ty hàm lượng thuốc trừ sâu, thuốc BVTV chè mức Vấn đề mà côg ty mắc phải khâu công ty chưa quản lý tốt hành động, ý thức người trồng chè, đội ngũ nhân viên kiểm tra kiểm sốt q trình trồng chè so với số người trồng chè diện tích trồng chè +/ Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường công ty hàm lượng phân bón chè mức Vấn đề mà côg ty mắc phải khâu công ty chưa quản lý tốt hành động, ý thức người trồng chè, đội ngũ nhân viên kiểm tra kiểm sốt q trình sản xuất chế biến chè so với số người trồng chè diện tích trồng chè +/ Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường công ty hàm lượng chất phụ gia chè mức Vấn đề mà công ty mắc phải khâu chủ yếu cơng đoạn chế biến chè có lẫn tạp chất bên ngồi mà nhân viên khơng để ý, cộng với khâu kiểm tra chất lượng chè chưa tốt +/ Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường công ty khâu tạo nguồn nguyên liệu chè mức trung bình Vấn đề mà cơg ty mắc phải khâu khâu kiểm tra chè chưa tốt số lượng chè lớn mà máy kiểm tra chè ít, kiểm tra lượng chè số nhân viên kiểm tra sản phẩm phận +/ Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường công ty công tác bảo quản chè mức Vấn đề mà côg ty mắc phải khâu công ty chưa trọng đầu tư cho nhà kho, bãi…đúng theo quy định nhân viên khâu làm việc chưa tốt có thay đổi mơi trường ảnh hưởng đến công tác bảo quản chè, nhân viên kiểm tra khâu chưa giám sát nhân công chặt chẽ +/ Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường cơng ty q trình vận chuyển chè mức Vấn đề mà côg ty mắc phải khâu công ty chưa đủ vốn chưa trọng vào khâu dẫn đến tình trạng chất lượng chè đơi bị ảnh hưởng tác động môi trừong GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 29 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế =>Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Châu Âu công ty TNHH Chè Hoàng Mai mức Các biện pháp để nâng cao khả đáp ứng tiêu chuẩn môi truờng công ty như: xem xét thay đổi, điều chỉnh cấu tổ chức sản xuất quản lý cho khoa học, hợp lý phận, bước thay đổi dần hành động, ý thức người trồng chè, bổ sung thêm nguồn nhân lực cho kiểm tra kiểm sốt q trình sản xuất, chế biến chè, nguồn bao bì thu mua, nguồn chè nguyên liệu chè thu mua chè; tạo thêm vốn công ty; cố gắng chủ động 100% nguồn nguyên liệu chè đầu vào; đăng ký thực áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000,hệ thống tiêu chuẩn HACCP…được cán công nhân viên cho biện pháp thiết thực quan trọng giai đoạn để giúp công ty vượt qua bất cập mắc phải 3.4 Đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 3.4.1 Thành công - Mức tăng doanh thu công ty qua năm giữ mức tăng trưởng ổn định Kim ngạch xuất công ty vào Châu Âu ngày tăng lên qua năm Hoạt động xuất nhìn chung ln đạt vượt tiêu đề Số lượng hàng xuất ngày tăng, thị trường xuất ngày mở rộng tạo chỗ đứng vững - Việc áp dụng quy trình sản xuất chè hợp lý, an tồn thân thiện với mơi truờng giúp cơng ty nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng hình ảnh tốt mắt người tiêu dùng nâng cao khả đáp ứng tiêu chuẩn môi trường cơng ty truớc nhiều - Bao bì phế thải bao bì thay đổi từ bao bì khơng tái sử dụng (nilon) sang cơng ty chuyển sang sử dụng bao bì sản phẩm tái sử dụng kết bao bì phế thải bao bì cơng ty đạt tiêu chuẩn 94/62/EEC - Nguồn nhân lực cơng ty có chun mơn, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực làm việc Công ty huấn luyện, tạo điều kiện cho nhân viên công ty trau dồi, mở rộng kiến thức