Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính cộng hưởng và không cộng hưởng của bài toán có giá trị biên kì dị

53 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 13:32

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính cộng hưởng và không cộng hưởng của bài toán có giá trị biên kì dị đưa ra một số khái niệm và định lý cơ bản; tính cộng hưởng và không cộng hưởng của bài toán có giá trị biên kì dị. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI LÊ TÍNH CỘNG HƯỞNG VÀ KHÔNG CỘNG HƯỞNG CỦA BÀI TOÁN CÓ GIÁ TRỊ BIÊN KÌ DỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2006 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI LÊ TÍNH CỘNG HƯỞNG VÀ KHÔNG CỘNG HƯỞNG CỦA BÀI TOÁN CÓ GIÁ TRỊ BIÊN KÌ DỊ Chuyên ngành: Toán Giải Tích Mã số: 60.46.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ HOÀN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2006 LỜI CẢM ƠN Lời tác giả xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Hoàn Hóa tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu Tác giả chân thành cảm ơn thầy, cô khoa Toán phòng Khoa học công nghệ – Sau đại học trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt nhiều kiến thức mới, giúp tác giả làm quen dần với việc nghiên cứu khoa học Tác giả chân thành cảm ơn thầy, cô phản biện nhận xét sửa chữa thiếu sót để luận văn hoàn chỉnh Tác giả chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, thuộc tỉnh Bình Thuận, nơi tác giả công tác Cuối tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên tác giả hoàn thành luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LÝ CƠ BẢN 1.1 Các khái niệm bản: 1.2 Phương pháp điểm bất động toán biên kỳ dò 1.2.1 Các đònh lí bản: 1.2.2 Ứng dụng: 18 CHƯƠNG 2: TÍNH CỘNG HƯỞNG VÀ KHÔNG CỘNG HƯỞNG CỦA BÀI TOÁN CÓ GIÁ TRỊ BIÊN KÌ DỊ 27 2.1 Khảo sát tồn nghiệm toán biên: 27 2.2 Khảo sát toán giá trò biên Sturm Liouville: 29 2.3 Khảo sát toán biên: 30 2.4 Khảo sát toán có giá trò biên kỳ dò “cộng hưởng” bậc hai31 KẾT LUAÄN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 MỞ ĐẦU Cũng môn khoa học khác, phương trình vi phân xuất sở phát triển khoa học, kó thuật yêu cầu đòi hỏi thực tế Lí thuyết phương trình vi phân đóng vai trò quan trọng ứng dụng thực tiễn Toán học Hầu hết trình tự nhiên tuân thủ theo qui luật mà phương trình vi phân mô tả Bằng chứng ngành Toán học, Cơ học, Vật lí, Hóa học, Sinh vật, Kinh tế, Sinh thái môi trường… Xã hội học liên quan đến phương trình vi phân Lí thuyết phương trình vi phân nói chung lí thuyết toán biên nói riêng ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc phát số lượng lớn ứng dụng, đặc biệt khoa học Chẳng hạn như: • Bài