giáo án tin học lớp 3

136 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 14:09

Môn tin học lớp 3 được soạn theo chương trình sách giáo khoa mới theo dự án mô hình trường học mới Việt Nam. Bộ giáo án lớp 3 được soạn theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Từ đó hình thành phát triển năng lực học sinh. Hi vọng rằng sau khi các bạn tải về sẽ đáp ứng được phần nào công việc của các bạn. Bộ giáo án này có đầy đủ cả đề kiểm tra cuối kì 1, 2. Chúc các bạn thành công. Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: Tiết: Chủ đề 1: Làm quen với máy tính Bài 1: Ngời bạn em (t1) I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Gọi tên phận MT; Biết chức phận máy tính; nhận biết đợc số loại MT thờng gặp b Kĩ năng: Gọi tên phận nêu đợc chức máy tính c Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc từ đầu làm quen với MT, ngồi nhìn t thế, hợp vệ sinh học đờng II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, gi¸o ¸n, MT; HS: SGK, m¸y tÝnh III Néi dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2) B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Bài (33) Hớng dẫn tìm hiểu bài: A.Hoạt động bản: Hđ1 Các - Chia tổ, tổ nhóm: phận MT + Nhóm 1: Đọc Màn hình + Nhóm 2: Đọc thân máy (10) + Nhóm 3: Đọc bàn phím + Nhóm 4: Đọc chuột Đặt câu hỏi: (4) ?Ngời bạn em tên gì? ?Ngời bạn giúp em gì? Vậy MT trớc mặt em MT gì? * QS MT để bàn trang 7(2) ? Máy tính để bàn có mÊy bé phËn - YCHS kĨ tªn bé phËn => Màn hình, bàn phím, chuột, Giáo án tin khối Hoạt động trò - Máy tính - học bài, tìm hiểu giới xung quanh, liên lạc với bạn bè - MT để bàn - phận - Đại diện nhóm TL Trờng tiểu học Tiên Dợc B a) Màn hình (1) b) Phần thân (1) c) Bàn phím(1) d) Chuột (1) Hđ2.Một số loại máy tính thờng gặp: (6) thân máy - YCHS phận máy tính phòng máy - Màn hình dùng để làm gì? => Hiển thị kết làm việc MT ?Trong phần thân máy chứa phận quan mà phận đợc coi não điều khiển MT? ? Ngời ta gửi tín hiệu vào máy tính cách nào? ?Chuột dùng để làm gì? - Gõ bàn phím - §iỊu khiĨn MT nhanh chãng vµ thn tiƯn - Chia nhóm: hs/1 nhóm - Có loại máy tính thờng gặp? Gọi đại diện nhóm TL a MT xách tay ? MT xách tay có thân máy bàn phím ko? b MT bảng ? MT bảng có bàn phím chuột không? B.Hoạt động thực hành: (15) - Mở phần mềm Wordpad Yc Bài tập 1: (3) hs gõ vài phím bàn phím, qs thay đổi hình - Yc hs đọc làm Bài tập 2: (3) => MT xách tay có thân máy, thân máy đợc gắn phía dới bàn phím =>MT bảng bàn phím - Yc hs nối cột trái với ô cột phải Bài tập 3: (4) Giáo án tin khối - Đại diện nhóm TL - ĐD nhóm TL - hình TV - Bộ xử lý - loại: Để bàn, xách tay, bảng - Thân máy gắn liền với bàn phím - Không có bàn phím chuột tách rời - TH thông báo KQ Trờng tiểu học Tiên Dợc B + Thân máy tính hộp chứa nhiều + Màn hình mt nơi hiển thị kq… + Bµn phÝm mt – cã nhiỊu phÝm… + Cht mt – dïng ®Ĩ ®k … Híng dÉn hs làm bài: dùng bút chì Bài tập 4: (5) nối - MT không nối với trồng C Củng cố- Dặn dò: (2) - MT để bàn có phËn - 1hs chÝnh ? - KĨ tªn mét sè loại máy tính th- 1hs ờng gặp ? - MT giúp em đợc - 1hs cv ? - Gv Nx tiÕt häc - TiÕt sau: Ngêi bạn em (t2) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: Tiết: Chủ đề 1: Làm quen với máy tính Bài 1: Ngời bạn em (t2) I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Biết đợc phận mt đa tín hiệu vào/ra b Kĩ năng: Biết đợc mô hình hoạt động máy tính: đa tín hiệu vào, đa tín xử lí tín hiệu c Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc từ đầu làm quen với MT, ngồi nhìn t thế, hợp vệ sinh học đờng II Tài liệu phơng tiện:+ Giáo viên: SGK, giáo án, MT; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2) B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò - 1Hs Kể tên phận MT để bàn? - Gv Nx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (28) A.Hoạt động ứng dụng, mở rộng: (5) - Yc hs đọc qs sgk: Chia nhóm: - Gọi ĐD 4hs/1 nhóm nhóm TL + Đa tín hiệu vào: Bàn phím, chuột + Xử lý tín hiệu: Thân máy + Đa tín hiệu ra: Màn hình B (18) Hớng dẫn hs làm tập Sách BT Kết nối - Dành cho hs trung bình yếu: - 3hs Gọi hs đứng chỗ làm học (5) Bài tập thực - Dành cho hs khá: Gọi Hs đứng hành: 1, 2, (8) chỗ làm Bài tập mở - Dành cho hs giỏi: Giải ô chữ: Đáp rộng: án hàng ngang: a Màn hình b xách tay c Thân máy d Chuột e Bàn phím g Học nhạc Hàng dọc: Máy h Tìm nhanh I KTBC (5) tính C.Củng cố Dặn dò:(2) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B - Gv nx tiết học - Bài sau: Bắt đầu làm viƯc víi m¸y tÝnh (t1) Gi¸o ¸n tin khèi Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: Tiết: Chủ đề 1: Làm quen với máy tính Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (t1) I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Biết khởi động máy tắt máy b Kĩ năng: Biết bật/tắt công tắc hình công tắc thân máy Biết bật/tắt máy quy trình c Thái độ: Biết cách ngồi t làm việc với máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo ¸n, MT; HS: SGK, m¸y tÝnh III Néi dung vµ tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp:GV ổn định líp, kiĨm tra sÜ sè (2’) B TiÕn tr×nh tiÕt dạy: Nội dung I KTBC (5) Hoạt động thầy Trong thiết bị: Màn hình, bàn phím, chuột Thiết bị đa tín hiệu vào/ra? - Gv Nx, đánh giá Bài (33) Hớng dẫn tìm hiểu bài: A.Hoạt động bản: Hđ1.T ngồi - Thảo luận nhóm 2: T ngồi làm việc với máy làm việc với máy tính nh đúng? tính (6) - Gọi đại diện nhóm trả lời => Khi ngồi làm việc với máy tính, lng thẳng, vai thả lỏng, mắt hớng ngang tầm hình mt, khoảng cách từ mắt đến hình từ 50-80c m, tay ngang tầm bàn phím, chuột đặt bên tay phải ? Nên đặt máy tính đâu thích hợp? Giáo án tin khối Hoạt động trò - 1Hs - Thảo luận nhóm quan sát tranh - đến nhóm Trờng tiểu học Tiên Dợc B Chú ý: Hđ2.Khởi động máy tính (6) Chú ý: - Gọi hs đọc - 2hs Thảo luận nhóm 2: Cách khởi động máy tính? - Gọi đại diện nhóm TL - Qs tranh thảo luận đến nhóm => Bật công tắc thân máy Bật công tắc hình - Gv gọi hs công tắc - Gäi Hs ®äc - Yc hs khëi ®éng mt qs hình biểu tợng mt - 2Hs - 2Hs - Kđ máy Hđ3.Tắt máy tính (6) Thảo luận nhóm 2: Cách tắt máy tính? - Gọi đại diện nhóm TL => Nhấn vào nút start/chọn Chọn Shut down Tắt công tắc hình B.Hoạt động thực hành: (13) Đáp án: a) Bài 1: +Đ-S +S-Đ b) +Đ-Đ +Đ-Đ Đáp án: Bài 2: + Màn hình + Thân máy Yc hs bật/tắt máy tính Bài 3: - Qs tranh thảo luận đến nhóm - Thực hành nhóm C Củng cố- Dặn dò: (2) - Ngồi t trớc máy tính 1hs giúp em điều ? Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B - có thao tác khởi động máy tính ?kể tên - Sau khởi động hình mt có - Không sử dụng MT phải làm ? - Gv Nx tiết học - Tiết sau: Bắt đầu làm việc với máy tÝnh (t2) Gi¸o ¸n tin khèi 1hs 1hs 1hs Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: Tiết: Chủ đề 1: Làm quen với máy tính Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (t2) I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Biết cách ngồi t thế, biết di chuyển chuột lên biểu tợng để xem thay đổi biểu tợng b Kĩ năng: Biết cách ngồi t thế, biết di chuyển chuột lên biểu tợng để xem thay đổi biểu tợng c Thái độ: Biết cách ngồi t làm việc với máy tính II Tài liệu phơng tiện:Giáo viên: SGK, giáo án, MT; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2) B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Để bắt đầu sử dụng máy tính em khởi động máy tính cách nh nào? - Gv Nx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (28) A.Hoạt ®éng øng dơng, më réng: (5’) Bµi 1: - Yc hs đọc qs sgk: Chia nhóm: 4hs/1 nhóm: Nhận xét t ngồi bạn bên cạnh Bài 2: - Di chuyển chuột lên biểu tợng để xem thay đổi biểu tợng B (18) Hớng dẫn hs làm tập Sách BT Kết nối - Dành cho hs yếu, tb: Gọi hs đứng chỗ làm học (5) Bài tập thực - Dành cho hs khá: Gọi Hs đứng chỗ làm hµnh: 1, (8’) Bµi tËp më Dµnh cho hs giái: Yc hs dïng bót ch× nèi h×nh réng: - Gv gọi hs lên bảng làm - Gv chữa C Củng cố- Dặn dò : (2) - GVNX tiÕt häc I KTBC (5’) Gi¸o ¸n tin khèi Hoạt động trò - Bật công tắc mh, thân máy - Gọi ĐD nhóm TL - Nx theo cặp - 3hs - 2hs - Chữa Trờng tiểu học Tiên Dợc B - Bài sau: Sử dụng chuột máy tÝnh (t1) Gi¸o ¸n tin khèi Trêng tiĨu häc Tiên Dợc B Tuần: 31 Tiết: 61 Chủ đề 4: thiết kế trình chiếu Bài 5: Sử dụng trình chiếu để thuyết trình(t1) I mục tiêu:Giúp HS: a Kiến thức: trình bày đợc nội dung trang trình chiếu trớc thầy/cô giáo bạn b Kĩ năng: trình bày đợc nội dung trang trình chiếu trớc thầy/cô giáo bạn c Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát (2) B Tiến trình tiết dạy: Hoạt Nội dung Hoạt động thầy động trò ? Nêu cá bớc soạn trình chiếu? 1hs I KTBC (5) - Gvnx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) A Hoạt động bản: 30 Hđ 1: Thao - Ychs đọc sgk/106 1hs tác trình - Yc nhóm hs thực trình chiếu Ychs trình trình chiếu soạn phần chiếu chiếu(14) hoạt động ứng dụng, mở réng theo hd b»ng sgk phÝm t¾t ? Thao tác trình chiếu có bớc? 2hs - Gv nhắc lại bớc làm lại bớc Qs cho hs qs Hđ 2: Tìm - Ychs đọc thầm sgk/107 Lớp đọc hiểu hoạt ?Để chuẩn bị thiết bị trình chiếu em thầm động thuyết làm nào? 1hs trình với ?Khi thuyết trình có bớc? 1hs trình chiếu - Gv nhắc lại cách chuẩn bị bớc Nghe thuyết trình (16) - Gv hd thêm bớc chuẩn bị thuyết trình nh sau: + Lập kế hoạch: Giáo viên hướng dẫn học sinh Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B cách tìm hiểu mục đích, chủ đề cần giới thiệu cho người nghe, chuẩn bị nội dung ngắn gọn, đầy đủ thơng tin trang trình chiếu; + Chuẩn bị cấu trúc trình