để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Công ty chấp hành thực quy định tiêu chuẩn môi trừong Việt Nam đặc biệt tiêu chuẩn môi trường liên quan trực tiếp đến GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 30 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế mặt hàng chè xuất Vì thế, cơng ty đạt nhiều chứng nhận quan trọng đáp ứng tiêu chuẩn môi trừong Việt Nam - Công ty trọng vào việc xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO14000, HACCP,… Cụ thể, công ty đầu tư đến công tác bảo vệ môi trường đôi với chất lượng sản phẩm, đầu tư toàn thiết bị công nghệ đại, thân thiện với môi trường, xây dựng hệ thống xử lý rác thải, nước thải theo phương pháp sinh học, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ… 3.4.2 Tồn - Cơ cấu tổ chức sản xuất quản lý sản xuất chưa khoa học, thiếu nhân lực: Cách thức quản lý quy trình sản xuất cơng tác kiểm tra chất lượng chè thu mua khâu bón phân, phun thuốc trừ sâu chế biến chè nhà máy lỏng lẻo chưa chặt chẽ thiếu nguồn nhân lực phận - Việc áp dụng quy trình sản xuất chè theo hình thức nơng nghiệp hữu chưa đồng tình trạng người trồng chè làm sai, khơng thực quy trình cơng ty đề xảy ra, khiến chất lựong chè xuất sai với tiêu chuẩn công ty đề - Việc đáp ứng tiêu chuẩn bao bì cơng ty sử dụng bao bì tiêu hủy đựoc thân thiên với môi truờng theo tiêu chuẩn môi truờng Việt Nam Châu Âu giảm thiểu sản phẩm vi phạm cơng tác kiểm tra nguồn bao bì thu mua chưa trọng nên xảy tình trạng v lơ hàng bao bì có chất gây hại vượt mức cho phép theo TCMT - Công ty chưa bắt kịp với yêu cầu thị trường xuất khẩu, đặc biệt Châu Âu đáp ứng TCMT HACCP, ISO14000…Đây TCMT mang tầm quốc tế ngày công nhận sử dụng rộng rãi yêu cầu áp dụng ngày cần thiết xu - Công tác bảo quản chè công ty chưa tốt, chưa với quy định đề cho mặt hàng chè, làm ảnh hưởng đến chất lượng chè hạn chế khả xuất chè công ty - Qúa trình vận chuyển hàng hóa xuất cơng ty nhiều hạn chế phương tiện vận chuyển chưa đáp ứng quy định đề cho mặt hàng chè, khiến chè xuất nhiều không đảm bảo tiêu chuẩn môi truờng - Trong qúa trình thu mua chè ngun liệu, cơng ty tổ chức tiến hành thu mua từ sở thu mua nguyên vật liệu trực tiếp từ hộ nông dân trồng chè GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 31 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế dẫn đến tình trạng chất lượng chè không đồng đều, không đảm bảo VSATTP tiêu chuẩn môi truờng 3.4.3 Nguyên nhân - Nguồn vốn công ty hạn chế nên để tồn tại, giai đoạn khủng hoảng nay, công ty muốn cắt giảm tối đa chi phí để tồn Trong để áp dụng tiêu chuẩn môi truờng ISO14000, HACCP, GAP hay xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hệ thống xử lý chất thải,…đòi hỏi thời gian chi phí lớn Đồng thời, quy mơ sản xuất cơng ty nhỏ nên cơng ty chưa có khoản đầu tư mức vào trình phương tiện vận chuyển hàng, đóng gói, bao bì, đầu tư nghiên cứu thử nghiệm loại phân bón hữu mới,…Cơ sở sản xuất, vật chất, máy móc chưa đồng hết, nhiều hạn chế lạc hậu - Cơ cấu tổ chức sản xuất quản lý chưa khoa học, việc quản lý sản xuất lỏng lẻo chưa chặt chẽ, cơng tác quản lý quy trình sản xuất chưa thực tốt Ngun nhân phần nguồn nhân lực khó kiểm tra, kiểm sốt hết diện tích chè rộng lớn, phần người trồng chè chưa tự giác thực tốt u cầu đề mà đơi mang tính đối phó với người kiểm tra, kiểm sốt nên hiệu sản xuất chưa thực cao - Do cơng ty chưa chủ động hồn tồn việc tạo nguồn nguyên liệu đầu vào mà phần phải thu mua sở khác, mà công tác kiểm tra chất lượng chè thu mua chè