toán  y"+ y ' = f ( t,y ) ,0 < t < t  y ' ( ) = ay ' (1) + y (1) = b, a >  mô tả trình sinh lí khác Ví dụ, f ( t,y ) = αy mô tả y +κ di truyền cấu trúc vững Oxygen tăng tế bào Ở α ,a,κ số xác đònh liên quan đến tỉ lệ phản ứng, tính thấm số Michaelis Nghiệm y sức căng Oxygen t = tương ứng với biên màng tế bào Khi f ( t,y ) = −κ exp ( − β y ) , κ , β > mô tả dẫn nhiệt não người Ở f tỉ lệ sản xuất nhiệt đơn vò thể tích, y nhiệt độ tuyệt đối t độ dài bán kính tính từ tâm • Năm 1927, L.H Thomas E.Fermi độc lập với tìm toán biên xác đònh tónh điện nguyên tử Sự phân tích đưa đến phương trình cấp hai kì dò phi tuyeán: − y"− t y = Có ba điều kiện biên quan tâm là: i) Nguyên tử trung hòa với bán kính Bohr, cho bởi: y ( ) = by ' ( b ) − y ( b ) = ii) Nguyên tử ion hóa, cho bởi: y ( ) = y ( b ) = iii) Nguyên tử trung hòa cô lập, cho bởi: y ( ) = 1, lim y ( t ) = t →∞ • Bài toán biên kì dò sau thường gọi phương trình Emden-Fowler có số mũ âm: y"+ q ( t ) y −γ = 0, < t <  2 −α y ( ) + β y ' ( ) = 0, α + β >  2 ay (1) + by (1) = 0, a + b >  α , β , a, b ≥ với α + a > xảy tìm ví dụ dạng phi tuyến lí thuyết chất lỏng phi Niutơn, việc vận chuyển bùn than đá xuống băng chuyền lí thuyết lớp biên Ở γ > Đặc biệt lớp phương trình biên cho chảy ổn đònh chất giả nhựa qua nửa vô hạn, viết sau:  1n y y"+ nt = 0,0 < t < 1,0 < n <  y ' ( ) = y (1) = Khi n=1, phương trình gọi phương trình Blasius… Chính ứng dụng rộng rãi hướng đến nghiên cứu tồn nghiệm toán “cộng hưởng” “không cộng hưởng” có giá trò biên kỳ dò Đặc biệt nghiên cứu phương trình vi phân bậc hai: ( py ') '+ µ qy = f ( t,y,y ') hầu khắp nơi [ 0,1] p Với: λm −1 < µ < λm (trường hợp không cộng hưởng) µ = λm (trường hợp cộng hưởng), m = 1,2,… Ở λ0 = −∞ λi , i = 1, 2, giá trò riêng toán tuyến tính xấp xỉ Và y thỏa mãn điều kiện biên sau đây: i) Sturm Liouville −α y ( ) + β lim+ p ( t ) y ' ( t ) = c0 ,α ≥ 0, β ≥ 0,α + β > t →0   p ( t ) y ' ( t ) = c1 ,a ≥ 0, b ≥ 0,a2 + b2 >  ay (1) + b lim − t →1  max {a,α } > (SL) ii) Neumann  lim+ p ( t ) y ' ( t ) = c0  t →0  p ( t ) y ' ( t ) = c1 lim t →1− (N) iii) Tuần hoàn (Periodic) y ( ) = y (1)  p ( t ) y ' ( t ) = lim− p ( t ) y ' ( t )  tlim t →1 → 0+ (P) Chú ý: Nếu hàm u ∈ C ( 0,1) I C1 ( 0,1) với pu' ∈ C ( 0,1) thỏa điều kiện biên i) ta viết u ∈ ( SL ) Chú ý tương tự cho điều kiện biên khác Nếu u thỏa i) với co = c1 = ta viết u ∈ ( SL )0 … Với vấn đề đặt trên, nghiên cứu, giải trình bày luận văn với cấu trúc gồm hai chương có nội dung cụ thể sau: Chương 1: Trình bày khái niệm liên quan đến kiến thức trình bày luận văn, đònh lí điểm bất động ánh xạ compact không gian đònh chuẩn, quan trọng đònh lí Leray-Schauder dùng để chứng