chiếu: Cần chuẩn bị theo phần như: mở đầu; mục nội dung chính; kết luận; + Thực hành: Nên tập thuyết trình trước máy tính nhóm bạn để tiếp nhận góp ý điều chỉnh nội dung, cách thuyết trình trước thuyết trình trước nhiều người; + Thuyết trình: Khi trình bày trước nhiều người, cần lưu ý đến cử chỉ, mắt nhìn, sử dụng bút trỏ laser, giọng nói… để hoạt động thuyết trình đạt hiệu qu cao nht B.Củng cố - dặn dò: (5) ? Nhắc lại cách chuẩn bị trình chiếu 2hs bớc thuyết trình? - Gvnx tiết học - Bài sau: Bài 5: Sử dụng trình chiếu để thuyết trình (t2) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 31 Tiết: 62 Chủ đề 4: thiết kế trình chiếu Bài 5: Sử dụng trình chiếu để thuyết trình(t2) I mục tiêu:Giúp HS: a Kiến thức: trình bày đợc nội dung trang trình chiếu trớc thầy/cô giáo bạn b Kĩ năng: trình bày đợc nội dung trang trình chiếu trớc thầy/cô giáo bạn c Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát (2) B Tiến trình tiết dạy: Hoạt Nội dung Hoạt động thầy động trò ? Nhắc lại cách chuẩn bị trình chiếu 1hs I KTBC (5) bớc thuyết trình? - Gvnx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) B Hoạt động thực hành: 25 - Gv t chức hs thực thuyết trình chủ đề “Cây Th¶o ln vµ thùc hoa” theo nhóm máy hµnh - Gv chọn vài nhóm máy lên thực 2-3 nhãm hiƯn tríc líp - C¸c nhãm kh¸c qs, nx bớc thuyết Qs, nx trình, nội dung, chủ đề - Gvnx, góp ý nhóm Nghe C Hoạt động ứng dụng, mở rộng: T/H nhóm - Gv yc hs nhóm luân phiên soạn nội dung giới thiệu thân gồm thông tin: Họ tên, ngày sinh, tranh yêu thích… vào trình chiếu chung nhóm Cư nhãm - Yc nhóm cử bạn nhóm trưởng thực kiểm tra nội dung soạn trình chiếu trëng nhóm đầy đủ thơng tin hay chưa lưu Gi¸o ¸n tin khèi Trêng tiĨu học Tiên Dợc B trỡnh chiu ca nhúm vo th mục có tên nhóm máy tính - Sau soạn trình chiếu, hs nhóm ln phiên thuyết trình nội dung mà soạn trang trình chiếu trước bạn D.Cđng cè - dặn dò: (5) ? Nhắc lại phím tắt s/d để thuyết 2hs trình? - Gvnx tiết học - Bài sau: Ôn tập HK (t1) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 32 Tiết: 63 PhầN ôn học kì ii Ôn tập học kì (t1) I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Vận dụng kiến thức học để làm câu hỏi ôn tập b Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức học để hoàn thành câu hỏi ôn tập c Thái độ: giáo dục hs có thái độ nghiêm túc ôn tập II Tài liệu phơng tiện: - Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính; Hs: máy tính, SGK III Nội dung tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò - 1hs - Nêu tên chủ đề học học kì - Gvnx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) A Hoạt động bản: 33 * Gv đa Nêu quy tắc gõ chữ: ă, â, ê, đ, ô, câu hỏi, , theo kiểu telex? yc hs làm Quy tắc gõ dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, vào nặng? Nêu cách chèn hình, tranh ảnh vào văn bản? Nêu cách chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu? Để thay đổi cỡ chữ, phông chữ em làm nào? - Gv gọi hs lần lợt trả lời câu hỏi 5hs - Gvnx, chữa bài: ă: aw ; â: aa ; ê: ee ; đ: dd ; : uw ; ơ: ow Dấu huyền: f ; Dấu sắc: s; Dấu nặng: j; dÊu ng·: x; dÊu hái: r C¸ch chÌn