công ty chưa thực cách chặt chẽ nên nguồn nguyên liệu chè đầu vào không đồng chất lượng Chè thu mua từ hộ dân vùng, hoạt động sản xuất nông sản bà nơng dân mang tính tự phát có tuợng sủ dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, nước tưới… cách bừa bãi dẫn đến chất lựơng chè giảm sút - Nhà nước chưa có hỗ trợ thích đáng cho ngành chè Việt Nam, cần hỗ trợ doanh nghiệp công tác cung cấp thông tin, nguồn vốn, quy hoạch vùng trồng chè, nâng cao sở hạ tầng…giúp doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn đầu tư vào sản xuất xuất cách tốt GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 32 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế CHƯƠNG IV: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG ĐỚI VỚI CHÈ XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀNG MAI 4.1 Định hướng phát triển vấn đề đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu công ty TNHH Chè Hoàng Mai Theo dự báo chuyên gia kinh tế, năm 2013, ngành chè tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ngân hàng thắt chặt tài khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay; nhiều thị trường xuất truyền thống siết chặt tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm, tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…Gần năm 2012, có nhiều lơ hàng chè xuất Việt Nam bị gưiử trả lại vi phạm tiêu chuẩn môi trường Để bước tháo gỡ khó khăn, năm 2013, ngành chè phải tập trung thực biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm gia tăng giá trị chè Hiện nay, mục tiêu ngành chè Việt Nam đưa giá chè xuất đến năm 2015 ngang với giá bình quân giới Theo chuyên gia, mạnh mà mặt hàng chè nắm giữ, có tỷ lệ nội địa 100%, nhiều ngành, nhiều mặt hàng khác có tỷ lệ nội địa thấp, nguồn nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào giới, vậy, tiềm để phát triển mạnh mẽ ngành Chè Việt Nam lớn Ngành chè đề mục tiêu đến năm 2015, sản lượng chè búp tươi đạt 1,2 triệu tấn, sản lượng chè búp khơ đạt 260.000 tấn, xuất 200.000 tấn, đạt kim ngạch xuất 440 triệu USD Ngành Chè Việt Nam có tổng cơng suất chế biến theo thiết kế 4.600 tấn/ngày, lực chế biến gần 1,5 triệu búp/năm, đứng hàng thứ giới Việt Nam có có 450 sở chế biến chè quy mô công suất từ 1.000 kg chè búp tươi/ngày trở lên Ngành chè Việt Nam xuất đến 110 quốc gia khu vực giới Trong số nước nhập nhiều chè Việt Nam nước EU, Mỹ, Nhật Bản coi trọng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm họ kiểm sốt gắt gao Vì định hướng tương lai tất doanh nghiệp xuất chè Việt Nam đáp ứng tốt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam giới, đặc biệt nước xuất khẩu, có ngành chè Việt Nam phát triển bền vững GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 33 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế => Định hướng xuất Chè cơng ty TNHH Chè Hồng Mai thời gian tới: Trong chiến lược phát triển tương lai, công ty TNHH Chè Hoàng Mai lựa chọn chè mặt hàng chủ lực Châu Âu thị trừong xuất lớn công ty ngày mở rộng thời gian tới Mặc dù, thị trừong Châu Âu thị trường khó tính, đồi hỏi cao tiêu chuẩn mơi trường đồng thời Châu Âu thị trường có tiềm lớn mặt hàng chè cơng ty Dựa vào điều phân tích, đánh giá, tìm hiểu tình hình sản xuất, xuất cơng ty ta nhận để cơng ty khai thác thị trường cách sn sẻ lâu dài nhiệm vụ quan trọng tương lai phải nâng cao chất lượng sản phẩm chè tạo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn môi truờng, VSATTP để phù hợp với nhu cầu ngày cao người tiêu