minh tồn nghiệm Áp dụng đònh lí Leray-Schauder vào chứng minh tồn nghiệm phương trình: ( py ') '+ ry = f ( t,y,py ') , t ∈ [ 0,1] p ( py ') '+ ry + κ ( t ) py ' = f ( t,y,py ') , t ∈ [ 0,1] p thỏa mãn điều kiện biên (SL) (N) (P) Chương 2: Là phần luận văn Khảo sát tồn nghiệm toán “không cộng hưởng” có giá trò biên kì dò: 1  p ( py ' ) '+ ry = f ( t,y, py ' ) , t ∈ [ 0,1]  y ∈ ( SL ) hoaë c ( N ) hoaë c ( P )  1  p ( py ' ) '+ ry + κ ( t ) py ' = f ( t,y, py ' ) , t ∈ [ 0,1]  y ∈ ( SL ) hoaë c ( N ) hoaë c ( P )  Và toán “cộng hưởng” có giá trò biên kì dò: 1  p ( py ' ) '+ λ m qy = f ( t,y, py ' ) , t ∈ [ 0,1]  y ∈ ( SL ) hoaëc ( N ) hoaëc ( P ) o o  Với λ m giá trò riêng thứ m của:  Lu = λu hkn treâ n [ 0,1] , Lu = − pq ( pu' ) ',m = 1,2,3,   u ∈ ( SL ) hoaë c ( N ) hoặ c ( P ) o o  Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LÝ CƠ BẢN 1.1 Các khái niệm bản: Đònh nghóa 1.1 Cho X, Y không gian đònh chuẩn 1) Ánh xạ liên tục F : X → Y gọi compact F(X) chứa tập compact Y 2) Ánh xạ liên tục F : X → Y gọi hoàn toàn liên tục ảnh tập bò chặn chứa tập compact Y 3) Ánh xạ liên tục F : X → Y gọi compact hữu hạn chiều F(X) chứa không gian tuyến tính hữu hạn chiều Y Gọi A = {a1 ,a2 , ,an } tập không gian tuyến tính đònh chuẩn E với chuẩn Với ε > cố đònh đặt: n Aε = U B ( , ε ), B ( , ε ) = {x ∈E : x − < ε } i =1 µi : Aε → R cho µi = max {0, ε − x − } Goïi co(A) tập lồi bé chứa A Ta đònh nghóa phép chiếu Schauder ánh xạ: n Pε : Aε → co ( A ) cho Pε ( x ) = ∑ µ (x) a i =1 n i ∑ µ (x) i =1 Nhận xét: Cách đònh nghóa Pε hoàn toàn có nghóa vì, nếu: i i ,x ∈ Aε n x ∈ Aε , ∃i o : x ∈ B aio , ε ⇒ ε − x − > ⇒ µ io = ε − x − ≠ ⇒ ∑ µ i ( x ) ≠ ( ) i =1 Chú ý: Pε ( Aε ) ⊂ co ( A ) Pε ( x ) tổ hợp tuyến tính a1, a2,…,an Đònh nghóa 1.2 Cho B tập không gian tuyến tính đònh chuẩn E, F : B → E Với ε > , b điểm B cho b − F ( b ) < ε b gọi điểm ε − cố đònh F Đònh nghóa 1.3 Cho C tập lồi E (X,A) cặp C, nghóa X tập tùy ý C A tập đóng X • Hai ánh xạ liên tục f,g : X → E gọi đồng luân có ánh xạ liên tục H : X × [ 0,1] → E với H ( x,0 ) = f ( x ) vaø H ( x,1) = g ( x ) , ∀x ∈X • Ánh xạ H gọi đồng luân liên tục ta viết H : f ≅ g Với t ∈ [ 0,1] ánh xạ x → H ( x,t ) viết H t : X → E • Chúng ta dễ dàng kiểm tra quan hệ đồng luân quan hệ tương đương • Ánh xạ đồng luân liên tục H gọi compact compact • Ánh xạ đồng luân liên tục H gọi “fixed point free” A ⊆ X với t ∈ [ 0,1] ánh xạ liên tục H A × {t} : A → E điểm bất động • Gọi K A ( X,C ) tập hợp tất ánh xạ hoàn toàn liên tục F : X → C cho thu hẹp F A : A → C “fixed point free” • Hai ánh xạ liên tục F,G ∈ K A ( X,C ) gọi đồng luân (ta viết F ≅ G ) K A ( X,C ) có đồng luân liên tục H : X × [ 0,1] → C 35 1 0 ∫ pyg ( t,y, py ') dt ≥ A ∫ pφ Hα θ ( y ) dt 0, = A ∫ pφ y α +1 dt + A ≥ A ∫ pφ y ∫ {t: y( t )≤1} α +1 pφ  y  θ +1 −y α +1 dt  dt − A ∫ pφ dt Thay điều vào (2.28), sử dụng (2.22), (2.23) ta được: A ∫ pφ y α +1 1 1 0 dt + ( λm − µ ) ∫ pqu dt ≤ A ∫ pφ dt + ∫ pφ4 u dt + ∫ pφ5 u y dt 1 + ∫ pφ1 y dt + ∫ pφ2 y β +1 + ∫ pφ2 u y β0 1 dt + ∫ pφ3 y py ' dt + ∫ pφ1 u dt σ γ (2.29) dt + ∫ pφ3 u py' dt σ Chú ý: Phần lại chứng minh, không tính tổng quát ta giả sử rằng: σ > 0, φ3 > hkn [ 0,1] Lấy e>0 Bất đẳng thức Holder với (7.24) suy ra: 1 1 2 Q ∫ pφ4 u dt ≤ 2Q1  ∫ pqu2 dt  ≤ e ∫ pqu2 dt + e 0 0  1 0 ∫ pφ1 u dt ≤ e ∫ pqu2 dt + Q2 e 1 2γ γ 1 1 2  α +1 α +1 Q3  γ α +1 α +1 2 ≤ eQ3 ∫ pqu dt + ∫ pφ5 u y dt ≤ 2Q3  ∫ pqu dt   ∫ pφ y dt  dt   ∫ pφ y e 0 0 0  0   ∫ pφ2 u y β0 β0 1 α +1 Q  α +1 dt ≤eQ ∫ pqu2 dt +  ∫ pφ y dt  e 0  1 α +1 α +1 ∫ pφ1 y dt ≤ Q  ∫ pφ y dt  0  36 ∫ pφ y β +1   α +1 dt ≤ Q  ∫ pφ y dt  0  β +1 α +1 1 1  α +1  σ α +1 α +1 −1 ∫0 pφ3 y py' dt ≤  ∫0 pφ y dt   ∫0 p φ3 φ ( 1 1 2  ∫ pφ3 u py ' dt ≤ 2Q  ∫ pqu2 dt   ∫ p φ3α +1φ −1 0  0 ( σ ≤ eQ ∫ pqu2 dt + ) ) α0 α0 Q7  α +1 −1  ∫ p φ3 φ e 0 ( ) py ' py ' α0 σ (α +1) α0 σ (α +1) α0 py ' α0  α +1 dt   α0  α +1 dt   σ (α +1) α0  dt   2α α +1 Với Q1,…,Q7 số Thay điều vào (2.29) ta A ∫ pφ y α +1 dt + ( λm − µ − 2e − eQ3 − eQ − eQ ) ∫ pqu2dt ≤ Q8 + β0  Q3  α +1 dt   ∫ pφ y e 0  β +1 1  α +1 1  α +1 1 α +1 Q4  α +1 α +1 α +1 dt  dt  + + Q  ∫ pφ y + Q  ∫ pφ y dt   ∫ pφ y e 0  0  0  1  α +1  α +1 α +1 −1 +  ∫ pφ y dt   ∫ p φ3 φ 0 0  ( Q7  α +1 −1  ∫ p φ3 φ e 0 ) α0 py ' 2α α +1 σ (α +1) α0  dt   Với Q8 số Chúng ta chọn e cho: + ( ) α0 py ' σ (α +1) α0 λm − µ − 2e − eQ3 − eQ − eQ > ta có : α0  α +1 dt   2γ α +1 37 2γ 1  α +1 Q3  α +1 α +1 A ∫ pφ y dt ≤ Q8 + dt   ∫ pφ y e 0  β0 β +1 1  α +1 1  α +1 1 α +1 Q  α +1 α +1 α +1 +  ∫ pφ y dt  + Q  ∫ pφ y dt  + Q  ∫ pφ y dt  e 0  0  0  1  α +1 +  ∫ pφ y dt  0  α +1 Q  +  ∫ p φ3α +1φ −1 e 0 ( ) 1 α +1 −1  ∫ p φ3 φ 0 α0 ( py' σ (α +1) α0 ) α0 py ' σ (α +1) α0  dt   α0 α +1 (2.30) 2α  α +1 dt   Baây xét hai trường hợp: ∫ pφ y Trường hợp 1: α +1 dt > 1   α +1 Chia (2.30) cho  ∫ pφ y dt  0  α +1 sử dụng ∫ pφ y α +1 dt > ta được: β −1 2γ −1 α0 1  α +1  α +1 Q   α +1 Q  α +1 α +1 α +1 ≤ Q8 +  ∫ pφ y dt  + A  ∫ pφ y dt  p y dt φ   e 0 e  ∫0 0      α +1 + Q + Q  ∫ pφ y dt  0  Q7  α +1 −1 +  ∫ p φ3 φ e 0 ( ) α0 py ' β0 α +1  +  ∫ p φ3α +1φ −1 0 σ (α +1) α0 ( ) α0 py ' σ (α +1) α0  dt   α0 α +1 2α  α +1 dt   Vì max {2γ − 1,2 β − 1, β } < α nên tồn số Q9, Q10, Q11 cho: α0 1  α +1 1 α +1 α +1 −1 φ ≤ + φ p y dt Q Q ∫  10  ∫ p φ3 0  0 (  +Q11  ∫ p φ3α +1φ −1 0 ( ) α0 py ' σ (α +1) α0  dt   2α α +1 ) α0 py ' σ (α +1) α0 α0  α +1 dt   38 c Sử dụng bất đẳng thức ( a + b ) ≤ c ( ac + b c ) với a,b,c ≥ Suy tồn số Q12, Q13 cho: ∫ pφ y α +1 1 dt ≤ Q12 + Q13  ∫ p φ3α +1φ −1 0 ( ∫ pφ y Trường hợp 2: α +1 ) α0 py ' σ (α +1) α0  dt   (2.31) dt ≤ Trường hợp (2.31) hoàn toàn với Q12 =1 Trở lại (2.26) coù: y ( t ) = λ ∫ G ( s,t )  f ( s,y ( s ) ,p ( s ) y ' ( s ) ) + ( µ − λm ) q ( s ) y ( s ) ds (2.32) và: p ( t ) y ' ( t ) = λ ∫ p ( t ) G t ( s,t )  f ( s,y ( s ) , p ( s ) y ' ( s ) ) + ( µ − λm ) q ( s ) y ( s ) ds (2.33) Với G(s,t) hàm Green của: 1  p ( pv' ) '+ µ qv = hkn treân [ 0,1]  v ∈ ( SL ) hoaëc ( N ) hoaëc ( P ) 0  Chú ý: sup ∫ G t ( t,s ) p ( t ) ds ≤ Q14 p ( s ) , Q14 số t∈[ 0,1] Từ (2.33) ,(2.23) ,(2.23), v i t ∈ ( 0,1) : 1 p ( t ) y ' ( t ) ≤ Q15 ∫ pφ1ds + Q15 ∫ pφ2 y β0 +Q15 ∫ pφ5 y ds + Q16 ∫ pq y ds γ 0 (Q15 , Q16 số) Do bất đẳng thức Holder (2.24) suy ra: 1 ds + Q15 ∫ pφ3 py ' ds + Q15 ∫ pφ4ds σ 39 β0 1  α +1 1 α +1 p ( t ) y ' ( t ) ≤ Q17 + Q18  ∫ pφ y dt  + Q19  ∫ p φ3α +1φ −1 0  0 ( ) α0 py ' σ (α +1) α0 α0  α +1 dt   γ 1  α +1 1  α +1 α +1 α +1 dt  dt  +Q 20  ∫ pφ y + Q 21  ∫ pφ y 0  0  (Q17 ,…, Q21 số) Với t ∈ ( 0,1) ta có: p ( t ) y '( t ) σ (α +1) α0 σβ 1  α0 α +1 ≤ Q 22 + Q 23  ∫ pφ y dt  0  1 + Q 24  ∫ p φ3α +1φ −1 0 ( ) α0   α +1 + Q 25  ∫ pφ y dt  0  σγ α0 py ' σ (α +1) α0 σ  dt   (2.34)   α +1 + Q 26  ∫ pφ y dt  0  σ α0 (Q22 ,…, Q26 số) Điều với (2.31) suy ra: α +1 −1 ∫ p φ3 φ ( ) α0 py ' σ (α +1) α0  dt ≤ Q 27 + Q 28  ∫ p φ3α +1φ −1 0 ( 1 + Q 29  ∫ p φ3α +1φ −1 0 (  + Q30  ∫ p φ3α +1φ −1 0 ( 1 + Q31  ∫ p φ3α +1φ −1 0 ( ) ) ) ) α0 α0 α0 α0 2σβ py ' σ (α +1) α0  dt   py ' σ (α +1) α0  dt   py ' σ (α +1) α0  α0 dt   py ' σ (α +1) α0  α0 dt   α0 σ 2σγ 2σ (Q27 ,…, Q31 số)  2σβ 2σγ 2σ  ,σ , ,  < suy tồn số Q31 cho: Do max  α0 α0   α0 40 ∫ p (φ α +1 −1 α φ ) py' σ (α +1) α0 (2.35) dt ≤ Q32 Điều với (2.31) suy tồn số Q33 cho ∫ pφ y α +1 (2.36) dt ≤ Q33 Thay bất đẳng thức vào (2.34) tồn số Q34 cho: sup p ( t ) y ' ( t ) ≤ Q34 (2.37) t∈( 0,1) Từ (2.32) sup ∫ G ( t,s ) ds ≤ Q35 p ( s ) , Q35: số, áp dụng bất đẳng thức t∈[ 0,1] Holder với t ∈ [ 0,1] : β0 1  α +1 1 α +1 + Q38  ∫ p φ3α +1φ −1 y ( t ) ≤ Q36 + Q37  ∫ pφ y dt  0  0 (   α +1 + Q39  ∫ pφ y dt  0  γ α +1 ) py ' α0   α +1 + Q 40  ∫ pφ y dt  0  σ (α +1) α0 α0  α +1 dt   α +1 (Q36 ,…, Q40 số) Điều với (2.35), (2.36) suy tồn soá Q41 cho: sup y ( t ) ≤ Q 41 (2.38) t∈[ 0,1] Từ (2.37) (2.38) với đònh lí 1.13 1.14 suy điều phải chứng minh Chúng ta chứng minh đònh lí m = (tại giá trò riêng đầu tiên) Đặc biệt khảo sát: 1  p ( py ' ) '+ λ1qy = f ( t,y, py ' ) hkn treân [ 0,1]  y ∈ ( SL ) hoaëc ( N ) hoaëc ( P ) 0  với λ1 giá trò riêng (2.20) (2.39) 41 Đònh