hình, tranh ảnh vào văn bản: Insert/shapes Insert/picture Cách chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu: Insert/shapes Insert/picture I KTBC (5) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Chọn đoạn văn cần thay đổi cỡ chữ/phông chữ, nháy chuột lên « cì ch÷/ph«ng ch÷, chän cì/ph«ng ch÷ em mn - Ychs chữa vào B.Củng cố - dặn dò: (2) - Về ôn lại câu hỏi cô cho - GVNX tiết học - Bài sau: Ôn học kì (t2) Tuần: 32 Tiết: 64 PhầN ôn học kì ii Ôn tập học kì (t2) I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Vận dụng kiến thức học để làm thực hành b Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức học để làm thực hành c Thái độ: giáo dục hs có thái độ nghiêm túc ôn tập II Tài liệu phơng tiện: - Giáo viên: SGK, giáo ¸n, m¸y tÝnh; Hs: m¸y tÝnh, SGK III Néi dung tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) B Hoạt động thực hành: 33 * Ychs sử + Trang 1: Tên chủ đề: Các quan dụng kiến thể ngời thức học + Trang 2: Ghi nội dung: Cơ quan hô để tạo hấp trình chiếu Cơ quan hô hấp gồm: Mũi, hầu, khí sau: quản hai l¸ phỉi, chÌn tranh minh häa + Trang 3: Lêi cảm ơn - Ychs thực hành máy tính - Gv hd hs cách làm, kq nh sau: Giáo án tin khối Hoạt động trò T/H Trờng tiểu học Tiên Dợc B C.Củng cố - dặn dò: (2) - Về ôn lại câu hỏi cô cho, xem lại cô chữa để tiết sau KT HK II - GVNX tiÕt häc - TiÕt sau: Thi häc k× (t1) Tuần: 33 Tiết: 65 Phần kiểm tra kì Ii KiĨm tra lý thut I mơc tiªu: Gióp HS: a KiÕn thøc: Cđng cè kiÕn thøc ®· häc b Kĩ năng: Đánh giá kết học tập học sinh c Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc kiểm tra, rèn tính cẩn thận, khả trình bày II Tài liệu phơng tiện: - Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, đề kiểm tra; Hs: máy tính, bút, giấy kiểm tra III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng hs B Tiến trình tiết dạy: Nội dung I ổn định lớp (2) Hoạt động thầy - Gv kiểm tra hoạt động máy tính - Yc hs ngồi vị trí II Bài (35) Hớng dẫn tìm hiểu bài: Giáo án tin khối Hoạt động trò Trờng tiểu học Tiên Dợc B Hoạt ®éng 1:KiĨm tra lý thut: (30’) - Cã ®Ị kiĨm tra kèm theo Kiểm tra lý - Với câu đợc 1đ thuyết - Gv qs yc hs nghiêm túc làm Hoạt động (5) Củng cố - Dặn dò: - Gv nx tiết kiểm tra Tiết sau: Thi HK II (t2) - Lµm kiĨm tra giấy Đề kiểm tra học kì II Kiểm tra lý thuyết Câu 1: Nêu cách chèn hình, tranh ảnh vào văn bản? Câu 2: Nêu cách chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu? Câu 3: Để thay đổi cỡ chữ, phông chữ em làm nào? Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 33 Tiết: 66 Phần kiểm tra kì Ii Kiểm tra thực hành I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Củng cố kiến thức học b Kĩ năng: Đánh giá kết học tập học sinh c Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc kiểm tra, rèn tính cẩn thận, khả trình bày II Tài liệu phơng tiện: - Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, đề kiểm tra; Hs: máy tính, bút III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức líp: GV kiĨm tra ®å dïng cđa hs B TiÕn trình tiết dạy: Nội dung I ổn định lớp (2) Hoạt động thầy - Gv kiểm tra hoạt động máy tính - Yc hs ngồi vị trí