dùng Châu Âu Mục tiêu lâu dài công ty phát triển sản xuất xuất với tốc độ tăng trưởng cao bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung nước, giải phần vấn đề việc làm cho người dân, cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất xuất mặt hàng chủ chốt chè công ty, chiếm lĩnh thị trường Châu Âu ngày mở rộng sang thị trường khác Nhiệm vụ trước mắt công ty đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, Châu Âu tổ chức kinh tế khác giới Việc đòi hỏi cơng ty phải đầu tư thời gian, chi phí nhân lực lớn Vì việc đáp ứng tiêu chuẩn môi truờng phải dựa khả tài cấu tổ chức cơng ty cho vừa nâng cao hiệu mà đảm bảo tính kinh tế Mục tiêu đáp ứng tiêu chuẩn môi truờng hoạt động xuất công ty TNHH Chè Hoàng Mai năm 2013 định hướng đến năm 2015 là: - Cơ sở sản xuất kinh doanh cô ng ty cấp Giấy chứng nhận đạt chứng ISO 14001 - Sản phẩm vùng sản xuất chứng nhận công bố sản xuất, chế biến an toàn theo tiêu chuẩn HACCP GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 34 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế - 100% nguồn nguyên liệu chè đầu vào công ty chủ động tạo ra, diện tích trồng chè cơng ty đáp ứng yêu cầu sản xuất an toàn theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) - Các khu vực sản xuất chế biến cơng ty có hệ thống nước thải đạt tiêu chuẩn môi truờng - Công nghệ sản xuất, máy móc trang thiết bị phải giảm thiểu ô nhiễm môi truờng đến mức tối đa, không gây hại đên mơi truờng - Sản phẩm có bao bì làm từ chất hữu cơ, tái sử dụng thu hồi được, không gây hại cho môi truờng - Xây dựng cấu tổ chức hợp lý, vững mạnh nguồn nhân lực tốt - Nâng cao khả tài cơng ty, chủ động nguồn vốn để đầu tư vào việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường cách hiêu - Xây dựng hệ thống xe vận chuyển hàng hóa bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn mơi trường đặt mặt hàng công ty 4.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu công ty TNHH Chè Hoàng Mai */ Giải pháp chung: Nâng cao chất lượng chè xuất - Đăng ký thực áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 hệ thống tiêu chuẩn HACCP Đây hai hệ thống xây dựng cho việc đáp ứng tiêu chuẩn môi truờng phổ biến áp dụng, cơng nhận tồn giới Viêc đáp ứng tốt hai tiêu chuẩn vé thông hành tốt cho việc xuất công ty không vào thị trường Châu Âu mà thị truờng khó tính khác - Nghiên cứu hồn thiện quy trình sản xuất chè an tồn, chè hữu để mở rộng diện tích chè an tồn, chè hữu Áp dụng tiêu chuẩn môi truờng sản xuất xuất của thị trường xuất - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt khâu trình sản xuất, chế biến chè kiểm tra nguồn nguyên liệu chè, bao bì thu mua; bón phân, phun thc trừ sâu,… GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 35 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế - Chú trọng khâu bảo quản vận chuyển bảo đảm nguồn nguyên liệu tốt để phục vụ cho chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm…bằng cách đầu tư cho phương tiện vận chuyển hàng kho bãi chứa hàng phù hợp với tiêu chuẩn môi truờng bạn hàng đề - Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn có tính đến tác động quy định tiêu chuẩn quy định mơi trường sản phẩm việc thiực đáp ứng tiêu chuẩn môi truờng yêu cầu thời gian dài nguồn kinh phí lớn Hoạch định chiến lược, có chế sách, phát triển cách phù hợp mang tính đột phá từ khâu quản lý giống đến kỹ thuật canh tác, đồng thời phải đưa công nghệ sản xuất chè an tồn theo hướng GAP vào nơng hộ doanh nghiệp