lý 2.5 Nếu pf : [ 0,1] × R → R hàm L1-Caratheodory (2.2), (2.15) thỏa Giả sử f khai triển: f ( t, u1 , u2 ) = g ( t, u1 , u2 ) + h ( t, u1 , u2 ) vớ i pg,ph:[ 0,1] × R → R hà m L1 -Caratheodory tồn số A>0,0 hkn [ 0,1] với u1g ( t, u1 , u2 ) ≥ Aφ ( t ) Hα ,θ ( u1 )   hkn t ∈ [ 0,1] , u1 ∈R, u2 ∈R;α ≥ θ (2.40) ∃φi ∈ L1p [ 0,1] ,i = 1,2,3 cá c hằ ng số β ,σ cho  β0 σ  h ( t,u1 , u2 ) ≤ φ1 ( t ) + φ2 ( t ) u1 + φ3 ( t ) u2 hkn t ∈ [ 0,1] , β < α  φ3 > hkn trê n [ 0,1] hoặ c φ3 ≡ treâ n [ 0,1] (2.41) ∃φi ∈ L1p [ 0,1] ,i = 4,5,6 số γ ≤ α ,τ >σ cho  γ τ  g ( t,u1 , u2 ) ≤ φ4 ( t ) + φ5 ( t ) u1 +φ6 ( t ) u2 hkn t ∈ [ 0,1]  φ6 > hkn [ 0,1] φ6 ≡ [ 0,1] (2.42)  α0 (2.43)  ,α  , vaø τ <  γ  σ < 1,  α +1 −1 (α +1) −( β +1)  φ1 φ α ∈ L p [ 0,1] , φ2 φ   (α +1) −γ α +1−γ ∈ L1p [ 0,1] , qα +1φ −1  φ5 φ ( ( vaø ( ) ) ( ) ) α − β0 α0 ∈ L1p [ 0,1] ∈ L1p [ 0,1] (2.44) 42 κ  α +   −α +1  κ = max  ,2  ,  φ3φ  ∈ L1p [ 0,1]     α0    κτ  τ −σ σ −   −κ  κ α +1 1 φ6 ∈ L p [ 0,1] ,  φ3φ  (φ6 ) τ −σ ∈ L p [ 0,1] ,     nếu φ6 > hkn [ 0,1]    (2.45) Thì (2.39) có nghiệm y ∈ C [ 0,1] I C1 [ 0,1] v i py' ∈ AC [ 0,1] Chứng minh: Lấy y nghiệm (2.26) với m = Theo chứng minh đònh lý 2.4 với u =0 y = w có điều tương tự nhö (2.29): A ∫ pφ y α +1 1 0 dt ≤ A ∫ pφ dt + ∫ pφ1 y dt + ∫ pφ2 y β +1 dt + ∫ pφ3 y py ' dt σ (2.46) Bất đẳng thức Holder suy ra: β +1 1 1  α +1 1  α +1 α +1 α +1 α +1 A ∫ pφ y dt ≤ N + N1  ∫ pφ y dt  + N  ∫ pφ y dt  0  0  (2.47) + ∫ pφ3 y py ' dt σ (N0, N1, N2 số) α +  α +1 ,2  Nếu κ = Đặt κ = max  , theo bất đẳng thức Holder (2.45) α α   ta có: ∫ pφ   σ α +1 y py ' dt ≤  ∫ pφ y dt  0  Với κ = ta coù: α +1   − κ κ  p  φ3φ α +1  py ' σκ dt    ∫0      43 ∫ pφ   σ α +1 y py ' dt ≤  ∫ pφ y dt  0  α +1 1   p  φ3φ  ∫0   1 − α +1 α −1  1   2(α +1) σκ  py ' dt   ∫ p ( t ) dt    0    κ κ Thay điều vào(2.49) với lý đònh lí 2.4 suy tồn số N3, N4 cho: α +1   − κ  κα α +1 σκ α +1   ∫0 pφ y dt ≤ N3 + N  ∫0 p  φ3φ  py ' dt      (2.48) Từ (2.33)( giống đònh lý 2.4), cho t ∈ ( 0,1) ta coù: β0 1  α +1 α +1 σ p ( t ) y ' ( t ) ≤ N + N  ∫ pφ y dt  + N ∫ pφ3 py ' dt 0  γ 1   α +1   α +1 τ α +1 + N8  ∫ pφ y dt  + N ∫ pφ6 py ' dt + N10  ∫ pφ y dt  0  0  α +1 (2.49) (N5, N6, , N10 số) α +  Với κ = max  ,2  , ta coù: α   1   − κ κ   (α +1) α +1 σ σκ + α   ≤ p py ' dt p py ' dt p dt neáu κ = φ φ φ φ     ∫0 ∫ ∫     0 α0     1   − κ κ σ σκ + α ∫0 pφ3 py ' dt ≤  ∫0 p  φ3φ  py ' dt      1 ∫ pφ 1 1  α 2+1   ∫ pφ dt  neáu κ =2 0    1-     τ τκ py ' dt ≤  ∫ pφ6κ py ' dt   ∫ p ( t ) dt  0  0  κ Coù hai trường hợp cần xét: Trường hợp 1: φ6 > hkn [ 0,1] Thay điều vào (2.49) từ (2.48) dẫn tới: κ 44 β 0τ   − κ  α0 τκ σκ α +1 κ   ∫0 pφ6 py' dt ≤ N11 + N12  ∫0 p  φ3φ  py ' dt      τ   − κ  σκ α +1   + N13 ∫ p  φ3φ  py' dt  0       (2.50) γτ   − κ α0 σκ + α + N14  ∫ p  φ3φ  py ' dt   0       + N15 (   τ τκ κ  p φ py ' dt + N φφ 16 ∫0 p  ∫0     ) 1 − α+1   σκ  py ' dt     κ τ αo (N11, N12, , N16 số) Theo bất đẳng thức Holder ta có:   − α 1+1  1 κ    − α +1  σκ τκ ∫0 p  φ3φ  py ' dt ≤  ∫0 pφ6 py ' dt   ∫0 p  φ3φ        σ τ κ κτ τ −σ −κ φ6 σ τ −σ   dt    τ −σ τ Thay điều vào(2.50) ta được; β 0σ σ 1 κ  α0 1 κ  τκ τκ τκ κ p py ' dt N N p py ' dt N p py ' dt ≤ + + φ φ φ     17 18 ∫ 19 ∫ ∫0 0  0  γσ τ σ 1 α0 1  1 α0 τκ τκ τκ + N 20  ∫ pφ6κ py ' dt  + N 21  ∫ pφ6κ py ' dt  + N 22  ∫ pφ6κ py' dt  0  0  0  (N17, N18, , N22 số) σβ σγ σ  Vì max  ,σ , ,τ ,  < nên tồn số N23 cho: α0 α0   α0 ∫ pφ κ py' dt ≤ N 23 τκ với lý tương tự đònh lí 2.4 suy điều phải chứng minh 45 Trường hợp 2: φ6 ≡ hkn [ 0,1] Không tính tổng quát, giả sử σ > φ3 > hkn [ 0,1] , không kết dễ dàng Với t ∈ ( 0,1) , từ (2.49) ta có: 1  α +1 p ( t ) y ' ( t ) ≤ N 23 + N 24  ∫ pφ y dt  0  β0 α +1 1  + N 25  ∫ p  φ3φ 0    − α +1   σκ  py ' dt      κ κ γ 1  α +1 1  α +1 α +1 α +1 + N 26  ∫ pφ y + N 27  ∫ pφ y dt  dt  0  0  (N23, N24, , N27 số) Điều  p ∫0  φ3φ  naøy − α +1 κ     với (2.48) dẫn tới: β 0σ   − κ  α0 σκ σκ py ' dt ≤ N 28 + N 29  ∫ p  φ3φ α +1  py ' dt   0       1  + N30  ∫ p  φ3φ 0    − α +1 σ  1   σκ   py ' dt + N  31 ∫ p  φ3φ   0      κ − α +1   σκ  py ' dt      κ γσ α0 σ   − κ α0 σκ + α + N32  ∫ p  φ3φ  py ' dt   0       (N28, N29, , N32 số) Do tồn số N33 cho: κ  − α 1+1  σκ ∫0 p  φ3φ  py ' dt ≤ N33   Vaø kết sau tương tự đònh lý 2.4 Đònh lý tồn II: Trong phần khảo sát toán cộng hưởng (2.19) “bên phải” giá trò riêng 46 Đònh lý 2.6: Nếu pf : [ 0,1] × R → R hàm L1-Caratheodory (2.2), (2.15) thỏa Giả sử f khai triển: f ( t,u1 ,u2 ) = g ( t, u1 ,u2 ) + h ( t,u1 ,u2 ) vớ i pg,ph:[ 0,1] × R → R hà m L1 -Caratheodory và: tồn số A>0,0 hkn [ 0,1] với u1g ( t, u1 , u2 ) ≤ −Aφ ( t ) Hα ,θ ( u1 ) (2.51)   hkn t ∈ [ 0,1] ,u1 ∈R, u2 ∈R;α ≥ Thêm giả thiết (2.22), (2.23, (2.24, (2.25) thỏa Thì (2.19) có nghiệm y ∈ C [ 0,1] I C1 [ 0,1] v i py ' ∈ AC [ 0,1] Chứng minh: Xét họ toán: 1  p ( py ' ) '+ µ qy = λ  f ( t,y, py ' ) + ( µ − λm ) qy  hkn treân [ 0,1]  y ∈ ( SL ) hoaëc ( N ) hoaëc ( P ) 0  với (2.52) < λ < 1, λ m < µ < λ m +1 ,m = 1,2, Chú ý: L2pq [ 0,1] = Γ ⊕ Γ ⊥ với Γ=span {ψ1 , ψ , , ψ m } Nhaân (2.52) cho (w-u) lấy tích phân từ đến ta điều đònh lý (2.4) (Q0 đònh lyù 2.4) 1 2 Q + ∫  − p ( w' ) + µ pqw2  dt + ∫  p ( u' ) − µ pqu2  dt     0 1 0 = λ ∫ ( w-u ) pf ( t,y, py ' ) dt + λ ( µ − λm ) ∫ pqw2dt − λ ( µ − λm ) ∫ pqu2dt Vì u ∈ Γ,w ∈ Γ ⊥ y=u+w có: m u = ∑ ci ψ i vaø w = i =1 ∞ ∑ cψ i = m +1 i i với