II Bài (38) Hớng dẫn tìm hiểu bài: Hoạt động 1:Kiểm tra thực hành: (36) Hãy tạo trang trình chiếu theo Kiểm tra thực mẫu sau: hành Tạo đợc : Trang : 2®, trang : 3®, trang : 2đ - Mỗi bạn có 18p để thực hành Giáo án tin khối Hoạt động trò - Thực hành máy Trờng tiểu học Tiên Dợc B - Gv qs chấm điểm Hoạt động (2) Củng cố - Dặn dò: - Gv nx tiết kiểm tra Tiết sau: Học chơi máy tính: Luyện gõ với phần mềm Tux Typing Học chơi máy tính Tuần: 34 Luyện gõ với phần mềm tux typing(t1) TiÕt: 67 I mơc tiªu:Gióp HS: a KiÕn thøc: Giúp em rèn luyện kĩ gõ bàn phím 10 ngón thông qua trò chơi b Kĩ năng: Rèn luyện kĩ gõ bàn phím 10 ngón thông qua trò chơi c Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát (2) B Tiến trình tiết dạy: Hoạt Nội dung Hoạt động thầy động trò Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) A Hoạt động bản: 30 Hđ 1: Giới - Gọi hs đọc 1hs thiệu trò ? Phần mềm Tux Typing dùng để làm 1hs gì? chơi(5) ? Gv nhắc lại tác dụng phần mềm Nghe Tux Typing Hđ 2: Khởi - Yc nhóm máy thực khởi động Từng nhóm động trò phần mềm KĐ chơi (5’) H® 3: Chän - GVhd nhóm máy chọn mức chơi phù hợp (Dễ – Các nhóm máy có k nng gừ bn phớm mỏy trò chơi (5) tớnh chưa thành thạo, Trung bình – Các nhóm máy có kĩ gõ máy tính tương đối nhiên chậm, Khó – Các nhóm máy có kĩ gõ mỏy Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Hđ 4: Cách chơi (18) tớnh tt, gừ nhanh nhiều kí tự bàn phím) - Đối với nhóm hs chọn mức chơi dễ, em hồn thành trò chơi cách tương đối tốt, Gvhd nhóm máy chuyển sang mức độ chi khú hn - Ychs đọc thầm sgk - Gv giới thiệu số chủ đề trò chơi Fish Cascade - Gv hd hs lun tËp gâ bµn phÝm phần Lessons - Ychs đọc sgk/89 Hđ 5: Thoát khỏi trò chơi (2) B.Củng cố - dặn dò: (5) - Gvnx tiÕt häc - Bµi sau: Lun gâ víi phần mềm tux typing (t2) Tuần: 34 Tiết: 68 Đọc thầm Nghe T/H nhóm Đọc thầm Học chơi máy tính Luyện gõ với phần mềm tux typing(t2) I mơc tiªu:Gióp HS: a KiÕn thøc: Gióp em rÌn lun kĩ gõ bàn phím 10 ngón thông qua trò chơi b Kĩ năng: Rèn luyện kĩ gõ bàn phím 10 ngón thông qua trò chơi c Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát (2) B Tiến trình tiết dạy: Hoạt Nội dung Hoạt động thầy động trò Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) B Hoạt động thực hành: 30 - Gv hd hs chọn chủ đề: Finger T/H nhãm Gi¸o ¸n tin khèi Trêng tiĨu häc Tiên Dợc B Exercises: Luyn gừ cỏc ch cỏi theo ngón tay - Ychs nhãm thay phiªn thùc hiƯn vµ kiĨm tra tay cđa - Gọi nhóm bckq - Gv tuyên dơng nhóm làm tốt: Gõ tốc độ độ xác cao C.Củng cố - dặn dò: (5) - Gvnx tiết học - Bài sau: Luyện toán với phần mềm Tux of Math Command (t1) Giáo án tin khối T/H KT chéo 2-3 nhóm Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 35 Tiết: 69 Học chơi máy tính Luyện toán với phần mềm Tux of Math Command (t1) I mơc tiªu: Gióp HS: a KiÕn thøc: Gióp em rèn luyện kĩ làm toán thông qua trò chơi thú vị b Kĩ năng: Rèn luyện kĩ làm toán thông qua trò chơi thú vị c Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát (2) B Tiến trình tiết dạy: Hoạt Nội dung Hoạt động thầy động trò Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) A Hoạt động bản: 