để họ sản xuất sản phẩm tốt phục vụ cho chế biến xuất sau cơng ty - Kiểm sốt chặt chẽ nguồn nguyên liệu cách tự trồng nguyên liệu ký hợp đồng với người nông dân Gắn kết nhà máy chế biến với vùng cung cấp nguyên liệu, sở chế biến chủ động nguồn nguyên liệu Tạo mối quan hệ lợi ích hài hồ doanh nghiệp chế biến người trồng chè, giúp nông dân khâu áp dụng tiến kỹ thuật, thông tin thị trường giá tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo sản xuất cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiến tới mối quan hệ ổn định lâu dài Đây biện pháp tốt để nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm đầu ổn định, tăng hiệu sản xuất chè - Đầu tư nâng cấp máy móc trang thiết bị, hệ thống sử lý nước thải, công nghệ sản xuất số nhà máy chế biến với công suất tương xứng với quy mô vùng nguyên liệu; gắn kết hữu nhà máy chế biến vùng ngun liệu; trọng cơng tác an tồn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường Ứng dụng công nghệ tiên tiến, tăng cường khuyến cáo biện pháp canh tác bền vững trọng sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón vơ cân đối hợp lý biện pháp chống xói mòi, rửa trơi, thối hố đất vùng sản xuất cà phê đất dốc nhằm sử dụng lâu bền tài nguyên đất đai tỉnh Đầu tư phát triển nguồn nhân lực - Cử cán kinh doanh nước để vừa nắm bắt để nghiên cứu thị trường, vừa có thêm thơng tin, vừa học hỏi kinh nghiệm vừa tạo dựng mối quan hệ thương mại vững GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 36 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế - Mở tập huấn kỹ thuật cho người trồng chè, chế biến chè theo quy trình sản xuất định hứong cơng ty - Thành lập phận quản lý, kiểm tra, kiểm sốt q trình thực tiêu chuẩn mơi truờng từ quy trình trồng trọt, sản xuất chè, đến trình bảo quản, vận chuyển giao nhận hàng hóa - Đổi cấu tổ chức quản lý nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán bộ, nhân viên Huy động vốn đầu tư phát triển - Huy động vốn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ với lãi suất ưư đãi, nghiên cứu khoa học cơng nghệ, khuyến khích chuyển giao kĩ thuật chè, hỗ trợ việc chế tạo sản xuất công cụ thiết bị phục vụ sản xuất chè… - Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh - liên kết; thơng qua đó, đưa giống kĩ thuật mới, thiết bị cơng nghệ đại, trình độ quản lý tiên tiến vào sản xuất giải phần vấn đề tài */ Giải pháp cụ thể : Bảng 4.1 Tổng hợp tồn tại, nguyên nhân, giải pháp việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai Tồn Cơ cấu tổ chức sản xuất quản lý chưa khoa học, việc quản lý sản xuất lỏng lẻo chưa chặt chẽ Việc áp dụng quy trình sản xuất chè theo hình thức nơng nghiệp hữu chưa đồng tình trạng người trồng chè làm sai, khơng thực quy trình hay xảy Công tác kiểm tra nguồn Nguyên nhân - Nguồn nhân lực không đủ để theo sát khâu quy trình - Xây dựng cấu tổ chức sản xuất quản lý chưa khoa học - Chưa quản lý tốt hành động, ý thức người trồng chè - Thiếu nhân lực kiểm tra kiểm soát phận Giải pháp - Xem xét đánh giá máy nhân từ bổ sung, thêm bớt nhân phận để hoàn thiện - Tiến hành áp dụng cấu tổ chức quản lý sản xuất PGS - Từng bước thay đổi dần hành động, ý thức người trồng chè cách phạt kỷ luật nặng làm sai quy trình, ngồi mở lớp nâng tập huấn kỹ thuật canh tác, trồng chè…để nhân viên hiểu thực - Bổ sung thêm nhân viên kiểm tra kiểm sốt quy trính sản xuất chè - Công ty chưa trọng Bổ sung thêm nhân viên kiểm tra GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 37 