ci = y, ψ i (2.53) 47 Ta coù: 1 2 Q + ∫  − p ( w' ) + µpqw2  dt + ∫  p ( u' ) − µpqu2  dt     0 1 = ( µ − λ m +1 ) ∫ pqw dt + ( λ m − µ ) ∫ pqu2dt 0 Thay điều vào (2.35) ta có: 1 λ ∫ ( w-u ) pg ( t,y, py ' ) dt + (1 − λ )( µ − λm ) ∫ pqu dt + ( λm +1 − µ ) ∫ pqw2dt 1 0 +λ ( µ − λm ) ∫ pqw2 dt ≤ −λ ∫ ( w-u ) ph ( t,y,py ' ) dt Với w-u=-y+2w −yg ( t,y, py ' ) ≥ Aφ ( t ) H α0 ,θ ( y ) hkn t ∈ [ 0,1] , với chứng minh ta có: 1 A ∫ pφH α0 ,θ ( y ) dt + ( µ − λ m ) ∫ pqw ≤ −2 ∫ pwg ( t,y, py ' ) dt 0 1 0 + ∫ p y h ( t,y,py ' ) dt + ∫ p w h ( t,y, py ' ) dt Lý luận tương tự đònh lí 2.4 (chỉ khác dùng ta có điều phải chứng minh ∫ pqw2dt thay ∫ pqu2dt ), 48 KẾT LUẬN Luận văn trình bày phần lí thuyết toán biên kì dò Qua làm rõ ứng dụng đònh lí điểm bất động ánh xạ compact không gian đònh chuẩn, sử dụng linh hoạt lí thuyết ánh xạ đồng luân để chứng minh tồn nghiệm toán “cộng hưởng” “không cộng hưởng” có giá trò biên kì dò Luận văn toán “cộng hưởng” có nghiệm tầm thường nhất, toán “không cộng hưởng” có nghiệm không tầm thường Qua luận văn tác giả củng cố nhiều phần kiến thức học, biết thêm số mảng kiến thức Tuy nhiên với trình độ nhiều hạn chế chắn luận văn nhiều thiếu sót, mong bảo góp ý q Thầy Cô 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Hoàn Hóa (2000), Giáo trình Giải tích phi tuyến I [2] Lê Hoàn Hóa, Giáo trình Phép tính vi tích phân [3] Nguyễn Bích Huy, Giáo trình Giải tích hàm nâng cao [4] Nguyễn Thế Hoàn – Phạm Phu, Cơ sở phương trình vi phân lí thuyết ổn đònh, Hà Nội, NXB GD [5] Nguyễn Thế Hoàn – Trần Văn Nhung (1979), Bài tập phương trình vi phân, Hà Nội, NXB ĐH THCN [6] Donal O,Regan (1994), Theory of singular boundary value problems, Singapore, World scientific publishing Co.Pte.Ltd ... 2: TÍNH CỘNG HƯỞNG VÀ KHÔNG CỘNG HƯỞNG CỦA BÀI TOÁN CÓ GIÁ TRỊ BIÊN KÌ DỊ 27 2.1 Khảo sát tồn nghiệm toán biên: 27 2.2 Khảo sát toán giá trò biên Sturm Liouville: 29 2.3 Khảo sát toán. .. p đònh lí 1.14 Lí luận tương tự ta có điều phải chứng minh 27 Chương 2: TÍNH CỘNG HƯỞNG VÀ KHÔNG CỘNG HƯỞNG CỦA BÀI TOÁN CÓ GIÁ TRỊ BIÊN KÌ DỊ 2.1 Khảo sát tồn nghiệm toán biên: 1  p ( py...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI LÊ TÍNH CỘNG HƯỞNG VÀ KHÔNG CỘNG HƯỞNG CỦA BÀI TOÁN CÓ GIÁ TRỊ BIÊN KÌ DỊ Chuyên ngành: Toán Giải Tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính cộng hưởng và không cộng hưởng của bài toán có giá trị biên kì dị, Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính cộng hưởng và không cộng hưởng của bài toán có giá trị biên kì dị, Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LÝ CƠ BẢN, Chương 2: TÍNH CỘNG HƯỞNG VÀ KHÔNG CỘNG HƯỞNG CỦA BÀI TOÁN CÓ GIÁ TRỊ BIÊN KÌ DỊ