30 Hđ 1: Giới - Gọi hs đọc 1hs thiệu trò ? Phần mềm Tux of math command 1hs dùng để làm gì? chơi(5) ? Gv nhắc lại ý nghĩa phần mềm Nghe Hđ 2: Khởi - Yc nhóm máy thực khởi động Từng nhóm động trò phần mềm KĐ chơi (5) Hđ 3: Chọn - GVhd nhóm máy nháy chọn Play Alone để chơi chế độ người Gồm có chủ đề sau trò chơi (5) õy: + Math Command training Academy: Cỏc trò chơi chủ đề phân theo chủ đề toán học nhỏ như: phép cộng từ tới 3, phép cộng có tổng 10… + Math Command Fleet Missions: Trò chơi phần phân thành vòng chơi có mức độ từ dễ đến khó + Play Arcade Game: Phần chia thành nhóm nhỏ, nhóm đặt Gi¸o án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B tên riêng như: Space cadet, Scout… thành tích sau chơi nhóm lưu lại máy tính - Gv hd hs chơi trò chơi với chủ : Hđ 4: Cách chơi (18) - Ychs đọc thầm sgk - Ychs thùc hiƯn theo c¸c bíc hd sgk - Gv qs hd hs - Gvhd hs tho¸t khỏi trò chơi Hđ 5: Thoát khỏi trò chơi (2) B.Củng cố - dặn dò: (5) - Gvnx tiết học - Bài sau: Luyện toán với phần mềm Tux of Math Command (t2) Tuần: 35 Tiết: 70 Đọc thầm T/H theo yc T/H nhóm T/H theo hd Học chơi máy tính Luyện toán với phần mềm Tux of Math Command (t2) I mơc tiªu: Gióp HS: a KiÕn thức: Giúp em rèn luyện kĩ làm toán thông qua trò chơi thú vị b Kĩ năng: Rèn luyện kĩ làm toán thông qua trò chơi thú vị c Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát (2) B Tiến trình tiết dạy: Hoạt Nội dung Hoạt động thầy động trò Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) B Hoạt động thùc hµnh: 30’ T/H nhãm - Gv hd hs chän chủ đề: Math Command Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B training Academy vào để chơi theo nhóm hs: đến hs nhóm - Ychs nhóm thi đua với xem nhóm giải toán nhanh - Yc hs tìm đội chiến thắng - Gv tuyên dơng nhóm dành chiến thắng C.Củng cố - dặn dò: (5) - Gvnx tiết học Giáo án tin khối Thi nhóm ... dò: (3) ?Nêu cách xóa th mục ? ? Néi dung cđa tiÕt häc h«m ? - GVNX tiÕt häc - Bµi sau: Lµm quen víi Internet (t1) Gi¸o ¸n tin khèi - 2 -3 nhãm - 2 -3 nhãm - 2 -3 nhãm - 2 -3 nhãm 1hs 2p - 2 -3 nhãm... mục Khoilop3 ỉ D/t¹o th mơc 3A1 + Më th mơc 3A1: Tạo th mục An, Bình, Khiêm + Đóng th mục 3A1 - Gọi đại diện nhóm chia sẻ kq làm đợc - Gọi đại diện nhóm nx - Gvnx, tuyên dơng Hoạt động 3: - Gọi... bài: (35 ) A Hoạt động thực hành: Hoạt động 1: - Ychs thực hành nhóm thực thao tác sau: Bài 1/29(8) + Tạo th mục Khoilop3 ổ D + Më th mơc Khoilop3 + §ãng th mơc Khoilop3 + Xãa th mơc Khoilop3 Gi¸o
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tin học lớp 3, giáo án tin học lớp 3, a. Kiến thức: Làm quen với Internet; Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet., a. Kiến thức: Biết cách truy cập trang web khi biết địa chỉ trang web., a. Kiến thức: Làm quen với phần mềm học vẽ Paint, sử dụng công cụ tự do để vẽ các nét đơn giản., a. Kiến thức: Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, biết chọn màu vẽ, nét vẽ., a. Kiến thức: Biết cách sao chép, di chuyển các chi tiết đã vẽ., a. Kiến thức: Biết tômàu cho tranh vẽ., a. Kiến thức: Biết cách sử dụng các công cụ vẽ hình trong phần mềm Tux Paint.

Mục lục

Xem thêm