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp bao bì thu mua chưa trọng Công tác bảo quản chè công ty chưa tốt, chưa với quy định đề cho mặt hàng chè Qúa trình vận chuyển hàng hóa xuất cơng ty nhiều hạn chế Công ty chưa bắt kịp với yêu cầu thị trường xuất khẩu, đặc biệt Châu Âu đáp ứng TCMT HACCP, ISO14000… Qúa trình thu mua chè nguyên liệu bên chưa kiểm tra kỹ khiến nguồn nguyên liệu đầu vào công ty không đồng Khoa Thương Mại Quốc Tế vào việc kiểm tra chất kiểm sốt nguồn bao bì thu mua lượng bao bì thu mua - Thiếu vốn để đầu tư cho - Huy động nguồn vốn từ ngân nhà kho, bãi, phân xưởng sách nhà nước kêu gọi đầu tư từ nước để xây dựng phân xưởng, kho bãi chứa đựng chè theo quy định TCMT đề bảo quản chè - Thiếu vốn để đầu tư cho - Huy động nguồn vốn từ ngân phương tiện vận chuyển sách nhà nước kêu gọi đầu tư trình giao nhận từ nước để xây dựng hệ hàng thống xe vận chuyển hàng hóa tiêu chuẩn đề để đảm bảo chất lượng chè vận chuyển - Nguồn vốn để đầu tư cho - Đăng ký thực áp dụng hệ việc đáp ứng tiêu chuẩn thống quản lý môi trường ISO môi trường 14000,hệ thống tiêu chuẩn - Để áp dụng hoàn thiện HACCP hồn thiện tiêu chuẩn mơi truờng bước dài hạn ISO14000, HACCP… - Huy động nguồn vốn từ ngân đòi hỏi thời gian chi phí sách nhà nước kêu gọi đầu tư lớn từ nước để xây dựng hệ thống - Công ty chưa chủ động - Cố gắng chủ động 100% nguồn nguồn nguyên liệu nguyên liệu chè đầu vào cách đầu vào đầu tư cách tự trồng nguyên liệu, - Nguồn lực cho kiểm tra mở rộng diện tích trồng chè chè nguyên liệu đầu vào - Nếu phải nhập thêm nguồn ngun liêu chè ben ngồi phải ký hợp đồng với người nông dân yêu cầu chè ngun liệu, làm sai khơng nhận hàng bị phạt Ngoài nên đầu tư trang thiết bị kiểm tra thêm nhân lực cho phận kiểm tra chè nguyên liệu đầu vào GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 38 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế 4.3 Một số kiến nghị với nhà nước để thúc đẩy việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mặt hàng chè xuất sang thị trường Châu Âu công ty cơng ty TNHH Chè Hồng Mai - Đề nghị quan chức nắm bắt luật pháp, thông tin, nhu cầu hàng hóa thị truờng nước ngồi cách nhah chóng, kịp thời, xác để giúp doanh nghiệp có nguồn thơng tin tốt cho q trình sản xuất kinh doanh - Nhà nước nên quy hoạch vùng sản xuất chè có tính chun mơn hóa hàng xuất theo tiêu chuẩn mơi trường Trong vùng quy hoạch cần hỗ trợ đầu tư kiểm tra ngặt nghèo quy trình sản xuất, chế biến…nhằm có sản phẩm có khả cạnh tranh cao - Nhà nước nên có sách thu hút dự án đầu tư nước vốn lẫn kinh nghiêm sản xuất, quản lý để giúp doanh nghiệp giải phần nỗi lo tài vừa nâng cao trình độ, hiểu biết quy trình sản xuất quản lý đại - Hỗ trợ tài chính: Các doanh nghiệp vừa nhỏ gặp nhiều khó khăn việc áp dụng quy định tiêu chuẩn môi trường hạn chế lực tài khả chuyên mơn Do đó, nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ tài cho vay vốn với lãi suất thấp, dành thuế ưu đãi với doanh nghiệp thực tốt tiêu chuẩn môi trừong, ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp… - Nhà nước cần xây dựng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa phù hợp bắt kịp với đòi hỏi thị thường xuất - Nhà nước cần đầu tư sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi…để giúp giảm thiểu thiệt hại thiên tai, lũ lụt, hạn hán…trong trình sản xuất kinh doanh công ty - Các quan nhà nước, quan quản lý nên có kế hoạch rà sốt, đánh giá việc đáp ứng quy định, tiêu chuẩn môi doanh nghiệp cách chặt chẽ nghiêm ngặt nữa, cần có thái độ kiên đình hoạt động thu hồi giấy đăng ký kinh doanh đơn vị không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 39 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế - Giáo dục ý thức cộng đồng nâng cao nhận thức môi trường quan quản lý doanh nghiệp: Mở chiến dịch đào tạo tuyên truyền an toàn thực phẩm, phổ biến quy định tiêu chuẩn môi trường quốc tế cho nhà quản lý doanh doanh nghiệp thấy tầm quan trọng quy định tiêu chuẩn xuất hàng hoá Nâng cao nhận thức lợi ích mà việc đáp ứng yêu cầu môi trường mang lại cho quốc gia doanh nghiệp Mở khoá đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp, nhà quản lý vấn đề bảo vệ môi trường, mối quan hệ môi trường phát triển bền vững Các quan chức cần phổ biến thông tin tiêu chuẩn môi trường liên quan tới sản phẩm đồng thời giới thiệu quy định tiêu chuẩn môi trường số nước bạn hàng Việt Nam cho doanh nghiệp - Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu môi trường nước nâng cao sức cạnh tranh, uy tín doanh nghiệp tham gia hội nhập quốc tế Một hệ thống tiêu chuẩn môi trường xây dựng sở khoa học, tuân thủ chuẩn mực quốc tế, tính đến điều kiện đặc thù doanh nghiệp nước công cụ hữu hiệu để quản lý mơi trường, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng để hoạt động kinh doanh có hiệu bảo vệ môi trường GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến 40 SV: Bùi Bích Phương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương Mại Quốc Tế DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1.] Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2010, 2011, 2012 [2.] Báo cáo tóm tắt lịch sử hình thành phát triển Công ty [3.] Báo cáo tổng kết hoạt động nhập Công ty năm 2010, 2011, 2012 [4.] Bộ y tế, định tiêu chuẩn vệ sinh môi trường số 1329/2002/BYT/QĐ, ngày 18/4/2002 [5.] GS Đỗ Ngọc Qúy, 2009 “Cây chè sản xuất, chế biến tiêu thụ”, Chủ đề Nông nghiệp nông thôn, Viện Nghiên cứu phổ biến kiến thức bách khoa, Hồ Chí Minh [6.] PGS.TS Nguyễn Bách Khoa, 1999 – Giáo trình “Kinh tế mơi trường” – Trường Đại học Thương Mại, Nhà xuất Giáo Dục [7.] Các website: Http://Agro.gov.vn Http://hoangmaitea.com.vn Http://Vneconomy.vn Http://Vinanet.com.vn GVHD: ThS Nguyễn Quốc Tiến SV: Bùi Bích Phương ... trạng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu công ty TNHH Chè Hoàng Mai 3.3.1 Thực trạng việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè. .. vấn đề đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường Châu Âu cơng ty TNHH Chè Hồng Mai 33 4.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường Chè xuất vào thị trường... VỀ ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHÈ XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀNG MAI 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Xuất Xuất hiểu việc bán hàng hóa cung ứng dịch vụ từ quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp đáp ứng tieu chuẩn môi trƣờng đối với chè xuất khẩu vào thị trƣờng châu âu của công ty TNHH chè hoàng mai , Một số giải pháp đáp ứng tieu chuẩn môi trƣờng đối với chè xuất khẩu vào thị trƣờng châu âu của công ty TNHH chè hoàng mai , CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHÈ XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀNG MAI., * Nguồn nhân lực của công ty TNHH Chè Hoàng Mai., Bảng 3.3: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chè của công ty Chè Hoàng Mai năm 2010-năm 2012, Bảng 3.5: Chủng loại thuốc BVTV sử dụng trên chè.

Mục lục

Xem thêm